Detail předmětu

Anglický jazyk B2 - 1

FP-AJ1BAk. rok: 2022/2023

Kurz se zaměřuje na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate in English).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osob.
Diskutuje o rolích jednotlivců ve společnosti.
Komunikuje v situacích spojených s cestováním a kulturou.
Zná a užívá jazykové prostředky k popisu osobních kvalit a duševních procesů.
Užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně a osnovy předmětu.

Prerekvizity

Požadují se znalosti obecné angličtiny na úrovni B2 SERR.

Doporučená nebo povinná literatura

HAINES, Simon a Barbara STEWARD. Cambridge English: First Masterclass (Student’s Book). Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-450283-2. (Unit 1, 4, 5, 6) (EN)
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. (EN)
MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz je vyučován prostřednictvím praktických jazykových cvičení s důrazem na nácvik komunikačních dovedností a rozvoj znalostí gramatiky a slovní zásoby.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: 75% aktivní účast na hodinách, e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: e-learningové aktivity, závěrečný test
Zkouška: porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Zápočet (prostřednictvím Moodle): e-learningové aktivity, závěrečný test, 75% aktivní účast na online hodinách (prostřednictvím MS Teams)
Zkouška (prostřednictvím Moodle): porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Modální slovesa povinnosti
Přítomné časy, příslovce
Části lidského těla, slovesa vidění, tvorba slov
Budoucí časy, výrazy bound to a likely to
Frázová slovesa s bring, slova s několika významy
Kolokace s have a take
Minulé časy
Frázová slovesa z oblasti cestování
Často zaměňovaná slova, extrémní přídavná jména
Gerundia a infinitivy
Kolokace
Vyjádření osobních kvalit


Cíl

Kurz poskytuje studentům rozvoj všech jazykových kompetencí potřebných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence studentů v kurzu je systematicky kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-UFRP-D , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor