studijní program

Elektronika a komunikační technologie

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-EKTAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060010

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cíle studia navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie spočívají v získání a rozšíření teoretických a praktických znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a komunikačních technologií. Spektrum odborných oblastí studia sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a embedded systémy s detailním zaměřením na aplikace v radiokomunikačních službách a komunikačních technologiích.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Elektronika a komunikační technologie má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky. Absolventi magisterského programu naleznou uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických a komunikačních služeb. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technické, řídicí a manažerské funkce. Navazující a více teoreticky zaměřené vysokoškolské vzdělání, avšak doplněné výraznými praktickými znalostmi, umožňuje přímé nasazení absolventů do výzkumné, vývojové, ale i výrobní, provozní či servisní technické praxe.
Studijní program Elektronika a komunikační technologie je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského programu mají široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a komunikačních technologií. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy. Absolventi magisterského programu se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu mobilních, rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
64 kreditů v povinných předmětech,
50 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
6 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-ELOElektronické obvodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13ano
MPC-MKSMikrokontroléry a embedded systémycs6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-RKORádiová komunikacecs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 26ano
MPC-ARSAnalýza radiokomunikačních signálůcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MPC-ARAAntény a rádiové spojecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13PVA1ano
MPA-ARSRadiocommunication Signalsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA1ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA2ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-PKSPočítačové a komunikační sítěcs4Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPC-REMRadioelektronická měřenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-VFOVysokofrekvenční obvodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-MLFMachine Learning Fundamentalsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA3ano
MPA-NDENanosatellite Design and Electronicsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / L - 39PVA3ano
MPC-PLDProgramovatelné logické obvodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA3ano
MPC-AZEAlternativní zdroje energiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-AIOAnalogové integrované obvodycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB2ano
MPC-EMSElektronické měřicí systémycs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8PVA2ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA2ano
MPC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-KBCKomunikace v blízkosti člověkacs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
MPC-M2ESemestrální prácecs2PovinnýklK - 13ano
MPC-NAIMetody návrhu analogových integrovaných obvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB3ano
XPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / L - 15PVB3ano
MPC-SPRSignálové procesorycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVB3ano
MPC-SPSSpeciální snímačecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB3ano
MPC-DVVDigitální vysílání a videotechnikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVA5ano
MPC-EMCMetody analýzy EMCcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26PVA5ano
MPA-RFIRadiofrequency Identificationen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 39PVA5ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSEDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPA-AKTCar communication devicesen6Povinně volitelnýklP - 39 / Cp - 26PVA6ne
MPC-RARRadiolokacecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 26PVA6ne
MPA-VC2Vehicular Communication 2en6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA6ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-CASČíslicové zpracování akustických signálůcs6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-OPEOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-MMAMultiplatformní a mobilní aplikacecs4VolitelnýklCp - 39ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / EX - 2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 4 kr - 10 kr MPC-ARS (5 kr), MPC-ARA (5 kr), MPA-ARS (5 kr)
PVA2 5 kr - 20 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-PSO (5 kr), MPC-MAT (5 kr), MPC-MNM (5 kr)
PVA3 10 kr - 15 kr MPA-MLF (5 kr), MPA-NDE (5 kr), MPC-PLD (5 kr)
PVA5 10 kr - 15 kr MPC-DVV (5 kr), MPC-EMC (5 kr), MPA-RFI (5 kr)
PVA6 6 kr - 12 kr MPA-AKT (6 kr), MPC-RAR (6 kr), MPA-VC2 (6 kr)
PVB1 4 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem.
PVB2 5 kr - 20 kr MPC-AZE (5 kr), MPC-AIO (6 kr), MPC-EMS (7 kr), MPC-ADP (6 kr)
PVB3 6 kr - 20 kr MPC-NAI (6 kr), XPC-PSD (6 kr), MPC-SPR (6 kr), MPC-SPS (6 kr)