Detail předmětu

Komunikační technologie

FEKT-BKC-KOMAk. rok: 2021/2022

Předmět se věnuje těmto tématům: technika sítí a protokolů - komunikační modely, způsob přenosu informace, důvody použití sítí, základní struktura sítí, typy sítí, architektura komunikace systémů, referenční model ISO/OSI, síťový model TCP/IP. Principy komunikačních technik – vícenásobné využití cest, obousměrná komunikace. Rozbor úloh jednotlivých vrstev komunikačních modelů s ohledem na ISO/OSI i TCP/IP - fyzická vrstva, spojová vrstva, síťová vrstva, transportní vrstva, relační vrstva, prezentační vrstva a aplikační vrstva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat a vysvětlit základní komunikační modely a způsoby přenosu informace,
- vyjmenovat základní struktury sítí, vyjádřit jejich výkonnostní parametry,
- popsat a vysvětlit obecnou architekturu komunikace systémů,
- identifikovat odlišnosti síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP, definovat tyto modely,
- popsat základní principy vícenásobného využívání přenosových cest a metody zajištění obousměrné komunikace,
- vysvětlit fungování fyzické vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu spojové vrstvy přenosových systémů,
- vyjádřit podstatu fungování a služeb síťové vrstvy přenosových systémů včetně role hlavních protokolů této vrstvy,
- interpretovat funkci transportní vrstvy přenosových systémů,
- vysvětlit úlohu relační a prezentační vrstvy přenosových systémů,
- popsat vybrané úkoly a protokoly aplikační vrstvy přenosových systémů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využívat různé číselné soustavy a převody mezi nimi,
- vysvětlit a využívat základní jednotky běžné v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), např. velikost dat,
- využívat základní pojmy z oblasti ICT, např. operační systém.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Až 30 bodů za cvičení (body student získává za samostatné úkoly, test a samostatný projekt).
Až 70 bodů za písemnou zkoušku.

Osnovy výuky

1. Komunikační modely, přenos informace
2. Struktura sítí, architektura komunikace
3. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP
4. Vícenásobné využití přenosových cest
5. Fyzická vrstva přenosových systémů
6. Spojová vrstva přenosových systémů
7. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování)
8. Síťová vrstva přenosových systémů (datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6)
9. Transportní vrstva přenosových systémů
10. Relační vrstva přenosových systémů
11. Prezentační vrstva přenosových systémů
12. Aplikační vrstva přenosových systémů (doménový jmenný systém, telnet)
13. Aplikační vrstva přenosových systémů (webový a emailový systém)

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v oblastech základních druhů a struktur komunikačních sítí určených pro přenos dat a také v technikách přenosů informacím, které se v nich používají.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Komunikační modely, přenos informace. Struktura sítí, architektura komunikace. Základní popis síťových modelů ISO/OSI a TCP/IP.
2. Vícenásobné využití přenosových cest. Fyzická vrstva přenosových systémů. Spojová vrstva přenosových systémů.
3. Síťová vrstva přenosových systémů (služby, úloha vrstvy, adresy, směrování, datagramy, tunelování, překlad, řízení provozu, IPv6).
4. Transportní vrstva přenosových systémů. Relační vrstva přenosových systémů. Prezentační vrstva přenosových systémů.
5. Aplikační vrstva přenosových systémů (doménový jmenný systém, telnet, webový a emailový systém).

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do cvičení, seznámení s předmětem, používání základních nástrojů pro práci s počítačovou sítí. Úvod do programu Wireshark s pomocí utility ping, dalších funkcí ICMP protokolu a DNS resolveru. Představení zadání projektu.
2. DNS protokol a hierarchie systému DNS, hodnocení samostatného projektu.

eLearning