studijní program

Řízení a ekonomika podniku

Fakulta: FPZkratka: DSP-ŘEPAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0413D050008

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Ekonomické obory Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků pro jejich samostatnou vědeckou práci v oblasti řízení a ekonomiky podniku pro jejich budoucí univerzitní i výzkumnou činnost, i uplatnitelnost v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích

Hlavní důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných ve vědecké disciplíně ekonomie, dále osvojení si pokročilých metod výzkumné práce v ekonomice, řízení podniku a k rozvoji odborných znalostí z ekonometrie. Studium rovněž umožňuje rozvíjet vysoce odborné znalosti a dovednosti z výběru předmětů volených podle výzkumného zaměření studenta. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci, v řešení výzkumných úkolů s důrazem na komplexnost a teoretické zdůvodnění daných řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je jejich publikační činnost, stejně tak i jejich interpretace a následná prezentace v různých formách (vystoupení před vědeckou veřejností, na odborných a vědeckých konferencích, zpracování vědeckého článku, zpracování a prezentace výzkumných projektů apod.), ale především zpracování a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ si osvojuje hluboce specializované, systematizované znalosti teorií konceptů a metod v oblasti řízení a ekonomiky podniku, které jsou v popředí poznání oboru na mezinárodní úrovni a navazují jimi na odborné znalosti a dovednosti i obecné způsobilosti inženýra, jakož i hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistických metodám analýzy kvantitativních a kvalitativních dat, včetně hluboké a systematické znalosti metod a postupů vědecké práce. Absolvent bude mít odborné dovednosti formulovat a vyhodnocovat vědecký výzkum v oblasti řízení a ekonomiky podniku a vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti.

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Charakteristika profesí

Absolvent studia najde uplatnění jako vysoce kvalifikovaný odborník na vědecko-výzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a může také najít uplatnění ve vědecké a pedagogické práci na vysoké škole. Absolvent je schopni přinášet nové vědecké poznatky, a také srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti, je schopen pokračovat v provádění základního i aplikovaného výzkumu na pokročilé úrovni. Absolvent dále nalezne uplatnění i v mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích, kde bude plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění, a také bude schopen samostatného řešení složitého problému při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků.

Podmínky splnění

Studijní povinnosti studenta doktorského studijního programu „Řízení a ekonomika podniku“ jsou rozvrženy v Individuálním studijním plánu.

Stěžejním povinným odborným předmětem je Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu, který je zabezpečován ve spolupráci s AV ČR. Hlavním cílem předmětu je naučit studenty vědecky pracovat, prohloubit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti vědecké práce a připravit je na kvalitní zpracování disertační práce.

V prvním ročníku je ještě zahrnut povinný odborný předmět Ekonomie III, jehož cílem je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v části mikroekonomie především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky. V části makroekonomie bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.

Ve druhém ročníku je zařazen povinných odborných předmět Academic Writing, který studentům prohloubí komunikační dovednosti při popisu výzkumu a všeobecných akademických žánrů, zároveň studenti získají znalosti ve stylistických dovednostech typických pro psaní akademických textů. V neposlední řadě v tomto předmětu bude poukázáno na rozdíl mezi vědeckým a populárně naučným stylem a budou objasněny účinné přístupy k vědeckým textům, jako je např. objektivita a formální styl.

Dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu,
• Teorie marketingových koncepcí,
• Teorie a praxe finančního managementu,
• Metody ekonomického řízení podniku,
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika,
• Informační management,
• Teorie řízení obchodu.

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí povinností v Individuálním studijním plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy (Výstupy z vědecké činnosti I-IV), a to:
• V prvním ročníku je povinný vědecký výsledek publikační činnosti studenta, a to minimálně jeden publikační výstup (jedná se buď o příspěvek v tuzemském/zahraničním recenzovaném sborníku nebo článek v recenzovaném časopisu) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve druhém ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80%. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve třetím ročníku je vyžadován minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC ) odpovídající tématu disertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 80 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.
• Ve čtvrtém ročníku je také zahrnuta publikační činnost doktoranda, a to minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu v časopisu typu Jimp, JSC) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

Takto nadefinované a vyžadované vědecké výstupy silně podporují i prvek internacionalizace, neboť splnění publikačních výstupů (zejména ve třetím a čtvrtém ročníku) je podmíněno publikováním v anglicky psaných vědeckých časopisech.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu. Úspěšná prezentace výzkumného záměru disertační práce je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos dizertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce. Úspěšná „Malá obhajoba disertační práce“ je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat zahraniční stáž (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem disertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí povinností Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta minimálně jeden publikační výstup (článek v časopisu typu Jimp, JSC nebo příspěvek ve sborníku typu D) odpovídající tématu dizertační práce se strukturou vědecké práce s podílem autora 100 %, nebo více výstupů s celkovým součtem autorských podílů v hodnotě 100 %. Splnění podmínky je potvrzeno udělením zápočtu, který udělí školitel.

V případě kombinované formy studia není student povinen pravidelně docházet na školící pracoviště, účastní se však organizované výuky, konzultačních a jiných akcí souvisejících s plněním Individuálního studijního plánu podle pokynů školitele.

Vytváření studijních plánů

Studium v doktorském studijním programu „Řízení a ekonomika podniku“ bude probíhat na základě Individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel, ve spolupráci se studentem. Individuální studijní plán je rozvržen ve čtyřech akademických rocích a umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro vědeckou činnost. Navržený Individuální studijní plán je projednáván a schválen na Oborové radě doktorského studijního programu. Důraz v koncepci doktorského studia je především kladen na:
• studijní plán / studium;
• samostatnou vědeckou a výzkumnou práci vycházející ze zaměření disertační práce;
• oblast internacionalizace podpořenou zahraniční stáží;
• pedagogickou praxi;

Základní součástí Individuálního studijního plánu je rozvržení studia a absolvování povinných teoretických povinných předmětů a povinně volitelných předmětů. V prvním ročníku jsou zahrnuty dva povinné odborné předměty:
• Metodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementu (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Ekonomie III (doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. garant a vyučující 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., vyučující 40%,)

Ve druhém ročníku je jeden povinný odborný předmět, který je vyučován v anglickém jazyce:
• Academic Writing (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)

A dále si ve druhém ročníku student vybírá jeden povinně volitelný odborný předmět, který prohlubuje odborné znalosti a dovednosti nutné pro kvalitní zpracování dizertační práce. Jedná se o předměty:
• Teorie managementu (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Udržitelnost a cirkulární ekonomika (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Informační management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Teorie marketingových koncepcí (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, garant a vyučující 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. vyučující 50%);
• Teorie řízení obchodu (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Teorie a praxe finančního managementu (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Metody ekonomického řízení podniku (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);

Povinné odborné předměty a povinně volitelný odborný předmět jsou zakončeny zkouškou.

Součástí individuálního studijního plánu je vědecká a výzkumná činnost vycházející ze zaměření disertační práce, a proto již od prvního ročníku jsou vyžadovány vědecké výstupy.

Vzhledem k důrazu doktorského studia na oblast výzkumu, jehož výsledky se promítnou do disertační práce, je součástí studijních povinností „Prezentace výzkumného záměru disertační práce“, která má napomoci posoudit vytýčení cíle disertační práce, postup prací na zvoleném tématu, očekávaný vědecký přínos disertační práce a metodologii výzkumu.

Z důvodu zvýšení kvality disertačních prací je povinností doktoranda podstoupit „Malou obhajobu disertační práce“, jenž probíhá na školícím pracovišti. Tato obhajoba má napomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a splnění hlavního a dílčích cílů disertační práce.

Nedílnou součástí individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat „zahraniční stáž“ (ve druhém či třetím ročníku) na zahraniční univerzitě či výzkumném pracovišti odborně zaměřeném či souvisejícím s tématem disertační práce. Stáž má přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematice, a má napomoci navázání mezinárodních kontaktů a rozvoji zkušeností studenta, a poskytnout mu možnost hlouběji/těsněji zapojit se do odborné vědecké komunity věnující se danému tématu dizertační práce studenta. Délka stáže je jeden semestr.

U studentů kombinovaného studia je možná zahraniční stáž formou praxe v podniku či instituci, kde bude student řešit problematiku související s tématem dizertační práce studenta. Nedílnou součástí zahraniční stáže je i prokázaní jazykové vybavenosti studentů. Absolvovaná zahraniční stáž je potvrzena zápočtem, který udělí školitel.

V neposlední řadě je součástí Individuálního studijního plánu studenta v prezenční formě studia pedagogická praxe, která slouží především k rozvinutí prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla probíhá po dobu prvních čtyř semestrů v rozsahu průměrně 4 hodiny týdně. Pro studenta v kombinované formě studia není plánována pedagogická praxe, tato je nahrazena publikační činností studenta.

Součástí Individuálního studijního plánu jsou i další, neméně významné aktivity, které napomáhají k profilaci studenta v oblasti vědecké práce. Jedná se zejména o podávání grantů (např. Juniorské projekty v rámci Specifického výzkumu), účast na tuzemských a zahraničních konferencích.

Struktura a obsahová náplň Individuálního studijního plánu doktoranda je součástí informačního systému Apollo na VUT v Brně.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Řízení a ekonomika podniku je určen pro absolventy magisterských akademických studijních programů z oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Aplikace pokročilých matematických postupů v analýze dynamických podnikových procesů

  Vhodně zvolené postupy analýzy dynamických podnikových procesů umožňují manažerům zvyšovat efektivitu řídících procesů podniku. Výzkum se bude zaměřovat na možnosti aplikace pokročilých matematických postupů při řešení vybraných dynamických modelů z oblasti podnikové praxe, určených pro podporu rozhodování podnikového managementu, s využitím vhodných prostředků informačních a komunikačních technologií.

  Školitel: Novotná Veronika, doc. Mgr., Ph.D.

 2. Cirkulární ekonomika a vybrané ukazatele pro její hodnocení.

  Cílem práce bude analyzovat současný stav poznání o cirkulární ekonomice a navrhnout ukazatele, které hodnotí cirkulární ekonomiku.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 3. Determinanty vnitroodvětvového obchodu ve vybraném průmyslovém odvětví

  Vnitroodvětvový obchod představuje souhrn dovozů a vývozů podobných výrobků patřících do stejného odvětví. Zahrnuje finální výrobky, časti celků a komponenty. Hlavním cílem disertační práce je výzkum mikro a makroekonomických faktorů určujících vnitroodvětvový obchod ve vybraném průmyslovém odvětví.

  Školitel: Łapińska Justyna, dr. hab., prof. UMK

 4. Dopady paradigma managementu na podnikové prostředí ve zvoleném odvětví

  Téma řeší dopady paradigma managementu na podnikové prostředí s ohledem na odvětvové zaměření a velikostní kategorizaci podniků. Cílem práce bude navrhnout integrovaný model podnikového prostředí se specifikací dopadů a způsobů jejich eliminace na podnikatelské subjekty.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

 5. Ekonomická optimalizace opatření v procesu řízení kybernetických rizik

  Výzkum se zaměří na analýzu současných přístupů řízení kybernetických rizik s cílem navrhnout nový model resp. metodiku, která bude využita jako nástroj pro podporu rozhodování v procesu výběru vhodných opatření zvyšujících efektivitu řízení kybernetické bezpečnosti podniků.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 6. Ekonomický význam akciových burz a perspektivy jejich dalšího rozvoje

  Disertace bude zaměřena na výzkum v oblasti soudobého fungování a ekonomického významu akciových burz a jejich vývojových tendencí.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 7. Finanční transakce a jejich zdaňování

  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast finančních transakcí. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 8. Hnací síly tvorby udržitelné hodnoty podniku ve vybraném odvětví

  Cílem tohoto výzkumného tématu je identifikovat hnací síly tvorby udržitelné hodnoty podniku ve vybraném odvětví a vytvořit model, který pro zvolené odvětví vyjádří tvorbu udržitelné hodnoty.

  Školitel: Pavláková Dočekalová Marie, doc. Ing., Ph.D.

 9. IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu

  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 10. Klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů

  Digitální transformace mění cesty, jakými se děje a funguje podnikání. S digitální transformací jsou společnosti nuceny prostudovat veškeré procesy, systémy. Od interních systémů až po interakci se zákazníky a v obou moderních formách (online i offline). Výzkumnou otázkou zůstává, jaké jsou klíčové faktory digitální transformace obchodních modelů současných firem?

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 11. Kompetence pracovníků žádoucí pro rozvoj podniku v průběhu a po digitální transformaci.

  Digitalizace podnikových procesů a s ní spojených žádoucích kompetencí pracovníků je vnímaná jako jedna z klíčových oblastí podnikového managementu. Hlavním cílem disertační práce bude na základě zmapování podnikových procesů identifikovat žádoucí kompetence a navrhnout takový kompetenční model, který podpoří digitální transformaci a následně i efektivní práci pracovníků v prostředí digitalizovaných agend v podniku.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 12. Modely hodnototvorných toků pro vybrané odvětví jako generátor podnikové marže a ziskovosti

  Téma je zaměřeno na dekompozici primárních a sekundárních podnikových procesů v rámci řešeného odvětví s diferenciací dle velikostní kategorizace a rozsahu působnosti podniků. Cílem práce bude zpracování obecných modelů hodnototvorných podnikových toků zajišťujících dosahování podnikové marže.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

 13. Modely kreditního rizika využívající data o finančních derivátech

  Cílem práce analyzovat informační hodnotu spojení podnikových dat a makroekonomických dat při analýze kreditního rizika aproximovaného na úrovni CDS spreadu a to kontextu evropských podniků.

  Školitel: Karas Michal, doc. Ing., Ph.D.

 14. Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 15. Nehmotný majetek a jeho zdaňování

  Projekt OECD proti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) etabloval standardy, které zásadním způsobem dopadly i na oblast nehmotného majetku, jehož význam kontinuálně roste. Cílem práce bude zhodnotit existující stav spolu se systematizací existujících pravidel a následně vytvořit metodický návod pro tax management v dané oblasti.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 16. Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí

  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifickými faktory.

  Školitel: Karas Michal, doc. Ing., Ph.D.

 17. Přínosy smart služeb poskytovaných podniky

  Současní výrobci poskytují ke svým výrobkům také smart služby. Tyto služby přinášejí mnoho výhod jak výrobním společnostem, tak i jejich zákazníkům. Cílem tohoto tématu je prozkoumat, které přínosy smart služeb jsou pro výrobní podniky významné.

  Školitel: Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 18. Role angel investování v kontextu start-upových projektů ve vybraném odvětví

  Financování start-upových projektů závisí do značné míry na existenci trhu angel investorů.Zájem této investorské skupiny se sice koncentruje typicky na odvětví ICT, nicméně narůstá i objem kapitálu investovaný do jiných odvětví. Disertační práce se soustředí na zhodnocení investičních strategií angel investorů ve vybraném sektoru s ohledem na životní cyklus start-upového projektu.

  Školitel: Zinecker Marek, prof. Ing., Ph.D.

 19. Rozvoj značky ve vybraném high-tech odvětví

  Rozvoje značky ve specifických odvětvích označovaných jako high-tech vyžaduje rozvoj teoretických východisek i aplikačních metodiky. Současná dynamika těchto odvětví vytváří prostor pro nové firmy, které mají specifické podnikatelské modely vyžadující nové přístupy k rozvoji značky.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 20. Specifika ekonomického řízení rodinných podniků

  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.

  Školitel: Meluzín Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 21. Specifika mezoekonomie vybraného odvětví pri řízení podniku

  Téma je zaměřeno na identifikaci specifik mezoekonomie vybraného odvětví jakožto činitele ovlivňující podnik a návrh modelu pro podporu manažerského rozhodování v oblasti strategického řízení.

  Školitel: Janíček Ladislav, doc. Ing., Ph.D., MBA, LL.M.

 22. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 23. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 24. Určování hodnoty podniků: specifika oceňování malých a středních podniků

  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování hodnoty a navrhnout modifikace pro aplikaci v malých a středních podnicích

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 25. Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 26. Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací.

  Školitel: Škapa Stanislav, prof. Ing. et Ing., Ph.D.

 27. Vlivy digitální transformace na marketingové strategie začínajících podniků

  Výzkum zaměřený na bezprostřední i dlouhodobé vlivy probíhající digitální transformace ekonomiky na změny v marketingových strategiích začínajících podniků.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 28. Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení

  Využití metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu v oblasti sentimentu jako nástroje podnikového řízení s využitím klasických metod, fuzzy logiky a umělých neuronových sítí

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 29. Využití digitálních nástrojů pro podporu marketingových strategií v podnicích

  Výzkum zaměřený na skladbu a míru využívání digitálních nástrojů pro podporu tvorby a uskutečňování marketingových strategií v podnicích.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 30. Využití moderních ukazatelů výkonnosti k řízení podniků

  Cílem práce bude identifikace vhodných ukazatelů použitelných pro měření a řízení podniků. Se zachováním vyváženosti na minulost zaměřenými výsledkovými ukazateli a ukazateli hybných sil výkonnosti zaměřenými do budoucnosti. Možnosti jejich použití a vzájemné návaznosti při řízení podniku.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 31. Význam servitizace a smart (digitální) servitizace podniků z hlediska udržitelného rozvoje

  Důvody, které vedly podniky ke strategii servitizace, byly v poslední době doplněny celospolečenským globálním trendem snahy o udržitelný rozvoj. Cílem tématu je zmapovat význam servitizace a smart servitizace podniků z hlediska udržitelného rozvoje.

  Školitel: Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 32. Výzvy smart (digitální) servitizace ve zdravotnictví jako významné oblasti terciárního sektoru

  Výzkum servitizace má tendenci zaměřovat se na průmysl a často nebere v úvahu, jak je servitizace nezbytná v jiných odvětvích. Toto téma se zaměřuje na inovace, vývoj a implementaci nových služeb podporovaných digitálními technologiemi, jejichž cílem je transformace zdravotnických služeb.

  Školitel: Kaňovská Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 33. Zelené kompetence zaměstnanců a rozvoj odpovědných inovací v průmyslových podnicích

  Zelené kompetence zaměstnanců jsou základním prvkem řízení lidských zdrojů. Tento prvek řízení získává v mnoha organizacích stále větší význam. Hlavním cílem práce je výzkum vlivu zelených kompetencí zaměstnanců na jejich inovační chování vedoucí k implementaci odpovědných inovací.

  Školitel: Łapińska Justyna, dr. hab., prof. UMK

 34. Změny v podnikové architektuře v důsledku změn podnikového prostředí

  Téma je zaměřeno na analýzu dopadů změn v podnikovém prostředí na podnikovou architekturu. Cílem práce bude analyzovat vybrané parametry podnikové architektury s využitím matematicko-statistických metod a navrhnout inovaci podnikové architektury podniků ve zvoleném odvětví.

  Školitel: Straková Jarmila, doc. Ing., Ph.D.

 35. Zvyšování výkonnosti podniku pomocí robotizované výrobní technologie

  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické výrobní technologie napomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti výrobních podniků a navrhnout model využívající nové robotizované technologie.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ekotDEkonomie 3cs0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
mvveDMetodologie vědecké a výzkumné práce v ekonomice a managementucs0PovinnýdrzkP - 40 / P - 40ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc1DVýstupy z tvůrčí činnosti 1cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
awDAcademic Writingen0PovinnýdrzkP - 20 / P - 20ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
ppDPedagogická praxe cs0PovinnýP - 10 / P - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
pvzDPrezentace výzkumného záměru disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc2DVýstupy z tvůrčí činnosti 2cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
imDInformační managementcs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
meDMetody ekonomického řízení podnikucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tpfmDTeorie a praxe finančního managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmDTeorie managementucs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
tmkDTeorie marketingových koncepcícs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
troDTeorie řízení obchoducs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
uceDUdržitelnost a cirkulární ekonomikacs0Povinně volitelnýdrzkK - 10 / K - 10PVano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc3DVýstupy z tvůrčí činnosti 3cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
zsDZahraniční stáž - studijní pobytcs0PovinnýP - 10 / P - 10 / P - 10 / P - 10ano
4. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
modpDMalá obhajoba disertační prácecs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
vtc4DVýstupy z tvůrčí činnosti 4cs0PovinnýS - 10 / S - 10ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD
PV 1 imD, meD, tpfmD, tmD, tmkD, troD, uceD