Detail předmětu

Matematika II

FCH-BC_MAT2Ak. rok: 2023/2024

Diferenciální počet funkcí dvou proměnných.
Integrální počet funkcí dvou proměnných.
Obyčejné diferenciální rovnice. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné, základní pojmy lineární algebry a analytické geometrie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičeních je povinná, absence je NUTNÉ omlouvat emailem.
V rámci cvičení jsou zařazeny 2 kontrolní práce (každá maximálně za 12 bodů).Celkem je v rámci cvičení možno získat maximálně 24 bodů.
Podmínkou udělění zápočtu je získání alespoň 12 bodů z obou kontrolních prací dohromady. V případě nezískání zápočtu je studentům umožněno absolvovat jednu opravnou kontrolní práci z témat celého semestru, na které je zapotřebí získat minimálně 50 % bodů.

Po získání zápočtu může student/ka skládat zkoušku. Zkouška je písemná. U zkoušky studenti nepoužívají elektronické pomůcky, ale mohou mít písemnou přípravu v rozsahu jednoho listu A4, který nesmí obsahovat vyřešený příklad.

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvořit teoretický základ pro studium fyziky, zejména zvládnutí kalkulu dvou proměnných a základních typů diferenciálních rovnic. 

Základní literatura

Small D.B. - Hosack J.M.: Calculus, An Integrated Approach, McGraw-Hill Companies (CS)
, http://mathonline.fme.vutbr.cz/ (CS)

Doporučená literatura

Rektorys K. a spol.: Přehled užité matematiky I,II ,SNTL (CS)
Děmidovič B. P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment (CS)
Čermák, J., Ženíšek, A.: Matematika III, VUT Brno (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Primitivní funkce a neurčitý integrál. Základní integrační metody.
2. Riemannův integrál a jeho aplikace.
3. Funkce dvou reálných proměnných. Základní pojmy, definiční obor, graf (vrstevnice), limita a spojitost.
4. Parciální derivace, směrové derivace, totální a parciální diferenciály.
5. Rovnice tečné roviny a normály ke grafu funkce dvou proměnných. Taylorův polynom.
6. Lokální extrémy.
7. Vázané a globální extrémy. Lagrangeova metoda.
8. Dvojný integrál (na elementárních oblastech a substitucí do polárních souřadnic). Aplikace dvojného integrálu.
9. Diferenciální rovnice – základní pojmy. Partikulární řešení, obecné řešení. Analytické a numerické metody. ODR1-úvod (existence a jednoznačnost řešení počáteční úlohy).
10. ODR1 – analytické metody řešení (separace proměnných, lineární rovnice, metoda variace konstanty, metoda substituce – homogenní funkce, Bernoulliova rovnice).
11. LODRn s konstantními koeficienty - homogenní.
12. LODRn s konstantními koeficienty - nehomogenní.
13. Shrnující přednáška, diskuse.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cv. 1. Per partes a substituce základní příklady, integrace racionální funkce rozkladem na parciální zlomky NE.
Cv. 2. Výpočty integrálů.
Cv. 3. Aplikace Riemannova integrálu. Úvod do funkcí dvou proměnných.
Cv. 4. Definiční obor funkcí dvou proměnných, graf pomocí vrstevnic, parciální derivace.
Cv. 5. Směrová derivace, tečná rovina a normála. Taylorův polynom.
Cv. 6. TEST 1: 1) neurčitý integrál per partes nebo substituce 2) Riemannův integrál 3) definiční obor fce 2 proměnných (obrázek) 4) směrová derivace 5) Taylorův polynom
Cv. 7. Lokální extrémy.
Cv. 8. Vázané a globální extrémy.
Cv. 9. Výpočet dvojných integrálů.
Cv. 10. Dvojné integrály – dokončení. ODR1 – separace, lineární r.
Cv. 11. ODR1 – dokončení.
Cv. 12. TEST 2: 1) Lokální extrémy 2) [tříbodový příklad] Vázané extrémy 3) Dvojný integrál 4) [tříbodový příklad] ODR1
Cv. 13. LODRn s konst. koef. – homogenní. Vyhodnocení cvičení, udělení zápočtů.

eLearning