studijní program

Telekomunikační a informační systémy

Fakulta: FEKTZkratka: BKC-TLIAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060005

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Telekomunikační a informační systémy nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky s užším zaměřením na problematiku klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a Internetu věcí. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, fyziky, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji,
- získat základní aplikační znalosti analogové techniky a použití integrovaných analogových obvodů v konkrétních aplikacích,
- s přehledem základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a také v technikách přenosů ostatních informací,
- s oblastmi telekomunikačních sítí, především datových sítích (architektura, techniky komunikace, způsoby přenosu a směrování informace, principy sdílení síťových prostředků, prostředky realizace služeb, správa sítí),
- se základy digitálních obvodů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení kombinačních, asynchronních a synchronních číslicových systémů,
- se základy kryptografie, informační a komunikační bezpečností,
- s principem činnosti a použitím analogových a digitálních zařízení zvukové techniky, počítačových systémů pro zpracování zvuku a jejich instalací ve zvukových studiích,
- zpracování akustických signálů od jejich vzniku přes transformaci do elektrického signálu a zpět na akustický signál až po konečný sluchový vjem u posluchače.
Cílem je poskytnout studentům praktické zkušenosti i základní teoretické znalosti o multimediálních komunikačních službách v současných přenosových sítích.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Telekomunikační a informační systémy získá díky vhodnému propojení znalostí z telekomunikací, informatiky a elektrotechniky širší znalosti z celé oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolvent má kvalitní znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů, získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, aplikované informatiky, číslicové techniky, základní znalosti pro popis, analýzu a návrh kombinačních a sekvenčních logických sítí v číslicových systémech, teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti snímačů a metod měření nejfrekventovanějších neelektrických veličin, včetně návrhu koncepce měření, zpracování a vyhodnocení výsledků. Získá teoretické základy z oblasti kryptografie a počítačové bezpečnosti a také konkrétní aplikační poznatky z konstrukce elektronických přístrojů s důrazem na pochopení fyzikální podstaty probíraných problémů.
Studijní program Telekomunikační a informační systémy je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolvent bude schopen
- popsat vlastnosti prvků elektrických obvodů a jejich modelů a aplikovat základní obvodové zákony při analýze lineárních i nelineárních elektrických obvodů, popsat základní vlastnosti digitálních obvodů a navrhnout libovolný systém kombinační techniky,
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace, základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry, obecnou architekturu komunikace systémů, popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace, vysvětlit fungování fyzické, spojové a síťové vrstvy přenosových systémů, popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.
- rozlišit souvislosti řešení přístupových a transportních sítí a jejich prostředků, aplikovat analogové a digitální modulace, vysvětlit pojmy vzorkování, kvantování a kódování, diskutovat vzorkovací teorém,
- kvalifikovaně analyzovat a navrhovat bezpečnostní řešení pro informační a komunikační systémy,
- popsat typy operačních systémů, definovat jádro a systémové volání, proces a vlákno,
- popsat kompletně problematiku přenosu akustických signálů,
- vysvětlit principy fungování systémů a detektorů PZS a EPS, dohledových videosystémů, přístupových a elektronických platebních systémů,
- porozumět a popsat základní prvky mikroprocesorových systémů, konstruovat zapojení embedded zařízení, řízené n-bitovým mikrokontrolérem, testovat funkci mikroprocesorových systémů, analyzovat početní náročnost algoritmů číslicového zpracování dat, naprogramovat základní algoritmy řídicí techniky v jazyce symbolických adres a v jazyce C, technicky využívat mikroprocesorové obvody,
- navrhnout napájecí rozvody a jejich blokování, realizovat stínění kritických částí zařízení,
- popsat principy a vnitřní architekturu aktivních prvků komunikačních sítí,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků,
- vysvětlit zásadní rozdíly mezi komerčními mobilními sítěmi a proprietárními technologiemi pro přenos M2M dat v rámci IIoT (Industry Internet of Things) a Průmyslu 4.0.

Absolvent bude umět
- vyjádřit spektrum vzorkovaného signálu, změřit parametry konvergovaných sítí, nastavit SIP ústřednu a digitální přenosové zařízení, orientovat se v systémech vyšších řádů, zhodnotit rozvoj konvergovaných sítí,
- uplatnit získané vědomosti a dovednosti z oblasti číslicové zpracování signálů při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií,
- obsluhovat běžné zabezpečovací systémy, navrhnout jednoduchý systém PZS,
- uplatnit znalost řídicích mechanizmů a protokolů při základním nastavování a ovládání současných síťových prvků.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu najdou uplatnění na trhu práce převážně v technických pozicích zaměřených na návrh, budování a správu informačních a komunikačních systémů, např. u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u poskytovatelů internetového připojení a služeb a dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
135 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 34 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 9 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BKC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BKC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / PR - 4ano
BKC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3PovinnýzkP - 14 / COZ - 12 / L - 14ano
BKC-PC1TPočítače a programování 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BKC-FYSFyzikální seminářcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BKC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ESOTElektronické součástkycs5Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13 / L - 26ano
BKC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BKC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BKC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / PR - 6ano
BKC-PISZáklady informačních a komunikačních technologiícs2PovinnýL - 26ano
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ANAAnalogová technikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / Cp - 12 / L - 14ano
BKC-ASIAnalýza signálů a soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / Cp - 26 / L - 12ano
BKC-KOMKomunikační technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
BKC-MA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / PR - 4ano
BKC-MVAMěření v elektrotechnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-ARSArchitektura sítícs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BKC-DAKDatová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 12 / L - 14ano
BKC-DE1Digitální elektronika 1cs6Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 26 / L - 13ano
BKC-PC2TPočítače a programování 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-PRMPřenosová médiacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-MDSMultimediální službycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BKC-PTSPřístupové a transportní sítěcs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
BKC-B2TSemestrální prácecs1PovinnýklK - 1ano
BKC-ZKRZáklady kryptografiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
BKC-ZSYZabezpečovací systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ano
BKC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 2ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-BCTBakalářská prácecs5PovinnýVB - 52ano
BKC-SOSSíťové operační systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
BKC-HWSHardware počítačových sítícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
BKC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
BKC-KEZKonstrukce elektronických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
BKC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BKC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB1ano
BKC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs, en2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
BKC-MEPMikroelektronické praktikumcs2VolitelnýL - 26ano
BPC-OPTOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BKC-STEStudiová technikacs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ano
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr BKC-PRM (5 kr)
PVA 2 10 kr BKC-ZSY (5 kr), BKC-ZSG (5 kr)
PVA 3 15 kr - 20 kr BKC-HWS (5 kr), BKC-IOT (5 kr), BKC-KEZ (5 kr), BKC-MKO (5 kr)
PVB 1 4 kr BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)
PVB1 4 kr BKC-AN4 (2 kr), BKC-AEI (2 kr)