Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MPC-OPEAk. rok: 2024/2025

Odborná elektrotechnická praxe v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, mimo VUT v Brně. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám a ve firmně musí mít odborného vedoucího. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia na FEKT VUT.

Téma praxe musí souviset se zaměřením studijního prgramu a musí být dopředu schváleno garantem předmětu nebo garantem studijního programu. Není-li téma odborné praxe zaměřeno na problematiku související se studijním programem, nemůže student předmět absolvovat.

Student vypracuje textovou zprávu o náplni a průběhu praxe, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou (odborným vedoucím), ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studentovi/ce je udělen zápočet na základě vypracování textové zprávy o náplni a průběhu praxe, o řešených odborných úkolech a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 a její prezentace podle pokynů garanta předmětu. Pro psaní zprávy je vyžadována šablona pro závěrečnou práci, viz https://www.fekt.vutbr.cz/pro_studenty/szz a zpráva musí být potvrzena firmou/odborným vedoucím, který měl studenta/ku ve firmě na starost.
Student vypracuje textovou zprávu o náplni a průběhu praxe, konkrétních úkolech a jeho dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou (odborným vedoucím), ve které student odbornou praxi vykonával. Průběh praxe student prezentuje před komisí na Ústavu radioelektroniky.

Učební cíle

Cílem předmětu je absolvování elektrotechnické odborné praxe v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí, vypracování zprávy o průběhu řešení praxe a její prezentace před komisí.
Absolvent předmětu je schopen:
- Diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu,
- Aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi,
- Analyzovat problémy vzniklé při odborné práci,
- Navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií vymezené absolvovanými odbornými předměty během studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program MPC-EKT magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: Odevzdání anotace ke schválení tématu odborné praxe (anotace by měla obsahovat shrnutí práce na několika řádcích. Anotaci je možné ve finální zprávě o náplni praxe doplnit/změnit). 2. - 12. týden: Vypracování zprávy o náplni praxe a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4. 13. týden: Odevzdání zprávy o náplni praxe a příprava prezentace. (Obhajoba proběhne v termínu určeném vyhláškou.)