studijní program

Architecture and Urban Design

Fakulta: FAZkratka: NE_A+UAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0731P010003

Udělovaný titul: Ing. arch.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 4200 EUR/ročně pro studenty z EU, 4200 EUR/ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 1.3.2022 - 1.3.2032

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Architektura a urbanismus Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je získání odborných znalostí v oblasti architektury a urbanismu. Šíře a míra znalostí a dovedností v teoretických, technických a souvisejících disciplínách je stanovena tak, aby absolvent byl schopen vykonávat praxi samostatného (autorizovaného) architekta. Absolvent se může rovněž uplatnit v akademické sféře, při teoretické či výzkumné činnosti nebo v obecních, státních či nadnárodních úřadech a institucích, kde využije získané znalosti z oblasti architektury a urbanismu.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Architecture and Urban Design má osvojeny nejnovější poznatky v oboru architektury, urbanismu a stavebnictví. Důraz je vždy kladen na zvládnutí technických i teoretických znalostí architektonických a urbanistických disciplín v jejich vzájemných souvislostech. Doplněny jsou související humanitní disciplíny, které poskytují nezbytné znalosti pro kvalitní výkon architektonické praxe. Absolvent je schopen tvorbu interpretovat a zasadit do společenského kontextu. Znalosti získané v jednotlivých předmětech je schopen aplikovat v praxi. Absolvent má schopnost kritického myšlení. Je schopen uvažovat a tvořit v kontextu principů udržitelného rozvoje.

Odborné znalosti
Absolvent MSP prokazuje odborné znalosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus. Vzhledem k předpokládanému uplatnění absolventa odpovídají získané znalosti požadavkům na náležitosti vzdělání ČKA pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– znalosti historie a teorie architektury
– znalosti týkající se urbanismu a územního plánování
– znalosti metod průzkumu a přípravy zadání pro návrh projektu
– znalosti fyzikálních problémů a technologií a funkce staveb, aby poskytovaly vnitřní podmínky pro pohodlí a ochranu před vlivy počasí
– znalosti průmyslových odvětví, organizací, předpisů a postupů, které souvisejí s integrací dílčích projektů do celkového projektu
– znalosti historie a teorie urbanismu (stavby měst) a územního plánování na místní, regionální a vyšší správní úrovni
– znalosti souvisejících umění, technologií a humanitních věd
– vědomosti a znalosti kultury, jako jednoho ze základních vlivů na kvalitu územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů
– znalosti souvislostí architektury s urbanismem, územním plánováním a s procesem projektování staveb
– znalosti metod průzkumu a analýz a přípravy zadání pro vypracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, popřípadě urbanistických plánů a projektů
– znalosti celého územně-plánovacího procesu, popřípadě procesu urbanistického projektování, a schopnosti a dovednosti řešit přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické problémy území a péči o jeho hodnoty
– znalosti technologie utváření prostředí výstavbou, zejména v souvislosti s péčí o zdraví, o přírodní a krajinné složky prostředí v zájmu zlepšení kvality života
– znalosti odpovídajících oborů, odvětví, technologií, předpisů a postupů, které je nutno koordinovat při územně-plánovací činnosti a při uplatňování územně-plánovacích dokumentací a územně-plánovacích podkladů, popřípadě při vypracování a uplatňování urbanistických plánů a projektů.
Šíře a míra poznatků je ovlivněna jejich významem ve středoevropském, národním/českém, případně širším kontextu.

Odborné dovednosti
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu získá odborné dovednosti stanovené pro oblast vzdělávání Architektura a urbanismus v míře odpovídající stupni studia. Rozvinutost jejich šíře je dána zejména předpokládaným uplatněním absolventa, tj. jako autorizovaný architekt. Vybrané dovednosti budou individuálně rozšířeny na základě volby studenta ve specializovaných a modulových ateliérech, seminářích a navázaných povinně volitelných předmětech.
Dovednosti absolventa MSP odpovídají požadavkům na náležitosti vzdělání pro obor Architektura (autorizační řád ČKA §4) a pro obor Územní plánování (autorizační řád ČKA §5):
– schopnosti vytvářet architektonické projekty splňující jak estetické, tak technické požadavky,
– schopnosti porozumět vztahu mezi lidmi a architektonickými díly a mezi architektonickými díly a jejich prostředím, potřebě propojit architektonická díla a prostory mezi nimi s lidskými potřebami a měřítky,
– schopnosti chápat povolání architekta a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti pochopit projektování stavby, konstrukční a stavebně technické problémy spojené s projektováním stavby,
– nezbytné dovednosti pro projektování, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů stavby v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy,
– schopnosti porozumět vztahům mezi lidmi a urbánním prostředím a mezi urbánním prostředím a krajinou, potřebě koncipovat různé prostory a prostředí v souladu s lidskými potřebami a měřítky, schopnosti chápat povolání urbanisty a jeho úlohu ve společnosti, zejména při přípravě návrhů, které zohledňují společenské faktory,
– schopnosti a dovednosti plánovat tak, aby byly uspokojeny požadavky uživatelů území v rámci omezení daných nákladovými faktory a právními předpisy.

Obecné způsobilosti
Absolvent je schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat v měnících se sociálních, ekonomických a environmentálních podmínkách rozvoje území a přihlížet přitom k širším společenským důsledkům svého rozhodování. Dle vyvíjejících se odborných poznatků dokáže vymezit zadání pro odbornou činnost, koordinovat ji, a nést konečnou odpovědnost za její výsledky. Je schopen samostatně řešit etický problém.
Absolvent dokáže srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory a obhajovat je v diskusi. Je schopen komunikovat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v angličtině.
Absolvent dokáže plánovat, podporovat a řídit získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu.

Charakteristika profesí

Absolvent NMSP je v rámci studijního programu FA VUT v Brně připravován pro architektonickou praxi jako autorizovaný architekt po složení zkoušky odborné způsobilosti nebo v kanceláři autorizovaného architekta a ve vedení realizace jednoduché stavby. Absolvent NMSP získá uznané odborné vzdělání, které je jednou z podmínek pro udělení autorizace dle Autorizačního řádu ČKA, §4 až 6. Autorizace dle ČKA zaručuje absolventům možnost praxe jak v rámci ČR, tak v rámci EU.
Penzum nabytých znalostí a dovedností umožňuje absolventům NMSP nalézt uplatnění také v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se teorií, vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi (např. v Národním památkovém úřadu nebo Akademii věd ČR). Dále se může stát zaměstnancem na úřadech památkové péče, v orgánech ochrany přírody a krajiny. Absolvent NMSP může nalézt uplatnění u pořizovatelů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území nebo politiky územního rozvoje, v zastupování stavebníka, popřípadě navrhovatele při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení a při výkonu odborné funkce v orgánech veřejné správy na úseku územního plánování nebo stavebního řádu. Nad rámec typických uplatnění vyjmenovaných v definici oblasti vzdělávání (nařízení vlády č. 275/2016 Sb.) může absolvent působit též v místní samosprávě jako hlavní architekt, odborník v odborech městského plánování nebo strategického rozvoje. Získá také dostatečnou erudici pro odbornou publicistiku a propagaci architektury.

Podmínky splnění

Státní závěrečné zkoušky v NMSP Architektura a urbanismus jsou tvořeny dvěma částmi: obhajoba závěrečné práce a ústní část. Obě části jsou hodnoceny samostatně v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT stupni A–F.
Ústní část státní závěrečné zkoušky ověřuje znalosti absolventů v oblasti teorie architektury a urbanismu (odpovídající teoretické předměty profilového základu teorie a estetika architektury, teorie urbanismu, tvorba krajiny, diplomový seminář) a v oblasti legislativy v architektonické praxi (odpovídající předměty profilového základu architekt v praxi a právo v architektonické praxi).
Požadavky obhajoby, hodnocení a celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT a navazujícími vnitřními normami Fakulty architektury.

Vytváření studijních plánů

Pravidla pro tvorbu studijních plánů navazujícího magisterského studijního programu Architecture and Urban Design se řídí Řádem studijních programů VUT, Studijním a zkušebním řádem VUT, Směrnicí FA VUT č. 7/2019 Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FA VUT. Pravidla respektují další související předpisy a vnitřní normy upravující obecné povinnosti studenta a organizaci akademického roku a další pokyny (např. metodický pokyn NAU č. 8/2017 Doporučené postupy pro přípravu studijních programů).
Standardní studijní plán profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním nezbytných teoretických znalostí.
Pro absolvování navazujícího magisterského studijního programu Architecture and Urban Design musí každý student dosáhnout minimálně 120 kreditů, které jsou rovnoměrně rozloženy do dvou let studia (čtyř semestrů). Povinností každého studenta je úspěšně absolvovat povinné předměty v rozsahu 18 kreditů (z toho teoretické předměty profilového základu 6 kreditů a ostatní předměty profilového základu 4 kreditů) a povinně volitelné předměty v rozsahu min. 84 kreditů (z toho typu A 75 kreditů a typu B 9 kreditů). Zbývajících 18 kreditů může být získáno absolvováním povinně volitelných předmětů typu B, volitelných předmětů zařazených do studijního plánu a svobodných předmětů.
Přehledně jsou studijní povinnosti uvedeny v následující tabulce:

kategoriepočet kreditů
povinné předměty18 kreditů
PVP typu A – ateliery75 kreditů
PVP typu B – teoretické předměty5 kreditů
PVP typu B – technické předměty4 kredity
volitelné předměty včetně praxe, PVP typu B – libovolné nad rámec výše uvedené povinnosti, svobodné předměty18 kreditů
celkem120 kreditů


Povinné předměty vedou k nezbytným obecným znalostem a dovednostem absolventa, zpravidla jsou zařazeny jako profilové a jsou ověřovány v rámci ústní části státní závěrečné zkoušky.
V rámci ateliérové tvorby si student v každém semestru volí z nabídky specializovaných modulů. Nabídka modulů je následující:
Modul 1 – Design Research and Build: Témata modulu jsou volena zejména ve spolupráci s municipalitami a občanskými spolky. Formou smluvního výzkumu a dalších partnerských forem jsou ověřovány konkrétní problémy v různých měřítcích od urbanistických detailů, drobné stavby až po interiér nebo scénografii. Jsou voleny metody jako např. research by design (ověření problému pomocí architektonicko-urbanistických studií), design/build (realizace vybraných objektů). Uplatňuje se mezioborová spolupráce s dalšími uměleckými obory (socha, fotografie, umělecká řemesla a další), včetně vzájemných průniků těchto metod.
Modul 2 – Design of Buildings: Modul se zabývá problematikou navrhování staveb ve všech měřítcích od urbanismu po detail. Modul je zacílen na zejména na veřejnou a společenskou složku urbanity a jejich zkvalitňování. Výukové metody v modulu jsou zaměřeny na celostní přípravu studentů na samostatný výkon profese. Na takto vymezeném rozsahu je ověřována připravenost a schopnost tvůrčího i řemeslného zpracování architektonických témat.
Modul 3 – Urban and Landscape Design: Témata modulu 3 jsou věnována zejména problematice sídel a urbanizované krajiny. Problematika je řešena v různém měřítku dle konkrétního zadání jako část sídla, sídlo jako celek, sídlo v krajině nebo krajina se sídly. Studentské práce se zaměřují na sídla různých velikostí a významu. Problematika rozvoje sídel a urbanizované krajiny je řešena pomocí nástrojů urbanistické studie nebo územního plánování.
Modul 4 – Experimental Design: V modulu Experimentální tvorba se řešená témata vyznačují experimentálním a konceptuálním přístupem ve všech složkách návrhu – urbanistické, architektonické i konstrukční. V modulu studenti při zpracování téma využívají pokročilé CAD metody (včetně parametrického designu a dalších kreativních programovacích metod) a mají možnost využití CAM technik na vybaveném pracovišti Modelového centra FA.
Modul 5 – Heritage Care and Reconstruction: V rámci modulu se předpokládá získání a uplatnění praktických dovedností ve specifické oblasti architektonické tvorby zaměřené na ochranu a rekonstrukci historických objektů a jejich společenskou aktivaci s respektováním principů ochrany kulturního dědictví.
Modul 6 – Research, Theory and Criticism: Modul se zaměřuje na formulování individuálních výzkumných a teoretických problémů/zadání, jejich testování a řešení. Obecnými východisky individuálních způsobů a postupů výzkumu jsou: formulace architektonických otázek, problémů a zadání; kritická práce s literaturou a studovanými projekty (hledání architektonických precedentů, autorských způsobů a postupů výzkumu a navrhování); analýza, komparace a testování ve vlastním zobrazení/textu; specifikace nového, dosud ne(vy)řešeného architektonického zadání a variantní návrhy postupů řešení. Modul umožňuje celou škálu výstupů řešených projektů: architektonické a urbanistické studie, výzkum v archivech a in situ protokoly výzkumu, kniha a/nebo model, instalace/výstava, video, akce ve veřejném prostoru apod.
V prvním ročníku student volí dva z povinně volitelných předmětů Specialized Studio A1–A6 a B1–B6 podle vlastního zaměření (v zimním a letním semestru). Ve studijním programu jsou tyto předměty zařazeny dvakrát tak, aby student mohl absolvovat specializovaný ateliér se stejným zaměřením dvakrát, pokaždé však s novým zadáním. Ve druhém ročníku vstupuje student do předmětu Elaboration of Master’s Thesis Concept M1–M6, ve kterém formuluje zadání diplomové práce. V posledním semestru navazuje přípravou diplomové práce Elaboration of Master’s Thesis M1–M6, u které se předpokládá stejný vedoucí, po specifikaci zadání diplomové práce může dojít ke změně modulu. Nabídka specializovaných ateliérů i diplomových prací může být omezena na základě aktuálních možností fakulty.
Specializované povinně volitelné předměty (typu B) musí student absolvovat v celkovém rozsahu nejméně 9 kreditů za celé dvouleté studium, přičemž 5 kreditů musí být ze skupiny teoretických předmětů a 4 kredity musí být ze skupiny technických předmětů. Povinně volitelné předměty by měly být voleny i s ohledem na profil zvoleného ateliéru/předdiplomního projektu, a to i ve spolupráci s vedoucími těchto prací. Smyslem této volitelnosti je umožnit studentům profilaci podle vlastního zájmu a zaměření.
Volitelné předměty, svobodné předměty nebo volitelné předměty typu B nad rámec povinného minima 9 kreditů uvedeného výše doplňují studijní povinnost do výše minimálně 120 kreditů. Mezi volitelnými předměty jsou ve studijním plánu zařazeny další teoretické a technické předměty, nástroje, odporná praxe, odborné cizí jazyky (možno zvolit pouze jeden předmět), vybrané předměty z BSP Architektura a urbanismus (doporučené pro studenty, kteří ve svém předchozím bakalářském studiu na jiné fakultě neabsolvovali ekvivalentní předměty), a Tělesná výchova (1 kredit, zápočet). Standardně je takto voleno 18 kreditů, což činí 15 %, čímž je splněn požadavek čl. 3, odst. 4, písm. c směrnice VUT č. 69/2017.
Navazující magisterský studijní program Architecture and Urban Design je koncipován jako program profesní a v souladu s nařízením vlády 274/2016 Sb. zahrnuje praktickou výuku (ateliéry). Dále má student možnost volitelně absolvovat stáž v architektonické kanceláři, výzkumném zařízení nebo státní správě, a to až do výše 9 kreditů.
Délka vyučovací hodiny je v souladu s přílohou č. 1 Rozhodnutí rektora č. 24/2017 stanovena na 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551). K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy obsahem spadající do okruhu architektury, urbanismu a územního plánování.
Na studijní program navazuje doktorský studijní program Architektura a urbanismus na FA VUT. Absolventi mohou také pokračovat studiem jiného doktorského studijního programu v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus na jiné vysoké škole.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SAK-TEProseminář akademické práceen4PovinnýklP - 8 / S - 4ano
TEA-TETeorie architekturyen2PovinnýzkP - 26ano
SA1-AESpecializovaný ateliér A1 – prostorová tvorba – výzkum a realizaceen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA2-AESpecializovaný ateliér A2 – navrhování staveben15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA3-AESpecializovaný ateliér A3 – urbanismus a krajinná tvorbaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA4-AESpecializovaný ateliér A4 – experimentální tvorbaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Ane
SA5-AESpecializovaný ateliér A5 – památková péče a rekonstrukceen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
SA6-AESpecializovaný ateliér A6 – výzkum, teorie a kritikaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Aano
A2A-TEArchitektura 20. stoletíen2Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předmětyano
UTP-TEÚzemní plánováníen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předmětyano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předmětyano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4technické předmětyano
DAP-KEDesign architektonických prvkůen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
GRT-NEGrafické technikyen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
MVK-TEManagement a valorizace kulturního dědictvíen2VolitelnýklS - 14 / S - 14 / VT - 6 / VT - 6 / EX - 6 / EX - 6ano
PRE-NEMarketing pro architektyen2VolitelnýklS - 26ne
RIO-KERekonverze uvolněných industriálních objektůen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SC1-KEStatika stavebních konstrukcí 1en2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
URK-TEUrbanistická kompoziceen1VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
PKK-NEVýpočetní technika – kreativní kódováníen2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NEVýtvarné techniky – kresba 2en2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
ZSF-KEZáklady stavební fyzikyen2Volitelnýzá,zkS - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
KPR-KEKonstrukce a prostředí staveben2PovinnýklS - 26ano
RES-KEPříprava a řízení staveben2Povinnýzá,zkP - 12 / Cp - 6ano
TVK-TETvorba krajinyen2Povinnýzá,zkS - 26ano
SB1-AESpecializovaný ateliér B1 – prostorová tvorba – výzkum a realizaceen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
SB2-AESpecializovaný ateliér B2 – navrhování staveben15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
SB3-AESpecializovaný ateliér B3 – urbanismus a krajinná tvorbaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
SB4-AESpecializovaný ateliér B4 – experimentální tvorbaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
SB5-AESpecializovaný ateliér B5 – památková péče a rekonstrukceen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
SB6-AESpecializovaný ateliér B6 – výzkum, teorie a kritikaen15Povinně volitelnýklA - 104specializovaný ateliér Bne
A2B-TEArchitektura 20. století (Československo)en2Povinně volitelnýzkP - 26teoretické předměty - skrytéano
IA2-TEInterpretace architektury 2en3Povinně volitelnýS - 26teoretické předměty - skrytéano
UTP-TEÚzemní plánováníen2Povinně volitelnýklS - 26teoretické předměty - skrytéano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26teoretické předměty - skrytéano
SCE-KEScénografieen2Povinně volitelnýklS - 26technické předměty - skrytéano
HLS-KEHliněné stavitelstvíen2VolitelnýklP - 26 / EX - 2 / C1 - 2ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26ano
SAJ-TESociálně angažované umění v Japonskuen2VolitelnýklS - 26ano
SC2-KEStatika stavebních konstrukcí 2en2VolitelnýklC1 - 26ano
PAD-NEVýpočetní technika – parametrický designen2VolitelnýklC1 - 26ano
VBA-NEVýtvarné techniky – barvaen2VolitelnýklP - 2 / C1 - 26ano
ZSM-KEZáklady konstrukcí pro architektyen3Volitelnýzá,zkS - 36ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26odborné jazykyano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26odborné jazykyano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26odborné jazykyano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26odborné jazykyano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26odborné jazykyano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ARP-KEArchitekt v praxien2Povinnýzá,zkP - 12 / S - 14ano
SP2-KEPrávo v územním plánování a architektuřeen2Povinnýzá,zkS - 39ano
UTE-TETeorie urbanismuen2Povinnýzá,zkP - 26 / S - 4ano
MA2-AEPředdiplomní modulový ateliér M2 – navrhování staveben15Povinně volitelnýklA - 104předdiplomní projektne
A2A-TEArchitektura 20. stoletíen2Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26teoretické předmětyano
UTP-TEÚzemní plánováníen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předmětyano
ZAA-TEZahradní architekturaen2Povinně volitelnýklS - 26 / S - 26teoretické předmětyano
ARB-KEArchitektura bez bariéren2Povinně volitelnýP - 4 / P - 4 / S - 14 / S - 14 / EX - 8 / EX - 8technické předmětyano
RPS-KERekonstrukce, poruchy a posilování staveben2Povinně volitelnýklP - 22 / P - 22 / EX - 4 / EX - 4technické předmětyano
DAP-KEDesign architektonických prvkůen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / S - 24 / S - 24ano
GRT-NEGrafické technikyen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
IKK-TEInterkulturní komunikaceen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
MVK-TEManagement a valorizace kulturního dědictvíen2VolitelnýklS - 14 / S - 14 / VT - 6 / VT - 6 / EX - 6 / EX - 6ano
RIO-KERekonverze uvolněných industriálních objektůen2VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
SC1-KEStatika stavebních konstrukcí 1en2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
URK-TEUrbanistická kompoziceen1VolitelnýklS - 26 / S - 26ano
PKK-NEVýpočetní technika – kreativní kódováníen2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
P3D-NEVýpočetní technika – 3D CADen2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VFI-NEVýtvarné techniky – figuraen2VolitelnýklP - 2 / P - 2 / C1 - 24 / C1 - 24ano
VK2-NEVýtvarné techniky – kresba 2en2VolitelnýklC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF005Francouzština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYI005Italština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYN007Němčina odborná 1cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYR005Ruština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
VYS005Španělština odborná oborovács2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26odborné jazykyano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DP2-AEPříprava diplomové práce M2 – navrhování staveben30Povinně volitelnýA - 104příprava diplomové práceano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
předdiplomní projekt nekontroluje se 1 MA2-AE
příprava diplomové práce nekontroluje se 1 DP2-AE
specializovaný ateliér A nekontroluje se 1 SA1-AE, SA2-AE, SA3-AE, SA4-AE, SA5-AE, SA6-AE
specializovaný ateliér B nekontroluje se 1 SB1-AE, SB2-AE, SB3-AE, SB4-AE, SB5-AE, SB6-AE
technické předměty nekontroluje se nekontroluje se
technické předměty - skryté min. 4 kr nekontroluje se SCE-KE (2 kr)
teoretické předměty nekontroluje se nekontroluje se
teoretické předměty - skryté min. 5 kr nekontroluje se A2B-TE (2 kr), IA2-TE (3 kr), UTP-TE (2 kr), ZAA-TE (2 kr)