Detail předmětu

Přenosová média

FEKT-BKC-PRMAk. rok: 2021/2022

Přenosová média, základní prvek přenosu informací. Metalické a optické kabely. Základní postupy montáží. Přenos a šíření vln po přenosových médiích. Kmitočtové závislosti vedení, útlum, disperze. Ochrana kabelů. Výběr vedení pro digitální systémy a systémy xDSL. Přejímková, preventivní a poruchová měření. Příklady sítí založených na optickém přenosu. Svařování optických vláken. Měření na optických vláknech. Nové možnosti sítí WDM - vlnové multiplexy a sitě typu FTTx.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a dovednosti je možné uplatnit při správě, údržbě, návrzích rozsáhlých sítí, využívající různé druhy přenosových médií.
Absolvent předmětu je schopen:
- orientovat se v typech přenosových médií,
- navrhnout vhodný druh přenosového média pro spojení,
- navrhnout topologii pro informační přenos,
- navrhnout technologie spojování metalických kabelů,
- navrhnout technologie spojování optických kabelů,
- provádět základní měření na přenosových médií,
- umět lokalizovat poruchy na kabelech.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Měl by býti schopen se orientovat v řešení diferenciálních rovni, mít základní znalosti o přenosu po vedení, včetně základních znalostech o primárních parametrech vedení - odpor, kapacita, indukčnost a impedance.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Za laboratorní výuku až 30 bodů.
Za písemnou zkoušku až 70 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod
2. Zařazení předmětu ve studijním programu
3. Analýza vedení
4. Druhy metalických vedení a kabelů
5. Strukturované kabelážní systémy
6. Přenosová média a přenosy xDSL
7. Nedokonalosti telekomunikačních kabelů a nehomogenity kabelů
8. Bezdrátové přenosy
9. Optické přenosy
10 Pokládka a montáž kabelů
11. Metody dokumentace a vyhledávání úložných kabelů - metalických, optických
12. Ochrana vedení před vnějšími vlivy
13 Základy měření přenosových médií - závěrečná a lokalizační

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí o všech typech přenosových médií, jako základ přenosu informací. Dává znalosti o teoretických a praktických využitelnostech různých druhů metalických a optických kabelů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Základní literatura

Sobotka, V. a kol.: Přenosové systémy. SNTL, Praha 1989
Filka, M.: Přenosová média - Návody do laboratoří. VUT FEKT, Brno 2002.
Filka, M.: Přenosová média. Elektr. skripta. FKET, UTKO, Brno 2012
Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno2017 2017 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní problematika přenosu
Druhy metalických kabelů
Druhy optických kabelů
Základní výrobní postupy výroby kabelů
Základy montážních postupů při pokládce a spojování
Realizace metropolitních, přístupových a transportních sítí
Rozhraní mezi kabely a koncovými zařízeními
Kmitočtové závislosti vedení
Ochrana kabelů
Výběr vedení pro digitální systémy a xDSL
Výběr optických vláken pro vlnové multipexy
Přejímková, preventivní a poruchová měření kabelů
Prvky optických sítí, příklady sítí

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do laboratorních cvičení, bezpečnost při práci
Měření parametrů vedení obrazovým měřičem
Měření odporových nerovnováh
Měření provozní kapacity a kapacitních nesymetrií
Přeslechová měření
Měření na optickém vláknu
Optický přenosový systém
OTDR - optické měření
Impulsové měření závad
Kabelový hledač
Lokalizačaní měření
Sestavení sdělovacího okruhu - měření parametrů
Měření parametrů strukturované kabeláže