studijní program

Master of Information Technology

Fakulta: FITZkratka: MIT-ENAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0613A140038

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 1.6.2022 - 1.6.2032

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Informatika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Master of Information Technology rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané na bakalářské úrovni studia informačních technologií. Program je vyučován v angličtině a otevírá se pro zahraniční studenty i pro české studenty, kteří chtějí studovat v angličtině. Rozvíjí zejména schopnosti analýzy problémů (i formálními prostředky) a schopnosti nalézat kreativně jejich řešení jak samostatně, tak i ve vedení týmu. Přitom rozšiřuje a prohlubuje znalosti pro informační technologie obecné (možnosti a hranice klasické informatiky, vyčíslitelnost, složitost, paralelizace a komunikace, moderní architektury výpočetních systémů, různá paradigmata programování, práce s daty, realizace a vyhodnocování experimentů) a zároveň nabízí možnost prohloubení určitého směru informačních technologií skrze velkou volitelnost předmětů a velký důraz na samostatné studium a tvůrčí činnost studenta v diplomové práci a v ročníkovém projektu v prvním ročníku studia. Cílem programu je rovněž dát absolventům schopnost hladkého celoživotního učení a přizpůsobování se trendům ve velmi progresivně se rozvíjející a dynamicky se měnící oblasti informačních technologií.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího studijního programu Master of Information Technology má široký nadhled nad oblastí informačních technologií s porozuměním hranicím možností. Jeho odborné znalosti pokrývají oblasti architektur strojů, používaných v současnosti v informačních technologiích, různých paradigmat programování takových strojů, zpracování i náročných dat a technologií využívaných pro implementaci umělé inteligence. Další specifické znalosti pak prohlubuje zvoleným směrem dle vybraných předmětů. Odborné dovednosti absolventa: dokáže provádět kritickou analýzu problémů z oblasti IT, má schopnost navrhovat efektivní řešení takových problémů. Díky získaným hlubokým znalostem dnes užívaných nástrojů a postupů dokáže tato řešení implementovat. Je schopen použít některé z výzkumných postupů pro získání nových informací. Široký teoretický základ mu umožňuje snadnou adaptaci na rozvoj oblasti a flexibilitu na trhu práce, dává schopnost samostatného rozhodování v proměnlivém prostředí a schopnost formulovat zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky.

V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti informačních technologií, tedy na pozicích zaměřených na vývoj a testování aplikací různých směrů IT, informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy a zařízení, počítačové a vestavěné systémy, kyberfyzikální systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku, multimédia a uživatelská rozhraní informačních technologií, uplatní se též jako vedoucí týmu pracovníků.

Charakteristika profesí

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.
Absolventi magisterského studijního programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.
Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (student musí splnit předměty ve skladbě předepsané studijním plánem studijního programu a jeho specializace, kterou si zvolil) a volitelné. Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Získání nejméně 120 kreditů (včetně kreditů za předepsané povinné předměty) opravňuje studenta k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, která sestává z ústní části (odborná rozprava) a obhajoby diplomové práce. Složení obou částí státní závěřečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení studijního programu a přiznání kvalifikace inženýra.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou - Pravidla pro organizaci studia na FIT, a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Rozsah vyučovací hodiny vždy byl, je a bude 50 minut.


Navazující magisterský studijní program je koncipován jako dvouletý s celkovou zátěží 120 kreditů, z nichž 63 tvoří povinné předměty studijního programu včetně kvalifikační práce a ročníkového projektu. Dalších 30 kreditů musí student získat za povinně volitelné předměty.

Skladba povinných předmětů studijního programu je provedena tak, aby v nich došlo k prohlubování klíčových znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií, poznání hranic a možností oblasti a formování přístupu k analýze a řešení problémů inženýrské praxe s pomocí současných poznatků vědy. Povinné předměty programu jsou: Advanced Database Systerms, Compiler Construction, Data Communications, Computer Networks and Protocols, User Experience and Design of User Interfaces and Services, Formal Languages and Compilers, Mathematical Structures in Computer Science, Theoretical Computer Science, Essentials of Work and Study in Research and Technology, Year project 1 and 2, Semester Project a Master's Thesis. Některé povinné předměty jsou zařazeny přímo do konkrétního ročníku a semestru, protože vytváří silnou prerekvizitu pro následující předměty, jiné si může student po konzultaci s patronem zapsat v tom ročníku, v němž mu to bude podle jeho studijního plánu vyhovovat (mají uveden ročník "0").
Povinně volitelné předměty rozšiřují technické znalosti a kompetence. Volitelné předměty z nabídky fakulty (fakulta nabízí přes 30 předmětů v anglickém jazyce na magisterské úrovni) jsou doplněny předměty z ostatních fakult v rámci nabídky tzv. svobodných předmětů. Volbou volitelných předmětů, po konzultaci se studijním poradcem, může student programu Master of Information Technology do značné míry zaměřit svoje studium na určitou oblast IT a v ní dále prohlubovat svoje znalosti, stát se expertem na hardware, sítě, grafiku, umělou inteligenci a další oblasti.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy ve vzdělávací oblasti Informatika. Student může být absolventem například bakalářského studijního programu Information Technology na FIT VUT v Brně, ale protože jde o program pro studenty samoplátce, je koncipován tak, aby jej mohli studovat absolventi bakalářského programu zaměřeného na IT nebo Computer Science z kterékoli univerzity ve světě. Absolvent může dále pokračovat v doktorském studijním programu, zejména ve vzdělávací oblasti Informatika, například doktorský studijní program Information Technology na FIT VUT v Brně.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
IFJeFormální jazyky a překladače (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)en5PovinnýzkP - 39 / COZ - 13ano
YP1aRočníkový projekt 1en4PovinnýPR - 52ano
WP1aZáklady práce a studia ve výzkumu a technice 1en1PovinnýK - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
YP2aRočníkový projekt 2en4PovinnýklPR - 52ano
TINeTeoretická informatika (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 39 / PR - 13ano
WP2aZáklady práce a studia ve výzkumu a technice 2en1PovinnýK - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)en5PovinnýklPR - 65ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPaDiplomová práce (v angličtině)en13PovinnýPR - 169ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 6 / PR - 14ano
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)en5PovinnýzkP - 39 / PR - 13ano
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13Technical Coursesano
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Technical Coursesano
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)en5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / PR - 13Technical Coursesano
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 39 / PR - 13Technical Coursesne
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)en5Povinně volitelnýklP - 26 / PR - 26Technical Coursesano
BIOeBiometrické systémy (v angličtině)en5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
BRIaBrain Computer Interfaceen5VolitelnýzkP - 26 / L - 8 / PR - 18ano
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / COZ - 13 / PR - 13ano
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)en5Volitelnýzá,zkP - 26 / PR - 26ano
PGRePočítačová grafika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 39 / Cp - 6 / PR - 7ano
POVaPočítačové vidění (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)en5Volitelnýzá,zkP - 39 / L - 6 / PR - 7ano
ROBaRobotika (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / L - 12 / PR - 14ano
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)en5PovinnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13ano
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)en5PovinnýklP - 16 / COZ - 10 / PR - 26ano
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13Technical Coursesano
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 13 / PR - 13Technical Coursesano
SLOaSložitost (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Technical Coursesano
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)en5Povinně volitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14Technical Coursesano
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)en5Povinně volitelnýzkP - 26 / PR - 26Technical Coursesano
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)en5VolitelnýklP - 26 / L - 26ano
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)en4VolitelnýklP - 26 / PR - 13ano
MULeMultimédia (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26 / PR - 26ano
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)en5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
Technical Courses 30 kr - 9999 kr BAYa (5 kr), GALe (5 kr), HSCe (5 kr), PDIe (5 kr), TAMa (5 kr), DFAa (5 kr), CPSa (5 kr), SLOa (5 kr), VIZa (5 kr), ZPOe (5 kr)