studijní program

Environmentální chemie a technologie

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_ECHTAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0531A130046

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných absolventů vybavených jak hlubokými teoretickými znalostmi, tak i praktickými dovednostmi v oblasti environmentálních věd a disciplínách environmentálních a chemických technologií. Studium si klade za cíl připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky pro praktické profesní uplatnění, ale i s potenciálem dalšího rozvoje v oblasti vědy a výzkumu, tj. pro pokračování v doktorském studiu. Vzhledem k různorodé náplni vyučovaných předmětů bude mít absolvent všestranné a interdisciplinární znalosti, což zvyšuje jeho uplatnitelnost na trhu práce.
Obsah studované problematiky v jednotlivých předmětech je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stanovenými cíli studia a uvedeným profilem absolventa. Studenti si během studia prohloubí teoretické znalosti a rozšiřují praktické dovednosti získané v bakalářském studijním programu, a to především v analytické a environmentální chemii, chemické a environmentální legislativě a částečně i managementu a v porozumění procesům odehrávajících se v jednotlivých složkách životního prostředí. Tento forenzně-environmentalistický princip umožní studentům identifikovat a chápat podstatu environmentálních problémů. Způsob, jakým řešit environmentální problémy, mu pak poskytne vzdělání v oboru chemického inženýrství a environmentálních technologií, mezi které patří především technologie pro úpravu a čištění vody, sanaci a dekontaminaci půdy a technologie nakládání s odpady.

Profil absolventa

Po úspěšném absolvování dvouletého navazujícího magisterského studijního programu „Environmentální chemie a technologie“ je studentům udělen titul inženýr (Ing.) a absolventi jsou vybaveni širokým portfoliem znalostí důležitých pro jejich snadné začlenění do praxe nejen v oblasti vědy a výzkumu v environmetální a analytické chemii, forenzní environmentalistice, ekotoxikologii či geochemii, ale také jejich realizace na poli vývoje nových technologií, s následnou implementací a realizací při řešení složitých environmetálních problémů technické praxe. Stejně tak jsou studenti svými hlubokými odbornými znalostmi a širokými dovednostmi připraveni na navazující doktorské studium v oblasti environmentální a forenzní analýzy.

Odborné znalosti:
Absolvent je vybaven širokými a hlubokými znalostmi v oblasti environmentální, analytické a organické chemie, biochemie a chemické technologie včetně chápaní příslušných teorií, konceptů a metod, stejně tak jako rozumí možnostem, podmínkám a omezením v těchto oborech. V oblasti environmentálních věd má absolvent teoretické i praktické znalosti o transportu a chování polutantů, biogeochemických procesů a cyklů, vlastnosti a dynamiky ekosystémů, vč. antropogenních ekosystémů, biodiverzitě, geoekologie a ekotoxikologie, ale také forenzní analýzy či forenzní environmentalistiky. Nedílnou součástí jsou velmi hluboké vědomosti v oblasti konvenčních a speciálních technologií nakládání s odpady, úpravy vody, čistění odpadních vod včetně návrhů čistíren odpadních vod, sanačních technologií a problematiky konvenčních a alternativních zdrojů energie a znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech na všech stupních řízení podniků. Absolvent má znalosti v oblasti matematických postupů charakterizace chemicko-inženýrských dějů a návrhů technologických zařízení v průmyslových procesech, disponuje vědomostmi v projektování, automatizaci a robotizaci v chemických výrobách a také hodnocení chemicko-inženýrských rizik či managementu bezpečnosti technických systémů.

Odborné dovednosti:
Absolvent dovede s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické i praktické problémy v oboru, samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy s použitím vybraných teorií, konceptů a metod a také použít celou řadu pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové informace. Absolvent tak disponuje širokým spektrem přírodovědných (chemických) znalostí a příbuzných chemicko-technologických dovedností a vnímá problematiku ochrany životního prostředí i z perspektivy environmentálního managementu včetně posuzování životního cyklu materiálů, oběhového hospodářství a odpadového managementu. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, akumulaci, transportem a vlivem na životní prostředí, je si vědom rizik a důsledků lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí a umí aplikovat technologická řešení pro jejich likvidaci a prevenci. Dále je schopen samostatných inženýrských rozhodnutí, včetně návrhů jednoduchých i složitějších zařízení a přístupů. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí.

Obecná způsobilost:
Absolvent se dokáže samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování. Dokáže plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu. Bere na vědomí vyvíjející se souvislosti a dostupné zdroje, dokáže vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky a důsledky. Dále pak je samostatný v řešení etických problémů. Získané poznatky je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům, včetně obhajoby vlastních odborných názorů. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat pokročilé statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci velkého rozsahu. To znamená, že absolvent bude mít znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat, a to i v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Získané vzdělání je důležité pro širší chápání environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně, technologicky a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích.
Absolvování studijního programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v dalším doktorském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.
Absolventi programu naleznou uplatnění jak ve státní správě (orgány ochrany přírody v ČR i v EU), v národních i mezinárodních společnostech (stavební a územní rozvoj, vodohospodářské služby, odpadové hospodářství) a ve firmách zabývajících se chemickým a environmentálním inženýrstvím. Interdisciplinární charakter programu nabízí možnosti uplatnění v konzultačních službách nebo na pozici koordinátorů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Vytváření studijních plánů

Vytváření studijních plánů se řídí SaZŘ VUT včetně kreditového systému (čl. 5 a 6 SaZŘ).
Vysoké učení technické v Brně využívá jednotný kreditový systém European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH.

Standardní doba v navazujícím magisterském studiu při průměrné studijní zátěži je 2 roky a celkový počet kreditů pro absolvování navazujícího magisterského studia je 120. Navrhovaný studijní program je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok získali minimálně 60 kreditů. Průměrná zátěž se rovněž promítá do kreditového ohodnocení jednotlivých předmětů. Rozsah jedné vyučovací hodiny činí 50 minut.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné.
Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat P a PV předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat diplomovou a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise z vyhlášených tematických okruhů.

Povinné předměty (P) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.

Povinně volitelné předměty (PV) profilujícího základu (PV typu A) jsou odborně zaměřené předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Další povinně volitelné (PV typu B) předměty jsou další odborné předměty, jejichž úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému. Výběr PV předmětů v jednotlivých ročnících si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl předepsané minimum kreditů a zároveň předepsané minimum v každé skupině PV předmětů.

Volitelné předměty absolvuje student nad rámec minimálních 120 kreditů. Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.

Podmínky splnění programu „Environmentální chemie a technologie“
V magisterském navazujícím programu „Environmentální chemie a technologie“ musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě – 91 kreditů v povinných předmětech, minimálně 29 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů.

Studenti si volí předměty z nabídky povinně volitelných předmětů typu A (PV A) a B (PV B). Premisou pro absolvování studia je zápis a úspěšné ukončení alespoň 2 povinně volitelných předmětů typu A z nabídky v 1. ročníku a alespoň jednoho povinně volitelného předmětu typu A z nabídky ve druhém ročníku. Následně si studenti vybírají předměty ze sekce povinně volitelné předměty (A i B) tak, aby dosáhli požadovaného počtu kreditů pro úspěšné absolvování studia.

Během studia musí student také absolvovat povinný předmět Angličtina a alespoň jeden povinný nebo povinně volitelný předmět nabízený v rámci programu vyučovaný v anglickém jazyce.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Koncepce nově navrhovaného navazujícího magisterského studijního programu splňuje návaznost na nový bakalářský studijní program „Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie“. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
---bez specializace102