studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Fakulta: FCHZkratka: NKCP_CHTOZPAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N2805

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 20.7.2001 - 31.12.2024

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář v chemických a chemicko-technologických oborech. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.

Klíčové výsledky učení

Absolventi studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí jsou zevrubně seznámeni s osudem organických, anorganických i organokovových polutantů v životním prostředí, a to jak tradičních, tak i nově se objevivších. Důraz je přitom položen na možnosti rozvoje a co nejširšího uplatnění technologií šetrných k životnímu prostředí. Absolventi znají technologie přípravy pitných vod z různých zdrojů a postupy čištění odpadních vod městských i průmyslových, a to včetně nejnovějších trendů v těchto oblastech. Rovněž ovládají zásady odpadového managementu při dodržení zásady maximálního využití různých druhů odpadu, a detailně se orientují v problematice racionálního využívání obnovitelných zdrojů energie.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

kombinované studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
NKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí109