studijní program

Potravinářská chemie

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_CHTPOAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 21.9.2020 - 21.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 50
Potravinářství Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru potravinářské chemie. Cílem potravinářské chemie jako vědního oboru je poskytovat komplexní chemické, inženýrské a biochemické principy složení, zpracování, analýzy a nutriční hodnoty potravin a surovin. Student je učen samostatně formulovat vědecký či inženýrský problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Studijní program je zaměřen na získání znalostí pro samostatné řešení problémů, technologií a výzkumných cílů v celé oblasti potravinářské chemie. Studium zahrnuje jak teoretickou základnu, tak i práci experimentální, a to organizovanou v praktických cvičeních i individuální při řešení semestrálních projektů a diplomové práce. Cílem studijního programu je poskytnout kvalitní a komplexní chemický a inženýrský základ z disciplín zaměřených na chemii a technologii potravin a přírodních látek a současně a potřebný odborný a specializovaný základ a aplikační přesah na všechny navrhované specializace, jejichž odborná průprava je zčásti společná a zčásti vysoce specifická. Jako specializace jsou navrhovány oblasti navazující na předchozí bakalářské studium: Biochemické inženýrství, Potravinářská chemie a Chemie kosmetiky a přírodních látek. Současně tato zaměření představují stěžejní oblasti moderní potravinové vědy a jsou aktuálně tvůrčím způsobem rozvíjeny na ÚCHPBT v rámci projektů i publikační činnosti akademických pracovníků a studentů.
Studium programu Potravinářská chemie připravuje díky svému zaměření absolventy pro odbornou potravinářskou praxi v plné šíři, ať už vyšší a střední management pro potravinářské a příbuzné výroby, pro výzkumnou a vývojovou činnost, jakož i na aktuální postupy a legislativu při hodnocení kvality a autenticity potravin. Stěžejní oblasti studia budou chemické a inženýrské základy procesů spojených se zpracováním potravinářských surovin včetně odpadů, analýzou složení potravin, hygienou, nutričními vlastnostmi i senzorickou analýzou. Ty budou dále rozvíjeny v oblasti analýzy potravin a surovin, instrumentálních a molekulárních technik pro stanovení autenticity, mikrobiologie a biotechnologie, molekulárních technik a nanobiotechnologií, a to včetně rozvoje postupů zpracování a valorizace potravinářských odpadů. Předměty, aktivity teoretické a laboratorní si budou studenti zapisovat tak, aby splnily požadavky FCH VUT na kvalitu studia a byly vhodným podkladem pro zaměření závěrečných prací příslušné specializace.

Profil absolventa

Profil absolventa je formován logickým celkem předmětů. Absolvent získá teoretický základ ze všech hlavních oblastí chemie na úrovni magisterského studia (viz BI-BIII). Tyto znalosti budou dále rozšířeny o společné oblasti studia, jako jsou chemické a bioinženýrské základy procesů spojených se zpracováním potravinářských surovin, analýzou složení potravin, výživou, rozšířením znalostí z instrumentálních a molekulárních technik, biotechnologií a rozvoje postupů zpracování a valorizace potravinářských odpadů. Tyto společné předměty budou dále rozvíjeny podle volby specializace. Teoretické znalosti absolventů budou prohloubeny a absolventi získají specifické znalosti i praktické dovednosti v oblasti potravinářské chemie, biochemického inženýrství a chemie přírodních látek a kosmetiky. Souběžně získá absolvent i specializované laboratorní dovednosti na úrovni magisterského studenta, a to z oblasti pokročilých analytických, molekulárních, biochemických a technologických předmětů. Předměty, aktivity teoretické a
laboratorní si budou studenti zapisovat tak, aby splnily požadavky FCH VUT na kvalitu studia a byly vhodným podkladem pro zaměření závěrečných prací. Ke koncepci programu, sestavě a zajištění předmětů přispěje v nemalé míře i dosavadní skoro dvacetiletá zkušenost s realizací magisterského studijního programu Chemie a technologie potravin a více než desetiletá zkušenost s realizací navazujícího magisterského programu Potravinářská chemie a biotechnologie.
Absolventem oboru je chemický inženýr vzdělaný v celém oboru potravinářských věd a způsobilý uplatnit se podle odpovídající specializace rovněž ve vybraných souvisejících chemických, biotechnologických a bioinženýrských vědách. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému teoretických a aplikovaných předmětů dává absolventovi způsobilost uplatnit se v potravinářském a příbuzném chemickém, inženýrském i biotechnologickém vývoji a výzkumu. Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména potravinářské, zemědělské a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v potravinářské chemii a produkci; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických a farmaceutických firem. Vzhledem k dobrému chemickému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách. Zde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků a také pozice středního a vyššího managementu a podílet se tak přímo na řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.

Charakteristika profesí

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Potravinářská chemie získají teoretické vědomosti i praktické experimentální dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatnému řešení problémů v široké oblasti komplexního oboru chemie potravin. Program je orientován jak do oblasti chemické podstaty potravinářských i biotechnologických výrob s ohledem na zabezpečování a rozvoj progresivních technologií, tak také do oblasti kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti produkovaných potravin. Absolventi najdou uplatnění zejména ve výrobních podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu národních i nadnárodních potravinářských společností, ve výzkumně-vývojové oblasti veřejných i soukromých společností a institucí nejen v ČR, ale i v EU (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, Úřad pro zdraví a ochranu spotřebitele při Evropské komisi), a rovněž v oblasti univerzitního i neuniverzitního výzkumu. Profil absolventa nabízí také uplatnění v rámci státních kontrolních institucí a obchodních organizacích.
Absolvent oboru je vzdělaný v celém oboru potravinářských věd a rovněž ve vybraných souvisejících chemických, biotechnologických a bioinženýrských vědách. Takto koncipované vzdělávání obsažené v logickém systému teoretických a aplikovaných předmětů dává absolventovi možnost uplatnit se v potravinářském a příbuzném chemickém, inženýrském i biotechnologickém průmyslu, vývoji a výzkumu, kde může zastávat funkce specializovaných technologů či vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice specialistů a řídících pracovníků v potravinářské a odpovídající chemické, biotechnologické i kosmetické a farmaceutické výrobě. Zde mohou zastávat funkce vysoce kvalifikovaných pracovníků a také pozice středního a vyššího managementu a podílet se tak přímo na řízení výroby i doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod.
Potenciálními průmyslovými zaměstnavateli jsou zejména potravinářské, zemědělské a biotechnologické firmy zaměřené na moderní systémy pro aplikace v potravinářské chemii a produkci; z širšího hlediska sem lze zahrnout i velmi příbuzné odvětví kosmetických a farmaceutických firem. Vzhledem k dobrému chemickému základu se absolventi mohou dobře uplatnit i v jiných malotonážních chemických výrobách.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá předepsaný počet předmětů nebo předepsaný počet kreditů) a volitelné.
Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat P a PV předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat diplomovou a složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a ústní část státní závěrečné zkoušky, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise z vyhlášených tematických okruhů.
SZZ u specializací zahrnují dvě skupiny předmětů: 1) teorteické a 2) aplikované. Podrobná náplň SZZ pro jednotlivé specializace je součástí předložených materiálů.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH.
V magisterském navazujícím programu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě: 98 kreditů v povinných předmětech včetně diplomové práce (30 kreditů) a minimálně 22 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných (PV) předmětů.
Skladba povinných předmětů je volena tak, aby se povinné předměty doplňovaly z hlediska návazností. Základní teoretické povinné předměty jsou zařazeny zejména v zimním semestru 1.ročníku tak, aby studenti získali potřebný základ pro aplikované předměty. Volitelné předměty jsou tedy ve studijním plánu nabízeny tak, aby jim předcházely takové povinné předměty, které pro příslušné volitelné předměty vytvářejí základní teoretické poznatky.
Povinné předměty (P) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia. Během studia musí student absolvovat povinný odborný předmět vyučovaný v anglickém jazyce.
Povinně volitelné předměty (PV) profilujícího základu (PVA) jsou odborně zaměřené předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty, jejichž úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů. V každé ze specializací student v 1.ročníku má získat 46 kreditů za povinné předměty a 14 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho 10 kreditů za PVA a 4 kredity za PVB předměty. Ve 2.ročníků je třeba získat 52 kreditů za povinné předměty včetně diplomové práce a 8 kreditů za povinně volitelné předměty, z toho 4 kredity za PVA a 4 kredity za PVB předměty.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému. Výběr PV předmětů v jednotlivých ročnících si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů.
Volitelné předměty absolvuje student nad rámec minimálních 120 kreditů z P a PV předmětů. Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Dále jsou mezi volitelné předměty zařazeny jazykové mutace vybraných P/PVA předmětů v angličtině/češtině, konkrétně jde o předměty Instrumentální analýza/Instrumental Analysis, Hygiena potravin/Food Hygiene, Senzorická analýza/Sensory Analysis a Biochemistry II/Biochemie II. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Doporučený rozsah volitelných předmětů zpravidla nepřesahuje 6 kreditů (5 % celkového počtu).
Studijní plány jsou vytvářeny tak, aby zajistily kvalitní chemický a inženýrský základ pro inženýry z programu zaměřeného na potravinářské technologie a současně a potřebný odborný a specializovaný základ a aplikační přesah na všechny tři navrhované specializace, jejichž odborná průprava je zčásti společná (např. teoretický základ v 1.semestru 1.ročníku a některé povinně volitelné odborné předměty s širším přesahem) a zčásti vysoce specifická. Specializace Potravinářská chemie a technologie vyžaduje hlubší výuku zejména v oblasti chemie, analýzy, hygieny a zpracování potravin, zatímco specializace Biochemické inženýrství vyžaduje hlubší znalosti v oblasti biotechnologií, molekulární biologie, genových technologií a metod analýzy biologických systémů. Specializace Chemie kosmetiky a přírodních látek rozšiřuje spektrum na charakterizaci a zpracování farmaceuticky a kosmeticky významných látek, případně odpadů a tomu pak odpovídají i PV předměty specializace.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Navržený navazující studijní program přímo navazuje na nedávno akreditovaný bakalářský program Chemie a technologie potravin , který má tři specializace: Potravinářská chemie a technologie, Biochemická technologie a Chemie a analýza přírodních látek, na které volně navazují tři specializace navrhovaného programu. Absolventi navazujícího programu mohou dále pokračovat studiem doktorského studijního programu, na FCH je to program Potravinářská chemie.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů