Detail předmětu

Chemická informatika I

FCH-BC_CHI1Ak. rok: 2023/2024

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům pokročilé vědomosti a dovednosti v oboru Chemická informatika, nezbytné pro další studium chemických disciplín. Úvodní část kurzu seznamuje posluchače se stěžejními pojmy a základy tohoto oboru. Předmět je dále zaměřen na pokročilou uživatelskou práci s výpočetní technikou, přípravu a zpracování odborných dokumentů (protokoly, referáty, semestrální a bakalářské práce), velká pozornost je věnována rovněž metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Ve všech oblastech je zvláštní důraz kladen zejména na praktické použití těchto znalostí v chemické praxi. Náplní předmětu není seznámení se konkrétními softwarovými produkty jako je MS Office, ale získání praktických znalostí využitelných bez ohledu na použitý software a operační systém.
Součástí předmětu je rovněž elearningový kurz seznamující posluchače s metodami práce s chemickými informačními zdroji.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

základní dovednosti a zkušenosti v práci s výpočetní technikou, práci s textovým editorema tabulkovým procesorem v rozsahu problematiky vyučované na středních školách

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Nezbytnou podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu z tohoto předmětu je
- řádná účast a aktivní práce na cvičeních,
- úspěšné absolvování všech kontrolních testů na cvičeních,
- úspěšné absolvování kurzu IVIG v rámci elearningu (podrobnosti viz úvodní tutoriál),
- absolvování závěrečného zápočtového testu, který bude na cvičeních v posledním týdnu semestru.

Klasifikace zápočtu bude stanovena na základě průběžných výsledků studentů ve cvičeních, celkového hodnocení elearnigového kurzu a závěrečného testu.
Kontrolovanopu výukou je výuka na cvičeních dle rozvrhu. V rámci cvičení je kontrolovaná docházka na výuku a rovněž přípravenost na výuku na základě učiva probíraného na přednáškách. Výuka na cvičeních je rozdělena do třech bloků, každý blok je zakončen kontrolním testem. Nedílnou součástí výuky v prezenční i kombinované formě studia je dále plnohodnotný elearningový tutorovaný kurz, rozdělený do týdenních bloků. V rámci kurzů jsou studentům k dispozici autoevaluační a komunikační nástoje, s pomocí kterých mohou studenti konzultovat způsob řešení zadaných úkolů. Práce studentů v rámci kurzu je kontrolována a hodnocena vždy po skončení týdenního tématického bloku v kurzu.
Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné absolvování kontrolnách testů na cvičeních a úspěšné absolvování elearningového kurzu.

Učební cíle

Předmět si klade za cíl poskytnout studentům pokročilé vědomosti a dovednosti v oboru chemické informatiky, nezbytné pro další studium chemických disciplín. Prostřednictvím přednášek, cvičení na počítačové učebně a elearningového kurzu si studenti osvojí důležité informace z oboru, terminologii a metodiku práce s informačními technologiemi a informačními zdroji a nabydou tak kompetence nezbytné pro jejich další studium i uplatnění v chemické praxi.
Zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí studentů se projeví zejména v následujících oblastech:

1.) Absolventi předmětu budou ovládat na pokročilé úrovni práci s informačními technologiemi a informačními zdroji. Budou ovládat základy práce s odbornými databázemi, což bude dále rozvíjeno v navazujícím předmětu.

2.) Absolventi předmětu budou schopni na pokročilé úrovni využívat textové procesory pro tvorbu odborných dokumentů, přičemž budou respektována daná typografická a další pravidla platná pro tvorbu elektronických dokumentů. Při tvorbě dokumentů budou studenti využívat pokročilé funkce jako je automatické číslování, automatické obsahy a odkazování pomocí titulků, křížových odkazů, využívání nástrojů pro revize a hromadnou korespondenci a další.

3.) Student bude ovládat pokročilé metody práce s tabulkovým procesorem, jako například standardní matematické, logické, textové a statistické operace s použitím základních vzorců a funkcí. Dále bude student ovládat tvorbu pokročilých grafů a jejich využití pro analýzu dat. Bude zvládat práci se seznamy dat, filtrování a vyhledávání v nich, vytváření kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů a další dovednosti.

4.) Student bude seznámen se základy zpracování experimentálních dat, bude ovládat základní terminologii, metody a charakteristiky datových souborů. Student bude umět stanovit nejistotu měření a výsledku ze získaných experimentálních dat.

Základní literatura

Barilla J., Simr P., Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno, 2008
Jaroslav Šilhánek. Chemická informatika. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2002. ISBN 80-7080-465-3.

Doporučená literatura

Martin Domes a kolektiv. OpenOffice.org 2.0 Uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0147-9.
Josef Pecinovský. Excel v příkladech – řešené úlohy. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTN bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Podrobná osnova předmětu je uvedena na webových stránkách přečdmětu na  https://www.vutbr.cz/elearning/

Blok I. Tvorba odborných dokumentů

1.) Základy práce s IT na FCH, základy tvorby odborných dokumentů, úvodní informace o předmětu
2.) Pokročilé metody práce s textovým procesorem
3.) Pokročilé metody práce s dokumenty
4.) Pravidla pro tvorbu odborných dokumentů, typografická pravidla

Blok II. Pokročilé metody práce s tabulkovým procesorem
5.) Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem - úvod
6) Technické výpočty
7.) Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem, grafické znázornění dat
8.) Import dat, práce s grafy, lineární regrese
9.) Zpracování experimentálních dat - stanovení nejistoty měření
10.) Zpracování experimentálních dat - stanovení nejistoty měření II
11.) Kontingenční tabulky

Blok III. – Elearningový kurz Práce s informačními zdroji
12.) Odborné databáže - obecný úvod
13.) Odborné databáze - odborné zdroje (přednáška z ÚK)
Součástí předmětu je plnohodnotný tutorovaný e-learningový kurz seznamující posluchače s možnostmi využití informačních zdrojů (zejména odborných databází) v chemické praxi a s metodami práce s těmito informačními prameny.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Časový harmonogram výuky cvičení z Chemické informatiky I je koncipován tak, aby probíraná problematika na cvičení reflektovala a zároveň časově nepředbíhala problematiku řešenou na přednáškách k tomuto předmětu. 

1. Úvodní cvičení - koncepce, seznámení s předmětem, Chemsketch - strukturní mód
2. Práce v Chemsketch - kreslící mód
3. Základy textového procesoru - tabulka, tabulátory, rovnice + ověření znalostí z Chemsketch formou testu
4. Tvorba odborného dokumentu - styly, strukturovaný dokument, aktivní pole, oddíly
5. Tvorba odborného dokumentu - Open Office + citační manažer, základy citací
6. Základy tabulkového procesoru - zápis funkce, výpočty z jednotlivých funkcí, goniometrické funkce + ověření znalostí z textového procesoru a tvorby odborného dokumentu
7. Základy tabulkového procesoru II - vytváření technických grafů
8. Pokročilé práce v tabulkovém procesoru - výpočty z rovnic, prokládání dat
9. Nejistoty měření + ověření znalostí ze základů tabulkového procesoru
10. Nejistoty měření II
11. Pokročilé práce v tabulkovém procesoru II - Pokročilé práce v tabulkovém procesoru III - kontingenční tabulky, ověření dat, vyloučení duplicity
12. Pokročilé práce v tabulkovém procesoru III - pokročilé funkce SVYHLEDAT, SUBTOTAL
13. Závěrečný test, ověření znalostí studentů

eLearning