Detail předmětu

Instrumentální a strukturní analýza

FCH-MC_ISAAk. rok: 2021/2022

Studenti budou seznámeni s teoretickými základy, instrumentací a aplikací metod chemické, fyzikální a strukturní analýzy. Součástí předmětu jsou speciální separační a elektromigrační techniky, hmotnostní spektrometrie organických molekul s důrazem na tandemové techniky, infračervená a Ramanova spektrometrie, termogravimetrie, diferenční termická analýza, diferenční kompenzační kalorimetrie, rentgenová fluorescence, Augerova spektrometrie, rentgenová difrakce, nukleární magnetická resonance a elektronová mikroskopie. Přehled doplňují techniky anorganické analýzy atomová absorpční, emisní a fluorescenční spektrometrie společně se spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s hmotnostní a optickou emisní spektrometrií.

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto předmětu zvýší kompetence studentů následujícím způsobem:
a) Studenti budou znát principy instrumentálních analytických metod využívaných v běžné analytické praxi
b) Studenti budou ovládat metody interpretace získaných výsledků měření jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní rovině
c) Studenti budou schopni tvůrčím způsobem optimalizovat výběr analytické techniky při řešení konkrétního analytického problému

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, obecné, fyzikální, anorganické, organické a analytické chemie a biochemie.

Literatura

Štulík K. a kol.: Analytické separační metody. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2005. (CS)
Němcová M., Čermáková L., Rychlovský P.: Spektrometrické analytické metody. Univerzita Karlova, Karolinum Praha 1997. (CS)
Sommer L.: Teoretické základy analytické chemie I., II., III. VUT Brno, Brno 1995. (CS)
K. Záruba a spol.: Analytická chemie 2. díl, 2016, VŠCHT, Praha (CS)
Komárek, J. Atomová absorpční spektrometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. (CS)
Kubínek R., Šafářová K. Vůjtek M, Elektronová mikroskopie, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 (CS)
Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry. Willey-VCH, Weinheim 1998. (EN)
Crouch S. a Skoog D., Principles of Instrumental Analysis, Cengage Learning, Inc., 2017. (EN)
Skoog D. A., West D. M., Holler F. J., Crouch S. R.: Fundamentals of Analytical Chemistry, Cengage Learning, Inc., 2014. (EN)
Harald Günther, NMR Spectroscopy: Basic Principles, Concepts and Applications in Chemistry 3rd Edition, 2013. (EN)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Instrumentální a strukturní analýza). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemná forma zkoušky v celém rozsahu probírané tématiky, v případě získání více než 50% bodů následuje ústní zkouška. Hodnotí se znalost principů analytických metod včetně jejich specifik a schopnost tvůrčího řešení zadaného analytického problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Speciální separační techniky
2. Elektromigrační metody
3. Hmotnostní spektrometrie organických molekul
4. Infračervená spektrometrie, Ramanova spektrometrie
5. Atomová absorpční spektrometrie
6. Atomová emisní spektrometrie (AES, AFS), spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
7. Hmotnostní spektrometrie a optická emisní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu
8. Termická analýza – Termogravimetrie, simultánní metody
9. Termická analýza – Diferenční termická analýza, diferenční kompenzační kalorimetrie
10. Rentgenová fluorescence, Augerova spektrometrie
11. Elektronová mikroskopie
12. Rentgenová difrakce
13. Nukleární magnetická resonance

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami strukturní analýzy a pokročilými analytickými technikami organické i anorganické chemické analýzy. Kladen je důraz na základní charakteristiky metod a jejich aplikace při řešení daného analytické problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_ECHT magisterský navazující

  specializace --- , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning