studijní program

Mechatronika

Fakulta: FSIZkratka: B-MET-PAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0714A270004

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 70
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Vývoj technických systémů vede ke stále komplexnějším zařízením, ve kterých je integrována mechanika s elektrickým pohonem, sensorikou, řízením a softwarem.
Jedná se o systémy schopné reagovat na změny prostředí, detekovat kritické provozní stavy a vykazovat prvky inteligentního chování. Tyto charakteristiky najdeme ve všech typech zařízení od domácích spotřebičů připojených na internet přes osobní automobily s jejich asistenčními systémy až po rozsáhlé systémy robotizované výroby s algoritmy pro prediktivní údržbu.

Cílem studia oboru Mechatronika je poskytnout přehled a zároveň dostatečné znalosti z oblastí mechaniky a základů strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, počítačového řízení, programování a přírodních věd.
Studijní program připravuje studenty pro navazující magisterské studium, ale i pro další rozvoj znalostí v odborné praxi.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Mechatronika získá základní přehled v technických oborech mechanika, elektrotechnika, elektronika, počítačové řízení a programování.
Obsah velké části klíčových předmětů je postaven na teoretických znalostech, dovednostech v oblasti využívání moderních počítačových nástrojů pro simulaci, výpočty, měření, vizualizaci apod. a praktických zkušenostech s realizací projektů v moderně vybavených laboratořích.

Absolvent má také možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu a poté i doktorském studiu a získat vědeckou hodnost Ph.D. s vyhlídkou na případnou vědeckou či akademickou kariéru.
Získané teoretické i praktické znalosti patří dle Nařízení vlády č. 275/2016 do těchto oblastí:
- část 27 (Strojírenství, technologie a materiály, C.a): 1 (znalosti mechaniky pevných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky), 2 (znalosti konstrukce strojů a mechanismů), 5 (znalosti technické kybernetiky, mechatronických systémů, robotů a výpočetní techniky), 6 (znalosti modelování, technického měření a experimentálních metod).
- Z hlediska uplatnění (bod C.c) se absolvent uplatní jako: 1 (v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi), 2 (jako projekční a řídící pracovník), 4 (jako projektant výrobních systémů, projektový manažer), 6 (jako specialista pro kontrolu a řízení kvality nebo specialista posuzující úroveň technických projektů v obchodní a finanční sféře), 8 (jako výpočtář nebo konstruktér).
- Teoretické znalosti v elektrotechnice: část 6 (Elektrotechnika, C.a): 1-4 (matematické a fyzikální znalosti elektrických a elektronických obvodů, znalosti komunikačních systémů a systémů automatického řízení, znalosti návrhu i provozu elektrotechnických systémů, znalosti bezpečnostních pravidel elektrotechnické praxe).

Charakteristika profesí

Absolvent programu Mechatronika má díky systémově pojaté výuce a charakteru vzdělání vysokou odbornou adaptabilitu a široké interdisciplinární znalosti, což dává velké šance pro uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu. Absolventi bakalářského studijního programu jsou připraveni pokračovat v dalším studiu.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce a odborná rozprava. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení bakalářského studia a odevzdal bakalářskou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského studijního programu Mechatronika mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Mechatronika a poté i na doktorském studijním programu Inženýrská mechanika na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, případně v obdobných navazujících studijních programech na jiných technicky zaměřených VŠ.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GEN1General English Ien0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
1MMatematika Ics9Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 44 / CPP - 8ano
1ZMTeoretické základy technických měřenícs6PovinnýklP - 26 / L - 26ano
1PAÚvod do programování a algoritmizacecs6PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
1SIÚvod do strojního inženýrstvícs3PovinnýklP - 26ano
1KZáklady konstruovánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
0ZKVybrané kapitoly ze základů konstruovánícs2VolitelnýP - 26ano
0KDVybrané kapitoly z konstruktivní geometriecs2VolitelnýP - 26ano
0KMVybrané kapitoly z matematikycs2VolitelnýP - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2FFyzika Ics7Povinnýzá,zkP - 39 / L - 13 / C1 - 26ano
GEN3General English Examen2PovinnýzkK - 1ano
GEN2General English IIen0PovinnýCj - 26 / CPP - 13ano
2KKonstruovánícs4PovinnýklP - 13 / CPP - 26ano
2MMatematika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 44 / CPP - 8ano
BUMÚvod do materiálových věd a inženýrstvícs6Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
RENZáklady elektrotechnikycs4PovinnýklP - 26 / L - 26ano
2IVInformační výchova - informační gramotnostcs1VolitelnýCPP - 13ano
2PGPočítačová grafikacs2VolitelnýklCPP - 26ano
VP0Programování v Pythonucs4VolitelnýCPP - 26 / CPP - 26ano
0KFVybrané kapitoly z fyziky Ics2VolitelnýP - 26ano
0UMVybrané kapitoly z materiálového inženýrstvícs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6AAAutomatizacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 4 / CPP - 22ano
3FFyzika IIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26 / C1 - 26ano
3MMatematika IIIcs8Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 39 / CPP - 13ano
RRLŘídicí elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 39 / L - 26ano
3STStatikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN1Technical English Ien0PovinnýCj - 26ano
3SVStruktura a vlastnosti materiálůcs5VolitelnýP - 26 / L - 26ano
0SVVybrané kapitoly ze strojírenských materiálůcs2VolitelnýP - 26ano
0FKVybrané kapitoly z fyziky IIcs2VolitelnýP - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
REVAplikace embedded systémů v mechatronicecs5PovinnýklP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
4KIKinematikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
4MMatematika IVcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26 / CPP - 13ano
2NUNumerické metodycs4Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
4PPPružnost a pevnost Ics (en)7Povinnýzá,zkP - 52 / C1 - 12 / CPP - 14ano
TEN3Technical English Examen4PovinnýzkK - 1ano
TEN2Technical English IIen0PovinnýCj - 26ano
0PFPočítačová fyzikacs2VolitelnýCPP - 26ano
VP0Programování v Pythonucs4VolitelnýCPP - 26 / CPP - 26ano
0SSStatistický softwarecs2VolitelnýCPP - 26ano
0PPVybrané kapitoly z pružnosti a pevnostics2VolitelnýP - 26ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
5DTDynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 12 / CPP - 14ano
RIRInteligentní řídicí systémycs5PovinnýklP - 26 / CPP - 26ano
RDOModelování a simulace Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 13 / CPP - 13ano
RNIPrůmyslová elektronikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
6KPŘešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKPcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
5KSKonstruování strojů - strojní součástics6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
5KS-AKonstruování strojů - strojní součástien6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 26Skupina č. 1 typu Bano
5PPPružnost a pevnost IIcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / K - 26 / C1 - 14 / CPP - 12Skupina č. 1 typu Bano
5PP-APružnost a pevnost IIen5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / K - 26 / C1 - 14 / CPP - 12Skupina č. 1 typu Bano
6TT-ATermomechanikaen6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26Skupina č. 1 typu Bano
6TTTermomechanikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 26Skupina č. 1 typu Bano
0ZCOdborné zdroje a citovánícs2VolitelnýCPP - 13ano
0ATSeminář aplikované termomechanikycs2VolitelnýCPP - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
6BTBakalářský projekt (ÚMTMB)cs10PovinnýVB - 78ano
RRYElektrické pohonycs5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 13ano
REEElektromechanická přeměna energiecs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
SN2Numerické metody IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
RSBSeminář k bakalářské práci (B-MET)cs2PovinnýC1 - 13ano
5HYHydromechanikacs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 18 / CPP - 8Skupina č. 2 typu Bano
6KTKonstruování strojů - převodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Bano
6KT-AKonstruování strojů - převodyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26Skupina č. 2 typu Bano
RBDSpolehlivost, bezpečnost a diagnostika technických soustavcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 13Skupina č. 2 typu Bne
6SMStrojírenská metrologie Ics4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 13Skupina č. 2 typu Bano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 5KS, 5KS-A, 5PP, 5PP-A, 6TT-A, 6TT
Skupina č. 2 typu B 1 5HY, 6KT, 6KT-A, RBD, 6SM