Detail předmětu

Praktikum z analytické chemie I

FCH-BC_ANC1_PAk. rok: 2023/2024

Praktická výuka analytických důkazových reakcí vybraných iontů: kationty alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kationty tvořící málo reozpustné chloridy, kationty srážející se sulfanem v kyselém prostředí, kationty srážející se hydrogensulfidem amonným, anionty tvořící málo rozpustné barnaté soli, anionty tvořící málo rozpustné stříbrné soli.
Praktická výuka základních metod kvantitativní analýzy: gravimetrie, titrace alkalimetrické, acidimetrické, chelatometrické, redoxní.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Praktická znalost základních laboratorních dovedností: navažování, pipetování, příprava odměrných roztoků, titrování, filtrace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
- absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
- úspěšné absolvování zápočtového testu - otázky na všechny úlohy v praktiku (průběh chemických reakcí, volumetrické analýzy, výpočty)
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Hodnocení výsledků analýz:
chyba do
1,5% A
3% B
5% C
7% D
9% E
chyba nad 9% F
Celková klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F


Vstupní elektronické testy v každém cvičení ke kontrole připravenosti studentů.
Hodnocení výsledků analýz.
Zpracování protokolů k daným úlohám.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s průběhem chemických reakcí.

Cílem první části praktika z analytické chemie I, zaměřeného na kvalitativní reakce, je naučit studenty charakteristickým reakcím anorganických iontů s vybraným souborem skupinových a selektivních činidel, vyhodnotitelných vizuálně nebo pomocí jednoduché instrumentace. Cílem druhé části praktika z analytické chemie I je uvedení studentů do problematiky kvantitativní analytické chemie, zvládnutí a osvojení si základních analytických metod z oblasti gravimetrie a volumetrie.


Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Budou mít podrobný přehled o analyticky a technologicky významných reakcích běžných iontů.
2. Prohloubí si znalosti o reaktivitě a některých fyzikálních vlastnostech skupin běžných prvků a iontů.
3. Budou schopni aplikovat tvůrčím způsobem výběr analyticky významných činidel a indikátorů.
4. Budou seznámeni s technikou mikroskopických reakcí a reakcí v malých objemech.
5. Budou ovládat přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a vzorků.
6. Budou zvládat všechny výpočty využívané v gravimetrii a volumetrii.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Komendová R., Šenkýř J., Šimek Z.: Analytické reakce anorganických iontů. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)
Šimek, Z., Komendová, R., Mašek, I., Voznica, P.: Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři
2. Kationty alkalických kovů, kationty kovů alkalických zemin
3. Skupina iontů tvořících málo rozpustné chloridy, skupina iontů tvořící sulfidy srážející se v kyselém prostředí
4. Skupina iontů srážejících se hydrogensulfidem amonným
5. Skupina málo rozpustných barnatých solí
6. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli, rozpustné v 2 mol/l HNO3
7. Skupina aniontů tvořících stříbrné soli málo rozpustné v 2 mol/l HNO3, skupina aniontů NO3-, NO2-, ClO4-
8. Gravimetrie - stanovení Fe jako Fe2O3, stanovení Ni diacetyldioximem.
9. Alkalimetrie.
10. Acidimetrie.
11. Chelatometrie.
12. Redoxní titrace – jodometrie, bromatometrie.
13. Redoxní titrace – manganometrie, bichromatometrie.

eLearning