studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-EKTAk. rok: 2018/2019

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A060003

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 1.5.2018 - 30.4.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Studijní program Elektronika a komunikační technologie nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky s užším zaměřením na oblast návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Cílem je seznámit studenty
- se základními principy a metodami matematiky, elektrotechniky a teorie obvodů, elektromagnetického pole, fyziky, se základy práce s elektrickými měřicími přístroji, se základní problematikou analogových elektronických i digitálních obvodů, obvodů s mikroprocesory, s nejčastějšími typy signálů a jejich základními vlastnostmi a ukázat analýzu systémů, se základními principy mikrovlnné techniky až do kmitočtů v řádu desítek GHz,
- s koncepcí a obecnou architekturou analogových a digitálních komunikačních systémů,
- se současnými komunikačními kabelovými, optickými a bezdrátovými systémy pro přenos zvukových, obrazových a datových signálů,
- s problematikou filtrace spojitých signálů a návrhu pasivních i aktivních analogových filtrů
- s metodami a technickými prostředky pro zpracování, přenos a archivaci zvukových a audio signálů v oblasti analogové a digitální nízkofrekvenční techniky a audio elektroniky
- s postupem návrhu elektronických zařízení od návrhu architektury systému, přes výběr obvodových komponent, návrh mechanické konstrukce, přípravu podkladů pro výrobu, oživení zařízení, tvorbu dokumentace a správu celého projektu,
- se základními pojmy a úkoly elektromagnetické kompatibility EMC,
se základními principy televizní techniky a multimédií, zpracováním digitálních signálů při televizním přenosu (pozemním, kabelovém i družicovém), televizí s vysokou rozlišovací schopností HDTV a perspektivní trojrozměrnou televizí 3D,
- se základními aspekty optických komunikací, optickými komponenty, optickou difrakcí a polarizačními vlastnostmi laserového záření,
- s koncepcí moderních mobilních komunikačních systémů, jejich architekturou a s používanými metodami zpracování signálů.
Dílčím cílem je i příprava studentů pro navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Elektronika a komunikační technologie získá teoretické základy a odborné znalosti z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechniky, měření, analogové a digitální elektroniky, komplexní problematiky číslicového zpracování a analýzy signálů. Získá základní znalosti pro popis, analýzu a návrh komunikačních technologií.
Absolvent bude schopen
- klasifikovat elektronické obvody a prvky a diskutovat jejich modely a vlastnosti,
- provést komplexní analýzu elektronických obvodů,
- popsat základní prvky mikroprocesorových systémů a aktivně je v praxi využívat
- popsat strukturu obecného analogového a digitálního komunikačního systému a jejich vlastnosti,
- orientovat se v současných komunikačních kabelových, optických a bezdrátových systémech pro přenos zvukových, obrazových a datových signálů, popsat jejich architekturu, případnou síťovou strukturu a použité komunikační protokoly, vysvětlit a aplikovat metody zpracování signálů a způsoby sdílení komunikačních prostředků, vysvětlit jejich specifické obvodové řešení především v oblasti radiokomunikačních systémů,
- popsat vlastnosti a chování reálných prvků ve vysokofrekvenčním obvodu,
- popsat, analyzovat a navrhnout koaxiální vedení a kovové vlnovody, popsat základní typy pasivních mikrovlnných integrovaných struktur (mikropáskové, koplanární, štěrbinové) a jejich vlastnosti,
- vysvětlit základní vlastnosti elektrických filtrů a princip filtrace v časové i kmitočtové oblasti,
- vysvětlit princip přenosu analogového a digitálního nízkofrekvenčního a audio signálu, popsat zdroje a spotřebiče nízkofrekvenčního a audio signálu, navrhnout vhodný předzesilovač, korekční zesilovač, výkonový zesilovač nebo audio filtr, vysvětlit princip vzorkování, kvantování a kódování zvukových a audio signálů, komprese bitového toku digitálních zvukových a audio signálů, popsat systémy pro záznam a reprodukci bez a s redukcí datového toku, změřit parametry analogového a digitální audio systému nebo zesilovače,
- používat moderní prostředky pro návrh elektronických zařízení,
- vysvětlit problematiku elektromagnetické kompatibility (slučitelnosti) EMC,
- popsat základní principy televizního přenosu (pozemní, kabelový, družicový), vysvětlit postup při digitalizaci obrazových signálů, popsat používané metody zdrojového kódování a způsoby zabezpečení signálu a používané modulace, vysvětlit princip televize HDTV a trojrozměrné televize,
- popsat vlnové a elektromagnetické projevy světla, koherenci a difrakci, princip funkce laseru,
- popsat obecný mobilní komunikační systém a vysvětlit funkci jednotlivých bloků, používané metody zdrojového kódování, kanálového kódování a používaných modulací, vysvětlit metody multiplexování signálů, princip ekvalizace a technologie MIMO.

Absolvent bude umět
- posoudit vhodnost aktivních součástek elektronických obvodů, zvolit optimální přístup, topologii, koncept, navrhnout/vypočítat hodnoty obvodových prvků pro specifikaci požadovaných provozních parametrů a ověřit činnost obvodu počítačovou simulací i laboratorně,
- interpretovat libovolnou přenosovou funkci a odvodit příslušné kmitočtové charakteristiky, navrhnout pasivní i aktivní filtr pro danou aplikaci včetně výpočtu numerických hodnot všech součástek, popsat funkci krystalových a SAW filtrů i struktur se spínanými kapacitory, kompletně analyzovat a navrhovat filtrační obvod na počítači,
- identifikovat a klasifikovat zdroje, přijímače a cesty přenosu rušivých signálů, navrhnout řešení pro snížení a omezení úrovně rušivých signálů, použít technické prostředky ke zlepšování odolnosti elektronických zařízení vůči přírodním a umělým rušivým signálům, elektrostatickým výbojům a průmyslovému rušen, provádět měření a zajišťovat úrovně EMC včetně experimentálního ověřování elektromagnetické kompatibility technických zařízení dle národních a mezinárodních norem,
- navrhovat optické vláknové a bezkabelové spoje, porovnat jednotlivé optoelektronické a optické součástky a diskutovat jejich výhody a nevýhody.

Charakteristika profesí

Absolventi bakalářského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních, optických, satelitních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technické, řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro další doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu a studijním programu.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
147 kreditů v povinných předmětech,
minimálně 28 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů,
minimálně 10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou odborně zaměřené předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého bakalářského studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Během studia musí student absolvovat dva předměty anglického jazyka (Angličtina pro bakaláře, Angličtina pro elektrotechnické inženýrství).
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EL1Elektrotechnika 1cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
BPC-FY1Fyzika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 26ano
BPC-MA1Matematika 1cs7Povinnýzá,zkP - 52 / CPP - 22 / O - 4ano
BPC-MPEMateriály pro elektrotechnikucs3PovinnýzkP - 14 / COZ - 12 / L - 14ano
BPC-TDETechnická dokumentacecs3PovinnýklP - 12 / Cp - 26ano
BPC-AN4Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 2cs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ne
BPC-AEIAngličtina pro elektrotechnické inženýrstvícs2Povinně volitelnýzkCj - 26PVB 1ne
BPC-ELSElektrotechnický seminářcs2VolitelnýCOZ - 13 / L - 13ano
BPC-FYSFyzikální seminářcs2VolitelnýCOZ - 26ano
BPC-MASMatematický seminářcs2VolitelnýCOZ - 14 / CPP - 12ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ELPElektronické praktikumcs2PovinnýL - 26ano
BPC-ESOTElektronické součástkycs5Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13 / L - 26ano
BPC-EL2Elektrotechnika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 20 / CPP - 19ano
BPC-FY2Fyzika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6 / L - 13ano
BPC-MA2Matematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 6 / CPP - 14 / O - 6ano
BPC-PP1Počítačové programování 1cs5PovinnýklP - 13 / Cp - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AE1Analogová elektronika 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ne
BPC-MA3Matematika 3cs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / CPP - 18 / O - 4ne
BPC-MVAMěření v elektrotechnicecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BPC-PP2Počítačové programování 2cs5PovinnýklP - 26 / Cp - 26ne
BPC-SI1Signály 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13 / L - 13ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AE2Analogová elektronika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 13 / L - 13ne
BPC-ANTAntény a vedenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ne
BPC-DE1Digitální elektronika 1cs6Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 26 / L - 13ne
BPC-SI2Signály 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
BPC-AUDAudio elektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 1ne
BPC-ELFElektronické filtrycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVA 1ne
BPC-ESIObvodové simulace na PCcs5Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 39PVA 1ne
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-DE2Digitální elektronika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BPC-KS1Komunikační systémy 1cs7Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 26ne
BPC-SEPSemestrální prácecs1PovinnýklPR - 1ne
BPC-VFTVysokofrekvenční technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
BPC-EMCElektromagnetická kompatibilitacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ne
BPC-NEZNávrh elektronických zařízenícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVA 2ne
BPC-TVTTelevizní technika a multimediacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 2ne
BPC-AEBAutomobilová elektrotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 2ne
BPC-NDINávrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDLcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 2ne
BPC-PPCPraktické programování v C++cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13PVB 2ne
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVB 2ne
BPC-SNISnímačecs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 2ne
BPC-ZKRZáklady kryptografiecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB 2ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-BAPBakalářská prácecs5PovinnýPR - 52ne
BPC-KS2Komunikační systémy 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
BPC-MVTMikrovlnná technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13ne
BPC-MKOMobilní komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
BPC-OKOOptické komunikacecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA 3ne
BPC-SKSSimulace komunikačních subsystémůcs5Povinně volitelnýklP - 13 / Cp - 39PVA 3ne
BPC-ELAElektroakustika 1cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22PVB 3ne
BPC-IOTKomunikační systémy pro IoTcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BPC-MMSMikrosenzory a mikroelektromechanické systémycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB 3ne
BPC-NAONávrh analogových integrovaných obvodůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB 3ne
BPC-PGAProgramovatelné automatycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB 3ne
BPC-ZESZáklady energetiky pro slaboproudé oborycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVB 3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ALGAlgoritmycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / O - 13ne
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3VolitelnýzkCj - 26ne
BPC-AITAngličtina pro ITcs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EKEEkologie v elektrotechnicecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ne
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
BPC-LDTLékařská diagnostická technikacs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-MSDMultimediální data v biomedicíněcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ne
BPC-MEMPočítačové modelování elektrotechnických zařízení a komponentůcs3VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
BPC-UBCÚvod do biologie člověkacs4VolitelnýklP - 39ne
BPC-VPAVybrané partie z matematiky I.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
BPC-IZPZáklady programování- algoritmycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / O - 14ne
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-AN3Angličtina pro bakaláře - středně pokročilí 1cs3VolitelnýzkCj - 26ne
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ne
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ne
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ne
BPC-DSYDaňový systém ČRcs2VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ne
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ne
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ne
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 39 / COZ - 13ne
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ne
BPC-OSYOperační systémycs5Volitelnýzá,zkP - 39 / O - 13ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ne
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ne
XPC-PZEVybrané partie základů elektrotechniky v angličtiněcs3VolitelnýklP - 13 / COZ - 13ne
XPC-VPMVybrané partie z matematiky II.cs5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 12 / CPP - 14ne
BPC-IZGZáklady počítačové grafikycs6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 13 / O - 13ne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 15 kr BPC-AUD (5 kr), BPC-ELF (5 kr), BPC-ESI (5 kr)
PVA 2 5 kr - 15 kr BPC-EMC (5 kr), BPC-NEZ (5 kr), BPC-TVT (5 kr)
PVA 3 5 kr - 15 kr BPC-MKO (5 kr), BPC-OKO (5 kr), BPC-SKS (5 kr)
PVB 1 4 kr BPC-AN4 (2 kr), BPC-AEI (2 kr)
PVB 2 5 kr - 35 kr BPC-AEB (5 kr), BPC-NDI (6 kr), BPC-PPC (6 kr), XPC-PSD (6 kr), BPC-SNI (7 kr), BPC-ZKR (6 kr)
PVB 3 5 kr - 31 kr BPC-ELA (5 kr), BPC-IOT (5 kr), BPC-MMS (5 kr), BPC-NAO (5 kr), BPC-PGA (6 kr), BPC-ZES (5 kr)