Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

FEKTZkratka: PP-SEEAk. rok: 2019/2020

Program: Elektrotechnika a komunikační technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Cílem postgraduálního doktorského studia je výchova k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá vysoké teoretické znalosti a naučí se samostatně řešit složité vědecké a technické úkoly Absolvent je připraven k dalšímu odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získá vysoké teoretické znalosti, osvojí si základy vědecké práce a naučí se samostatně řešit složité problémy z oblasti vědy a techniky, s využitím celosvětových informačních zdrojů v daném oboru.
Absolvent je připraven k dalšímu vědeckému a odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility a najde široké společenské uplatnění jednak v oblasti vědy a výzkumu, včetně výzkumu a vývoje v průmyslových společnostech, a to i jako perspektivní pracovník pro vyšší manažerské funkce, jednak i jako vědecko-pedagogický pracovník na technických univerzitách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 01.07.2019 do 31.07.2019)

 1. Alternativní energetické systémy v konceptu trvalé udržitelnosti

  Téma je zaměřeno na energetické systémy, které nabízejí vysoký potenciál trvalé udržitelnosti. Získávání energií bude stále středem zájmu moderní společnosti a s dosaženého vývoje technologií je zřejmé, že dosavadní koncept bude nutné významně modifikovat směrem k obnovitelným zdrojům. Obnovitelnost zdroje však není podmínkou jedinou. Budoucí technologie bude nutně vyvíjet s ohledem na materiálovou obnovitelnost a velmi malou náročnost na údržbu. Nelze se však spolehnout pouze na již vyráběné technologie jako jsou větrné nebo fotovoltaické elektrárny. Velký potenciál nabízí např. biomasa, né však v podobě přímého spalování ale s využitím biodegradačních procesů. Velmi zajímavou a zatím málo vědecky probádanou oblastí se jeví rezonanční technologie založené na optimalizaci toku energie a minimalizaci přenosových ztrát. Nejedná se pouze o rezonanci elektromagnetickou, ale i mechanickou a to až na úrovni molekulární nebo atomární. Významná část práce by se tedy měla věnovat tvarovému uspořádání energetického zařízení a jeho vlivu na výsledné parametry. V této části se očekává největší experimentální přínos práce.

  Školitel: Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Budiče s vysokou odolností vůči du/dt pro výkonové spínací tranzistory SiC MOSFET a GaN MOSFET

  Jádrem práce bude výzkum v oblasti buzení hradla rychlých výkonových tranzistorů technologie SiC a GaN, které představují špičku soudobé techniky v oboru. Extrémní rychlosti spínání umožněné těmito technologiemi představují výhodnou možnost snížení přepínacích ztrát v silových obvodech měničů. Současně tím ale dochází k silnému zvýraznění vlivu několika složitých parazitních jevů, jež souvisejí také s problematikou budičů. Nalezení optimálního koncepčního řešení budiče a jeho vhodná hardwarová realizace proto představují stěžejní úkol v oblasti výzkumu na poli výkonové elektroniky. Povinná zahraniční stáž doktoranda se předpokládá na TU Vídeň (Rakousko) nebo TU Delft (Nizozemsko).

  Školitel: Procházka Petr, Ing., Ph.D.

 3. Centralizované systémy chránění

  Centralizovaný systém chránění je založen na monitoringu proudových a napěťových poměrů v distribuční síti pomocí moderních převodníků s digitalizovaným výstupem v souladu s protokolem Sampled Values (SV) dle standardu IEC 61850-9-2. Práce je zaměřena na výzkum nových ochranných funkcí využívající jednak možnosti zmíněných převodníků (vysoká linearita a přesnost měření, dynamické korekce měřených veličin) a jednak koncentrace měřených veličin v jednom místě (Process Bus). Jejím cílem je naprogramovat funkční aplikaci pro monitoring a chránění konkrétní části distribuční sítě, která bude využívat zdokonalené algoritmy chránění i zcela nové funkcionality pro centralizované systémy chránění, řízení a optimalizaci elektroenergetických systémů. Téma práce kromě oblasti elektroenergetiky zasahuje významně do oboru informačních technologií. Při řešení se budou aplikovat znalosti z oblasti počítačových sítí, tvorby realtime aplikací a návrhu uživatelského rozhraní pro prezentaci dat. Proto je práce doporučena také zájemcům, kteří absolvovali tento obor. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.

 4. Definice a měření komponent elektrické energie v budoucích distribučních sítích

  Koncept měření elektrické energie se rozvíjel současně se vznikem elektrizační soustavy jako odezva na potřebu měřit její množství pro obchodní účely. Z historických a zřejmých technických důvodů se obchodní měření elektrické energie ustálilo na měření činné a tzv. jalové energie. Oba tyto komponenty jsou ale definovány pro ustálené stavy a určitým způsobem specifické průběhy signálů, které korespondují s provozními podmínkami v elektrických sítích před masovým rozmachem polovodičových měničů a postupnou integrací rozptýlených/obnovitelných zdrojů. Ty výrazně mění průběhy měřených veličin a výsledky měření poskytované standardní metrikou elektroměrů, nebo i analyzátory elektrické energie, tak přestávají za určitých podmínek odpovídat představě, co by mělo být, s ohledem na známé chování pozorovaných souvisejících systému, změřeno. Uvedené měřící prostředky sice splňují požadavky příslušných standardů. Ty však nerespektují změny v přenosu elektrické energie, které postupný vývoj směrem k nelineárním, dynamickým a aktivním distribučním sítím přináší. Práce je zaměřena na kritickou revizi výkonové teorie se zohledněním fyzikální podstaty měřených dějů aplikací stávajících a vývojem nových výkonových teorií aplikovatelných do metriky především elektroměrů pro skutečný smart metering. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a výrobci měřící techniky a zahraničními universitami. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 5. Elektrizační soustava s akumulací elektrické energie

  S výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (především z větrných a fotovoltaických elektráren) je úzce spojen pojem stabilita dodávky elektrické energie. Výzkum bude zaměřen na možnosti akumulace elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů pomocí moderních technologií, se zaměřením na využití vodíku (VRB systémy), akumulátory na bázi Lithia a přečerpávacích vodních elektráren pro její akumulaci. Výsledkem práce bude návrh opatření v energetické soustavě, který bude řešit časovou disproporci mezi dodávkou a odběrem elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Řešení je spojeno s modelováním (Matlab) na PC a experimentálním měřením na funkčním modelu.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Estimace parametrů baterií a akumulátorů

  Téma dizertační práce je zaměřeno na analýzu možností estimace parametrů baterií a akumulátorů. Estimační algoritmy najdou využití při analýze provozních stavů bateriově napájených elektrických pohonů a elektrických zařízení. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.

 7. Identifikace systémových poruch

  Nové technologie měření a komunikací sebou přinášejí reálné možnosti synchronního měření i poměrně vzdálených lokalit. Cílem práce je podrobná analýza veličin při systémových poruchách a návrh metody pro jejich identifikaci. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 8. Komplexní osvětlovací systémy v trvale udržitelném pojetí

  Osvětlovací technika zažívá další bouřlivé období vývoje, neboť máme k dispozici velice účinné světelné zdroje, velmi propracovanou řídící techniku a technologie na vývoj prakticky libovolných svítidel. Na první pohled dobře probádaná oblast fyziologie zrakového vnímání je nyní významně rozšiřována objevy v oblasti vlivu světla na člověka a to v oblasti biologických procesů. Byl prokázán vliv světla až na molekulární úrovni a tuto významnou skutečnost nelze v budoucích technologiích ignorovat. Současně se však objevuje extrémní tlak na úspory energií a hledání cest, jak snížit energetickou náročnost budov, což se nevyhýbá ani světelné technice. Téma doktorské práce se proto bude zabývat těmito zdánlivě protichůdnými požadavky a hledat způsob, jak naplnit oba požadavky najednou. Osvětlovací technologie budou muset respektovat nejen otázky energetické, ale i materiálové a ekologické. I tyto hlediska se budou řešit v rámci práce. Výsledkem práce by měla být nová vize pro osvětlovací techniku, která motivuje výrobce i uživatele se více soustředit na dlouhodobě perspektivní řešení, více než na krátkodobě ekonomická.

  Školitel: Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D.

 9. Kvalita napětí v DC sítích

  S rozvojem DC a smíšených AC/DC sítí a mikro-sítí, jako jsou DC sítě datových center, lokální AC/DC i DC sítě s OZE, velmi výrazně roste ze strany provozovatelů těchto systémů potřeba měření, monitoringu a hodnocení kvality napětí (DC nebo AC/DC) v souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy při obchodu s DC elektrickou energií a kvalitou výroby elektrické energie a napájecích podmínek pro provoz zařízení v DC sítích. Práce je v konečné fázi zaměřena na návrh systému indicií hodnotících kvalitu napětí v DC sítích, vycházejících ze současné praxe hodnocení napětí v trakčních DC sítích a AC veřejných distribučních sítí. Téma je součástí řešení výzkumného úkolu. Předpokládaná spolupráce s firmou K M B systems, s.r.o. oučástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 10. Metodiky pro testování izolačních systémů zařízení distribučních sítí

  Téma je zaměřeno na analýzu současných postupů při testování izolace zařízení používaných pro přenos a rozvod elektrické energie v distribučních sítích s napětím 110 kV a 22 kV. Cílem je vytvoření metodik pro měření a zkoušení izolace, které obvykle zahrnuje: měření izolační pevnosti střídavým a stejnosměrným napětím a zkoušky impulsním napětím a to při různých okolních podmínkách (znečištění, vlhkost apod.). Dále jsou to testy namáhání izolace koronou, měření kvality dielektrika, zotaveného napětí nebo částečných výbojů. V úvodu se předpokládá rozsáhlá rešerše současných technických předpisů a norem pro uvedené zkoušky na základě, kterých bude vytvořen projekt pro technickou realizaci testů ve vysokonapěťové laboratoři. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.

 11. Modelování Li-ion akumulátorů

  Téma dizertační práce je zaměřeno na konstrukci matematických modelů Li-ion akumulátorů. Sestavené modely najdou využití při analýze chování bateriově napájených elektrických pohonů se zaměřením na elektrická vozidla. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.

 12. Modelování vjemu chromatického blikání v měřičích blikání

  Jedním z největších problémů v oblasti kvality elektrické energie jsou rychlé změny napětí, tedy jeho kolísání, způsobující blikání světelných zdrojů, které může následně vést k nežádoucímu vjemu blikání s nepříznivým vlivem na zrakový vjem. Kolísání napětí je způsobeno řadou známých mechanizmů způsobujících u světelných zdrojů kolísání zářivého výkonu ale i změnu spektra. Vjem těchto změn je u člověka dán mimo jiné fyziologií zraku. Práce je zaměřena na analýzu procesu přenosu kolísání napětí na kolísání zářivého výkonu a změnu spektra zdrojů, a dále využití výsledků analýzy pro vývoj a realizaci a verifikaci objektivního měřiče blikání respektujícího vedle jasového i chromatický flikr. Práce tedy zahrnuje teoretickou-analytickou, vývojovou i realizační část. Předpokládaná mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti. Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 13. Moderní způsoby estimace parametrů elektrických strojů

  Téma dizertační práce je zaměřeno na analýzu možností estimace parametrů elektrických strojů při různých provozních stavech se zaměřením na asynchronní motory. Výsledky budou sloužit pro konstrukci přesnějších matematických modelů, které dále poslouží při návrhu moderních řídicích struktur, např. prediktivní řízení. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.

 14. Nabíjecí stanice pro elektromobily jako prvek elektrizační soustavy

  V souvislosti se současným postupným rozvojem hybridních automobilů a elektromobilů (EVs) se stále naléhavěji ukazuje potřeba rozvoje nabíjecích stanic pro tento typ dopravy. Téma je zaměřeno na návrh a energetickou analýzu konceptu nabíjecí stanice s integrovanou akumulací a s podporou obnovitelného zdroje energie. Na základě navržené koncepce budou sestaveny matematické modely jednotlivých částí systému a bude provedena energeticko-ekonomická analýza s cílem ověřit možnost využití takto koncipované sestavy pro snížení zátěže sítě v odběrném místě. Předpokládá se přímá možnost spolupráce na konkrétním řešení s energetickou společností.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 15. Nová metoda počítačové simulace elektrických strojů

  Cílem je využití koenergie při výpočtu magnetického pole a návrhu elektrických strojů. Tato metoda je založena na nové formulaci koenergie v kombinaci s metodou konečných prvků. Tato metoda umožňuje efektivní, časově mnohem méně náročné řešení přechodných dějů v elektrických strojích při uvažování nelinearit. Přínosem práce bude vypracování metodiky řešení včetně programového zabezpečení. Jedná se o teoreticky náročnou práci. Povinné zahraniční stáže doktorandů se předpokládají na Universitě v Lappeenrante (Finsko), University of Nottingham (Anglie), Shefield University (Anglie), University of Padova, Itálie….

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 16. Optická diagnostika elektrického oblouku

  Určení teploty elektrického oblouku a koncentrace částic pomocí optické emisní spektroskopie. Sledování vývoje tvaru a polohy vodivého kanálu pomocí vysokorychlostní kamery. Vyhodnocení pronikání konstrukčních materiálů do výbojového prostoru a jejich vliv na vlastnosti elektrického oblouku. V rámci tohoto doktorského studia je předpokládána zahraniční stáž na INP v Greifswaldu. Minimální doba stáže činí jeden měsíc.

  Školitel: Kloc Petr, Mgr., Ph.D.

 17. Optimalizace výpočtů přenosu záření v plazmatu

  Výpočet optimálního rozložení středních absorpčních koeficientů pro výpočet záření v plazmatu. Hodnocení vlivu prostorové konfigurace elektrického oblouku a složení plazmatu na hranice frekvenčních intervalů. Porovnání různých algoritmů pro numerickou optimalizaci a jejich aplikace na problém přenosu záření v plazmatu. V rámci doktorského studia je nutné absolvovat zahraniční stáž. Předpokládané místo konání stáže je laboratoř LAPLACE, univerzita vToulouse.

  Školitel: Kloc Petr, Mgr., Ph.D.

 18. Ostrovní DC síť pro objekty s obnovitelnými zdroji energie

  Koncepční řešení ostrovní DC sítě, kde zdrojovou základnu tvoří hybridní energetický systém (fotovoltaika, větrná turbína, akumulace). Cílem je navrhnout technické řešení energetického systému umožňujícího v případě nedostatku/přebytku energie spolupráci s AC sítí a současně zabezpečení bezpečného napájení objektu. Součástí řešení bude i návrh a testování řídícího a monitorovacího algoritmu. Pro základní modelování bude využito programového prostředí Matlab.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 19. Podmínky pro integraci a provoz stochastických zdrojů s výkonem do 10 kW v podmínkách ČR – opatření pro omezení vlivu na kvalitu elektrické energie

  Současné podmínky pro připojování mikrozdrojů s výkonem do 10 kW umožňují připojit takový typ zdroje jen na ohlášení (není potřeba klasické řízení o připojení do elektrizační soustavy). Nárůst těchto instalací s sebou přináší několik provozních problémů, jako je např. ovlivnění kvality elektrické energie v místě připojení nebo přetoky energie do elektrizační soustavy. Cílem výzkumu je definovat podmínky pro korektní připojování a provozování těchto zdrojů s důrazem na zachování kvality elektrické energie. V kontextu definice uvedených pravidel je dále potřebné provést revizi současných legislativních pravidel a v návaznosti na nová zjištění provést úpravu těchto pravidel. Součástí práce budou mimo základní matematické modelování také ověřování teoretických zjištění na reálných aplikacích a také s využitím experimentální hybridního systému, který je v provozu v laboratořích UEEN.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 20. Regulace napětí v distribučních sítích s vysokým podílem stochastických zdrojů

  Stále rostoucí podíl stochastických zdrojů v sítích má vliv na stabilitu napětí v průběhu dne. V důsledku proměnlivé dodávky výkonu do elektrizační soustavy z těchto zdrojů dochází ke kolísání odchylek napětí v průběhu denního diagramu. Současné prostředky používané k regulaci napětí v některých případech nedokáží zajistit požadovanou úroveň napětí ve všech odběrných místech sítě. Cílem práce je zmapovat nové možnosti a prostředky pro regulaci napětí v distribuční soustavě a navrhnout koncepci této regulace s ohledem na současný vývoj zdrojové základny.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 21. Rušení šířená po vedení výkonových sítí v audio pásmu

  Zvyšující se počty polovodičových měničů v distribučních sítích, na straně spotřebičů i v podobě střídačů fotovoltaických zdrojů, vedou ke vzniku a zvyšování úrovně vysoko-frekvenčních rušení šířených po vedení, které mají původ ve spínacích procesech měničů. Výsledkem jsou spínací rušení projevující se především ve frekvenčním pásmu 2-150 kHz, které je také označované jako audio pásmo. Současné zkušenosti s interferencí ukazují, že takové rušení může způsobit dysfunkci snímacích, měřících a řídících systémů, připojených do sítě, s vážnými důsledky. Jelikož se jedná o poměrně novou oblast zájmu, neexistuje dostatečný přehled o charakteru, úrovních, a výskytu diferenciálních rušení v distribučních sítích. Výsledky měření, které byly do současnosti publikovány, jsou pro přehled o stavu nedostatečné a mnohdy neporovnatelné. V této frekvenční oblasti se setkávají dva základní přístupy/metodiky měření využívané na jedné straně pro měření ukazatelů PQ a na straně druhé pro měření úrovní VF rušení, jejichž výsledky jsou navzájem nesouměřitelné. S tím souvisí i značná mezera v koordinaci EMC a související standardizaci. Práce je zaměřená na vývoj odpovídající měřící techniky a procedury pro monitorování inkriminovaného rušení v distribučních sítích. Dále je cílem studium vzniku a šíření daného rušení a v neposlední řadě návrh konceptu koordinace EMC. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na TU Dresden, DE. Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 22. Stroje s přepínáním magnetického toku

  Cílem práce je vývoj, návrh a optimalizace speciálního stroje, které mají magnety buzení a vinutí kotvy na statoru. Vzhledem k tomu, že na rotoru není žádné vinutí ani magnety, je možné tyto stroje vyrobit jako vysokootáčkové, nebo jako stroje integrované, s možností využití rotoru jako čerpadla. Přínosem práce bude návrh vysokootáčkového generátoru o výkonu 70 kW s co největšími otáčkami s využitím dostupných materiálů. Povinné zahraniční stáže doktorandů se předpokládají na Universitě v Lappeenrante (Finsko), University of Nottingham (Anglie), Shefield University (Anglie), University of Padova, Itálie….

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 23. Synchronní reluktanční motory spouštěné ze sítě

  Výzkum a vývoj synchronních reluktančních motorů spouštěných ze sítě bez magnetů případně s levnými feritovými magnety pro dosažení prémiové účinností třídy IE4. Vyvinutý stroj bude spojovat výhody synchronních reluktančních strojů a indukčních strojů bez použití měniče. Cílem práce je definovat problematické oblasti, zpracovat metodu návrhu/výpočtu, metodu ověřit na konkrétním zadání, vypracovat modely strojů metodou konečných prvků, připravit realizaci laboratorního vzorku, ověřit měřením parametry navrženého stroje a chybu metody návrhu, provést optimalizaci stroje. Povinná zahraniční stáž doktoranda se předpokládá na Lappeenranta University of Technology, Finsko nebo University of Padova, Itálie.

  Školitel: Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 24. Systém pro řízení kvality a toků elektrické a tepelné energie v budovách s obnovitelnými zdroji energie.

  Zhodnoťte současné možnosti (celosvětově) řízení a monitoringu energetických systémů budov s obnovitelnými zdroji energie. Navrhněte a vytvořte jednotný systém regulace a řízení, který bude zahrnovat tepelné čerpadlo, solární termický kolektor a hybridní energetický systém s akumulací (fotovoltaika, větrná turbína) tak, aby bylo dosaženo maximální možné interakce mezi jednotlivými zdroji a zařízeními s ohledem na okolní vlivy. Výchozím předpokladem navrženého systému je koncepce založená na využití PLC.

  Školitel: Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.

 25. Testovací systém pro hodnocení elektronických proudových a napěťových převodníků

  Cílem práce je vytvoření testovacího systému, který umožní detailní analýzu řetězce sestaveného z proudového a napěťového převodníku s digitalizovaným výstupem SampleValue dle IEC 61850-9-2, sestavujícího se z proudového/napěťového převodníku, digitalizační jednotky (A/D převodníku) a slučovací jednotky. Výsledkem testovacího systému bude zhodnocení reálného časového zpoždění primárního signálu, přesnosti amplitudy a fáze, a to nejen celého systému, ale i jeho jednotlivých částí. Navržený systém bude možné využít nejen pro provedení standardních testů, ale i testů pro určení frekvenční charakteristiky, teplotní závislosti apod. tak, aby na základě těchto výsledků mohly být navrženy korekce pro zlepšení přesnosti měření. Vlastní systém bude postaven primárně na platformě LabView.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 26. Vázané modely elektrických strojů

  Téma dizertační práce je zaměřeno modelování elektrických strojů pomocí tzv. vázaných modelů, tj. analytických modelů zahrnujících elektrické, magnetické, mechanické a tepelné děje ve stroji. V rámci doktorského studia student absolvuje stáž na zahraniční univerzitě v minimální délce jednoho měsíce.

  Školitel: Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.

 27. Vliv osvětlovací techniky na životní prostředí

  Téma je zaměřeno na důkladný rozbor vlivu světelných zdrojů, svítidel a jejich řízení na životní prostředí. Hlavní část by se měla zabývat analýzou energetické a ekologické bilance světelných zdrojů a svítidel při výrobě, provozu a následné ekologické likvidaci. Téma v současné době, kdy je vhodné hospodárně nakládat s energiemi, nabývá na důležitosti. Výsledkem by mělo být ohodnocení jednotlivých komponentů potřebných k výrobě osvětlovací techniky z různých hledisek (energetického, ekologického apod.).

  Školitel: Škoda Jan, Ing., Ph.D.

 28. Výpočetní a experimentální analýzy urychlovačem řízeného podkritického jaderného reaktoru

  Cílem práce je vytvořit detailní výpočetní modely různých urychlovačem řízených jaderných systémů typu ADS, provést zadané výpočty, zpracovat analýzy vlivu různých parametrů. Studovány budou systémy řízené neutronovým generátorem, elektronovým i protonovým urychlovačem. Ve spolupráci se Spojeným ústavem jaderných výzkumů v Dubně, Uzhgorod National University, Texas A&M a MSU Baroda budou vytvořeny modely reálně ozařovaných soustav a vytvořené modely tak bude možno validovat experimentálními daty. Validované modely budou dále využity pro návrhy optimalizací experimentálních soustav. Pro přípravu modelů budou využity zjména výpočetní modely na bázi metody Monte Carlo. Součástí doktorského výzkumu bude minimálně měsíční stáž na partnerském zahraničním vědeckém pracovišti.

  Školitel: Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D.

 29. Vysokootáčkové elektrické stroje

  Cílem je výzkum a vývoj vysokootáčkových elektrických strojů. Vedle asynchronních strojů patří synchronní stroje s permanentními magnety a synchronní reluktanční stroje k nejčastěji používaným typům vysokootáčkových elektrických strojů. Cílem práce je definovat problematické oblasti, zvolit vhodný typ stroje, zpracovat metodu návrhu/výpočtu, metodu ověřit na konkrétním zadání, vypracovat modely strojů metodou konečných prvků, připravit realizaci laboratorního vzorku, ověřit měřením parametry navrženého stroje a chybu metody návrhu. Povinná zahraniční stáž doktoranda se předpokládá na Lappeenranta University of Technology, Finsko.

  Školitel: Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 30. Vysokootáčkový generátor

  Cílem je výzkum, vývoj, návrh a optimalizace vysokootáčkových generátorů, které budou sloužit k rekuperaci elektrické energie při zkapalňování plynů pro základní fyzikální výzkum, např. pro jadernou fyziku. Předpokládaný rozsah výkonů a otáček: 5 až 10 kW, 160 000 až 230 000 ot/min. Na základě dostupných informací se předpokládá, že to bude synchronní stroj s permanentními magnety. V rámci disertace bude vyroben funkční vzorek a na základě výsledků měření provedena optimalizace. Poznámka: Témata disertačních prací odpovídají zaměření a cílům Národního Centra Kompetencí a Projektům TAČR ve spolupráci s výrobními podniky. Z těchto projektů se předpokládá také spolufinancování doktorandů. Povinné zahraniční stáže doktorandů se předpokládají na Universitě v Lappeenrante (Finsko), University of Nottingham (Anglie), Shefield University (Anglie), University of Padova, Itálie….

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 31. Využití částečných výbojů pro identifikaci poruchových jevů v distribučních sítích

  Spolehlivost dodávky elektrické energie patří k dlouhodobým prioritám vyspělé společnosti. S tím souvisí potřeba rychlé a spolehlivé lokalizace poruch vznikajících na prvcích elektrizační soustavy. V řadě případů je možné poruchu identifikovat v začátečním stadiu a předejít tak jejímu rozšíření a následným výpadkům. Cílem práce je analýza současných metod využívajících analýzu částečných výbojů pro hodnocení stavu jednotlivých zařízení a následně využití získaných poznatků pro detekci vznikajících poruch v distribuční soustavě. Příkladem může být zhoršený izolační stav transformátorů, průchodek, jednopólová porucha na vedení s izolovanými vodiči, atd. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 32. Využití pravděpodobnostního přístupu pro optimalizaci provozu distribučních soustav

  Disertační práce bude zaměřena na výzkum nového pravděpodobnostního přístupu pro posouzení vhodnosti provozu distribučních soustav s ohledem na bezpečnost provozu, četnost poruch a nepřetržitost dodávky elektrické energie. Vlastní metodika bude vycházet jak z již aplikovaných, tak i nových přístupů optimalizovaných tak, aby co nejlépe odrážely provozní vlastnosti nejen národních, ale i zahraničních distribučních sítí. Dané téma disertační práce zasahuje do několika oblastí, které jsou zaměřeny na problematiku výpočtu úrovně poruchových proudů, jejich doby trvání a četnosti výskytu, dále pak do oblasti výpočtu a analýzy rozložení potenciálu povrchu zemně pro zhodnocení možné úrovně dotykových a krokových napětí, problematiky transferu potenciálu a v neposlední řadě do oblasti pravděpodobnostního posouzení přítomnosti osob, vzniku poruchy a koincidence dotyk/porucha.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 33. Vývoj inovativních funkcionalit použitelných při postupném zavádění inteligentních distribučních sítí využívající vybraná data z elektroměrů

  Hlavním cílem práce je vývoj praktických funkcionalit využívající data z chytrých elektroměrů. Funkcionality jednak umožní posouzení aktuálního stavu rozsáhlé a různorodé sítě nízkého napětí, ale současně budou mít zejména prokazatelný pozitivní a inovativní dopad na technicky smysluplný rozvoj Smart grids. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 34. Vývoj ochranných a optimalizačních funkcí pro precizní elektronické proudové a napěťová převodníky

  Předmětem této disertační práce je vývoj rozšířených funkcionalit ochranných funkcí optimalizovaných pro distribuční soustavy, které by využívaly výhod proudových či napěťových převodníků s digitalizovaným výstupem. Tyto typy převodníků disponují díky možnosti korekce monitorovaného signálu a beze-ztrátového přenosu řadou výhod v porovnání s konvenčním řešením založeným na bázi přístrojových transformátorů, jako je vysoká linearita, vysoká třída přesnosti ve velkém frekvenčním rozsahu, možnost teplotní, fázové a amplitudové korekce apod. Díky těmto precizním převodníkům je možné využít data monitorovaná s precizní přesností v rozsahu od provozních proudů do oblasti proudů zkratových bez nebezpečí jejich přesycení. Díky návaznosti na moderní proudové převodníky s digitalizovaným výstupem budou výzkumné aktivity zaměřeny rovněž na výzkum metodiky pro hodnocení přesnosti a provozních vlastností nových typů elektronických proudových a napěťových převodníků.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 35. Výzkum a měření komplexních parametrů světelného prostředí

  Téma je zaměřeno na zavedené nového pohledu na měření a hodnocení světla s cílem lépe pochopit, jak tato veličina ovlivňuje život člověka, popř. dalších živých organizmů. Dosavadní praxe se soustředí na velice málo dílčích parametrů, které nakonec ani nepropojuje do jednoho komplexního celku. Omezujeme se na měření osvětlenosti, jasu a jejich prostorového rozložení, začíná se více hodnotit barva, index podání barev, spektrum. Řada parametrů se však stále soustředí na oblast vidění a zrakového výkonu. V rámci práce bude výzkum orientován na využití moderní laboratorní techniky na monitorování časoprostorového rozložení světla v prostředí, kde se vykonává nějaká lidská činnost. Cílem bude získat podklady, jaké jsou přirozené podmínky v různých situacích a konfiguracích soustav a jakým způsobem je namáhán náš zrakový systém, resp. jak je ovlivňován lidský fotobiologický systém.

  Školitel: Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D.

 36. Výzkum oslnění od svítidel s neuniformní plochou vyzařování

  Metodika hodnocení oslnění vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav je založena na předpokladu uniformní vyzařovací plochy svítidla. S nástupem svítidel s LED zdroji, je tento předpoklad mnohdy nedosažitelný a proto dochází na úrovni Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE) k revizi metodik určených k hodnocení oslnění. Cílem studia je nalezení souvislostí mezi mírou oslnění a neuniformitou vyzařovací plochy svítidla, které povedou ke zpřesnění metodik hodnocení oslnění.

  Školitel: Škoda Jan, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 01.04.2019 do 15.05.2019)

 1. Aktivní magnetická ložiska

  Cílem je vývoj a výzkum různých typů aktivních magnetických ložisek, jako jsou magnetická ložiska homopolární, kombinované axiální a radiální. V rámci disertační práce se předpokládá návrh vybraného typu ložiska včetně řízení a následné realizace. Součástí výzkumu a vývoje je rovněž analytické řešení problematiky ztrát ložisek s plnými rotory. Na základě výsledků měření bude provedena optimalizace. Povinné zahraniční stáže doktorandů se předpokládají na Universitě v Lappeenrante (Finsko), University of Nottingham (Anglie), Shefield University (Anglie), University of Padova, Itálie….

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.

 2. Analýza možností využití akumulačních systémů a obnovitelných zdrojů energie pro podporu provozu distribuční sítě

  Práce se zabývá návrhem a vývojem modelu reprezentující spolupráci bateriových a fotovoltaických systémů připojených prostřednictvím hybridních střídačů do distribuční sítě (DS). Hlavním předmětem výzkumu je specifikace možného využití takového konceptu v rámci podpory provozu distribuční sítě, tj. pro regulaci napětí v DS, pro kompenzaci jalového výkonu v síti, pro omezení přetížení, pro kompenzaci asymetrie v DS, pro omezení mikrovýpadků, jako záložního zdroje krizového řízení, jako náhrady distribuční kapacity apod. Přepokládanými výsledky výzkumu je definování a stanovení kritérií pro řízení střídačů a pro využití konceptu spolupráce v rámci systémových služeb sítí na hladině nízké a vysokého napětí. Kromě standardních možností systémových služeb je výzkum cílen také na identifikaci a vývoj dalších nových podporných možností pro distribuční sítě. Součástí doktorského studia bude stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Toman Petr, prof. Ing., Ph.D.

 3. Analýza spínacích dějů polovodičových prvků ve výkonové elektronice

  Experimentální část práce se bude týkat podrobné analýzy zapínacího a vypínacího děje ve výkonových tranzistorech IGBT a MOS-FET, s důrazem na extrémně rychlé tranzistory vyrobené z materiálu SiC a GaN. S ohledem na extrémní rychlost těchto součástek bude nutno, pro účely oscilografického snímání, vyvinout snímače proudu s mimořádně velkou šířkou pásma, alespoň do 300MHz. Teoretická část práce se bude zabývat návrhem matematického modelu vypínacího a zapínacího děje v tranzistoru. Model bude vytvořen s pomocí experimentálně získaných dat. Smyslem modelu bude přesný výpočet spínacích ztrát tranzistoru v libovolném provozním režimu. Povinná zahraniční stáž doktoranda se předpokládá na TU Vídeň (Rakousko) nebo TU Delft (Nizozemsko).

  Školitel: Procházka Petr, Ing., Ph.D.

 4. Charakterizace vyhořelého jaderného paliva z reaktorů VVER

  Parametry vyhořelého jaderného paliva, jako je zbytkový tepelný výkon, emise neutronů a gama záření či reaktivita, jsou velmi důležitou informací, která je plně dána tzv. inventářem vyhořelého paliva. Inventářem vyhořelého jaderného paliva je myšleno pole koncentrací nuklidů tvořících jaderné palivo, zejména produktů štěpení, záchytu a jaderných přeměn. Toto pole hodnot spolu s historií využití paliva a počátečním obohacením uranem 235 či původním obsahem vyhořívajících absorbátorů definuje veličinu nazývanou střední vyhoření palivové kazety či palivového proutku. Hodnoty vyhoření pro vyvážené a skladované palivové soubory jsou počítány pomocí reaktorově-fyzikálních výpočetních kódů, stejně jako další parametry paliva včetně inventáře. Experimentální ověření vypočtených hodnot je však velmi složité a vyžaduje sofistikovanou kombinaci pasivních i aktivních detekčních metod a výpočetních simulací. Úkolem doktoranda bude výzkum a vývoj experimentálních a výpočetních metod charakterizace vyhořelého jaderného paliva, které mohou být využity zejména pro potřeby zárukového procesu či pro dlouhodobé meziskladování či trvalé skladování vyhořelého jaderného paliva. Součástí doktorského výzkumu bude minimálně měsíční stáž na partnerském zahraničním vědeckém pracovišti.

  Školitel: Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Charakterizace vyhořelého jaderného paliva z reaktorů VVER

  Parametry vyhořelého jaderného paliva, jako je zbytkový tepelný výkon, emise neutronů a gama záření či reaktivita, jsou velmi důležitou informací, která je plně dána tzv. inventářem vyhořelého paliva. Inventářem vyhořelého jaderného paliva je myšleno pole koncentrací nuklidů tvořících jaderné palivo, zejména produktů štěpení, záchytu a jaderných přeměn. Toto pole hodnot spolu s historií využití paliva a počátečním obohacením uranem 235 či původním obsahem vyhořívajících absorbátorů definuje veličinu nazývanou střední vyhoření palivové kazety či palivového proutku. Hodnoty vyhoření pro vyvážené a skladované palivové soubory jsou počítány pomocí reaktorově-fyzikálních výpočetních kódů, stejně jako další parametry paliva včetně inventáře. Experimentální ověření vypočtených hodnot je však velmi složité a vyžaduje sofistikovanou kombinaci pasivních i aktivních detekčních metod a výpočetních simulací. Úkolem doktoranda bude výzkum a vývoj experimentálních a výpočetních metod charakterizace vyhořelého jaderného paliva, které mohou být využity zejména pro potřeby zárukového procesu či pro dlouhodobé meziskladování či trvalé skladování vyhořelého jaderného paliva. Součástí doktorského výzkumu bude minimálně měsíční stáž na partnerském zahraničním vědeckém pracovišti.

  Školitel: Katovský Karel, doc. Ing., Ph.D.

 6. Chránění distribučních sítí s velkým podílem zdrojů rozptýlené výroby

  Integrace velkého počtu obnovitelných zdrojů energie při malé velikosti výrobních zdrojů do struktury výroby elektřiny bude vyžadovat nové struktury rozvodných sítí a nové strategie pro jejich provoz a řízení s cílem zajistit jejich účinnost, bezpečnost, udržitelnost, spolehlivost a kvalitu dodávky. Lze předpokládat, že v distribučních sítích (DS) se bude řešit: • změna toku energie - chránění distribučních sítí se bude více podobat chránění přenosových systémů, do kterých v současné době pracuje většina zdrojů, • nové algoritmy ochran, které budou schopny se vyrovnat s nižšími hodnotami zkratových proudů v důsledku malých zkratových příspěvků zdrojů s měniči, • nové řídící aplikace pro zdroje rozptýlené výroby připojené k distribuční síti pro jejich ovládání, rekonfigurace, synchronizace a opětného zapnutí, • rozvoj silných komunikačních sítí v s integrací dat na základě IEC 61850, • spolehlivá detekce ostrovů a schopnost záměrného vytvoření ostrovního provozu v části sítě. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti.

  Školitel: Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.

 7. Netradiční rezonanční a kvazirezonanční DC/DC měniče s transformátorem.

  Topologie DC/DC měničů s měkkým spínáním umožňují eliminaci přepínacích ztrát. Pak lze zvyšovat spínací kmitočet, aniž by tím klesala účinnost měničů. Vysoký spínací kmitočet je přitom žádoucí, jelikož umožňuje redukci rozměrů, hmotnosti a objemu vinutých prvků silového obvodu měniče (tlumivky, transformátory). Bude-li navíc použito progresivní technologie SiC, bude možné spínací kmitočet zvýšit v ještě větší míře. Rezonanční princip v DC/DC měniči lze s výhodou aplikovat při konstrukci zdrojů s vysokým výstupním napětím (rezonanční kompenzace parazitních kapacit) a také při konstrukci zařízení pro bezdrátový (indukční) přenos energie. Úskalím konstrukce rezonančních měničů je jejich obtížná řiditelnost. Eliminace tohoto problému bude jedním z důležitých bodů řešení. Povinná zahraniční stáž studenta se předpokládá na TU Vídeň.

  Školitel: Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 8. Nové optimalizační a ochranné funkcionality navázané na koncept Smart Metering

  Instalace monitorů do distribučních trafostanic a rostoucí uplatnění elektronických elektroměrů, jako náhrada za staré mechanické elektroměry, v sobě nese daleko větší potenciál využití, než je ten v současné době využívaný. Z tohoto důvodu je toto téma zaměřeno na posouzení možných dalších přínosů vyplývajících z možnosti měření a zpracování monitorovaných veličin a parametrů. Cílem práce bude zmapování vhodných funkcionalit, které budou mít benefit jak pro konečné odběratele, tak i distribuční společnosti v oblasti kvality napětí, provozu a optimalizace sítí nejen na úrovni nízkého napětí, ale i v nadřazených napěťových hladinách. Vlastní práce se bude rovněž věnovat problematice efektivního využití dat z měření jak v odběrných a předávacích místech, tak i v distribučních trafostanicích za účelem jejich využití v oblasti optimalizace systému chránění distribučních sítí. Výsledkem práce bude rovněž návrh nových funkcionalit a jejich odzkoušení na modelech charakteristické distribuční soustavy se závěrečným zhodnocením přínosů.

  Školitel: Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.

 9. Ostrovní provoz sítí s distribuovanými zdroji

  S množstvím zdrojů distribuovaných v distribučních sítích (DS) vzniká nově i možnost přechodu části DS do ostrovního provozu (OP), což může být chápáno mimo jiné i jako cesta ke zvyšování spolehlivosti dodávky ve vymezené části DS. Kromě jistě nesporných benefitů, je to však spojeno s řadou technických výzev, zahrnujících především vymezení oblasti, která bude splňovat podmínky pro úspěšný přechod do OP, správnou a spolehlivou detekci stavu pro přechod do OP a zpět, vymezení strategie řízení zdrojů (spotřebičů) pro zajištění stabilního chodu oblasti s odpovídající kvalitou elektrické energie, atp. Je ale třeba vzít v úvahu i bezprostředně spjatá témata související s bezpečností a legislativním rámcem, který provoz DS upravuje. Práce je zaměřena především na technickou realizovatelnost a tedy vytvoření a ověření komplexního konceptu. Předpokládaná spolupráce s provozovateli DS a mezinárodní vědecká spolupráce. Součástí doktorského studia je stáž na zahraničním výzkumném pracovišti, například na Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Informace: drapela@feec.vutbr.cz.

  Školitel: Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D.

 10. Vektorové řízení ASM pro trakční pohon zohledňující maximalizaci účinnosti v širokém pracovním rozsahu momentu a otáček

  Jádrem práce bude návrh a realizace algoritmů řízení ASM s ohledem na maximální účinnost v širokém rozsahu momentu a otáček, která je požadována u trakčních pohonů, zejména u těch s nezávislou trakcí. Teoretické poznatky bude nejprve nutné ověřit pomocí simulačních modelů a následně se budou implementovat do reálného pohonu.

  Školitel: Pazdera Ivo, Ing., Ph.D.

 11. Vysokootáčkové motory pro pohon kompresoru

  Cílem je výzkum, vývoj, návrh a optimalizace vysokootáčkových motorů pro pohon speciálních turbokompresorů. Požadované parametry motorů jsou: výkon 3 kW, otáčky 180 000 ot/min. V rámci disertační práce se předpokládá návrh asynchronního a synchronního motoru s výše uvedenými parametry. Na základě obou návrhů budou vyrobeny funkční vzorky, které budou změřeny a podle výsledků bude provedena optimalizace. Poznámka: Témata disertačních prací odpovídají zaměření a cílům Národního Centra Kompetencí a Projektům TAČR ve spolupráci s výrobními podniky. Z těchto projektů se předpokládá také spolufinancování doktorandů. Povinné zahraniční stáže doktorandů se předpokládají na Universitě v Lappeenrante (Finsko), University of Nottingham (Anglie), Shefield University (Anglie), University of Padova, Itálie….

  Školitel: Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DET1Elektrotechnické materiály, materiálové soustavy a výrobní procesycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE1Matematické modelování v elektroenergeticecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME1Mikroelektronické systémycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE1Návrh moderních elektronických obvodůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY1Rozhraní a nanostrukturycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE1Speciální měřicí metodycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA1Statistika. stochastické procesy, operační výzkumcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM1Vybrané kapitoly řídicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE1Vybrané statě z výkonové elektroniky a elektrických pohonůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM1Vyšší metody zpracování a analýzy obrazůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 39ano
DEIZVědecké publikování od A do Zcs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DTK2Aplikovaná kryptografiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA2Diskrétní procesy v elektrotechnicecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME2Mikroelektronické technologiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE2Moderní digitální bezdrátová komunikacecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemics4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY2Spektroskopické metody pro nedestruktivní diagnostikucs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET2Vybrané diagnostické metody, spolehlivost, jakostcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM2Vybrané kapitoly měřicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM2Vybrané problémy biomedicínského inženýrstvícs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ne
DEE2Vybrané problémy z výroby elektrické energiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE2Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DCVPCitování ve vědecké praxics2Volitelný všeobecnýdrzkP - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DQJAZkouška z angličtiny před státní doktorskou zkouškucs4Povinnýdrzkano