Detail předmětu

Základy počítačové sazby a grafiky

FEKT-BKC-ZSGAk. rok: 2021/2022

Předmětem výuky tohoto kurzu je výklad základních principů, algoritmů a technik tvorby dokumentů, s ohledem na jejich využití při publikační činnosti (obecně příprava a produkce prezentačních materiálů, orientace a základní kvalifikace pro práci v grafickém studiu a tiskárně, sazba bakalářské, diplomové práce, dokumentace k vytvořenému programu apod.). V oblasti elektronické sazby se studenti seznámí zejména se systémem LaTeX. V oblasti praktického zpracování grafiky je předmět zaměřen na zvládnutí základů programů GIMP a Inkscape. Cvičení jsou využita pro seznámení se software používaným při návrhu a tvorbě dokumentů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Studenti
* porozumí základním principům rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazu,
* naučí se základním lineárním a zejména nelineárním úpravám obrazu pro potřeby publikování,
* naučí se optimální redukci barevného obrazu (rozlišení, komprese, ICC barevný profil) z hlediska tiskové kvality, ekonomie a objemu dat,
* pochopí moderní technologie používané při kompresi obrazů a naučí se je využívat,
* porozumí typografickým zásadám při tvorbě dokumentů a naučí se správné sazbě českých textů,
* naučí se používat program Photoshop pro úpravu rastrových grafických dat, program InDesign a systém LaTeX pro sazbu technických textů (což vytvoří dobrý předpoklad např. pro kvalitní zpracování bakalářské, diplomové práce),
* dozví se o formátech používaných v tištěném a elektronickém publikování (WWW).

Prerekvizity

Požadovány jsou znalosti na úrovni středoškolského studia. Dále základy zpracování signálů ve spojitém a v diskrétním čase (pokryté např. předmětem BASS).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (online systém Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Testy a úkoly během semestru: max. 25 bodů.
Hodnocení samostatného projektu: max. 25 bodů, minimum 10 bodů.
Závěrečná zkouška: max. 50 bodů, minimum 20 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod, motivace, vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing
2. Barevné modely a prostory (RGB, CMYK, Lab), správa barev
3. Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty
4. Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (RLE, Huffmanovo kódování, JPEG, JPEG2000)
5. Lineární a nelineární zpracování obrazu -- jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace
6. Sken. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie -- teorie a praktická doporučení
7. Logická vs. vizuální podstata dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSL, HTML+CSS
8. Principy knižního designu. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů. Specifika designu na WWW
9. Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Základy 2D vektorové grafiky, využití Bézierových křivek při tvorbě písma
10. Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Adobe InDesign a MS Word jako příklady WYSIWYG systému
11. Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF -- Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury
12. Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie
13. Sazba závěrečné práce v LaTeXu: interní a externí grafika, použití rozšiřujících balíčků, pomocné programy. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu

Učební cíle

Získat přehled v principech rovinné (2D) počítačové grafiky a zpracování obrazů. Seznámit se s programem Adobe Photoshop jako konkrétním zástupcem editorů bitmapové grafiky. Naučit se základní principy a postupy při přípravě grafických prezentačních materiálů, i s ohledem na technologii tisku. Seznámit se se základy typografie, dále se specifiky českých textů a s pravidly při sazbě literatury technického charakteru. Naučit se základům praktické sazby dokumentu pomocí systému LaTeX.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika. Druhé vydání. ComputerPress, 2005. ISBN 80-251-0454-0 (CS)
Beran, V. Typografický manuál : učebnice počítačové typografie. 1. vyd. Náchod : MANUÁL, 1994. přeruš. st. Bibliogr. ISBN 80-901824-0-2. (CS)
Rybička, J. Latex pro začátečníky [3. vyd.]. 3. vyd. Brno : Konvoj, 2003. 238 s. ISBN 80-7302-049-1. (CS)
RAJMIC, P. Základy počítačové sazby a grafiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 1-152. ISBN: 978-80-214-4451- 5. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-SEE bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod, motivace, vymezení předmětu. Obraz jako dvojrozměrný signál. Vektorová vs. bitmapová grafika. Principy editace a zobrazování vektorové grafiky. Rasterizace. Vzorkování spojitého obrazu, aliasing.
2 Barevné modely a prostory (RGB, CMYK, Lab), správa barev.
3 Redukce barevného prostoru, duplex, monochromatický obraz. Způsoby ukládání drojrozměrných dat, grafické formáty.
4 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Komprese obrazu (RLE, Huffmanovo kódování, JPEG, JPEG2000).
5 Lineární a nelineární zpracování obrazu -- jas, kontrast, histogram, dvojrozměrná filtrace.
6 Sken. Parametry a třídy skenerů. Technická fotografie -- teorie a praktická doporučení.
7 Logická vs. vizuální podstata dokumentu. Značkování. Značkovací jazyky, SGML, XML+XSL, HTML+CSS.
8 Principy knižního designu. Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie. Pravidla sazby. Specifika sazby českých textů. Specifika designu na WWW.
9 Typy a formáty písem, způsoby reprezentace a designu písem. Základy 2D vektorové grafiky, využití Bézierových křivek při tvorbě písma.
10 Sázecí systémy. TeX/LaTeX jako příklad dávkového systému. Historie TeXu. Adobe InDesign a MS Word jako příklady WYSIWYG systému.
11 Základy předtiskové přípravy. Jazyk Postscript, Bounding Box. Formát PDF -- Portable Document Format. Adobe Acrobat a možnosti elektronické korektury.
12 Tiskové technologie. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. CtP technologie.
13 Sazba závěrečné práce v LaTeXu: interní a externí grafika, použití rozšiřujících balíčků, pomocné programy. Balíček thesis pro kvalitní sazbu diplomových a bakalářských prací. Konverze TeXovských dokumentů do HTML. Publikování XML dokumentů pomocí TeXu.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Úvod do cvičení. Pravidla provozu. Podmínky pro získání zápočtu, zkoušky. Seznámení s používaným software. Používání tabletu jako vhodného polohovacího zařízení pro grafické aplikace. Vstupní dotazník.
2 Kalibrace vstupních a výstupních zařízení – monitor, skener. Barevné prostory a jejich převody. Využití modelů při úpravě obrazu. Základy správy barev v Photoshopu.
3 Práce s barvami v Adobe Photoshop. Teplota chromatičnosti, vyvážení bílé. Stupně šedi.
4 Diskrétní transformace obrazu a jejich využití. Principy a algoritmy komprese obrazu – srovnání GIF vs. PNG-8, JPG vs. JPG2000. Grafické formáty v praxi.
5 Histogram. Redukce počtu barev. Lineární a nelineární techniky zpracování obrazu. Převzorkování, aliasing.
6 Práce s vektorovými objekty. Vytvoření, napojování a editace Bézierových kubik v Adobe Illustrator. Design písma.
7 Základy práce s XML dokumenty. Strukturní vs. vizuální značky. XSL šablony a jejich použití pro formátování dat.
8 Sázecí systém LaTeX. Vývojový cyklus editor-překladač-prohlížeč, doplňkové nástroje. Instalace distribuce MiKTeX a příslušenství. Základní formátovací prvky v dokumentu.
9 LaTeX - Hladká sazba. Vyznačování. Matematické prvky, symboly, matice, rovnice atd.
10 LaTeX - Složitější vzorce, soustavy rovnic, správné typografické zarovnávávní. Křížové odkazy - číslování rovnic, obrázků, reference.
11 Manipulace s obrázky. Import z jiných formátů do LaTeXu.
12 Předtisková příprava. Jazyk Postscript. Bounding Box. Formát PDF.
13 Samostatná práce - příprava technického dokumentu dle zadání. Konzultace nejasností.

eLearning