Detail předmětu

Kultura projevu a tvorba textů

FEKT-XPC-KPTAk. rok: 2018/2019

Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

V rovině konkrétních cílů budou schopni vysvětlit základní pojmy z oblasti psychologie komunikace, definovat předmět studia jednotlivých subdisciplín psychologie komunikace, aplikovat teoretické znalosti na oblast komunikační praxe a zhodnotit efektivitu prezentačního výkonu svých kolegů ze semináře.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody vyučování: přednáška, diskuse, nácvik prezentace

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné ukončení předmětu předpokládá 80% úspěšnost v zápočtovém testu a realizaci prezentace v rozsahu 10 minut. Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1.Informace a jejich sdělování
2.Komunikační modely
3.Složky komunikace
4.Řešení typových pedagogických situací
5.Model asertivních dovedností
6.Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
7.Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
8.Význam hlasu a sluchu v rétorice
9.Osobnost řečníka
10.Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
11.Text jako složka pedagogické komunikace
12.Teoretické problémy srozumitelného textu
13.Strategie utváření srozumitelného textu

Učební cíle

Absolvování kurzu vede k osvojení základních norem společenské etikety, rozšíření rejstříku vlastních komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti mluveného i psaného projevu, to vše se zřetelem k využití ve výchovně vzdělávací praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka v rozsahu 80% prezence na semináři a dále se doporučuje vřele aktivní účast na přednáškách. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.

Doporučená literatura

Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Praško, J., Prašková, H.: Asertiviotu proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Smejkal, V.: Lexikon společenského chování pro úspěšné managery a podnikatele. Praha, Grada Publishing 1993, 2002.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Capponi, V., Novák, T.:Sám sobě mluvčím – Jak prezentovat sám sebe. Praha, Grada Publishing 1994.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Dohalská, M. a kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont 1985.
Kohout, J.: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPC-AUD bakalářský

  specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

 • Program BPC-AMT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-EKT bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-IBE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-MET bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BKC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný
 • Program BPC-TLI bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Informace a jejich sdělování
Komunikační modely
Složky komunikace
Řešení typových pedagogických situací
Model asertivních dovedností
Vyrovnání se s kritikou a asertivní výchovné působení
Základy verbálního projevu s psychologického hlediska
Význam hlasu a sluchu v rétorice
Osobnost řečníka
Příprava přednášky, diskusního příspěvku, referátu, koreferátu
Text jako složka pedagogické komunikace
Teoretické problémy srozumitelného textu
Strategie utváření srozumitelného textu

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Posuzování vlastností textu podle jednotlivých kritérií srozumitelnosti
Trénink strategií směřujících ke zvýšení srozumitelnosti
Trénink v didaktické transformaci různých typů existujících textů
Trénink samostatné tvorby lehce srozumitelných textů a jejich posouzení
Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.
Natáčení projevů jednotlivých posluchačů na kameru a následný rozbor jejich pedagogického výstupu.