Detail předmětu

Informační management

FP-imDAk. rok: 2023/2024

Předmět je koncipován jako interdisciplinární obor, syntetizující nejnovější poznatky z oblasti řízení firmy a informačních systémů. Předmět je vystavěný tak, aby studentům poskytl nejnovější znalosti, nástroje a metody analýzy efektivity a efektivnosti informačních systémů a jejich užití v řídících procesech firmy. Osnova předmětu je následující:
• Strategie řízení informačních systémů. Základní metodiky používané pro řízení informačních systémů - ITIL, Cobit.
• Životní cyklus informačních systémů a jeho řízení.
• Informační technologie, aktuální trendy. Problematika bezpečnosti, Kybernetický zákon, GDPR a právní důsledky.
• Propojení podnikových procesů a informačních systémů. Modely řízení, IT jako služba, SLA, metriky.
• Efektivita a efektivnost informačních systémů, analýzy slabých míst nasazení IS ve firmě, známé chyby a možnosti jejich řešení.
• Vlastní výzkum efektivity a efektivnosti informačního systému ve vybrané firmě a návrhy na zlepšení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení studentů je na základě zpracování vlastního výzkumu ve firmě. Každý student, s přihlédnutím na jeho téma disertační práce, bude provádět ve vybrané firmě hodnocení efektivity a efektivnosti informačního systému. Obsah výzkumu v hodnocení předmětu tvoří 80%, její prezentace, obhajoba 20%. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75%.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit absolventy na vědeckou a řídící práci v oblasti strategického řízení informačních systémů. Absolventi předmětu budou schopni provádět do hloubky klíčové analýzy efektivity a efektivnosti informačních systémů a jejich užití v procesech firmy a s využitím aktuálních vědeckých poznatků navrhovat nové postupy a metody v této oblasti.

Základní literatura

ČERVENÝ, R., FICBAUER, J., HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M. Business plán: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2014. 240 stran. ISBN 978-80-7400-511-4.
GEHRMANN, M. 2012. Combining ITIL, COBIT and ISO/IEC 27002 for structuring comprehensive information technology for management in organizations. Navus-Revista de Gestão e Tecnologia. 2(2), s. 66-77. ISSN 2237-4558.
DUNCAN, B., WHITTINGTON, M. 2014. Compliance with standards, assurance and audit. Proceedings of the 7th International Conference on Security of Information and Networks. DOI: 10.1145/2659651.2659711.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál. 2016, 440 stran. ISBN 978-80-262-0982-9.
KIM, D. J., YUE, K.-B., AL-MUBAID, H., HALL , S.P., ABEYSEKERA, K. 2012. Assessing Information Systems and Computer Information Systems Programs from a Balanced Scorecard Perspective. Journal of Information Systems Education. 23(2). ISSN 1055-3096.
ISACA, 2017. ISACA Certification: IT Audit, Security, Governance and Risk. Dostupné z: http://www.isaca.org/certification/pages/default.aspx

Doporučená literatura

KOCH, M., CHVÁTALOVÁ, Z. 2017. Information Systems Efficiency Model. Journal of Systems Integration, 8(3), p. 3-9. ISSN 1804-2724.
LAGSTEN, J. 2011. Evaluating Information Systems according to Stakeholders: A Pragmatic Perspective and Method. Electronic Journal of Information Systems Evaluation. 14(1), p. 73-88. ISSN 15666379.
KOCH, M., CHVÁTALOVÁ, Z. 2015. The HOS Method Innovation as a Form of Support of Corporate Sustainability. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands, p. 1033-1039. ISBN 978-0-9860419-4-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor