Detail předmětu

Matematická ekonomie

FP-OmaePAk. rok: 2022/2023

Předmět navazuje na předměty mikroekonomie a makroekonomie a má vzhledem k nim syntetizující roli s využitím prostředků matematiky. Těžištěm je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí.
Studenti se dále seznámí se základy tvorby spojitých a nespojitých dynamických modelů v ekonomii. K tvorbě matematických modelů jsou používány vybrané diferenciální a diferenční rovnice prvního a druhého řádu. Matematická teorie je ilustrována příklady z dynamických systémů vyskytujících se v ekonomické teorii. Důraz je kladen na matematickou formulaci, ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět je zaměřen na přesnou matematickou formulaci ekonomických modelů a zároveň vhodnou ekonomickou interpretaci těchto modelů.

Prerekvizity

Mikroekonomie, Makroekonomie, Matematika I, Matematika II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod a jejich obecných vlastností .

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápočet studenti získají na základě úspěšné prezentace seminární práce na zvolené téma.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
Student vypočítá během 60 minut zadané příklady a vypracuje odpovědi na teoretické otázky.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zápočet studenti získají na základě odevzdání seminární práce na zvolené téma.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
Student vypočítá během 60 minut zadané příklady a vypracuje odpovědi na teoretické otázky.

Zakončení předmětu v distanční formě
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnovy výuky

1. Základní principy ekonomické analýzy a modelování.
2. Poptávka, nabídka, multiplikátory pro mikroekonomické proměnné.
3. Optimalizace.
4. Modely národní ekonomiky, multiplikátory pro makroekonomické proměnné.
5. Diskrétní dynamické systémy - diferenční rovnice.
6. Matematické modelování dynamické rovnováhy – diskrétní dynamický pavučinový model.
7. Spojité dynamické systémy - opakování a prohloubení základních pojmů.
8. Spojité dynamické systémy v teorii diferenciálních rovnic.
9. Matematické modelování dynamické rovnováhy - spojitý dynamický pavučinový model.
10. Spojité dynamické systémy – Walrasův model všeobecné rovnováhy.
11. Spojité dynamické systémy – Solowův růstový model.
12. Spojité dynamické systémy – Philipsův model pro uzavřenou ekonomiku.
13. Modely hospodářského cyklu.

Učební cíle

Těžištěm je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí.
Studenti se dále seznámí se základy tvorby spojitých a nespojitých dynamických modelů v ekonomii. K tvorbě matematických modelů jsou používány vybrané diferenciální a diferenční rovnice prvního a druhého řádu. Matematická teorie je ilustrována příklady z dynamických systémů vyskytujících se v ekonomické teorii. Důraz je kladen na matematickou formulaci, ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků.

Základní literatura

ALLEN, R. G. D. Matematická ekonomie. Přeložil Martin ČERNÝ. Praha: Academia, 1971.

Doporučená literatura

CHIANG, A. C. Fundamental methods of mathematical economics. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1984. ISBN 0-07-010813-7.
POLOUČKOVÁ, A. a E. OŠŤÁDALOVÁ. Diferenciální a diferenční rovnice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. ISBN 80-248-0267-8.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning