Detail předmětu

Rozbor výkonnosti podniku

FP-rvpPAk. rok: 2022/2023

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku. Srovnávání výkonnosti podniků (základy benchmarkingu). Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku. Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů. Měření výkonnosti interních procesů. Měření v oblasti zdrojových potenciálů podniku. Problematika propojení měřicího ukazatelového systému se strategií podniku. Možnosti využití EFQM Modelu excelence pro hodnocení výkonnosti a srovnávání podniků. Metodický přístup k implementaci systémů měření výkonnosti podniků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní postupy měření výkonnosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Osvojí si základní nezbytné dovednosti potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků a budou schopni aktivně se podílet na realizaci projektů implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Prerekvizity

Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, metod finanční analýzy, základů organizace a manažerských funkcí podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

SOLAŘ J., BARTOŠ V. Rozbor výkonnosti firmy. 3.vydání Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2006, 163 s. ISBN 80-214-3325-6. (CS)
KAPLAN,R.S. – NORTON,D.P. Balanced scorecard. Praha, Management Press 2000. 267 s. ISBN 80-7261-032-5. (CS)
PAVELKOVÁ, D., KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde, s.r.o., 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6 (CS)
HORVÁTH & PARTNERS Balanced Scorecard v praxi. 1.vydání Praha, Profess Consulting s.r.o. 2002. 386s. ISBN 80-7259-018-9. (CS)
NENADÁL J., Měření v systémech managementu jakosti. 2.vydání Praha, Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné absolvování zápočtového testu – max. hodnocení 40 bodů v řádném termínu, 35 bodů v opravném. Ze zápočtového testu musí být dosaženo min. 25 bodů.
2. Úspěšné zpracování semestrální práce, odprezentování v předem určeném termínu a odprezentování. Maximálně 60 bodů při splnění v určeném termínu, při pozdějším splnění pouze max. 50 bodů.
3. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 60 bodů.

Studenti se schváleným individuálním studijním plánem (dále ISP) získají zápočet za kvalitně vypracovanou teoretickou semestrální práci. Studenti s ISP mailem kontaktují garanta předmětu, který určuje zaměření semestrální práce.

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Zkouška se skládá z písemného testu (jeden početní příklad) a z ústního zkoušení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň je následující:
- Vývoj základních přístupů k měření výkonnosti podniku.
- Srovnávání výkonnosti podniků - základy benchmarkingu.
- Systém Balanced Scorecard. Měření finanční výkonnosti podniku.
- Měření výkonnosti v oblasti zákazníků a trhů.
- Měření výkonnosti interních procesů.
- Měření výkonnosti v oblasti učení se a růstu.
- Problematika propojení ukazatelového systému se strategií podniku.
- EFQM Model excelence – principy a metody implementace.
- Modely Malcolma Baldrige a T. Contiho.
- Sebehodnocení výkonnosti podniku - diagnostický přístup.
- Programy implementace systémů měření výkonnosti podniků.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro hodnocení a srovnávání výkonnosti podniků. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy měření výkonnosti firmy, včetně problematiky nejpoužívanějších systémů měření výkonnosti. Dále je nutné pochopit problematiku propojení měřicích ukazatelových systémů se strategií podniku a osvojit si metodický postup implementace systému měření výkonnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor MGR-UFRP-D , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  • Program MGR-SRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program MGR-UFRP magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor