Detail předmětu

Ekonomie 3

FP-ekotDAk. rok: 2023/2024

Obsah „mikroekonomické“ části předmětu je vystavěn na rozboru nabídkové strany tržního mechanismu s důrazem na produkční funkce a alternativní teorie firmy, rozboru poptávkové strany s využitím přístupu Marshalových a Hicksových soustav poptávky. Analýza všeobecné rovnováhy se zaměřuje na Walrasův model všeobecné rovnováhy a problematiku Paretovi alokační efektivnosti. Předmět pokrývá dále problematiku nedokonalých tržních struktur, tj. oligopol (zejména Bertrandův a Cournotův) a monopolistickou konkurenci. Náplní „makroekonomické“ části jsou teorie endogenního a exogenního ekonomického růstu, teorie hospodářského cyklu a teorie hospodářské politiky v podmínkách malé otevřené ekonomiky. Předmětem zájmu jsou rovněž politicko-ekonomické aspekty uplatňování hospodářské politiky v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na znalosti z předmětů Makroekonomie, Mikroekonomie a Ekonometrie vyučovaných v rámci magisterského studia. Student ovládá základní i pokročilejší ekonomické teorie a dokáže využívat matematické funkce při ekonomickém modelování.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška zahrnuje zpracování písemné semestrální práce na vybrané téma metodologicky související s tematickým zaměřením disertační práce (30 bodů) a znalost probrané látky u zkoušky (70 bodů). Forma zkoušky je kombinovaná (na písemnou část navazuje část ústní). Pro úspěšné zakončení předmětu student musí získat 75 bodů.
Je požadována účast studenta na rozvrhované výuce. Ta je organizována v blocích. Kontrola účasti je v kompetenci vyučujícího. Výuka probíhá rovněž formou konzultací o zpracování individuální písemné práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit a rozvíjet analytické nástroje v „mikroekonomické“ části především v oblasti rozboru nabídkové strany tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely a poskytnout studentům i alternativní přístupy formování poptávky a nabídky, jakož i vzájemné interakci dílčích trhů, tj. analýzy všeobecné rovnováhy a nedokonalých tržních struktur. V „makroekonomické“ části bude kladen důraz na teorie exogenního a endogenního ekonomického růstu a teorie hospodářské politiky státu, včetně rozvinutí schopností studentů aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.
Student pochopí pokročilé makro- a mikroekonomické teorie v kontextu soudobého vývoje tuzemského i mezinárodního ekonomického prostředí a bude tak schopen lépe analyzovat dopad externích a interních ekonomických jevů a procesů na podnik. Nabyté znalosti tak přispějí k dosahování klíčových manažerských cílů na kvalitativně vyšší úrovni. Individuální písemná práce na vybrané téma podpoří studenta ve schopnosti zakomponovat vybrané teorie do kontextu tématu disertační práce.

Základní literatura

SLANÝ, A. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 2003, 375 stran. ISBN 80-7179-738-3.
HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů. Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-485-8.
HEIJDRA, B. J. Foundations of Modern Macroeconomics. Oxford: Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-921069-5.
BLANCHARD, O., ILLING, G. Makroökonomie. Hallbergmoos: Pearson Deutschland GmbH, 2017, ISBN 978-3-86894-308-5.
HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J., SOUKUPOVÁ, J. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-218-5.
SOUKUP, J. Mikroekonomická analýza. Praha: Ecola, 2012. ISBN 978-80-861-7512-6.
MUÑOZ-GARCIA, F. Advanced Microeconomic Theory: An Intuitive Approach with Examples. MIT Press. 2017. ISBN: 978-0262035446.

Doporučená literatura

WIELAND, V., CWIK, T., MÜLLER, G., SCHMIDT, S., WOLTERS, M. 2012. A new comparative approach to macroeconomic modeling and policy analysis, Journal of Economic Behavior & Organization, 83(3), p. 523-541, https://doi.org/10.1016/j.jebo.2012.01.006.
VARIAN, H. R. Intermediate Microeconomics with Calculus: A Modern Approach. New York: Norton and Company, 2014. ISBN 978-0-393-92394-0.
CREAL, D. D., WU, J. C., 2017. Monetary policy uncertainty and economic fluctuations. 58(4), p. 1317-1354. doi:10.1111/iere.12253

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
    , 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Hlavním cílem předmětu „Ekonomie 3“ je prohloubení a rozšíření znalostí posluchačů získaných studiem Makroekonomie a Mikroekonomie v rámci magisterského studijního programu o pokročilé ekonomické teorie v kontextu soudobého vývoje tuzemské a mezinárodní ekonomiky. Dílčím cílem předmětu je rozvinutí schopností aplikovat nabyté znalosti v kontextu podnikového řízení.
Osnova výuky části „Makroekonomie“:
1. Teorie endogenního a exogenního ekonomického růstu a reálný hospodářský cyklus.
2. Teorie hospodářské politiky a její aplikace v podmínkách malé otevřené ekonomiky.
3. Kontroverze v teorii hospodářské politiky: nejistota a politika, očekávání a politika, politicko-ekonomické aspekty.
Osnova výuky části "Mikroekonomie":
1. Chování dvou základních tržních subjektů (spotřebitelů a firem).
2. Teorie všeobecné rovnováhy.
3. Rozhodování ekonomických subjektů v podmínkách rizika a nejistoty