studijní program

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-BTBAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0688A060001

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 23.8.2018 - 23.8.2028

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Zdravotnické obory Bez tematického okruhu 50
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 50

Cíle studia

Interdisciplinární studijní program Biomedicínské inženýrství a bioinformatika nabízí vysokoškolské studium v oblasti elektrotechniky a zdravotnických oborů. Cílem studia je připravit biomedicínské inženýry pro práci na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách, kde je požadována kvalifikace podle zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, a kde inženýři pracují v klinických týmech ve spolupráci s lékaři. Souhrnným cílem předmětů studijního plánu programu je vychovat pracovníky pro pozice ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi a kde je legislativně a/nebo odborně vyžadována specializace biomedicínského inženýra, vychovat špičkové odborníky s kvalitními znalostmi z oblasti medicíny, biologie, bioinženýrství a informatiky, kteří jsou schopni spolupracovat ve vysoce interdisciplinárních týmech a podílet se na prudkém rozvoji biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.
Cílem studijního programu je rovněž poskytnout kvalitní základ budoucím studentům doktorských programů univerzit zaměřených na biomedicínské inženýrství, biomedicínskou informatiku, matematickou biologii, omics obory, medicínské zobrazování a další.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je biomedicínský inženýr zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, získá široký informatický, technický a přírodovědný přehled zejména v oblasti zpracování dat, vizualizace dat, biostatistiky, návrhu diagnostických zařízení, buněčného a tkáňového inženýrství, medicínského zobrazování, zpracování biologických dat a analýzy omics dat.
Studijní program Biomedicínské inženýrství a bioinformatika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu § 19 bodu (2) písm. a) odst. 3. zákona č. 250/2021 Sb.
Absolvent bude schopen
- pracovat v interdisciplinárním týmu lékařů, biologů, informatiků a techniků, bude velmi dobře jazykově připraven a má kvalitní měkké dovednosti včetně projektové činnosti,
- pracovat s vědeckými a odbornými informacemi, prezentovat a obhajovat dosažené výsledky,
- dále se vzdělávat a rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v souladu s prudkým rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky,
- pokračovat v dalším studiu v doktorských studijních programech.

Absolventi bude umět
- uplatnit se v interdisciplinárních týmech špičkových výzkumných center jako vědecký pracovník,
- uplatnit svoje znalosti a zkušenosti na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích a tkáňových bankách,
- uplatnit kvalifikaci získanou během studia ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi.

Charakteristika profesí

Absolventi interdisciplinárního magisterského programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, sestaveného mj. na základě široké diskuse s několika desítkami pracovníků z praxe, naleznou uplatnění jako specialisté – biomedicínsští inženýři. Svoje znalosti a zkušenosti uplatní na pozicích v klinických provozech, nemocnicích, laboratořích, a tkáňových bankách, kde je požadována kvalifikace podle zákona č.96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a kde biomedicínsští inženýři pracují v klinických týmech ve spolupráci s lékaři. Podobné pozice mohou zastávat ve firmách, které zajišťují vývoj, výrobu, distribuci a servis lékařských zařízení, instrumentace, přístrojů a software určených pro klinickou praxi a kde je legislativně a/nebo odborně vyžadována specializace biomedicínského inženýra. Absolventi magisterského programu budou rovněž dostatečně teoreticky připraveni na práci v základním i aplikovaném výzkumu v oboru biomedicínského inženýrství i bioinformatiky, zejména v rychle se rozvíjejích oblastech zpracování a analýzy omics dat, buněčného a tkáňového inženýrství, medicínského zobrazování, mobilních analyzátorů životních funkcí člověka, nositelné elektroniky včetně biosenzorů a dalších. Budou tak schopni se uplatnit v interdisciplinárních týmech špičkových výzkumných center jako vědečtí pracovníci. Absolventi budou rovněž dostatečně připraveni na navazující vzdělávání v doktorských studijních programech.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
92 kreditů v povinných předmětech,
18 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ACSAdvanced Analysis of Biological Signalsen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-BEZBezpečnost zařízenícs2PovinnýP - 26ano
MPC-MISMedicínské informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-MOLMolecular Biologyen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPA-PRGProgramming in Bioinformaticsen5PovinnýzkP - 13 / Cp - 39ano
MPC-NPRNáhodné procesycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA 1ano
MPC-STAPokročilé metody v biostatisticecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 1ne
MPC-VMMVícerozměrná analýza biologických datcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA 1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ABOAnalysis of Biomedical Imagesen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPC-ABSAnalýza biologických sekvencí cs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / PR - 13ano
MPC-MVPMetodologie vědecké práce cs2PovinnýP - 13 / PR - 13ano
MPC-MKPMikroprocesorová technika v biomedicíněcs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-SYSSystems Biologyen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-KODKódování v informatice cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA 2ano
MPC-MNMModerní numerické metodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EALEvoluční algoritmy cs4Povinnýzá,zkP - 20 / Cp - 26ano
MPA-MLRMachine Learningen5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-MZTMikroskopická zobrazovací technika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPC-BSESemestrální prácecs5PovinnýklK - 52ano
MPC-VIZVizualizace biomedicínských datcs6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-BCEDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPA-PMBAdvanced methods in Bioinformaticsen3Povinně volitelnýklCp - 26PVB 2ano
MPA-ZBMImaging Method Practice in Biomedicineen3Povinně volitelnýklCp - 26PVB 2ano
MPC-PMBPokročilé metody v bioinformaticecs3Povinně volitelnýklCp - 26PVB 2ne
MPA-AB2Advanced Methods in Image Processingen5Povinně volitelnýzá,zkCp - 52PVB1ano
MPA-CHMChemoinformaticsen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB1ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-FR3Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
XPC-SCMZáklady simulací v COMSOL Multiphysicscs3VolitelnýklCp - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-FR4Francouzština pro mírně pokročilécs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ne
XPC-MMAMultiplatformní a mobilní aplikacecs4VolitelnýklCp - 39ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-PFVProjektování fotovoltaických elektrárencs2VolitelnýCp - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-TAPTechnická angličtina pro pokročilécs2Volitelnýzá,zkCj - 26ne
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
MPA-TBITechnology in Cellular Engineeringen5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 13 / L - 13ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / EX - 2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA 1 5 kr - 10 kr MPC-NPR (5 kr), MPC-STA (5 kr), MPC-VMM (5 kr)
PVA 2 5 kr - 10 kr MPC-KOD (5 kr), MPC-MNM (5 kr)
PVB1 5 kr - 10 kr MPA-AB2 (5 kr), MPA-CHM (5 kr)
PVB 2 3 kr - 6 kr MPA-PMB (3 kr), MPA-ZBM (3 kr), MPC-PMB (3 kr)