Detail předmětu

Specializovaný ateliér A6 – výzkum, teorie a kritika

FA-SA6-AEAk. rok: 2023/2024

Student v předmětu zpracováním semestrálního projektu rozvíjí znalosti získané v předchozím studiu BSP v rámci zvoleného tématu.
Modul Výzkum, teorie a kritika se zaměřuje na formulování individuálních výzkumných a teoretických problémů/zadání, jejich testování a řešení. Obecnými východisky individuálních způsobů a postupů výzkumu jsou: formulace architektonických otázek, problémů a zadání; kritická práce s literaturou a studovanými projekty (hledání architektonických precedentů, autorských způsobů a postupů výzkumu a navrhování); analýza, komparace a testování ve vlastním zobrazení/textu; specifikace nového, dosud ne(vy)řešeného architektonického zadání a variantní návrhy postupů řešení. Modul umožňuje celou škálu výstupů řešených projektů: architektonické a urbanistické studie, výzkum v archivech a in situ protokoly výzkumu, kniha a/nebo model, instalace/výstava, video, akce ve veřejném prostoru apod.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

15

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce. Povinný obsah a rozsah výstupu reflektuje zadanou problematiku a je definován vedoucím práce na začátku semestru.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní projekt s osobním přínosem, všechny aspekty a složky projektu jsou výborné až excelentní
– B: velmi dobrý projekt či výborný projekt s dílčími nedostatky
– C: dobrý projekt, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní projekt s dílčími nedostatky
– E: dostatečně zpracovaný projekt, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikaci E), se hodnotí jako nevyhovující.

Vedoucí práce je oprávněn požadovat souběžné či předchozí absolvování vybraných povinně volitelných předmětů.
Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce a průběžných kritikách. Povinné je odevzdání projektu splňujícího podmínky blíže specifikované vedoucím práce na začátku semestru.
Projekt musí být odevzdán v termínu stanoveném ve vnitřní normě Pravidla pro studium na FA, případná odchylka musí být stanovena před registrací studentů.
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Učební cíle

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti potřebné pro kvalitní zpracování architektonicko-urbanistického návrhu ve vztahu k budoucí samostatné činnosti architekta.

Základní literatura

NEUFERT, Ernst. Architects' Data. John Wiley & Sons, 2019. ISBN: 9781119284352. (EN)
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. ELECTA ED., 1979. (EN)
PHAIDON, eds. The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture. Phaidon Press, 2004. ISBN: 9780714843124. (EN)
ARCHITIZER. The World's Best Architecture. Phaidon Press, 2020. ISBN: 978-1838660666. (EN)
COOK, Peter; SPILLER, Neil; ALLEN, Laura; RAWES, Peg, eds. The Paradox of Contemporary Architecture. Wiley, 2001. ISBN: 9780471496854. (EN)
Česká architektura – Czech Architecture (series). Prague: Prostor, 1999-today. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NE_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace --- (do 2022) , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NX_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Student v předmětu zpracováním semestrálního projektu rozvíjí znalosti získané v předchozím studiu BSP v rámci zvoleného tématu. Specializovaný ateliér 6 se zaměřuje řešení zadaných problémů v úzké vazbě na architektonickou a/nebo urbanistickou teorii. Výsledkem ateliéru můžeb být jak architektonická a/nebo urbanistická studie, tak teoretická práce.

Obsah bloků výuky:
I. Analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu, studium teoretických podkladů
II. Práce na architektonickém, provozním, konstrukčním a/nebo urbanistickém řešení / teze teoretické práce
III. Finalizace projektu, práce na prezentaci projektu nebo teoretické práce