studijní program

Mezinárodní ekonomika a obchod

Fakulta: FPZkratka: MGR-MEOAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0311A050001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 6.6.2018 - 5.6.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Odvětvové a průřezové ekonomiky 100

Cíle studia

Charakteristika studijního programu
Navazující magisterský studijní program „Mezinárodní ekonomika a obchod“ zohledňuje trendy, ke kterým dochází v souvislosti s procesy globalizace a internacionalizace podnikatelského prostředí. Tento studijní program poskytuje studentům potřebné odborné znalosti v oblasti ekonomických a obchodních disciplín, které jsou jeho základem. V předmětech je věnována pozornost teoretickým i praktickým aspektům mezinárodních ekonomických vztahů, rozvoji znalostí a dovedností nepostradatelných pro řízení obchodních činností v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích, ale také ekonomicko-manažerským znalostem a dovednostem v souvislosti se zaměřením na výchovu vysoce kvalifikovaných ekonomů. Pozornost je věnována také rozvoji specifických znalostí klíčových z hlediska pokračování ve studiu v navazujících doktorských studijních programech. Studium je obohaceno o nabídku předmětů mezinárodního charakteru vyučovaných v anglickém a německém jazyce.

Cíle studia ve studijním programu
Cílem navazujícího magisterského studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ je výchova vysoce kvalifikovaných ekonomů vybavených pokročilými odbornými znalostmi a dovednostmi z oblasti ekonomie, manažerské ekonomiky a řízení obchodních činností v kontextu mezinárodního prostředí. Důraz je dále kladen na získání hlubších znalostí z oblasti ekonometrických a matematicko-statistických metod, ekonomicko-manažerských přístupů, včetně metod a nástrojů IT, dále na prohloubení odborných jazykových znalostí v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních daní, podnikové ekonomiky i interkulturní komunikaci. Student rovněž nabude nezbytné pensum znalostí, které mu usnadní orientovat se v mezinárodním obchodním právu.

Rámcové uplatnění absolventů
Absolventi studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích. Absolvent může pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů a budovat předpoklady pro budoucí uplatnění ve výzkumných a vývojových institucích a na vysokých školách.

Profil absolventa

Studium poskytuje vzdělání zaměřené na osvojení si teoretických i praktických znalostí a dovedností v klíčových oblastech ekonomického řízení mezinárodně působících podniků. Absolvent získá teoretické znalosti klíčových ekonomických kategorií a mechanismů a nabude dovednosti v oblasti mezinárodní ekonomiky a obchodu. Důraz je rovněž kladen na odborné jazykové znalosti a dovednosti absolventů v oblasti mezinárodních financí, mezinárodních daní, podnikové ekonomiky a na orientaci v interkulturní komunikaci.

Získané znalosti, dovednosti a kompetence lze rozdělit do následujících skupin:

Obecné ekonomické - odborné
- znalosti: hlubší přehled o komplexních klíčových ekonomických pojmech, kategoriích a souvislostí v kontextu hlavních ekonomických teorií a mezinárodních souvislostí; znalost pokročilých matematických a statistických metod analýzy kvantitativních a kvalitativních dat;
- dovednosti: schopnost s využitím ekonomických znalostí z oblasti mezinárodní ekonomie a ekonomiky samostatně analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace z různých perspektiv, včetně schopnosti pracovat s odlišnými teoreticko-metodologickými, hodnotovými či jinými východisky;
- kompetence: ekonom nebo ekonomický analytik vybavený komplexními znalostmi nejnovějších trendů v mezinárodní ekonomice, který je schopen definovat strategii ekonomického rozvoje podniku/organizace.

Obchodní - odborné
- znalosti: teorie a principy mezinárodních ekonomických a obchodních nebo obchodních a manažerských vztahů;
- dovednosti: formulovat a vyhodnocovat obchodní, marketingové strategie v mezinárodním prostředí; nebo charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů v mezinárodním prostředí a klasifikovat metody a nástroje mezinárodního obchodu, mezinárodního marketingu;
- kompetence: obchodní manažer s komplexními znalostmi a dovednostmi, které jsou v souladu s mezinárodními obchodními trendy; manažer je schopen definovat strategické obchodní směry rozvoje podniku/organizace s ohledem na vývoj mezinárodního prostředí.

Ekonomicko-manažerské
- znalosti: metody a nástroje využívané v rámci ekonomického řízení podniku; porozumění ekonomicko-manažerským procesům a jejich specifikům v mezinárodních souvislostech, včetně metod a nástrojů zaměřujících se na obchodní logistiku a využití nástrojů elektronického obchodu; nezbytné znalosti mezinárodního obchodního práva, ale také znalosti podnikových konkurenčních strategií;
- dovednosti: vysvětlit klíčové ekonomicko-manažerské procesy probíhající v podnicích/organizacích, jejich vzájemné vazby a dynamiku, včetně využití příslušných metod, nástrojů a technologií (IT);
- kompetence: ekonom s komplexními ekonomicko-manažerskými znalostmi a dovednostmi s důrazem na mezinárodní aspekty a se zaměřením na obchodní logistiku, elektronický obchod a orientaci v mezinárodním obchodním právu.

Jazykové - odborné
- znalosti: odborné jazykové znalosti principů rozhodování v oblasti mezinárodních financí, znalosti daňového rámce fungování ekonomických právnických osob v mezinárodním prostředí a rozšíření ekonomicko-manažerských jazykových znalostí v anglickém jazyce (Corporate Economics) a německém jazyce (Angewandte Betriebswirtschaftslehre);
- dovednosti: schopnost samostatně analyzovat a kriticky interpretovat finanční data v rámci mezinárodního prostředí, rozhodovat v oblasti mezinárodního zdanění a samostatně pracovat s nabytými ekonomicko-manažerskými jazykovými schopnostmi; schopnost vyjednávat v oblasti interkulturní komunikace;
- kompetence: ekonom vybavený znalostmi a dovednostmi v oblasti ekonomického a finančního řízení podniku/organizace v mezinárodním prostředí, rozšiřujícími znalostmi mezinárodních daní a schopností interkulturní komunikace, jazykovými znalostmi.

Prezentační, komunikační
- znalosti: prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli;
- dovednosti: vedení jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy na řešení a opatření; využívat informační technologie a softwarové podpory pro prezentační a analytické práce;
- kompetence: odpovědnost za ekonomické, obchodní, manažerské rozhodování v podniku v prezentační a komunikační oblasti.

Jazykové
- znalosti: pokročilá znalost odborné ekonomické, finanční, daňové terminologie v anglickém/německém jazyce;
- dovednosti: schopnost porozumět odbornému textu a schopnost psát odborné texty v anglickém/německém jazyce;
- kompetence: komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi.

Charakteristika profesí

Absolventi studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod se uplatní v mnoha různých pracovních pozicích, jakými jsou např. ekonomové na vedoucích pozicích (ekonomičtí ředitelé), vedoucí ekonomičtí analytici, vedoucí obchodní manažeři v mezinárodně působících výrobních a obchodních podnicích. Absolvent může pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů a budovat předpoklady pro budoucí uplatnění ve výzkumných a vývojových institucích a na vysokých školách.

Podmínky splnění

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby diplomové práce a z ústní odborné zkoušky. Ústní odborná zkouška se skládá ze tří okruhů:
Mezinárodní ekonomie (předměty: Makroekonomie 2, Mikroekonomie 2, Mezinárodní ekonomie, Statistika 2, Matematická ekonomie),
Mezinárodní obchod a marketing (předměty: Mezinárodní obchod, Řízení obchodu, Mezinárodní marketing),
Manažerská ekonomika (předměty: Manažerská ekonomika 2, Strategické řízení nákladů, Jakost v obchodním podnikání, povinně volitelé předměty skupiny A).

Vytváření studijních plánů

Studijní plán studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ je rozdělen do tří skupin.
Do první skupiny jsou zahrnuty základní teoretické předměty profilujícího základu (Makroekonomie 2, Mikroekonomie 2, Mezinárodní ekonomie, Mezinárodní obchod, Statistika 2) a ostatní povinné předměty profilujícího základu (Mezinárodní marketing, Bankovnictví 2, Řízení obchodu, Matematická ekonomie, Výzkumné metody v ekonomii, Jakost v obchodním podnikání, Strategické řízení nákladů, Obchodování cenných papírů a komodit, Manažerská ekonomika 2).
Druhou skupinu tvoří povinně volitelné předměty, které se zahrnují mezi předměty profilujícího základu – typ A (Competitive Intelligence, Rozbor výkonnosti podniku, Mezinárodní kapitálové trhy, Manažerská informatika, Elektronický obchod, Obchodní logistika, Mezinárodní obchodní právo).
Třetí skupinu tvoří povinně volitelné předměty, které jsou vyučovány v anglickém, příp. německém jazyce – typ B (Corporate Economics, Angewandte Betriebswirtschaftslehre, International Finance, Cross Cultural Communication, International Taxation of Incomes).
V oblasti povinných předmětů student získá potřebné teoretické znalosti vážící se ke klíčovým ekonomickým kategoriím a mechanismům s důrazem na mezinárodní aspekt (Makroekonomie 2, Mikroekonomie 2 a Mezinárodní ekonomie) a dovednosti aplikovat matematické a statistické metody při řešení ekonomických úloh a zpracování a interpretaci ekonomických dat (Statistika 2, Matematická ekonomie, Manažerská ekonomika 2). Student dále získá znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního obchodu s důrazem na řízení obchodních činností a marketing v mezinárodním kontextu (Mezinárodní obchod, Řízení obchodu, Mezinárodní marketing). Pozornost je rovněž věnována finančnímu trhu s důrazem na bankovní sektor a obchodování s cennými papíry a komoditami stejně jako oblasti jakosti v obchodním podnikání a strategickému řízení nákladů podporujícím ekonomicko-manažerské rozhodování.
V oblasti povinně volitelných předmětů typu A (patřící mezi předměty profilujícího základu) student navazuje na vytvořený společný základ povinných předmětů zaměřující se na ekonomicko-manažerské dovednosti studenta. Povinně volitelné předměty typu A rozšiřují znalosti a dovednosti v oblasti rozboru výkonnosti podniku, mezinárodních kapitálových trhů, manažerské informatiky, obchodní logistiky i elektronického obchodu. Student se seznámí s moderními přístupy a metodami získávání a vyhodnocování informací o konkurenčním prostředí, a dále pak s otázkami mezinárodního obchodního práva, jehož znalost je nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci exportních zakázek a zahraničních investic. Jazykové vzdělání je nedílnou součástí přípravy absolventa.
Znalosti a dovednosti získané v předmětech profilujícího základu (povinné předměty a povinně volitelné předměty typu A) navazují na povinně volitelné předměty typu B, a to ve formě rozšíření nabídky výuky odborných předmětů v cizím jazyce, které jsou nezbytné pro komunikační schopnosti se zahraničními organizacemi. V těchto předmětech je kladen důraz na prohloubení jazykových znalostí v oblasti mezinárodních financí (International Finance) i mezinárodních daní (International Taxation of Incomes), a dále rozšíření znalostí z oblasti ekonomiky podniku v anglickém a německém jazyce (Corporate Economics a Angewandte Betriebswirtschaftslehre). Pozornost je také věnována dovednostem v oblasti interkulturní komunikace, a to v předmětu International Cross Cultural Communication.
Studijní plán programu Mezinárodní ekonomika a obchod je rozvržen do čtyř semestrů ve dvou akademických rocích. Studijní povinnosti jsou rovnoměrně rozvrženy do jednotlivých semestrů tak, aby minimální počet kreditů v semestru byl 30 (120 kreditů celkem). Studijní plán je součástí přílohy. Kreditový systém programu je ECTS.
Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Studium na vstupu do 1. ročníku předpokládá znalost obecného anglického jazyka minimálně na úrovni B1 Společného evropského referenční rámce pro jazyky.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program „Ekonomika podniku“ realizovaný na FP VUT v Brně. Absolvent studijního programu „Mezinárodní ekonomika a obchod“ může pokračovat ve studiu na FP VUT v Brně v rámci doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
makPMakroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mmPMezinárodní marketingcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OmoPMezinárodní obchodcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
stat2PStatistika 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AJ1BAnglický jazyk B2 - 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
PA1Profesní angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
OmiPManažerská informatikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV2ne
meopPMezinárodní obchodní právocs3Povinně volitelnýzkP - 26PV2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
banPBankovnictví 2cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
mePMezinárodní ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
mik2PMikroekonomie 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
OroPŘízení obchoducs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
AJ2BAnglický jazyk B2 - 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
PA2Profesní angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV3ano
OciPCompetitive Intelligencecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV4ano
mktPMezinárodní kapitálové trhycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV4ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OjopPJakost v obchodním podnikánícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
OmaePMatematická ekonomiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
OspPSemestrální projektcs5PovinnýC1 - 26ano
vmePVýzkumné metody v ekonomiics4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 13ano
eoPElektronický obchodcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV5ano
OolPObchodní logistikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV5ano
rvpPRozbor výkonnosti podnikucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV5ano
OcePCorporate Economicsen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV6ano
ifPInternational Financeen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13PV6ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
OdisPDiplomní seminářcs15PovinnýC1 - 20ano
Ome2PManažerská ekonomika 2cs4PovinnýzkP - 10 / C1 - 20ano
OocpPObchodování cenných papírů a komoditcs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
srnPStrategické řízení nákladůcs5Povinnýzá,zkP - 20 / C1 - 10ano
OanPAngewandte Betriebswirtschaftslehrede5Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV7ano
OcccPCross Cultural Communicationen6Povinně volitelnýzá,zkP - 20 / C1 - 10PV7ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV1 1 AJ1B, PA1
PV2 1 - 2 OmiP, meopP
PV3 1 AJ2B, PA2
PV4 1 - 2 OciP, mktP
PV5 1 - 3 eoP, OolP, rvpP
PV6 1 - 2 OceP, ifP
PV7 1 - 2 OanP, OcccP