studijní program

Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DPC-KAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260022

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební konstrukce 70
Stavebnictví Dopravní stavby 30

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru, zejména v oblasti mechaniky nosných stavebních konstrukcí, konstrukcí betonových, zděných, kompozitních, kovových, dřevěných, dále v oblasti geotechniky, stavebního zkušebnictví a diagnostiky nosných stavebních konstrukcí a rovněž v oblastech dopravních staveb pozemních komunikací a železničních konstrukcí a staveb. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie nosných stavebních konstrukcí, inženýrských konstrukcí a konstrukcí dopravních staveb s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti mechaniky nosných konstrukcí inženýrských a dopravních staveb včetně odpovídající materiálové základny. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Cílem studia je rovněž zapojení posluchačů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národní i mezinárodní úrovni a jejich publikování jak v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech, tak na vědeckých a odborných konferencích. Během studia získává student nejen nové teoretické poznatky, ale též vlastní zkušenosti z experimentálních činností a nezbytné praktické poznatky rovněž díky úzké spolupráci se stavební praxí jak v oblasti projektování a navrhování, tak v oblasti realizace nosných stavebních konstrukcí, jakož i díky absolvování zahraniční stáže na spolupracující zahraniční univerzitě či výzkumné instituci, případně pracovní stáže na jiném odborném pracovišti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby bude připraven k tvůrčí činnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, a to samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni. V průběhu studia v doktorském studijním programu získá a osvojí si hluboké znalosti a vědomosti z teoretických i odborných disciplín, získá nejen nové teoretické poznatky, ale i nové vlastní zkušenosti, a osvojí si nezbytné návyky pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních vědeckých problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Po úspěšném absolvování nejvyššího stupně vysokoškolského studia v doktorském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby bude absolvent schopen získané poznatky a úroveň poznání v oboru dále prohlubovat a vědomosti i vědecké přístupy úspěšně využívat při řešení teoretických i praktických úkolů.
Vědecká příprava je orientována na následující základní odborná zaměření: Mechanika nosných konstrukcí; Konstrukce betonové a zděné; Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní; Geotechnika; Experimentální technika a zkušebnictví; Pozemní komunikace; Železniční konstrukce a stavby. Absolvent studia se uplatní především na výzkumných a vývojových pracovištích, v projekčních organizacích, v orgánech státní správy, přičemž zkušenosti nabyté během pedagogické praxe v rámci studia doktorského studijního programu může uplatnit i ve školství v akademické sféře nebo v jiných institucích vzdělávacího či výzkumného zaměření. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm pro případný další kariérní a profesní akademický růst absolventa.

Charakteristika profesí

Doktorské studijní programy jsou primárně cíleny na uplatnění absolventů v oblasti vědy a výzkumu, což je mj. zakotveno v cílech studia, výstupech učení a profilu absolventa. Z toho vyplývá uplatnění absolventů zejména v organizacích, institucích a firmách, které se v rámci své činnosti zabývají výzkumnými a vývojovými aktivitami. Jedná se tedy především o výzkumné organizace, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj, ale i subjekty stavební praxe, tj. firmy, u nichž výzkum a vývoj je jednou ze součástí celého spektra činností vedle běžně realizovaných činností, jako je výroba a realizace. Řada realizačních firem v současné době vytváří podporu i pro vlastní výzkum a vývoj, neboť tím v silně konkurenčním prostředí mohou posílit svoji pozici, konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu. V tomto ohledu v posledním období roste poptávka po odbornících mladší generace se schopností samostatné tvůrčí vědecké práce, se znalostmi a přehledem o nových moderních trendech nejen přímo ve své odbornosti, ale i znalostmi souvisejících odborností a činností, např. v oblasti PC modelování, simulací, experimentálních metodách a postupech. V neposlední řadě má absolvent možnost uplatnit se v akademické sféře, která v sobě zahrnuje spojení vědeckovýzkumné práce a vzdělávací činnosti. Absolventi se tedy mohou uplatnit zejména ve výzkumných organizacích i firmách stavební praxe v rámci související vývojové a inovační činnosti, ve vzdělávacích institucích, především ve vysokoškolské sféře, která jim poskytuje i možnost dalšího osobnostního i kariérního rozvoje a profesního akademického růstu. Zkušenosti navíc ukazují, že absolventi doktorských studijních programů se velmi dobře uplatňují v organizacích uvedených typů nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí, což v plné míře platí i pro absolventy v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Absolvování doktorského studijního programu dává absolventům i velmi dobré předpoklady pro uplatnění např. v projekčních organizacích či státní správě na vyšších profesních a manažerských pozicích.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Konstrukce a dopravní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Konstrukce a dopravní stavby, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza betonových konstrukcí namáhaných rázovým zatížením

  betonové konstrukce, nelineární materiálové modely, rázové zatížení, poškození konstrukcí při opakovaném zatížení

  Školitel: Hradil Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza betonových konstrukcí namáhaných rázovým zatížením

  betonové konstrukce, nelineární materiálové modely, rázové zatížení, poškození konstrukcí při opakovaném zatížení

  Školitel: Hradil Petr, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 4. Autonomní diagnostika dopravních konstrukcí včetně souvisejících procesů

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice sběru dat o dopravních konstrukcích a stavbách včetně jejich dopravních charakteristik. Téma je orientováno na různé druhy dopravy, silniční, železniční, leteckou, vodní, speciální nebo více druhů současně. Předpokládá se orientace na dopravní vztahy, na kapacitu a vytíženost konkrétních dopravních cest, na rychlost přepravy či rychlost jízdy či zdržení, na obsazenost (vytíženost) dopravních prostředků nebo na parkování a odstavování dopravních prostředků, případně na tarifní politiku a jiné motivační faktory. Téma předpokládá orientaci jak na metody automatického sběru dat pomocí detektorů, tak na využití pokročilých metod matematické analýzy včetně metod strojového učení a umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 5. Beton a únava: Charakterizace poškození a iniciace trhliny vlivem cyklického zatížení

  Disertant bude mít za cíl pochopit a popsat procesy únavového poškození v cementovém kompozitu, kterému se u těchto materiálu věnuje méně pozornosti než je tomu u kovových slitin. Téma se zabývá numerickou a experimentální analýzou lomových a únavových vlastností tohoto kompozitu vyrobeného se zohledněním různých druhů kameniva. Dále bude analyzována vnitřní struktura, meso-struktura kompozitu a její vliv na iniciaci a šíření únavových trhlin. Numerické simulace pak budou provedeny v softwaru konečných prvků se zohledněním náhodné meso-struktury takovéhoto kompozitu s implementací kohezních prvků či nelineárního materiálového modelu. Tyto simulace budou probíhat jak ve 2D tak i ve 3D. Experimentální měření bude zahrnovat lomové a únavové zkoušky na tomto kompozitním materiálu obsahujícím různé typy kameniva (oblázky nebo recykláty).

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 6. Bezstyková kolej v obloucích malého poloměru

  Téma je zaměřeno na statickou analýzu stability bezstykové koleje v obloucích malého poloměru. Cílem tématu je prohloubit znalosti o chování bezstykové koleje při teplotním zatížení a zatížení provozem v obloucích o poloměru 250 m a menším. Studován bude vliv nelineárních charakteristik koleje, zejména příčného a podélného odporu, imperfekcí geometrických parametrů na stabilitu bezstykové koleje.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 7. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 8. Homogenizace diskrétních multi-fyzikálních modelů betonu s využitím umělé inteligence

  Student bude vývíjet mesoúrovňový model betonu pro mechanické chování sdružený s dalšími fyzikálními úlohami (vedení tepla, transport hmoty). Tento model bude následně homogenizovat pro spojité homogenní modely řešené pomocí metody konečných prvků. Při homogenizaci bude využita umělá inteligence k nahrazení drahého výpočtu na mesoúrovni.

  Školitel: Eliáš Jan, prof. Ing., Ph.D.

 9. Informační modelování staveb (BIM) s využitím pokročilých simulací a analýz

  Cílem práce je zvýšení efektivity při návrhu konstrukcí a budov na základě informačního modelu budovy, který je vstupním elementem pro pokročilé simulace a analýzy. Výsledky práce budou využity pro optimalizaci technologie BIM v národním prostředí, která je aktuálně implementována v evropském měřítku a nahrazuje stávající postupy při navrhování konstrukcí ve stavebnictví.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 10. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh a vývoj moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 11. Kalibrace a validace modelů pohybu osob s využitím metod umělé inteligence

  Cílem práce bude nalézt nové metody kalibrace pokročilých behaviorálních modelů pohybu osob s využitím analýzy obrazu prostřednictvím hlubokých neuronových sítí. Student se zaměří na analýzu nových kalibračních parametrů a jejich využití pro tyto modely modelů prostřednictvím zpracování reálných obrazových záznamů pohybu velkého počtu osob v dopravních terminálech nebo obchodních centrech.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 12. Kontrukce podporované kabely - teorie, modelování , statické a dynamické vlastnosti

  Cílem práce je analýza převážně mostních konstrukcí podporovaných kabely. Detailní popis teorie, modelování, statické a dynamické analýzy. Mezi dílčími cíli práce je i vývoj a zavedení prostředků pro pokročilé monitorování vybraných parametrů předpjatých mostů s cílem získávání relevantních dat o jejich stavu v dlouhém časovém horizontu s využitím pokročilých metod diagnostiky založených zejména na provozní modální analýze v účinné kombinaci s numerickými výpočetními simulacemi, experimentálním ověřováním a dlouhodobým monitoringem.

  Školitel: Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D.

 13. Metoda virtuálních prvků aplikovaná na problém mechaniky a vedení tepla

  Student se bude zabývat vývojem a aplikací metody virtuálních elementů, která umožňuje používat konečné prvky ve tvaru polygonu nebo polyhedronu s libovolným počtem vrcholů a s libovolným tvarem. Nejprve se student bude věnovat elastickému chování a poté materiálům s neelastickou odezvou. Téma je vypsáno společně s Ústavem matematiky, od studenta se očekává se pokročilá znalost matematiky.

  Školitel: Eliáš Jan, prof. Ing., Ph.D.

 14. Moderní kompozitní betonové konstrukce

  Betonové konstrukce kombinované s dalšími materiály, např. ocelové a/nebo FRP nosníky, FRP výztuže (interní/externí). Základní pravidla navrhování, experimantální a/nebo teoretická práce.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 15. Monitoring a diagnostika železničních staveb

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje s ohledem na digitalizaci diagnostiky a monitoringu železničních staveb - konstrukcí železničního svršku a spodku. Téma je zaměřeno na prohloubení poznatků o chování železničních staveb za provozu, rozvoj autonomních systémů snímaní veličin a jejich hodnocení při použití technologií umělé inteligence, v návaznosti na systém prediktivní údržby.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 16. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 17. Navrhování nových, resp. zesilování stávajících betonových konstrukcí

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 18. Navrhování trvanlivých betonových kcí s kompozitní výztuží

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, kompozitní výztuž, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 19. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 20. Ojíždění kolejnic na železničních tratích v obloucích malého poloměru

  Téma je zaměřeno na rozvoj ojíždění kolejnic na železničních tratích v obloucích malých poloměrů v souvislosti s dalšími parametry konstrukčního a geometrického uspořádání koleje Zkoumány budou provozní vlivy, zejména řazení lokomotivy do vlaku a brzdění rekuperací. Sledován bude dále vliv parametrů ovlivňující dynamické vlastnosti konstrukce koleje, zejména mostů, tunelů a železničních přejezdů.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 21. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 22. Optimalizace parametrů pro návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích

  Cílem disertační práce je optimalizace parametrů, které mají vliv na návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích. Jedná se především o vztah mezi návrhovou rychlostí a reálnou jízdní rychlostí v závislosti na konstrukčních prvcích oblouku jako je poloměr, sklon nebo středový úhel směrového oblouku. Dále je nutné prověřit vztah těchto prvků k reálně vzniklým nehodám a na základě zjištěných závěrů navrhnout změny s důrazem na zvýšení bezpečnosti. Získané poznatky budou podkladem pro změnu technických norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 23. Optimalizační techniky v geotechnice

  Popsání napěťově deformačního chování zemin představuje komplexní a náročný problém. Pro jeho vyřešení se vyvíjí a aplikují nové a stále složitější materiálové modely. Určitou nevýhodu tohoto trendu je nárůst počtu vstupních parametrů a někdy také požadavků na potřebné laboratorní zkoušky. Kalibrace hodnot těchto vstupních parametrů pak představuje časově náročný proces. Pro zvýšení efektivity tohoto procesu je možné použít optimalizačních technik. Aplikace takových metod je však v geotechnice pořád zřídkavá. Nejsou k dispozici komplexnější rozbory o výhodách a nevýhodách jednotlivých technik a jejich vhodná nastavení pro tak specifické odvětví. To poskytuje prostor pro výzkumnou činnost aplikovaného charakteru. V první části disertační práce bude proveden teoretický rozbor a srovnání optimalizačních technik. V druhé praktické části bude provedena algoritmizace vybraných postupů a propojení s matematickým modelováním. Bude zkoumána efektivita jednotlivých postupů, vliv jejich nastavení při zpětných numerických výpočtech různých typů úloh (simulovaný experiment, laboratorní zkouška, stavební konstrukce) a použití různých materiálových modelů.

  Školitel: Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.

 24. Prefabrikované mostní konstrukce s dvojím spřažením

  Předmětem práce je nalézt optimální uspořádání prefabrikované nosníkové konstrukce spřažené s betonovou deskou situovanou u vnitřních podpěr u spodních vláken nosníků. Cílem je zvýšit použití nosníků pro mosty větších rozpětí. Bude studováno konstrukční uspořádání, systém spřažení a technologie výstavby. Bude také studována možnost využití tištěných nosníkových konstrukcí z UHPC. Detail spojení bude ověřen na fyzikálním modelu.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 25. Přetvárné vlastnosti horizontálně předpjatého zdiva

  Studium a určování přetvárných vlastností horizontálně předpjatého zdiva. Měření na zdivu konstrukce a numerické modelování problému.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 26. Přetvárné vlastnosti horizontálně předpjatého zdiva

  Studium a určování přetvárných vlastností horizontálně předpjatého zdiva. Měření na zdivu konstrukce a numerické modelování problému.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 27. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových či dřevěných konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, doc. Ing., Ph.D.

 28. Simulace behaviorálních modelů pohybu osob v prostředí virtuální reality

  Cílem práce je nalézt metody zobrazení realistického pohybu osob jako výsledku simulace ve vysoce realistickém prostředí. Doktorand se naučí pracovat s pokročilými behaviorálními modely pohybu osob a současně se základními nástroji pro tvorbu vysoce realistického virtuálního prostředí (Unreal Engine, Twinnotion apod.) a zaměří se výzkum metod jejich propojení do funkčního celku.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 29. Simulace 3D tisku betonu na mesoúrovni

  Student se bude věnovat matematickému modelování 3D tisku betonu s využitím moderních numerických metod na několika úrovních: makro, meso i mikro. Informace mezi jednotlivými úrovněmi či modely budou přenášeny na nadřazené úrovně pomocí matematické homogenizace.

  Školitel: Eliáš Jan, prof. Ing., Ph.D.

 30. Smršťování, dotvarování a vznik trhlin betonu různého složení

  Téma je zaměřeno na experimentální výzkum procesu smršťování, dotvarování a vzniku trhlin betonů specifického složení, např. bezcementová pojiva, jemnozrnné materiály atp. Hlavním cílem je identifikovat hlavní faktory ovlivňující výše uvedené procesy a získat data pro upřesnění materiálových modelů využívaných v numerických simulacích. Téma navazuje na běžící projekt základního výzkumu financovaného Grantovou agenturou ČR.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 31. Společné využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování dopravních staveb

  Téma je věnováno tvorbě datových a informačních modelů liniových staveb včetně metodik plnění těchto modelů daty a sestavení analýz pro hodnocení stavu konstrukce v rámci životného cyklu. Současně je téma také věnováno problematice součinnosti a integrace BIM modelů do GIS včetně správy modelů v 3D prostorové databázi a jejich vizualizace.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 32. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 33. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 34. Stabilita a pevnost stavebních prvků z ocelí v přírodních podmínkách

  Novým trendem mezi stavebními materiály je použití nerezových/vysokopevnostních ocelí, u nichž je v současnosti nedostatek dlouhodobých pozorování procesů degradace konstrukčních vlastností. Testování těchto ocelí za různých podmínek prostředí (teploty) je klíčem ke spolehlivým předpovědím chování konstrukčních prvků (např. mostních), v reálných provozních podmínkách. Pomocí pokročilého integrovaného počítačově-experimentálního výzkumného programu se snažíme stavět na našich zkušenostech s modelováním konstrukcí z těchto oceli a přispět k lepšímu a hlubšímu pochopení spolehlivosti konstrukcí.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 35. Stabilita a pevnost stavebních prvků z korozivzdorných ocelí v přírodních podmínkách

  Novým trendem mezi stavebními materiály je použití nerezových ocelí, u nichž je v současnosti nedostatek dlouhodobých pozorování procesů degradace konstrukčních vlastností. Testování nerezových ocelí za různých podmínek prostředí (teploty) je klíčem ke spolehlivým předpovědím chování konstrukčních prvků (např. mostních), v reálných provozních podmínkách. Pomocí pokročilého integrovaného počítačově-experimentálního výzkumného programu se snažíme stavět na našich zkušenostech s modelováním konstrukcí z nerezové oceli a přispět k lepšímu a hlubšímu pochopení spolehlivosti konstrukcí z nerezové oceli.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 36. Stabilitní problémy tenkostěnných, za studena tvarovaných ocelových Sigma profilů

  Téma disertační práce je zaměřeno na stabilitní problémy tenkostěnných, za studena tvářených ocelových Sigma profilů. Profily tvaru Sigma mají určitá specifika v jejich chování při distorzním vybočení, která nejsou ve všech svých aspektech zahrnuta v návrhových postupech ukotvených v platných evropských normách. Jedná se zejména o interakci chování okrajových výztuh pásnic a vnitřních výztuh stojiny (které jsou typické pro profily tvaru Sigma), která může potenciálně vést k nižším únosnostem při distorzním vybočení oproti únosnostem stanovených dle postupů uvedených v příslušných evropských normách, které jsou primárně určeny pro profily tvaru C a Z. Cílem disertační práce je podrobné zkoumání chování těchto specifických stabilitních problémů tenkostěnných Sigma profilů za účelem verifikace či upřesnění návrhových procedur pro tento konkrétní tvar příčného řezu tenkostěnných profilů.

  Školitel: Horáček Martin, Ing., Ph.D.

 37. Stochastická metoda konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 38. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 39. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 40. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů z oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 41. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů z oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 42. Těsnící schopnost geomateriálů

  Disertační práce bude zaměřena na problematiku stanovení těsnící schopnosti geomateriálů. Pozornost by měla být orientovaná na: způsoby stanovení propustnosti a vyhodnocení zkoušek, faktory ovlivňující propustnost geomateriálů, zhodnocení jednotlivých metod/faktorů, laboratorní testování propustnosti vybraných geomateriálů, zpracování přehledu a analýzu získaných a publikovaných výsledků.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 43. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 44. Využití vysokopevnostních materiálů u spřažených ocelobetonových konstrukcí

  Možnosti efektivního a spolehlivého návrhu spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí při použití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 45. Vývoj a aplikace kompozitních materiálů v betonových konstrukcích

  Návrh odolných a trvanlivých betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů; hybridní (ocel - FRP výztuž) vyztužení konstrukce, řešení lokálních detailů, monitoring konstrukcí. Realizace experimentálních činností a teoretických analýz; návaznost na řešené projekty VaV.

  Školitel: Girgle František, doc. Ing., Ph.D.

 46. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, včetně konstrukcí určených pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 47. Zatížitelnost a zesilování betonových mostů

  Studium zatížitelnosti betonových mostů se zaměřením na jejich smykovou únosnost a možností jejího zvýšení

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 48. Zkoumání dílčích aspektů vnitřní eroze na změnu vlastností původní zeminy

  Při proudění podzemní vody v zemním prostředí může docházet ke změně strukturu zeminy, což může vést až porušení konstrukce. Vnitřní eroze je velmi komplexní proces, který zahrnuje různé fáze jako sufoze, sufuze, ztekucení a piping (vývoj průsakové cesty). Vznikem některého z uvedených jevů dojde ke změně struktury zeminy, což má dopad na změnu mechanických či hydraulických vlastností původní zeminy. Stěžejní metoda zkoumání bude experiment - laboratorní zkoušky.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 08.06.2022 do 31.07.2022)

 1. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Automatizace dopravních průzkumů

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice sběru dat o dopravních konstrukcích a stavbách včetně jejich dopravních charakteristik. Téma je orientováno na různé druhy dopravy, silniční, železniční, leteckou, vodní, speciální nebo více druhů současně. Předpokládá se orientace na dopravní vztahy, na kapacitu a vytíženost konkrétních dopravních cest, na rychlost přepravy či rychlost jízdy či zdržení, na obsazenost (vytíženost) dopravních prostředků nebo na parkování a odstavování dopravních prostředků, případně na tarifní politiku a jiné motivační faktory. Téma předpokládá orientaci jak na metody automatického sběru dat pomocí detektorů, tak na využití pokročilých metod matematické analýzy včetně metod strojového učení a umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 3. Bezstyková kolej v obloucích mallého poloměru

  Téma je zaměřeno na statickou analýzu stability bezstykové koleje v obloucích malého poloměru. Cílem tématu je prohloubit znalosti o chování bezstykové koleje při teplotním zatížení a zatížení provozem v obloucích o poloměru 250 m a menším. Studován bude vliv nelineárních charakteristik koleje, zejména příčného a podélného odporu, imperfekcí geometrických parametrů na stabilitu bezstykové koleje.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 4. BIM model pro správu a údržbu železničních staveb

  Téma je zaměřeno na stanovení struktury BIM modelu, stanovení postupů pro plnění BIM modelu daty a zpracování analýz vývoje stavu konstrukce na těchto datech.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 5. Dodatečně předpjaté zdivo

  Zesilování zděných staveb horizontálním a vertikálním předpínáním kabely v náhradních kanálcích. Vývoj postupů pro návrh a posouzení. Ověření měřením na modelech ve skutečném měřítku.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 6. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh a vývoj moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 7. Komplexní posouzení příčin vzniku sesuvů v Českém středohoří

  Podstatou doktorské disertační práce bude komplexní posouzení geotechnických, geologických a hydrogeologických faktorů, které vedou ke vzniku vybraných sesuvů v Českém středohoří. V případě dostatečného množství vstupních parametrů bude vznik konkrétního sesuvu simulován geotechnickým výpočtem. Disertační práce bude rozšiřovat již provedené studie na toto společensky aktuální téma.

  Školitel: Krmíček Lukáš, prof. RNDr., Ph.D.

 8. Konstrukce z tištěného UHPC

  Cílem práce je návrh a analýza převážně tlačených konstrukcí (oblouky, skořepiny, ztužující nosníky konstrukcí podepřených kabely) z tištěného UHPC. Upřesňování způsobů vyztužování tištěných konstrukcí při využití montážního podepření v definitivní konstrukci nebo výstavba progresivně sestavených konstrukcí, kdy tištěný prvek bude sloužit pro následnou výstavbu zbývající konstrukce.

  Školitel: Stráský Jiří, prof. Ing., DSc.

 9. Kontrukce podporované kabely - teorie, modelování , statické a dynamické vlastnosti

  Cílem práce je analýza převážně mostních konstrukcí podporovaných kabely. Detailní popis teorie, modelování, statické a dynamické analýzy. Mezi dílčími cíli práce je i vývoj a zavedení prostředků pro pokročilé monitorování vybraných parametrů předpjatých mostů s cílem získávání relevantních dat o jejich stavu v dlouhém časovém horizontu s využitím pokročilých metod diagnostiky založených zejména na provozní modální analýze v účinné kombinaci s numerickými výpočetními simulacemi, experimentálním ověřováním a dlouhodobým monitoringem.

  Školitel: Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D.

 10. Monitoring a diagnostika železničních staveb

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje s ohledem na digitalizaci diagnostiky a monitoringu železničních staveb - konstrukcí železničního svršku a spodku. Téma je zaměřeno na prohloubení poznatků o chování železničních staveb za provozu, rozvoj autonomních systémů snímaní veličin a jejich hodnocení při použití technologií umělé inteligence, v návaznosti na systém prediktivní údržby.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 11. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 12. Nelineární chování zemin v oboru velmi malých až malých přetvoření a její důsledky na přesnost numerické analýzy geotechnických konstrukcí

  Náplní navrhované disertační práce je zkoumání chování zemin v oboru velmi malých ( < 1e-6) až malých ( 1e-6 až 1e-4) smykových přetvoření. Uchazeč provede sérii laboratorních zkoušek, při kterých bude měřen smykový modul při velmi malých přetvořeních (edometrické zkoušky a zkoušky izotropní stlačitelnosti) a závislost smykového modulu na smykovém přetvoření (triaxiální zkoušky). Na základě naměřených dat bude provedena kalibrace vhodných materiálových modelů a následná numerická analýza praktických okrajových úloh.

  Školitel: Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.

 13. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 14. Odezva horninového masivu na ražbu podzemních děl

  Analýza vybraných faktorů na chování ražených podzemních konstrukcí. Pro studium vlivu vybraných faktorů bude využito matematického modelování.

  Školitel: Boštík Jiří, Ing., Ph.D.

 15. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Laníková Ivana, doc. Ing., Ph.D.

 16. Optimalizace parametrů pro návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích

  Cílem dieertační práce je optimalizace parametrů, které mají vliv na návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích. Jedná se především o vztah mezi návrhovou rychlostí a reálnou jízdní rychlostí v závislosti na konstrukčních prvcích oblouku jako je poloměr, sklon nebo středový úhel směrového oblouku. Dále je nutné prověřit vztah těchto prvků k reálně vzniklým nehodám a na základě zjištěných závěrů navrhnout změny s důrazem na zvýšení bezpečnosti. Získané poznatky budou podkladem pro změnu technických norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 17. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových či dřevěných konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, doc. Ing., Ph.D.

 18. Rozvoj metod nedestruktivního zkušebnictví pro diagnostiku dřevěných konstrukcí

  Současné stavebnictví se stále častěji v kontextu požadavků doby vrací ke klasickým konstrukčním materiálům, jako je dřevo, ať již v tradiční podobě, či moderní v podobě lepených sendvičových prvků. Tempu vývoje neodpovídá úroveň a možnosti současných NDT metod pro diagnostiku dřevěných konstrukcí. V rámci tématu se předpokládá experimentální stanovení optimální kombinace stávajících a vývoj nových metod nedestruktivního zkoušení prvků dřevěných konstrukcí.

  Školitel: Heřmánková Věra, Ing., Ph.D.

 19. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 20. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 21. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 22. Vliv typu cementu na trvanlivost betonů a udržitelnost konstrukcí

  Vzhledem ke snaze snižovat emise CO2 a zvyšovat udržitelnost betonu je nutné začít častěji používat cementy s nízkým podílem slínku. Použití těchto cementů však může mít negativní dopad na kvalitu betonu a především na jeho trvanlivostní vlastnosti. Smyslem návrhu betonu je optimalizace vstupních složek s důrazem na snižování emisí CO2 tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi trvanlivostí, životností a udržitelností betonových konstrukcí.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 23. Vliv vlastností betonů s recyklovaným kamenivem na udržitelnost konstrukcí

  Dnešní doba přináší důraz na environmentální přístup i do oblasti stavebnictví. Klesající množství přírodních zdrojů přináší mimo jiné potřebu nalezení udržitelných zdrojů pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva pro výrobu betonů. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 ukazují, že použití recyklovaného kameniva je jednou z možností, jak zvýšit udržitelnost betonových konstrukcí.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 24. Vybrané problémy z dopravní akustiky

  Téma zahrnuje řešení skupiny vybraných problémů z oblasti akustiky v prostředí kolejové dopravy. První zahrnuje aplikaci metodiky CNOSSOS-EU a validaci hluku z kolejové dopravy při zpracování matematických modelů při řešení snižování škodlivého hluku. Druhá zahrnuje metody a postupy při snižování environmentálního hluku v městských aglomeracích od tramvajové dopravy i vlakové dopravy. Třetí je orientována na vliv povětrnostních podmínek na šíření zvukových vln od dopravy ve vnějším prostředí. Čtvrtá je orientována na sestavení a aplikaci komplexní metodiky vhodné pro hodnocení protihlukových a protivibračních opatření v dopravě.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 25. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, včetně konstrukcí určených pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 26. Zkoumání hydraulických a mechanických vlastností jílovitých zemin upravených vápennými pojivy

  V posledních letech se v důsledku nedostatku vhodných zemin pro zemní hráze začíná provádět jejich úpravy hydraulickými pojivy. V případě tohoto typu konstrukcí je důležité znát hydraulickou vodivost a mechanické vlastnosti zemin zabudovaných do hráze. Předmětem disertační práce je provedení rozsáhlé série laboratorních zkoušek za účelem zjištění změny koeficientu hydraulické vodivosti, stlačitelnosti a smykové pevnosti jílovitých zemin v čase pro různé úrovně zatížení.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 27. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení

  Trvanlivost a spolehlivost konstrukcí patří k základním vlastnostem, které mohou mít výrazné ekonomické dopady. Téma se zaměřuje na poměrně novou tématiku – kombinaci účinku mechanického a environmentálního zatížení železobetonových konstrukcí a její vliv na trvanlivost a spolehlivost. Problematika trvanlivosti betonových konstrukcí v nabývá na významu, a to v souvislosti s trvale udržitelnou výstavbou, s otázkami nákladů životního cyklu staveb a s tzv. performance-based postupy navrhování konstrukcí. Rovněž výzkum a vývoj relevantních modelů a návrhových postupů není doposud ukončen; přitom se nejedná jen o kombinaci účinků zatížení s procesem karbonatace či prostupu chloridových iontů, nýbrž i o kombinace dalších degradačních účinků s mechanickým zatížením a také současného působení více degradačních procesů.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA036Doktorský seminář 1 (KDS)cs4PovinnýS - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DIB023Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DFB022Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DMB019Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DLB040Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DNB018Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DOB037Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DDB034Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395806ano
DDB033Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 395807ano
DMB020Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395807ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395808ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395808ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395808ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA038Doktorský seminář 2 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395810ano
DLB041Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DFB023Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DIB024Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DDB035Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DNB019Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DOB039Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
DMB021Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 395811ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DOA040Doktorský seminář 3 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA041Doktorský seminář 4 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
DOA042Doktorský seminář 5 (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA043Doktorský seminář 6 (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA044Doktorský seminář 7 (KDS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
5806 nekontroluje se 1 DIB023, DFB022, DMB019, DLB040, DNB018, DOB037, DDB034
5807 nekontroluje se 1 DDB033, DMB020
5808 nekontroluje se 1 DAB029, DAB030, DAB031