studijní program

Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DKC-KAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260022

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební konstrukce 70
Stavebnictví Dopravní stavby 30

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru, zejména v oblasti mechaniky nosných stavebních konstrukcí, konstrukcí betonových, zděných, kompozitních, kovových, dřevěných, dále v oblasti geotechniky, stavebního zkušebnictví a diagnostiky nosných stavebních konstrukcí a rovněž v oblastech dopravních staveb pozemních komunikací a železničních konstrukcí a staveb. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie nosných stavebních konstrukcí, inženýrských konstrukcí a konstrukcí dopravních staveb s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti mechaniky nosných konstrukcí inženýrských a dopravních staveb včetně odpovídající materiálové základny. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Cílem studia je rovněž zapojení posluchačů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národní i mezinárodní úrovni a jejich publikování jak v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech, tak na vědeckých a odborných konferencích. Během studia získává student nejen nové teoretické poznatky, ale též vlastní zkušenosti z experimentálních činností a nezbytné praktické poznatky rovněž díky úzké spolupráci se stavební praxí jak v oblasti projektování a navrhování, tak v oblasti realizace nosných stavebních konstrukcí, jakož i díky absolvování zahraniční stáže na spolupracující zahraniční univerzitě či výzkumné instituci, případně pracovní stáže na jiném odborném pracovišti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby bude připraven k tvůrčí činnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, a to samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni. V průběhu studia v doktorském studijním programu získá a osvojí si hluboké znalosti a vědomosti z teoretických i odborných disciplín, získá nejen nové teoretické poznatky, ale i nové vlastní zkušenosti, a osvojí si nezbytné návyky pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních vědeckých problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Po úspěšném absolvování nejvyššího stupně vysokoškolského studia v doktorském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby bude absolvent schopen získané poznatky a úroveň poznání v oboru dále prohlubovat a vědomosti i vědecké přístupy úspěšně využívat při řešení teoretických i praktických úkolů.
Vědecká příprava je orientována na následující základní odborná zaměření: Mechanika nosných konstrukcí; Konstrukce betonové a zděné; Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní; Geotechnika; Experimentální technika a zkušebnictví; Pozemní komunikace; Železniční konstrukce a stavby. Absolvent studia se uplatní především na výzkumných a vývojových pracovištích, v projekčních organizacích, v orgánech státní správy, přičemž zkušenosti nabyté během pedagogické praxe v rámci studia doktorského studijního programu může uplatnit i ve školství v akademické sféře nebo v jiných institucích vzdělávacího či výzkumného zaměření. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm pro případný další kariérní a profesní akademický růst absolventa.

Charakteristika profesí

Doktorské studijní programy jsou primárně cíleny na uplatnění absolventů v oblasti vědy a výzkumu, což je mj. zakotveno v cílech studia, výstupech učení a profilu absolventa. Z toho vyplývá uplatnění absolventů zejména v organizacích, institucích a firmách, které se v rámci své činnosti zabývají výzkumnými a vývojovými aktivitami. Jedná se tedy především o výzkumné organizace, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj, ale i subjekty stavební praxe, tj. firmy, u nichž výzkum a vývoj je jednou ze součástí celého spektra činností vedle běžně realizovaných činností, jako je výroba a realizace. Řada realizačních firem v současné době vytváří podporu i pro vlastní výzkum a vývoj, neboť tím v silně konkurenčním prostředí mohou posílit svoji pozici, konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu. V tomto ohledu v posledním období roste poptávka po odbornících mladší generace se schopností samostatné tvůrčí vědecké práce, se znalostmi a přehledem o nových moderních trendech nejen přímo ve své odbornosti, ale i znalostmi souvisejících odborností a činností, např. v oblasti PC modelování, simulací, experimentálních metodách a postupech. V neposlední řadě má absolvent možnost uplatnit se v akademické sféře, která v sobě zahrnuje spojení vědeckovýzkumné práce a vzdělávací činnosti. Absolventi se tedy mohou uplatnit zejména ve výzkumných organizacích i firmách stavební praxe v rámci související vývojové a inovační činnosti, ve vzdělávacích institucích, především ve vysokoškolské sféře, která jim poskytuje i možnost dalšího osobnostního i kariérního rozvoje a profesního akademického růstu. Zkušenosti navíc ukazují, že absolventi doktorských studijních programů se velmi dobře uplatňují v organizacích uvedených typů nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí, což v plné míře platí i pro absolventy v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Absolvování doktorského studijního programu dává absolventům i velmi dobré předpoklady pro uplatnění např. v projekčních organizacích či státní správě na vyšších profesních a manažerských pozicích.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Konstrukce a dopravní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Konstrukce a dopravní stavby, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 05.10.2021 do 15.12.2021)

 1. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 2. Navrhování trvanlivých betonových kcí s kompozitní výztuží

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, kompozitní výztuž, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 3. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6058 v návaznosti na zpracovávané revize těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 4. Algoritmizace analýzy a návrhu systémů hromadné dopravy

  Síť veřejné dopravy je multimodálním systémem, jehož vysledné vlastnosti závisejí na typu dopravního prostředku, vedení trasy, volbě polohy a vzdálenosti zastávek a dalších parametrech. Jejich volba je založena na historickém dlouhodobém vývoji, empirii a sadě doporučení a předpisů. Optimalizační kritéria nejsou jasně definovaná a zahrnují rozličné oblasti - ekonomiku, logistiku, dopravní inženýrství, sociologii a další. Ambicí navrhované práce je navrhnout a uspořádat požadavky na dopravní systém a způsoby jejich vyhodnocení tak, aby umožnily účinnou algoritmizaci použitelnou pro zrychlení a objektivizaci procesu optimalizace.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 5. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 6. Analýza progresivního porušování při stabilitě svahu

  Obsahem tohoto tématu je analyzovat vliv progersivního proušování na stabilitu svahu. V rámci práce bude nutné porvést laboratorní zkoušky, na jejich základě provést kalibraci materiálového modelu a anylyzovat, jak se bude tento vliv projevovat na stabilitě lokální, globální.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 7. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 8. Dodatečně předpjaté zdivo

  Zesilování zděných staveb horizontálním a vertikálním předpínáním kabely v náhradních kanálcích. Vývoj metod pro návrh a posouzení. Ověření na skutečných modelech měřením.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 9. Experimentální a numerická analýza smršťování betonů různých složení

  Téma je zaměřeno na experimentální výzkum smršťovacího procesu v betonu různých kompozic po celou dobu jeho zrání. Hlavním cílem je identifikovat vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují vývoj a velikost celkové deformace. Experimentální data budou použita jako vstupní hodnoty pro numerickou analýzu prováděnou ve spolupráci s Ústavem strukturální mechaniky. Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významu zkoumaných faktorů ve vztahu k trvanlivosti nosných konstrukcí.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 10. Iniciace porušování a lom ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

  Práce bude zaměřena na ucelený výzkum nelineárního lomového chování vybraných kompozitů s křehkou matricí. Budou podrobně studovány jejich lomově-mechanické vlastnosti. Během lomových experimentů bude využito bezkontaktní sledování šíření trhlin pomocí video extenzometru. Získané experimentální výsledky budou použity jako vstupní parametry nelineárních lomových modelů simulujících kohezivní povahu šíření porušení kvazikřehkým materiálem použitých pro predikci reálné odezvy těles/konstrukcí. Téma bude řešeno v úzké spolupráci s Ústavem stavebního zkušebnictví – školitel specialista doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.

  Školitel: Šimonová Hana, doc. Ing., Ph.D.

 11. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 12. Komplexní posouzení příčin vzniku sesuvu na dálnici D8

  Sesuv půdy na D8 u Dobkoviček v km 56,300 – 56,500, k němuž došlo dne 7. června 2013, strhl těleso nově budované dálnice a způsobil velké materiální i finanční škody. Podstatou doktorské disertační práce bude komplexní posouzení geotechnických, geologických a hydrogeologických faktorů, které vedly ke vzniku sesuvu. Disertační práce bude navazovat a rozšiřovat již provedené studie na toto společensky aktuální téma.

  Školitel: Krmíček Lukáš, prof. RNDr., Ph.D.

 13. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 14. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 15. Možnosti efektivního využití vysokopevnostních materiálů u spřažených ocelobetonových konstrukcí

  Analýza možností efektivního a spolehlivého návrhu spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí při použití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd, zejména s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 16. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 17. Návrhové pvrvky pozemních komunikací

  Tak jak se mění vozový park, mění se i potřeba aktualizovat návrhové parametry pozemních komunikací, které zahrnují v tomto vypsaném tématu návrhové parametry zejména komunikací v intravilánu obcí. Jedná se tedy konkrétně o komunikace pro vozidla, cyklisty, MHD i IAD a zejména potom komunikace pro chodce. V tématu je obsaženo i navrhování křižovatek výše zmíněných komunikací.

  Školitel: Smělý Martin, Ing., Ph.D.

 18. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 19. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 20. Odezva horninového masivu na ražbu podzemních děl

  Analýza vybraných faktorů na chování ražených podzemních konstrukcí. Pro studium vlivu vybraných faktorů bude využito matematického modelování.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 21. Optimalizace informačního modelu budovy (BIM) a konstrukcí s využitím pokročilých simulací a analýz

  Cílem práce je zvýšení efektivity při návrhu konstrukcí a budov na základě informačního modelu budovy, který je vstupním elementem pro pokročilé simulace a analýzy. Výsledky práce budou využity pro optimalizaci technologie BIM v národním prostředí, která je aktuálně implementována v evropském měřítku a nahrazuje stávající postupy při navrhování konstrukcí ve stavebnictví.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 22. Pokročilé hodnocení spolehlivosti a životnosti konstrukcí

  Téma je zaměřeno na vybrané aspekty pokročilého posuzování bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti konstrukcí. Při řešení budou použity stochastické a soft computing metody. Pozornost bude zaměřena zejména na metody a postupy použitelné v kombinaci s nelineárními MKP analýzami mostních konstrukcí.

  Školitel: Lehký David, prof. Ing., Ph.D.

 23. Propustnost geomateriálů

  Disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení propustnosti geomateriálů. Pozornost by měla být orientovaná na: způsoby stanovení propustnosti a vyhodnocení zkoušek, faktory ovlivňující propustnost geomateriálů, zhodnocení jednotlivých metod/faktorů, laboratorní testování propustnosti vybraných geomateriálů, zpracování přehledu a analýzu získaných a publikovaných výsledků.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 24. Působení předpínací výztuže bez soudržnosti

  Působení předpínací výztuže bez soudržnosti v původních železobetonových a předpjatých konstrukcích

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 25. Recyklace asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu

  Téma je zaměřeno na aktuální problémy praxe, kdy je tendence zvyšovat obsah R-materiálu (vyfrézované nebo vybourané asfaltové směsi) v nových asfaltových směsích. Tento trend je spojen s použitím "měkčích" asfaltových pojiv nebo rejuvenátorů = speciálních chemických přísad. Návrhy směsí budou prováděny v laboratoři a navržené směsi budou následně vyrobeny na obalovně. Budou zkoušeny různé druhy rejuvenátorů.

  Školitel: Varaus Michal, prof. Dr.techn. Ing.

 26. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, doc. Ing., Ph.D.

 27. Rozvoj metod nedestruktivního zkušebnictví pro diagnostiku dřevěných konstrukcí

  Současné stavebnictví se stále častěji v kontextu požadavků doby vrací ke klasickým konstrukčním materiálům, jako je dřevo, ať již v tradiční podobě, či moderní v podobě lepených sendvičových prvků. Tempu vývoje neodpovídá úroveň a možnosti současných NDT metod pro diagnostiku dřevěných konstrukcí. V rámci tématu se předpokládá experimentální stanovení optimální kombinace stávajících a vývoj nových metod nedestruktivního zkoušení prvků dřevěných konstrukcí.

  Školitel: Heřmánková Věra, Ing., Ph.D.

 28. Simulace nárazu projektilu do prostého či vlákny vyztuženého betonu

  Student se nejprve seznámí s různými možnostmi modelování nárazu projektilu do kvazikřehkých materiálů, prozkoumá jejích použitelnost a robustnost. Předpokládá se, že ze srovnání vyjde nejlépe diskrétní mezoúrovňový model betonu, který pak bude dále rozvíjen a zdokonalován pro tuto konkrétní aplikaci. Následně bude model homogenizován za účelem redukce výpočetních nároků a zjednodušení tvorby modelu. V průběhu studia se student zaměří jak na teoretickou výzkumnou práci, tak na programování počítačového kódu a v neposlední řadě i na aplikaci výsledků v praktických problémech.

  Školitel: Eliáš Jan, prof. Ing., Ph.D.

 29. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 30. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 31. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 32. Teoretická a experimentální analýza skutečného působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Téma doktorské disertace zahrnuje teoretickou a experimentální analýzu mezních stavů a skutečného působení nosných prvků a dílců ocelových konstrukcí. Analýza bude vycházet z numerického modelování, které bude verifikováno pomocí experimentů.

  Školitel: Pilgr Milan, Ing., Ph.D.

 33. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 34. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 35. Únavové a lomové vlastnosti různých tříd samoošetřujících betonů

  Schopnost betonu samovyhojovat své malé trhliny se nazývá samoošetření. Hlavním cílem bude kvantifikovat samovyhojovací účinek na základě únavových a lomově-mechanických zkoušek. Trámečky budou vystaveny cyklickému zatížení. Z toho bude vyhodnocena tradiční křivka S-N pro každou úroveň napětí. Pro kvantifikaci efektu samovyhojení na zbytkovou únavovou životnost bude testovaný vzorek snímán CT tomografií.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 36. Únavové vlastnosti ocelových komponentů používaných pro stavařské aplikace (mosty, jeřáby atd.)

  Použití nerezové oceli pro mostní konstrukce je poměrně nedávné. Významné výhody při používání nerezové oceli jsou známy. Bude zkoumána degradace vlastností a hodnocení životnosti oceli podrobené složitému mechanickému zatížení. Vyhodnocení vstupních dat pro software ANSYS z Experimentální části tzn. a) S-N křivka - hladká nebo s definovaným singulárním koncentrátorem / vrubem, b) vzorek s trhlinami, prahovými hodnotami, Parisovým zákonem, asymetrie cyklu atd.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 37. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, případně konstrukcí pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 38. Zesilování betonových a zděných konstrukcí

  zesilování: zděné, nebo železobetonové a nebo předpjaté kce externí výztuží; případně i s aplikací předpětí, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

1. kolo (podání přihlášek od 09.06.2021 do 31.07.2021)

 1. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 v návaznosti na zpracovávané revize těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 2. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza obrazu pro určení geometrických vlastností kameniva

  Obrazová analýza rovinného řezu konstrukcí vozovky může být alternativní metodou k rozpuštění pojiva a sítovému rozboru s cílem určení čáry zrnitosti a dalších geometrických charakteristik. Pro zrna nad 1 mm by tento postup mohl být méně pracný a dostatečně spolehlivý. Pro kvalitativní analýzu tvaru zrn by mohl zavést nová objektivní kritéria i pro volné kamenivo před použitím v konstrukci.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 4. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 5. Aplikace BIM v oblasti liniových staveb

  BIM (Building Information Modelling nebo Building Information Management) je soubor procesů informačního modelování – vytváření, aktualizace a správy dat o stavebním projektu během celého jeho životního cyklu s cílem jej optimalizovat a dosáhnout odpovídající přidané hodnoty. V praxi je tato oblast spojena zejména s digitálním modelem stavby (BIM modelem) od projektování, přes vlastní procesy výstavby až ke správě stavby po celou dobu životnosti.Téma zahrnuje analýzu současného stavu v předmětné oblasti a následný návrh a ověření vhodného datového modelu pro potřebu liniových staveb.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 6. Aplikace nedestruktivních zkušebních metod při určování vlastností materiálů obsahujících pryskyřičné struktury

  Využití materiálů na základě pryskiřic je vhodné také ve stavebnictví. Jejich významná aplikace je v oblasti oprav potrubí. Avšak kontrola těchto potrubí, jak z hlediska materiálu, tak z hlediska tvaru je nesnadná. Práce by se zabývla možností použití destruktivních a zejména nedestruktivních metod analýzy vlastností materiálu případně potrubí. Nadějnými metodami jsou postuppy založené na šíření vlnění. Součástí práce by mohla být také matematická analýza (např. FEM model).

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 7. Aspekty porušování a lomu konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů či hornin

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro vybrané pokročilé stavební materiály (včetně materiálů aditivní technologie / 3D tisku, lunárních kompozitů, balisticky odolných kompozitů, materiálů pro vysokou teplotní zátěž apod.) či horniny jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry. Předpokládá se spolupráce s Ústavem stavebního zkušebnictví a případně dalšími pracovišti. Počítá se s podporou vybraných školitelů specialistů.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 8. Experimentální a numerická analýza smršťování betonů různých složení

  Téma je zaměřeno na experimentální výzkum smršťovacího procesu v betonu různých složení po celou dobu jeho zrání. Hlavním cílem je identifikovat vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují vývoj a velikost celkové deformace. Experimentální data budou použita jako vstupní hodnoty pro numerickou analýzu prováděnou ve spolupráci s Ústavem stavební mechaniky (Ing. Hana Šimonová, Ph.D.). Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významu zkoumaných faktorů ve vztahu k trvanlivosti nosných konstrukcí.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 9. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu

  V ČR se ročně vytřídí 100 000 tun skelného odpadu. Rozdrcením a vyčištěním odpadu vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 10. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 11. Homogenizace diskrétních modelů betonu se zohledněním lokalizace přetvoření

  Student se seznámí s výpočtovou homogenizací mechanických diskrétních modelů betonu [R. Rezakhani, G. Cusatis, J Mech Phys Solids 88, 320–345 (2016)]. Tuto homogenizaci rozšíří také na případ lokalizace přetvoření pomocí úpravy Hill-Mandelovy podmínky. Touto úpravu vzniknou v každém integračním bodě modelu dva samostatné Reprezentativní Objemy (RVE), jeden pro část materiálu podstupující lokalizaci, druhý pro zbývající odtěžující část [J. F. Unger, J Mech Phys Solids 61, 928–948 (2013)]. Dále se pokusí zrychlit výpočet pomocí redukční techniky zvané Proper Ortogonal Decomposition.

  Školitel: Eliáš Jan, prof. Ing., Ph.D.

 12. Iniciace porušování a lom ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

  Práce bude zaměřena na ucelený výzkum nelineárního lomového chování vybraných kompozitů s křehkou matricí. Budou podrobně studovány jejich lomově-mechanické vlastnosti. Během lomových experimentů bude využito bezkontaktní sledování šíření trhlin pomocí video extenzometru. Získané experimentální výsledky budou použity jako vstupní parametry nelineárních lomových modelů simulujících kohezivní povahu šíření porušení kvazikřehkým materiálem použitých pro predikci reálné odezvy těles/konstrukcí. Téma bude řešeno v úzké spolupráci s Ústavem stavebního zkušebnictví – školitel specialista doc. Ing. Barbara Kucharczyková, Ph.D.

  Školitel: Šimonová Hana, doc. Ing., Ph.D.

 13. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 14. Inverzní analýza a optimalizace při řešení spolehlivosti a životnosti konstrukcí

  Téma je zaměřeno na řešení inverzních úloh a optimalizaci při návrhu a analýze spolehlivosti a životnosti konstrukcí. Při řešení budou použity stochastické a soft computing metody. Pozornost bude zaměřena zejména na metody a postupy použitelné v kombinaci s nelineárními MKP analýzami mostních konstrukcí.

  Školitel: Lehký David, prof. Ing., Ph.D.

 15. Komplexní zhodnocení základových poměrů stavby dálnice D35 Opatovec–Staré Město

  Stavba „D35 Opatovec–Staré Město“ je součástí úseku budoucí dálnice D35 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Opatovice a mimoúrovňovou křižovatkou Staré Město. Výstavba dálnice D35 bude mít vliv nejen na dopravu na stávající silnici I/35, ale i na ostatních komunikacích v silniční síti. Po dokončení by se měla dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stát alternativní trasou k přetížené dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu. Součástí stavby bude také 4 km dlouhý tunel u Dětřichova. Podstatou navrženého tématu disertační práce bude komplexní posouzení základových poměrů stavby dálnice D35 Opatovec–Staré Město. Studovány budou zejména dostupné přirozené a umělé skalní výchozy. Téma bude řešeno ve spolupráci se společností GEOSTAR, spol. s r. o.

  Školitel: Krmíček Lukáš, prof. RNDr., Ph.D.

 16. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 17. Moderní trendy v provádění konstrukcí netuhých vozovek pozemních komunikací

  Inovativní krytové vrstvy netuhých vozovek 21. století (Priority – recykláty, jednoduchá technologie, low cost materiály) a) celorecyklovaná podkladní vrstva b) vyšší obsah těžených zrn v asfaltových vrstvách krytu netuhé vozovky d) pokladní vrstva – maxD 32 mm s R-materiálem (otevřená) atd.

  Školitel: Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.

 18. Možnosti využití recyklovaných kameniv při výrobě konstrukčního betonu

  Využití recyklovaného kameniva pro výrobu betonu je poměrně komplikované. Recyklované kamenivo, které je vyrobené ze stavebních a demoličních odpadů, nedosahuje kvalit přírodního kameniva. Vzhledem ke snaze snižovat emise CO2 a zvyšovat udržitelnost betonu je však nutné snažit se recyklované kamenivo používat. Možností, jak vlastnosti recyklovaného kameniva zlepšit, je povrchová úprava.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 19. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 20. Navrhování nových, resp. zesilování stávajících betonových konstrukcí

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 21. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 22. Odezva horninového masivu na ražbu podzemních děl

  Analýza vybraných faktorů na chování ražených podzemních konstrukcí. Pro studium vlivu vybraných faktorů bude využito matematického modelování.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 23. Použití vysokopevnostních materiálů pro spřažené ocelobetonové konstrukce

  Teoretická a experimentální analýza efektivního návrhu v případě spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí s možností optimálního využití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd, zejména s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 24. Propustnost geomateriálů

  Disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení propustnosti geomateriálů. Pozornost by měla být orientovaná na: způsoby stanovení propustnosti a vyhodnocení zkoušek, faktory ovlivňující propustnost geomateriálů, zhodnocení jednotlivých metod/faktorů, laboratorní testování propustnosti vybraných geomateriálů, zpracování přehledu a analýzu získaných a publikovaných výsledků.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 25. Reologické vlastnosti mastixu ve vztahu k aktivitě filerové složky

  Mastix je složka, která určuje celkové spolupůsobení systému asfaltové pojivo versus kamenivo. Protože surovinová základna zdrojů kameniva pro asfaltové směsi je v České republice velmi široká a odráží geologickou rozmanitost přírodních podmínek, je vhodné získat povědomí o působení minerální složky mastixu.

  Školitel: Varaus Michal, prof. Dr.techn. Ing.

 26. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, doc. Ing., Ph.D.

 27. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 28. Studium mechanismů porušení geomateriálů s využitím ultrazvukových metod

  Podstatou disertační práce bude studium mechanismů porušení (smyk, skluz) vybraných geomateriálů v průběhu jednoosé a trojosé tlakové zkoušky. Porušení bude monitorováno prostřednictvím ultrazvukového prozařování a akustické emise.

  Školitel: Krmíček Lukáš, prof. RNDr., Ph.D.

 29. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 30. Teoretická a experimentální analýza skutečného působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Téma doktorské disertace zahrnuje teoretickou a experimentální analýzu mezních stavů a skutečného působení nosných prvků a dílců ocelových konstrukcí. Analýza bude vycházet z numerického modelování, které bude verifikováno pomocí experimentů.

  Školitel: Pilgr Milan, Ing., Ph.D.

 31. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů z oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 32. Únavové a lomové vlastnosti různých tříd samoošetřujících betonů

  Schopnost betonu samovyhojovat své malé trhliny se nazývá samoošetření. Hlavním cílem bude kvantifikovat samovyhojovací účinek na základě únavových a lomově-mechanických zkoušek. Trámečky budou vystaveny cyklickému zatížení. Z toho bude vyhodnocena tradiční křivka S-N pro každou úroveň napětí. Pro kvantifikaci efektu samovyhojení na zbytkovou únavovou životnost bude testovaný vzorek snímán CT tomografií.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 33. Únavové vlastnosti ocelových komponentů používaných pro stavařské aplikace (mosty, jeřáby atd.)

  Použití nerezové oceli pro mostní konstrukce je poměrně nedávné. Významné výhody při používání nerezové oceli jsou známy. Bude zkoumána degradace vlastností a hodnocení životnosti oceli podrobené složitému mechanickému zatížení. Vyhodnocení vstupních dat pro software ANSYS z Experimentální části tzn. a) S-N křivka - hladká nebo s definovaným singulárním koncentrátorem / vrubem, b) vzorek s trhlinami, prahovými hodnotami, Parisovým zákonem, asymetrie cyklu atd.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 34. Vybrané problémy z dopravní akustiky

  Téma zahrnuje řešení skupiny vybraných problémů z oblasti akustiky v prostředí kolejové dopravy. První zahrnuje aplikaci metodiky CNOSSOS-EU a validaci hluku z kolejové dopravy při zpracování matematických modelů při řešení snižování škodlivého hluku. Druhá zahrnuje metody a postupy při snižování environmentálního hluku v městských aglomeracích od tramvajové dopravy. Třetí je orientována na vliv povětrnostních podmínek na šíření zvukových vln od dopravy ve vnějším prostředí.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 35. Výpočet vícevrstvé konstrukce pro posouzení netuhé vozovky

  Výpočet účinků zatížení na konstrukci vozovek se podle TP170 "provádí vhodným programem" a "výpočtovým modelem netuhé vozovky je vrstevnatý, lineárně pružný poloprostor". Existující programy jsou prověřeny empiricky a výsledky jsou použity v katalogu vozovek. Je však potřebné vytvořit nový výpočetní program se známým a otevřeným kódem pro deklarovaný použitý postup. Dále je žádoucí analyzovat jiné možné metody reflektující viskoelastické vlastnosti a reologické chování používaného pojiva.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 36. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, případně konstrukcí pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 37. Závislost mezi funkčními vlastnostmi asfaltových pojiv a asfaltových směsí

  Pro hodnocení reologického chování asfaltových pojiv i funkčních vlastností asfaltových směsí je možné v současné době využít celou řadu zkoušek. Korelace mezi vlastnostmi asfaltových pojiv a směsí ovšem doposud nebyly dostatečně popsány. Cílem disertační práce bude hledat závislosti mezi vlastnostmi asfaltových pojiv a složením a vlastnostmi asfaltových směsí.

  Školitel: Dašek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA036Doktorský seminář 1 (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DIB023Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DFB022Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DMB019Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DLB040Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DNB018Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DOB037Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DDB034Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DDB033Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 395973ano
DMB020Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395973ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395974ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395974ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395974ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA038Doktorský seminář 2 (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DLB041Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DFB023Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DIB024Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DDB035Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DNB019Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DOB039Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DMB021Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DOA040Doktorský seminář 3 (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA041Doktorský seminář 4 (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA042Doktorský seminář 5 (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA043Doktorský seminář 6 (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA044Doktorský seminář 7 (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5972 min. 1 DIB023, DFB022, DMB019, DLB040, DNB018, DOB037, DDB034
5973 min. 1 DDB033, DMB020
5974 min. 1 DAB029, DAB030, DAB031
5977 min. 1 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
5978 min. 1 DLB041, DFB023, DIB024, DDB035, DNB019, DOB039, DMB021