Detail předmětu

Obchodní logistika

FP-OolPAk. rok: 2022/2023

Cílem je seznámit studenty s problematikou obchodní logistiky a jejími oblastmi. Obchodní logistika začíná zajištěním zdrojů, výrobou a končí u spotřebitele, kde významnou složkou logistiky je i technický přístup k pohybu zboží a po ukončené době užitečnosti nezbytné recyklaci materiálových prvků.Účelem studia je poskytnout informace pro komplexnost a diferenciaci logistických řešení, aby obchodně úspěšná realizace se stále více opírala o provozně ekonomické řešení a tak se stala obchodní logistika partnerem i součástí marketingu v logistických sítích. Znalosti této discipliny bude třeba zvládat u všech obchodních firem ať pracují v retailingu či v exportu a importu zboží, ale také i u výrobních organizací a organizací poskytujících služby.
Služby jako konkurenční výhoda musí vytvářet v hodnotovém řetězci vazbu na oběhovou ekonomiku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni tvořit a projektovat logistické koncepce v průmyslové organizaci. Budou schopni projektovat logistické řetězce i sítě za použití informačních technologii a komunikačních technologií. Budou umět řídit logistická oddělení, naplňovat poslání logistiky opatřování - nákup, skladování, obalovou technologii i značení výrobků. Budou umět vytvořit a vyhodnotit controllingové činnosti v logistických procesech a sestavit hospodárnost logistických procesů, činností a výkonů.
Budou schopni projektovat i technologii logistických procesů a navrhovat techniku pro tyto procesy.

Prerekvizity

Student k absolvování předmětu musí mít znalosti z matematických disciplin,statistiky, teorie rozhodování a základních ekonomických disciplin, především mikroekonomie. Současně musí mít znalosti podnikové ekonomiky a základů rentability jmění,efektivnosti investic a dat z podnikového účetnictví.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i laboratorní za použití produktu Microsoft Project.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních a obchodních podnicích

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se udílí za povinnou účast v laboratorní i výpočtové části cvičení, povinnou účast na exkurzích a zpracování případové studie a její prezentaci. Neúčast v laboratoři si může student nahradit ve vypsaných náhradních termínech po ukončení semestru cvičícími.
Zkouška má charakter písemné a ústní.
Písemná část obsahuje příklady a teorii-70%.
Ústní část rozšiřuje znalost o praktickou realizaci - 30%.
Obě části zkoušky jsou realizovány v jediném termínu.

Osnovy výuky

Cílem předmětu „Obchodní logistika“ je navázat na znalosti předmětů, zaměřených na ekonomické teorie z pohledu obchodního podnikání a uplatnit je v otevřené ekonomice mezinárodního obchodu při tvorbě projektu, implementaci logistické koncepce v podnikatelském subjektu a začlenit je do integrace logistických sítí, aby bylo plně využito synergického efektu. Student/studentka absolvováním předmětu bude schopen/schopna navrhnout a vysvětlit východiska
pro návrh vztahů a vazeb jednotlivých článků logistického řetězce (sítí) v globálním měřítku a aplikovat projekty v kontextu soudobého ekonomického vývoje.
1. Globalizace, realizace obchodních operací a logistika.
2. Prostředky hmotné a nehmotné povahy k uspokojení specifických potřeb zákazníka v optimálním čase.
3. Faktory volby logistických prostředků souvisejících s fyzickým přemisťováním předmětu směny.
4. Druhy dopravy dle vzdálenosti přepravy, druhu zboží a ekologických zátěží.
5. Obal jako základní faktor materiálových toků.
6. Technické prostředky pro překonání přepravní vzdálenosti.
7. Dodací podmínky – výkladová pravidla INCOTERMS 2000 (doložky).
8. Smluvní zajištění logistických činností.
9. Skladovací služby při realizaci přepravních materiálových toků.
10. Rizika v mezinárodních logistických řetězcích.
11. Přepravní náklady podle druhu přepravy a druhu zboží.
12. Řízení informačních toků pro optimalizaci služeb zákazníkům.
13. E-commerce – nabídkové databáze distribučních podniků. Reverzní logistika.

Učební cíle

Současně cílem předmětu je i projektování logistických koncepcí v průmyslové organizaci a projekt logistických řetězců (sítí) a zapojení průmyslové organizace do řetězce s využitím IT/ICT.
Předmět je součástí teoretického i tvůrčího základu zaměřeného na obchod. V rámci globalizace je základním posláním řízení materiálových toků s využitím informačních technologii, aby bylo dosaženo optimálního výkonu a přidané hodnoty, což je posláním logisticky řízené organizace a tím i znalostí studenta, který se bude touto problematikou zabývat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou doporučené, ale poskytují znalost pro cvičení v laboratoři - Microsoft Project.
Kontrola probíhá písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování Případové studie v polovině semestru.
Náhrada neúčasti studenta je možná ve vypsaných termínech učiteli po zakončení semestru

Základní literatura

RUSHTON, A., P. CROUCHER a P. BAKER. The handbook of logistics. 4th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2010. ISBN 978-0-7494-5714-3.
ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. V Praze: C.H. Beck, 2007.C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-534-6.
JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing, 2016. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-5717-9.
RUSHTON, A., P. CROUCHER a P. BAKER. The handbook of logistics. 4th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2010. ISBN 978-0-7494-5714-3.
SCHULTE, P. Complex IT project management: 16 steps to success. Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2004. ISBN 08-493-1932-3. (CS)

Doporučená literatura

LUKOSZOVÁ, X. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-89-7.
KERBER, Bill; DRECKSHAGE, Brian J. Lean supply chain management essentials : a framework for materials managers. Boca Raton, [Fla.] : CRC Press, 2011. 258 s. ISBN 978-143-9840-825.
FARAHANI, Reza Zanjirani; REZAPOUR, Shabnam; KARDAR, Laleh. Logistics operations and management : concepts and models. 1st ed. Boston, MA : Elsevier, 2011. 469 s. ISBN 978-012-3852-021.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor