studijní program

Konstrukce a dopravní stavby

Fakulta: FASTZkratka: DKC-KAk. rok: 2022/2023

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0732D260022

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební konstrukce 70
Stavebnictví Dopravní stavby 30

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru, zejména v oblasti mechaniky nosných stavebních konstrukcí, konstrukcí betonových, zděných, kompozitních, kovových, dřevěných, dále v oblasti geotechniky, stavebního zkušebnictví a diagnostiky nosných stavebních konstrukcí a rovněž v oblastech dopravních staveb pozemních komunikací a železničních konstrukcí a staveb. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie nosných stavebních konstrukcí, inženýrských konstrukcí a konstrukcí dopravních staveb s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti mechaniky nosných konstrukcí inženýrských a dopravních staveb včetně odpovídající materiálové základny. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Cílem studia je rovněž zapojení posluchačů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národní i mezinárodní úrovni a jejich publikování jak v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech, tak na vědeckých a odborných konferencích. Během studia získává student nejen nové teoretické poznatky, ale též vlastní zkušenosti z experimentálních činností a nezbytné praktické poznatky rovněž díky úzké spolupráci se stavební praxí jak v oblasti projektování a navrhování, tak v oblasti realizace nosných stavebních konstrukcí, jakož i díky absolvování zahraniční stáže na spolupracující zahraniční univerzitě či výzkumné instituci, případně pracovní stáže na jiném odborném pracovišti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby bude připraven k tvůrčí činnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací, a to samostatně i v týmech na národní i mezinárodní úrovni. V průběhu studia v doktorském studijním programu získá a osvojí si hluboké znalosti a vědomosti z teoretických i odborných disciplín, získá nejen nové teoretické poznatky, ale i nové vlastní zkušenosti, a osvojí si nezbytné návyky pro samostatné vědecké bádání a tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje při řešení aktuálních vědeckých problémů a otázek vyplývajících z požadavků praxe. Po úspěšném absolvování nejvyššího stupně vysokoškolského studia v doktorském studijním programu Konstrukce a dopravní stavby bude absolvent schopen získané poznatky a úroveň poznání v oboru dále prohlubovat a vědomosti i vědecké přístupy úspěšně využívat při řešení teoretických i praktických úkolů.
Vědecká příprava je orientována na následující základní odborná zaměření: Mechanika nosných konstrukcí; Konstrukce betonové a zděné; Konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní; Geotechnika; Experimentální technika a zkušebnictví; Pozemní komunikace; Železniční konstrukce a stavby. Absolvent studia se uplatní především na výzkumných a vývojových pracovištích, v projekčních organizacích, v orgánech státní správy, přičemž zkušenosti nabyté během pedagogické praxe v rámci studia doktorského studijního programu může uplatnit i ve školství v akademické sféře nebo v jiných institucích vzdělávacího či výzkumného zaměření. Absolvování doktorského studijního programu je též nezbytným předstupněm pro případný další kariérní a profesní akademický růst absolventa.

Charakteristika profesí

Doktorské studijní programy jsou primárně cíleny na uplatnění absolventů v oblasti vědy a výzkumu, což je mj. zakotveno v cílech studia, výstupech učení a profilu absolventa. Z toho vyplývá uplatnění absolventů zejména v organizacích, institucích a firmách, které se v rámci své činnosti zabývají výzkumnými a vývojovými aktivitami. Jedná se tedy především o výzkumné organizace, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj, ale i subjekty stavební praxe, tj. firmy, u nichž výzkum a vývoj je jednou ze součástí celého spektra činností vedle běžně realizovaných činností, jako je výroba a realizace. Řada realizačních firem v současné době vytváří podporu i pro vlastní výzkum a vývoj, neboť tím v silně konkurenčním prostředí mohou posílit svoji pozici, konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu. V tomto ohledu v posledním období roste poptávka po odbornících mladší generace se schopností samostatné tvůrčí vědecké práce, se znalostmi a přehledem o nových moderních trendech nejen přímo ve své odbornosti, ale i znalostmi souvisejících odborností a činností, např. v oblasti PC modelování, simulací, experimentálních metodách a postupech. V neposlední řadě má absolvent možnost uplatnit se v akademické sféře, která v sobě zahrnuje spojení vědeckovýzkumné práce a vzdělávací činnosti. Absolventi se tedy mohou uplatnit zejména ve výzkumných organizacích i firmách stavební praxe v rámci související vývojové a inovační činnosti, ve vzdělávacích institucích, především ve vysokoškolské sféře, která jim poskytuje i možnost dalšího osobnostního i kariérního rozvoje a profesního akademického růstu. Zkušenosti navíc ukazují, že absolventi doktorských studijních programů se velmi dobře uplatňují v organizacích uvedených typů nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí, což v plné míře platí i pro absolventy v oboru Konstrukce a dopravní stavby. Absolvování doktorského studijního programu dává absolventům i velmi dobré předpoklady pro uplatnění např. v projekčních organizacích či státní správě na vyšších profesních a manažerských pozicích.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56)
Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT, které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit.
Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Konstrukce a dopravní stavby navazuje na navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, zejm. na studijní obor Konstrukce a dopravní stavby, příp. i na další studijní obory a sesterské navazující magisterské studijní programy. Po akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby na tento program.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza únavy termoplastových svarových spojů

  Provést únavové experimenty na vybraných termoplastových svarových spojích. Vytvořit vhodné numerické modely v programovém systému ANSYS. Vytvořit metodiku pro navrhování a posuzování termoplastových svarových spojů na únavu.

  Školitel: Gratza Roman, Ing., Ph.D.

 2. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 3. Autonomní diagnostika dopravních konstrukcí včetně souvisejících procesů

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice sběru dat o dopravních konstrukcích a stavbách včetně jejich dopravních charakteristik. Téma je orientováno na různé druhy dopravy, silniční, železniční, leteckou, vodní, speciální nebo více druhů současně. Předpokládá se orientace na dopravní vztahy, na kapacitu a vytíženost konkrétních dopravních cest, na rychlost přepravy či rychlost jízdy či zdržení, na obsazenost (vytíženost) dopravních prostředků nebo na parkování a odstavování dopravních prostředků, případně na tarifní politiku a jiné motivační faktory. Téma předpokládá orientaci jak na metody automatického sběru dat pomocí detektorů, tak na využití pokročilých metod matematické analýzy včetně metod strojového učení a umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 4. Beton a únava: Charakterizace poškození a iniciace trhliny vlivem cyklického zatížení

  Disertant bude mít za cíl pochopit a popsat procesy únavového poškození v cementovém kompozitu, kterému se u těchto materiálu věnuje méně pozornosti než je tomu u kovových slitin. Téma se zabývá numerickou a experimentální analýzou lomových a únavových vlastností tohoto kompozitu vyrobeného se zohledněním různých druhů kameniva. Dále bude analyzována vnitřní struktura, meso-struktura kompozitu a její vliv na iniciaci a šíření únavových trhlin. Numerické simulace pak budou provedeny v softwaru konečných prvků se zohledněním náhodné meso-struktury takovéhoto kompozitu s implementací kohezních prvků či nelineárního materiálového modelu. Tyto simulace budou probíhat jak ve 2D tak i ve 3D. Experimentální měření bude zahrnovat lomové a únavové zkoušky na tomto kompozitním materiálu obsahujícím různé typy kameniva (oblázky nebo recykláty).

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 5. Bezstyková kolej v obloucích malého poloměru

  Téma je zaměřeno na statickou analýzu stability bezstykové koleje v obloucích malého poloměru. Cílem tématu je prohloubit znalosti o chování bezstykové koleje při teplotním zatížení a zatížení provozem v obloucích o poloměru 250 m a menším. Studován bude vliv nelineárních charakteristik koleje, zejména příčného a podélného odporu, imperfekcí geometrických parametrů na stabilitu bezstykové koleje.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 6. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 7. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin.

  Organická i anorganická vlákna z odpadových surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 8. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh a vývoj moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 9. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh a vývoj moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 10. Modelování poruch stavebních vlánkových kompozitů

  Stavební vláknové kompozity jsem moderní materiály s rozšiřujícím se uplatněním. Pro jejich konstrukční použití je nezbytné řešit a odhadovat jejich životnost. Moderní numerické metody, zejména XFEM (rozšířená metoda konečných prvků, z anglického názvu eXtended Finite Element Method), se k tomu zdají být vhodným nástrojem. Kritickým momentem je realistický popis rozložení napětí před koncentrátorem napětí.

  Školitel: Vala Jiří, prof. Ing., CSc.

 11. Modelování zemního masivu a řešení interakce s konstrukcí

  Cílem studia je i) vývoj a implementace různých možností modelování zemního masivu, ii) řešení pomocí linearizace odezvy podloží do rozhraní s konstrukcí, případně pomocí modelování objemovými prvky, iii) algoritmizace a implementace pokročilých materiálových modelů zemin a skalních hornin.

  Školitel: Vala Jiří, prof. Ing., CSc.

 12. Monitoring a diagnostika železničních staveb

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje s ohledem na digitalizaci diagnostiky a monitoringu železničních staveb - konstrukcí železničního svršku a spodku. Téma je zaměřeno na prohloubení poznatků o chování železničních staveb za provozu, rozvoj autonomních systémů snímaní veličin a jejich hodnocení při použití technologií umělé inteligence, v návaznosti na systém prediktivní údržby.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 13. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 14. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 15. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 16. Ojíždění kolejnic na železničních tratích v obloucích malého poloměru

  Téma je zaměřeno na rozvoj ojíždění kolejnic na železničních tratích v obloucích malých poloměrů v souvislosti s dalšími parametry konstrukčního a geometrického uspořádání koleje Zkoumány budou provozní vlivy, zejména řazení lokomotivy do vlaku a brzdění rekuperací. Sledován bude dále vliv parametrů ovlivňující dynamické vlastnosti konstrukce koleje, zejména mostů, tunelů a železničních přejezdů.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 17. Optimalizace parametrů pro návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích

  Cílem dieertační práce je optimalizace parametrů, které mají vliv na návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích. Jedná se především o vztah mezi návrhovou rychlostí a reálnou jízdní rychlostí v závislosti na konstrukčních prvcích oblouku jako je poloměr, sklon nebo středový úhel směrového oblouku. Dále je nutné prověřit vztah těchto prvků k reálně vzniklým nehodám a na základě zjištěných závěrů navrhnout změny s důrazem na zvýšení bezpečnosti. Získané poznatky budou podkladem pro změnu technických norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 18. Optimalizace parametrů pro návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích

  Cílem disertační práce je optimalizace parametrů, které mají vliv na návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích. Jedná se především o vztah mezi návrhovou rychlostí a reálnou jízdní rychlostí v závislosti na konstrukčních prvcích oblouku jako je poloměr, sklon nebo středový úhel směrového oblouku. Dále je nutné prověřit vztah těchto prvků k reálně vzniklým nehodám a na základě zjištěných závěrů navrhnout změny s důrazem na zvýšení bezpečnosti. Získané poznatky budou podkladem pro změnu technických norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 19. Optimalizace parametrů pro návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích

  Cílem dieertační práce je optimalizace parametrů, které mají vliv na návrh směrových oblouků na pozemních komunikacích. Jedná se především o vztah mezi návrhovou rychlostí a reálnou jízdní rychlostí v závislosti na konstrukčních prvcích oblouku jako je poloměr, sklon nebo středový úhel směrového oblouku. Dále je nutné prověřit vztah těchto prvků k reálně vzniklým nehodám a na základě zjištěných závěrů navrhnout změny s důrazem na zvýšení bezpečnosti. Získané poznatky budou podkladem pro změnu technických norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 20. Optimalizační techniky v geotechnice

  Popsání napěťově deformačního chování zemin představuje komplexní a náročný problém. Pro jeho vyřešení se vyvíjí a aplikují nové a stále složitější materiálové modely. Určitou nevýhodu tohoto trendu je nárůst počtu vstupních parametrů a někdy také požadavků na potřebné laboratorní zkoušky. Kalibrace hodnot těchto vstupních parametrů pak představuje časově náročný proces. Pro zvýšení efektivity tohoto procesu je možné použít optimalizačních technik. Aplikace takových metod je však v geotechnice pořád zřídkavá. Nejsou k dispozici komplexnější rozbory o výhodách a nevýhodách jednotlivých technik a jejich vhodná nastavení pro tak specifické odvětví. To poskytuje prostor pro výzkumnou činnost aplikovaného charakteru. V první části disertační práce bude proveden teoretický rozbor a srovnání optimalizačních technik. V druhé praktické části bude provedena algoritmizace vybraných postupů a propojení s matematickým modelováním. Bude zkoumána efektivita jednotlivých postupů, vliv jejich nastavení při zpětných numerických výpočtech různých typů úloh (simulovaný experiment, laboratorní zkouška, stavební konstrukce) a použití různých materiálových modelů.

  Školitel: Chalmovský Juraj, Ing., Ph.D.

 21. Přetvárné vlastnosti horizontálně předpjatého zdiva

  Studium a určování přetvárných vlastností horizontálně předpjatého zdiva. Měření na zdivu konstrukce a numerické modelování problému.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 22. Rychlost vlaků pro návrh geometrických parametrů koleje

  Práce bude zaměřena na měření reálných rychlostí vlaků v úsecích tratí, kde dochází ke změně traťové nebo návěstěné rychlosti, a porovnání těcho rychlostí s výstupy simulačních programů. Takto získaná data budou využita pro doporučení návrhu geometrických parametrů koleje.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 23. Společné využití BIM a GIS nástrojů pro informační modelování dopravních staveb

  Téma je věnováno tvorbě datových a informačních modelů liniových staveb včetně metodik plnění těchto modelů daty a sestavení analýz pro hodnocení stavu konstrukce v rámci životného cyklu. Současně je téma také věnováno problematice součinnosti a integrace BIM modelů do GIS včetně správy modelů v 3D prostorové databázi a jejich vizualizace.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 24. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 25. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 26. Spolehlivostní nelineární analýza betonových konstrukcí

  Téma je zaměřeno na nelineární modelování betonových konstrukcí (např. mostů) s ohledem na nejistoty materiálu, zatížení a prostředí včetně časově závislé degradace.

  Školitel: Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.

 27. Stabilita a pevnost stavebních prvků z ocelí v přírodních podmínkách

  Novým trendem mezi stavebními materiály je použití nerezových/vysokopevnostních ocelí, u nichž je v současnosti nedostatek dlouhodobých pozorování procesů degradace konstrukčních vlastností. Testování těchto ocelí za různých podmínek prostředí (teploty) je klíčem ke spolehlivým předpovědím chování konstrukčních prvků (např. mostních), v reálných provozních podmínkách. Pomocí pokročilého integrovaného počítačově-experimentálního výzkumného programu se snažíme stavět na našich zkušenostech s modelováním konstrukcí z těchto oceli a přispět k lepšímu a hlubšímu pochopení spolehlivosti konstrukcí.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 28. Stabilitní problémy tenkostěnných, za studena tvarovaných ocelových Sigma profilů

  Téma disertační práce je zaměřeno na stabilitní problémy tenkostěnných, za studena tvářených ocelových Sigma profilů. Profily tvaru Sigma mají určitá specifika v jejich chování při distorzním vybočení, která nejsou ve všech svých aspektech zahrnuta v návrhových postupech ukotvených v platných evropských normách. Jedná se zejména o interakci chování okrajových výztuh pásnic a vnitřních výztuh stojiny (které jsou typické pro profily tvaru Sigma), která může potenciálně vést k nižším únosnostem při distorzním vybočení oproti únosnostem stanovených dle postupů uvedených v příslušných evropských normách, které jsou primárně určeny pro profily tvaru C a Z. Cílem disertační práce je podrobné zkoumání chování těchto specifických stabilitních problémů tenkostěnných Sigma profilů za účelem verifikace či upřesnění návrhových procedur pro tento konkrétní tvar příčného řezu tenkostěnných profilů.

  Školitel: Horáček Martin, Ing., Ph.D.

 29. Stochastická metoda konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 30. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 31. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 32. Teplotně-mechanické chování zemin

  Námětem práce je zkoumání mechanického chování zemin zatížených nejen mechaniky, ale i teplotně. Obsahem práce bude analyzovat vliv teploty na pevnost a stlačitelnost vybrané skupiny zemin. Budou se provádět labortaorní zkoušky a jejich zhodnocení.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 33. Výpočtové modelování poškození v kvazikřehkých materiálech

  Působením mechanických, tepelných i dalších zatížení vzniká ve kvazikřehkých materiálech nevratné poškození a) soustavou mikrotrhlin, viditelných jako zóny poškození, b) vznikem a vývojem makrotrhlin až po destrukci materiálu. Cílem práce je návrh výpočtových nástrojů pro vystižení a), b) včetně jejich formální verifikace a praktické validace.

  Školitel: Vala Jiří, prof. Ing., CSc.

 34. Využití metody pulze echo pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí

  Pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí je velmi důležité objektivně zjistit jejich stav. Zde se uplatní v prvé řadě nedestruktivní metody, s jejichž pomocí lze bez poškození nosné konstrukce odhalit její kritická místa i skryté vady a poruchy. Pro kontrolu masivních konstrukcí, které jsou obvykle přístupné pouze z jedné strany, se jeví jako vysoce perspektivní metoda pulse – echo (ultrazvuková odrazová metoda). Téma je zaměřeno na teoretické aspekty metody pulse echo a dále na vytvoření metodiky měření a posuzování železobetonových konstrukcí pomocí této metody.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 35. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, včetně konstrukcí určených pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 36. Zkoumání hydraulických a mechanických vlastností jílovitých zemin upravených vápennými pojivy

  V posledních letech se v důsledku nedostatku vhodných zemin pro zemní hráze začíná provádět jejich úpravy hydraulickými pojivy. V případě tohoto typu konstrukcí je důležité znát hydraulickou vodivost a mechanické vlastnosti zemin zabudovaných do hráze. Předmětem disertační práce je provedení rozsáhlé série laboratorních zkoušek za účelem zjištění změny koeficientu hydraulické vodivosti, stlačitelnosti a smykové pevnosti jílovitých zemin v čase pro různé úrovně zatížení.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 37. Životnost a spolehlivost betonových konstrukcí při kombinaci mechanického a environmentálního zatížení.

  Trvanlivost a spolehlivost konstrukcí patří k základním vlastnostem, které mohou mít výrazné ekonomické dopady. Téma se zaměřuje na poměrně novou tématiku – kombinaci účinku mechanického a environmentálního zatížení železobetonových konstrukcí a její vliv na trvanlivost a spolehlivost. Problematika trvanlivosti betonových konstrukcí v nabývá na významu, a to v souvislosti s trvale udržitelnou výstavbou, s otázkami nákladů životního cyklu staveb a s tzv. performance-based postupy navrhování konstrukcí. Rovněž výzkum a vývoj relevantních modelů a návrhových postupů není doposud ukončen; přitom se nejedná jen o kombinaci účinků zatížení s procesem karbonatace či prostupu chloridových iontů, nýbrž i o kombinace dalších degradačních účinků s mechanickým zatížením a také současného působení více degradačních procesů..

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 08.06.2022 do 31.07.2022)

 1. Algoritmizace trajektorie vozidla

  Trajektorie vozidla závisí na geometrických parametrech křižovatek, okružních křižovatek, retardérů a jiných objektů s velkým stupněm volnosti pro řidiče. Při rozvoji autonomních vozidel je žádoucí zabývat se postupy pro optimalizaci trajektorie. Na druhé straně geometrické parametry komunikací by měly odpovídat požadovaným nebo předpokládaným trajektoriím reálných vozidel.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza změřených dat standardními i nestardadními prostředky prostřednictvím programového prostředí Matlab či Excel

  Jedním ze základních prvků získání informací o materiálu či konstrukci je měření. Důležtou součástí je správné vyhodnocení získaných dat. Při vyhodnocení velkých objemů dat je vhodné použít také méně tradiční metody. Měření mohou obsahovat dlouhé časové řetězce dat. Základní popis probíhá obvukle statistikou v časové oblasti. Důležité informace, lze také získat v oblasti frekvenční či časově frekvenční. Cílem je zpracování některých postupů dv programovém prostředí Matlab příp. VBA Excel.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 3. Automatizace dopravních průzkumů

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice sběru dat o dopravních konstrukcích a stavbách včetně jejich dopravních charakteristik. Téma je orientováno na různé druhy dopravy, silniční, železniční, leteckou, vodní, speciální nebo více druhů současně. Předpokládá se orientace na dopravní vztahy, na kapacitu a vytíženost konkrétních dopravních cest, na rychlost přepravy či rychlost jízdy či zdržení, na obsazenost (vytíženost) dopravních prostředků nebo na parkování a odstavování dopravních prostředků, případně na tarifní politiku a jiné motivační faktory. Téma předpokládá orientaci jak na metody automatického sběru dat pomocí detektorů, tak na využití pokročilých metod matematické analýzy včetně metod strojového učení a umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 4. Bezstyková kolej v obloucích mallého poloměru

  Téma je zaměřeno na statickou analýzu stability bezstykové koleje v obloucích malého poloměru. Cílem tématu je prohloubit znalosti o chování bezstykové koleje při teplotním zatížení a zatížení provozem v obloucích o poloměru 250 m a menším. Studován bude vliv nelineárních charakteristik koleje, zejména příčného a podélného odporu, imperfekcí geometrických parametrů na stabilitu bezstykové koleje.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 5. BIM model pro správu a údržbu železničních staveb

  Téma je zaměřeno na stanovení struktury BIM modelu, stanovení postupů pro plnění BIM modelu daty a zpracování analýz vývoje stavu konstrukce na těchto datech.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 6. Efektivní pravděpodobnostní návrh a posouzení betonových konstrukcí s využitím formátů bezpečnosti a metod plochy odezvy

  Téma zahrnuje analýzu pravděpodobnostních a polo-pravděpodobnostních přístupů pro návrh betonových konstrukcí za použití nelineárních výpočtových metod metodou konečných prvků. Zahrnuje rovněž vývoj a aplikaci metod plochy odezvy a metod citlivostní analýzy.

  Školitel: Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.

 7. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu.

  V ČR se ročně vytřídí 100 000 tun skelného odpadu. Rozdrcením a vyčištěním odpadu vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 8. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadních surovin.

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstručních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 9. Inteligentní monitorovací systém pro identifikaci stavu železničních tratí

  Podstatou tématu je návrh a vývoj moderního monitorovacího systému pro měření dynamických účinků působících na železniční svršek při průjezdu vlakových souprav, hodnocení jeho aktuálního stavu a pro hodnocení efektivity údržbových prací v průběhu životního cyklu. Téma zahrnuje vytvoření „chytrého“ modulárního systému sběru základních dat a sady příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu železničních tratí a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je do vytvořeného informačního systému k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod. Práce budou realizovány na současné platformě na ústavu existující měřicí techniky.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 10. Modelování reologických dějů v asfaltovém pojivu

  Pro popis vlastností asfaltového pojiva se používá řada normových zkoušek, které zjišťují funkční vlastnosti (dotvarování a zotavení, procentuální zotavení, nevratná smyková poddajnost, modul tuhosti za ohybu, m-hodnota). Zároveň existují fyzikální modely, ve kterých se pro popis vlastností visko-elastických materiálů používají standardní fyzikální veličiny. Funkční vlastnosti přímo souvisejí s praktickými potřebami při stavbě. Fyzikální modely umožňují porozumění dějům a predikci chování materiálů. Je žádoucí hledat propojení mezi postupy opírajícími se o normy a o fyzikální modely. Z normových funkčních zkoušek lze najít parametry pro fyzikální modely a z fyzikálních modelů lze odhadovat funkční vlastnosti.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Monitoring a diagnostika železničních staveb

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje s ohledem na digitalizaci diagnostiky a monitoringu železničních staveb - konstrukcí železničního svršku a spodku. Téma je zaměřeno na prohloubení poznatků o chování železničních staveb za provozu, rozvoj autonomních systémů snímaní veličin a jejich hodnocení při použití technologií umělé inteligence, v návaznosti na systém prediktivní údržby.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 12. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 13. Navrhování nových, resp. zesilování stávajících betonových konstrukcí

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 14. Navrhování trvanlivých betonových kcí s kompozitní výztuží

  zděné, železobetonové a předpjaté kce, kompozitní výztuž, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 15. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 16. Přetvárné vlastnosti horizontálně předpjatého zdiva

  Studium a určování přetvárných vlastností horizontálně předpjatého zdiva. Měření na zdivu konstrukce a numerické modelování problému.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 17. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové/dřevobetonové konstrukční prvky/dílce/systémy z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových/dřevobetonových konstrukčních prvků/dílců/systémů z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími užitnými vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 18. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. V rámci simulací se předpokládá orientace na Metodu konečných prvků, v rámci experimentu pak na diagnostiku s využitím stacionárních stanovišť i měřicích vlakových souprav. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 19. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 20. Vliv typu cementu na trvanlivost betonů a udržitelnost konstrukcí

  Vzhledem ke snaze snižovat emise CO2 a zvyšovat udržitelnost betonu je nutné začít častěji používat cementy s nízkým podílem slínku. Použití těchto cementů však může mít negativní dopad na kvalitu betonu a především na jeho trvanlivostní vlastnosti. Smyslem návrhu betonu je optimalizace vstupních složek s důrazem na snižování emisí CO2 tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi trvanlivostí, životností a udržitelností betonových konstrukcí.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 21. Vliv vlastností betonů s recyklovaným kamenivem na udržitelnost konstrukcí

  Dnešní doba přináší důraz na environmentální přístup i do oblasti stavebnictví. Klesající množství přírodních zdrojů přináší mimo jiné potřebu nalezení udržitelných zdrojů pro výrobu betonu. V posledních několika desetiletích bylo provedeno mnoho výzkumů o využití recyklovaného kameniva pro výrobu betonů. Nedávné výzkumy o snižování emisí CO2 ukazují, že použití recyklovaného kameniva je jednou z možností, jak zvýšit udržitelnost betonových konstrukcí.

  Školitel: Kocáb Dalibor, Ing., Ph.D.

 22. Vybrané problémy z dopravní akustiky

  Téma zahrnuje řešení skupiny vybraných problémů z oblasti akustiky v prostředí kolejové dopravy. První zahrnuje aplikaci metodiky CNOSSOS-EU a validaci hluku z kolejové dopravy při zpracování matematických modelů při řešení snižování škodlivého hluku. Druhá zahrnuje metody a postupy při snižování environmentálního hluku v městských aglomeracích od tramvajové dopravy i vlakové dopravy. Třetí je orientována na vliv povětrnostních podmínek na šíření zvukových vln od dopravy ve vnějším prostředí. Čtvrtá je orientována na sestavení a aplikaci komplexní metodiky vhodné pro hodnocení protihlukových a protivibračních opatření v dopravě.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 23. Využití metody pulze echo pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí

  Pro kontrolu a diagnostiku železobetonových konstrukcí je velmi důležité objektivně zjistit jejich stav. Zde se uplatní v prvé řadě nedestruktivní metody, s jejichž pomocí lze bez poškození nosné konstrukce odhalit její kritická místa i skryté vady a poruchy. Pro kontrolu masivních konstrukcí, které jsou obvykle přístupné pouze z jedné strany, se jeví jako vysoce perspektivní metoda pulse – echo (ultrazvuková odrazová metoda). Téma je zaměřeno na teoretické aspekty metody pulse echo a dále na vytvoření metodiky měření a posuzování železobetonových konstrukcí pomocí této metody.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 24. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu drážních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních (drážních) konstrukcí. Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence. Součástí tématu je implementace těchto postupů v procesu ověřování nových železničních konstrukcí, včetně konstrukcí určených pro vyšší provozní rychlost.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 25. Zesilování betonových a zděných konstrukcí

  zesilování: zděné, nebo železobetonové a nebo předpjaté kce externí výztuží; případně i s aplikací předpětí, návaznost na projekty VaV řešené na ústavu BZK

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA036Doktorský seminář 1 (KDS)cs4PovinnýS - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DIB023Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DFB022Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DMB019Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DLB040Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DNB018Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DOB037Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DDB034Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395972ano
DDB033Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 395973ano
DMB020Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 395973ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395974ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395974ano
DAB031Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395974ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA038Doktorský seminář 2 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB033Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DAB037Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 395977ano
DLB041Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DFB023Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DIB024Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DDB035Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DNB019Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DOB039Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
DMB021Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 395978ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DOA040Doktorský seminář 3 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
3. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA041Doktorský seminář 4 (KDS)cs8PovinnýS - 78ano
DOA042Doktorský seminář 5 (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA043Doktorský seminář 6 (KDS)cs14PovinnýS - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DOA044Doktorský seminář 7 (KDS)cs20PovinnýS - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5972 1 DIB023, DFB022, DMB019, DLB040, DNB018, DOB037, DDB034
5973 1 DDB033, DMB020
5974 1 DAB029, DAB030, DAB031
5977 1 DAB032, DAB033, DAB034, DAB035, DAB036, DAB037
5978 1 DLB041, DFB023, DIB024, DDB035, DNB019, DOB039, DMB021