studijní program

Automotive Electronics and Electromobility

Fakulta: FEKTZkratka: MPA-AEEAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0714A060024

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Poplatek za studium: 1000 /ročně pro studenty z EU, 1000 /ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 22.11.2022 - 23.11.2032

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia navazujícího magisterského programu "Automotive Electronics and Electromobility" je získat a výrazně rozšířit teoretické a praktické znalosti v široké oblasti automobilové elektroniky zahrnující především komunikační, řídící a napájecí systémy nebo systémy autonomního řízení a elektrických pohonů. Zaměření a komplexní pojetí tohoto studijního programu si klade za cíl připravit absolventy na tvůrčí práci především v oblasti výzkumu, vývoje, návrhu, konstruování, provozu a ověření činnosti elektroniky pro automobilové aplikace ale také na práci v řídících a manažerských funkcích v obchodních společnostech či organizacích, jejichž činnost souvisí s automobilovou elektronikou. Cílem je rovněž poskytnout kvalitní základ pro navazující doktorská studia na libovolné univerzitě. Proto výuka kompletně probíhá v angličtině.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu "Automotive Electronics and Electromobility" získá znalosti nezbytné pro tvůrčí práci v oblasti výzkumu, vývoje a návrhu automobilové elektroniky s důrazem na elektromobilitu. Je seznámen s metodami a postupy, používanými při návrhu, testování a ověření spolehlivosti automobilové elektroniky jako celku i jejích dílčích komponentů. Široký záběr studijního programu, zahrnující všechny podstatné elektronické komponenty, umožní absolventům pochopit jejich součinnost i komplexnost celého systému. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je zapojení specialistů z praxe do výuky a praktická výchova v partnerských firmách. Společně se samostatnými a týmovými projekty a povinnými laboratorními cvičeními, tak absolvent získá i potřebné praktické dovednosti. Studijní program zahrnuje rovněž jazykovou přípravu zaměřenou na terminologii používanou v oboru, která absolventům umožní pracovat v zahraničních firmách nebo v mezinárodních týmech.

Absolvent je schopen tvůrčím způsobem aplikovat nové poznatky, používat moderní vývojové nástroje, testovací a ověřovací postupy a navrhovat dílčí komponenty automobilové elektroniky, které umí propojit systémovým řešením. Absolvent dokáže provázat znalosti z oblasti komunikačních systémů (V2X, satelitních), a řídících systémů (čidel, aktuátorů, automobilových sítí) s algoritmy autonomního řízení, nebo s výkonovými systémy (motory, bateriemi) a dokáže vyhodnotit spolehlivost dílčích komponentů i celého systému. Výše zmíněné oblasti může volitelně rozšířit o kybernetickou bezpečnost, multimediální techniku, osvětlovací techniku, nabíjecí infrastrukturu pro vozidla a řadu dalších oborů. Absolvent získá zkušenost s praxí ve firmách zaměřených na vývoj a výrobu automobilové elektroniky.

Absolvent je způsobilý samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické nebo praktické problémy v oboru, plánovat inženýrské činnosti tvůrčí povahy, navrhovat postupy pro jejich uskutečnění a samostatně řešit složité inženýrské úkoly související s vývojem, výrobou a ověřením činnosti automobilové elektroniky. Absolvent umí efektivně získávat nové informace v oboru, rozšiřovat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti a aplikovat je na zadaný problém. Je schopen odborně komunikovat v anglickém jazyce.

Znalosti absolventa jsou průběžně ověřovány zkouškami z povinných a povinně volitelných předmětů. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ). Způsobilost prezentovat dosažené výsledky a vytvářet kvalitní inženýrská díla prokazuje absolvent především samostatným vypracováním diplomové práce, jejíž obhajoba je součástí SZZ. Po úspěšném ukončení studia je absolvent připraven na tvůrčí práci v oblasti výzkumu a vývoje, avšak uplatnění najde i v řídících a manažerských funkcích v obchodních společnostech či organizacích, jejichž činnost souvisí s automobilovou elektronikou. Zaměření a komplexní pojetí automobilové elektroniky tohoto studijního programu je unikátní a nabízí jeho absolventům široké uplatnění na trhu práce ve vysoce perspektivní oblasti moderní automobilové techniky, zahrnující například autonomní řízení vozidel, komunikace se satelitními a mobilními sítěmi, řídící vozidlové systémy, moderní technologie implementované v bateriích a pohonných jednotkách, a další, s ohledem na současné vysoké nároky na ekologii.

Charakteristika profesí

Absolventi magisterského studijního programu "Automotive Electronics and Electromobility" jsou připraveni vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické a praktické problémy v oboru, plánovat inženýrské činnosti tvůrčí povahy, navrhovat postupy pro jejich uskutečnění a samostatně řešit složité inženýrské úkoly. Proto najdou uplatnění především ve výzkumu, vývoji, návrhu, konstruování, provozu a testování automobilové elektroniky ve specializovaných firmách a organizacích. Komplexní pojetí a široký záběr studijního oboru však nabízí absolventům uplatnění i v příbuzných oblastech elektroniky (komunikace, elektrické pohony, řídící systémy, senzory atd.) a poskytuje rovněž dobrý základ pro řídící a manažerské funkce v oboru. Výuka v angličtině absolventy připravuje na práci v zahraničních a mezinárodních společnostech.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
90 kreditů v povinných předmětech,
25 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
5 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.
Další detaily viz Sebehodnotící zpráva.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem souvisejících doktorských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-BEVBatteries for Electric Vehiclesen6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-VO1Vehicle Operation Control 1en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-VC1Vehicular Communication 1en5Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-AMNAutomotive Networksen5Povinně volitelnýzá,zkP - 52 / L - 2 / EX - 1PVB1ano
MPA-FIPFundamentals of Image Processingen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB1ano
MPA-SDESignal Detection and Estimation Theoryen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB1ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-ED1Electric Drive Systems 1en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
MPA-VO2Vehicle Operation Control 2en6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
MPA-VC2Vehicular Communication 2en6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-ALTAutomotive Lighting Technologyen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVB2ano
MPA-IEVInfrastructure for Electric Vehiclesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPA-VHMVehicular Multimediaen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-AD1Autonomous Driving 1en6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPA-ED2Electric Drive Systems 2en6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 26ne
MPA-VECElectromagnetic Compatibility en6Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26 / EX - 1ne
MPA-RAEReliability of Automotive Electronicsen6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / Cp - 13ne
MPA-AMCAutomotive Cybersecurityen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB3ne
MPA-OMPOptimization of Manufacturing Processesen5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVB3ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPA-AD2Autonomous Driving 2en5Povinnýzá,zkP - 26 / L - 26ne
MPA-VDTDiploma Thesisen20PovinnýVD - 52ne
MPA-VDSDiploma Thesis Seminarsen2PovinnýS - 6ne
MPA-SSVSatellite Systemsen6Povinnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-PP2Computer Programming 2en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 26ano
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-KTEDesign and Technology of Electronic Equipmentsen5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPA-CJ1Czech language en6VolitelnýzkCOZ - 52ano
MPA-NENDesign of Electronic Instrumentsen6Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39ano
MPA-TEPTeam Projecten6Volitelnýklano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVB1 10 kr - 15 kr MPA-AMN (5 kr), MPA-FIP (5 kr), MPA-SDE (5 kr)
PVB2 10 kr - 15 kr MPA-ALT (5 kr), MPA-IEV (5 kr), MPA-VHM (5 kr)
PVB3 5 kr - 10 kr MPA-AMC (5 kr), MPA-OMP (5 kr)