Detail předmětu

Bankovnictví 2

FP-banPAk. rok: 2022/2023

Studijním cílem předmětu je získání základních znalostí o typech bank, produktově a klientsky orientovaných bankách, funkci bankovního sektoru, principech obezřetného podnikání bank, typech bankovních operací, platebních instrumentů a finančních transferů, bankovních produktů a jejich distribučních kanálech ke klientele, bankovních úvěrových a finančně - úvěrových obchodech s klienty včetně řízení úvěrových rizik, základů řízení likvidity banky včetně řízení jejích aktiv a pasiv. Absolvování předmětu studentům umožní porozumět procesům probíhajícím v současném bankovnictví a prakticky se na této činnosti podílet.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získat znalosti o funkci bankovního sektoru, jednotlivých typů bank, o funkci centrální banky a její monetární politiky v ekonomice, o řízení likvidity banky a její vnitřní ekonomiky, obchodování banky na svůj účet, devizových obchodů, obchodů s pohledávkami a cennými papíry, řízení bankovních rizik. Orientovat studenty v oblasti úrokových měr, výnosů, současných a budoucích hodnot, jejich chování a vlivu na podnikatelské aktivity.

Prerekvizity

Daný předmět navazuje na teorii peněz, teorii úroku, trh peněz, expanzivní a restriktivní monetární politiku v otevřené ekonomice, aspekty měnové politiky EU, základní funkce obchodních bank a podstatu jejich podnikatelské činnosti a základní druhy bankovních produktů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě individuální studentské práce zaměřené na aplikaci teoretických poznatků při analýze hospodaření vybrané komerční banky. Práce, v tištěné podobě, jsou hodnoceny učitelem.
Zkouška probíhá ve formě znalostního testu a navazující ústní zkoušky, spočívající v odpovězení 1 - 3 zadaných otázek, a to z oblasti bankovního systému, obchodů a ekonomiky banky.
Zkouška je klasifikována podle stupnice ECTS.
Výsledek orientačního znalostního testu je pouze doplňkovým pohledem na znalostní úroveň studenta.

Osnovy výuky

1. Charakteristika a funkce obchodních bank.
2. Produktový a klientský model bankovnictví.
3. Úrok, pochopení a chování úrokových měr. Základy teorie úrokové míry.
4. Řízení obchodní banky a její vnitřní ekonomika. Řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv.
5. Ziskovost banky, její analýza a řízení, oceňování zdrojů, alokace nákladů a výnosů
6. Zajišťování, měření a řízení rizik.
7. Principy kapitálové přiměřenosti bank.
8. Regulace bankovní soustavy, součásti regulace a dohledu,
9. Regulatorní koncept BASEL II., BASEL III.
10. Centrální banka, její makroekonomické a mikroekonomické funkce, měnové báze, měnový přehled.
11. Monetární politika centrální banky, měnové agregáty, měnová kriteria, cílování inflace.
12. Tržní a administrativní nástroje měnové politiky,
13. Poptávka po penězích, nabídka peněz, multiplikace peněz v bankovním sektoru.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními principy funkce bankovního sektoru, typu bank a způsoby jejich podnikání. Uvést studenty do problematiky bankovního managementu, řízení a zajištění rizik, řízení likvidity banky a její vnitřní ekonomiky, obchodování banky na svůj účet, devizových obchodů, obchodů s pohledávkami a cennými papíry, řízení bankovních rizik. Orientovat studenty v oblasti úrokových měr, výnosů, současných a budoucích hodnot, jejich chování a vlivu na podnikatelské aktivity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce, průběžná kontrola vědomostí ve cvičení.

Základní literatura

ZEMAN, V., MELUZÍN, T., Bankovnictví I, II, 2. vydání, Brno, CERM 2008, ISBN 978-80-214-3580-3 (1.díl), 978-80-214-3581-0 (2.díl) (CS)
ZEMAN, V., SLEZÁK, M., Centrální bankovnictví a monetární politika, 1. vydání CERM 2010, ISBN 978-80-214-4043-2 (CS)
POLIDAR, V., Management bank a bankovních obchodů, 2. vydání, Praha, Ekopress 1999, ISBN 80-86119-11-4 (CS)
REVENDA, Z., Centrální bankovnictví, 2., rozšířené vyd., Praha Management Press, 2001,782 s., ISBN 80-7261-051-1 (CS)
KAŠPAROVSKÁ, V., TOMAN, P., LAŠTŮVKOVÁ, J. Bankovnictví II. Vybrané kapitoly z bankovního řízení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 129 s. ISBN 978-80-7509-128-4 (CS)

Doporučená literatura

KOLEKTIV AUTORŮ, Bankovnictví, 5. vydání, Praha, Bank. Institut 2004 ISBN 80-7265-035-1 (CS)
REVENDA,. Z a kol., Peněžní ekonomie a bankovnictví, 1.vyd., Praha Management Press, 1996,613s., ISBN 80-85943-0 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRES , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přednáška
 Typy bank a jejich funkce ve finančním systému
 Současné vývojové tendence bank
 Úrok, pochopení a chování úrokových měr
 Platební instrumenty I. - příkaz, šek, směnka
 Platební instrumenty II. - akreditiv,
 Platební karty
 Platební styk
 Zdroje bank, depositní (pasivní) obchody
 Bankovni obchody I. úvěry, bankovní záruky,
? Bankovní obchody II - zajišťování úvěrových rizik
 Bankovní obchody III. - fin. leasing, faktoring, forfaiting
 Financování zahraničního obchodu, obchody s devizami
 Vnitřní ekonomika banky. Řízení likvidity banky, řízení aktiv a pasiv.
 Alternativní distribuční kanály bank

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení
- Zadání sem. práce – žádost o úvěr, účetní výkazy, vybrané hosp. ukazatele, cash-flow
- Využití modelu opakovaných plateb (finanční matematika)
- Případová studie stavební spoření a penzijní připojištění
- Případová studie úvěrové produkty
- Případová studie financování bydlení
- Prezentace samostatných prací studentů a jejich vyhodnocení

eLearning