studijní program

Manažerská informatika

Fakulta: FPZkratka: BAK-MInAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0413P050015

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Cíle studia

Cílem bakalářského studijního programu Manažerská informatika je připravit pro praxi mezioborově vybavené odborníky, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám praxe. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost definovat požadavky na automatizaci klíčových podnikových procesů, najít pro jejich naplnění optimální řešení IS/ICT, a to jak z hlediska funkčního, tak z hlediska proveditelnosti jeho implementace a administrace v podnikovém prostředí.
Studijní program je tak z hlediska mezioborovosti zařazen do dvou oblastí vzdělávání a to „Ekonomické obory“ a „Informatika“. S ohledem na typ studijního programu je oblast „Ekonomické obory“ zaměřena do základního tematického okruhu „Ekonometrie, operační výzkum, statistika, datové vědy“. Oblast vzdělávání „Informatika“ je zaměřena na zavádění, provoz a správu informačních systémů podporujících podnikové a manažerské systémy v organizacích. Studijní program svoji mezioborovou strukturou studijního plánu tak poskytuje základní znalosti a praktické dovednosti z oblasti informatiky, ekonomiky a řízení podniku včetně zavádění automatizace se znalostí digitální výroby a digitalizace řídicích systémů.

Profil absolventa

Absolventi kombinovaného, profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti zavádění automatizace a digitální výroby, digitalizace řídicích systémů a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

1. Ekonomika
• Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky.
• Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
• Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

2. Management
• Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Znalost klíčových podnikových procesů. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT s nezbytným právním povědomím.
• Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT. Schopnost analyzovat klíčové podnikové procesy a definovat požadavky na jejich automatizaci včetně jejich zabezpečení. Schopnost plnit samostatné úkoly a kooperovat na projektech.
• Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

3. Kvantitativní metody v ekonomice a managementu
• Znalosti: Matematicko - statistický aparát nezbytný pro výklad navazujících odborných předmětů s ohledem na používání nástrojů pro analýzu a řešení rozhodovacích problémů. Znalost v oblasti optimalizací, řízení projektů a softwarových produktů používaných pro analýzu dat a řešení rozhodovacích úloh. Prohloubena je znalost správné a důkladné interpretace a verifikace výsledků řešení rozhodovacích úloh.
• Dovednosti: Získané matematicko-statistické vědomosti a praktické výpočetní dovednosti jsou zejména důležitým východiskem pro osvojování analytického a systematického přístupu k řešení rozhodovacích problémů. Schopnost rozpoznat nutnost použití matematicko-statistických modelů a jejich používání.
• Kompetence: V rámci své odbornosti řešit úlohy praxe, analyzovat daný problém, najít prostředky pro jeho řešení, řešit ho s moderní výpočetní technikou a účinně a optimálně implementovat řešení do praxe.

4. Aplikovaná informatika
• Znalosti: Znalosti aplikované informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikových informačních systémů a automatizace podnikových procesů. Znalostní profil je dále doplněn o znalosti softwarových produktů pro řešení reálných rozhodovacích problémů.
• Dovednosti: Aplikace nástrojů ke zpracování dat, realizace datového a funkčního modelování, řešení analýz, implementace a provoz databázových aplikací, orientace na využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů.
• Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví. Schopnost efektivněji těžit infomace z dat a manažerských informačních systémů, rozhodování o systémových návrzích a projektovém řešení firemního reportingu.

5. Prezentace a komunikace
• Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli.
• Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření.
• Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za manažerské rozhodování v podniku v prezentační a komunikační oblasti včetně využívání IS/ICT.

6. Jazyková vybavenost
• Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce.
• Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce.
• Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Absolventi kombinovaného, profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika získají specifikované mezioborové znalosti, dovednosti a způsobilosti propojující oblast informatiky a datových věd, kvantitativních metod, ekonomie a managementu. Současně disponují i znalostmi z oblasti zavádění automatizace a digitální výroby, digitalizace řídicích systémů a využití komunikačních sítí pro zajištění interoperability a flexibility podnikových procesů. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří jsou schopni reagovat a rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám a trendům podnikové praxe včetně informačních systémů a informačních technologií podporujících rozhodovací a podnikové procesy.

Absolventi najdou široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Jejich odborný profil jim umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí:
• podnikový nebo procesní analytik;
• business analytik;
• manažer rozvoje a provozu IS/ICT;
• marketingový specialista pro ICT produkty a služby;
• manažer ICT projektů;
• pokročilý uživatel a metodik ICT.

Absolventi by měli být schopni zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení. Cílem je tak dosažení co nejvyššího možného stupně versatility absolventů, tedy jeho všestrannosti a přizpůsobivosti při vstupu do praxe, popř. i při studiu navazujícího magisterského programu.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Manažerská informatika je navržen podle standardů Národního akreditačního úřadu, podle Řádu studijních programů VUT a s respektováním Směrnice č. 69/2017 Standardy studijních programů VUT.
Standardní doba studia profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika je stanovena na 3 roky (6 semestrů). Výuka probíhá v prvním až pátém semestru 13 týdnů, v šestém semestru probíhá výuka 10 týdnů, ve všech semestrech je zkouškové období v délce 5 týdnů.
Kreditový systém programu je ECTS, celkový počet kreditů na program je minimálně 180, přičemž jeden kredit je 26 hodin práce studenta. Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.

Vzhledem k zaměření studijního programu a jeho zařazení do dvou oblastí vzdělávání (Ekonomické obory a Informatika) se na realizaci studijního programu bude podílet i Fakulta informačních technologií (FIT). Ta zabezpečuje předměty týkající se programování, počítačové grafiky, technologie zpracování dat a softwarového inženýrství.

Profesní bakalářský studijní program Manažerská informatika je tříletý, a každý ročník je rozdělen do dvou semestrů, po kterých následuje zkouškové období. Jednotlivé předměty v rámci studijního programu jsou z hlediska logiky a zaměření rozděleny do několika širších skupin:

Ve skupině základních teoretických předmětů profilujícího základu jsou předměty, které souvisejí s nezbytnými teoretickými základy příslušných oblastí vzdělávání. Jejich absolvováním student získává klíčové teoretické znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa. Jedná se o předměty:

• Matematika 1
• Matematika 2
• Základy ekonomie
• Podniková ekonomika
• Základy financování
• Management
• Úvod do softwarového inženýrství
• Datové a funkční modelování
• Úvod do IS/ICT

Do skupiny předmětů profilujícího základu studijního programu jsou zařazeny předměty, jejichž absolvováním student získává znalosti a dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou. Konkrétně se jedná o následující předměty:

• Numerické metody
• Statistika 1
• Statistika 2
• Kvantitativní metody
• Behaviorální dovednosti manažera
• Právo informačních systémů
• Řízení projektů ICT
• Relační databáze
• Metody řešení manažerských úloh
• Datové sklady
• Aplikační programové vybavení
• Podnikové informační systémy
• Úvod do počítačových sítí
• Management bezpečnosti ICT

Do skupiny předmětů zaměřených na vypracování bakalářské práce jsou zařazeny předměty, jejichž cílem je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti písemného odborného vyjadřování a současně na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílů, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základě získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe. Studenti jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problému a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.
• Přediplomní seminář
• Diplomní seminář

Praxe je nedílnou součástí studijního plánu profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika. Je rozdělena do tří posledních semestrů studia v celkovém rozsahu 540 hodin. Povinnou praxi mohou studenti vykonávat kdykoliv v průběhu příslušných semestrů, případně i o prázdninách. Studenti tak v průběhu studia převedou své získané znalosti v dovednosti formou praxe v podnicích, exkurzí, při zpracování konkrétních praktických projektů v jednotlivých předmětech a v neposlední řadě prakticky zaměřenou závěrečnou bakalářskou prací.

• Praxe
• Profesní praxe 1
• Profesní praxe 2

Studijní plán je vedle základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu studijního programu doplněn o skupinu povinných předmětů, které nevstupují do státních závěrečných zkoušek, ale rozšiřují a doplňují stanovený profil absolventa jednak pro docílení potřebných jazykových znalostí, dovedností a kompetencí (Digital Marketing and Social Media, Professional ICT seminar), dále pak o dovednosti a schopnosti ve specializaci v přípravě a v řízení jejich vlastních budoucích malých firem. (Podnikatelská laboratoř) a v neposlední řadě o dovednosti a schopnosti využívání různých aplikací pro podporu rozhodování (Metody řešení manažerkých úloh a Elektronické obchodování).

• Podnikatelská laboratoř
• E-commerce
• Digital Marketing and Social Media
• Professional ICT seminar

Součástí studijního plánu jsou i volitelné předměty, na základě kterých si student může prohloubit znalosti a dovednosti především z oblasti informatiky, dále pak z ekonomiky a managementu. Výběrem těchto předmětů si tak student rozšiřuje stanovený profil absolventa o vlastní směřování v rámci svého profesního zaměření nad rámec kreditů nutných k řádnému zakončení studia.

• Informační gramotnost
• Digitální transformace
• Základy programování
• Skriptovací jazyky
• Tvorba webových stránek
• Základy počítačové grafiky
• Tvorba uživatelských rozhraní
• Automatizace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl
• Integrace IS s využitím platformy relačních databází
• Kalkulace a rozpočty
• Účetnictví
• Tělocvik

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Manažerská informatika mohou pokračovat ve studiu v rámci navazujících magisterských studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DFMDatové a funkční modelovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MANManagementcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
MA1_MMatematika 1cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
USINÚvod do softwarového inženýrstvícs5Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 13ano
ZEZáklady ekonomiecs7Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
OA1ZOdborná angličtina 1en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
OA2ZOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV1ano
pmzPPraktikum z matematiky 1cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrzPPraktikum z matematiky 1 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
APVAplikační programové vybavenícs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
bdmPBehaviorální dovednosti manažeracs4PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
MA2_MMatematika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NUMNumerické metodycs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
PLABPodnikatelská laboratořcs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
VTÚvod do IS/ICTcs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
OA2LOdborná angličtina 2en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
OA3Odborná angličtina 3en3Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PV2ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
pmlPPraktikum z matematiky 2cs3VolitelnýklC1 - 26ano
pmrlPPraktikum z matematiky 2 – v ruštiněru4VolitelnýklC1 - 26ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DMSMDigital Marketing and Social Mediaen5PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
ECE-commerceen6PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
kvmPKvantitativní metodycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
EPOPodniková ekonomikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
RDRelační databázecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
STA1Statistikacs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP1Angličtina pro obchodní praxi 1en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
DITDigitální transformacecs3VolitelnýzkP - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYN001Němčina pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS001Španělština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
BucePÚčetnictvícs6Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
ZPRZáklady programovánícs7Volitelnýzá,zkP - 39 / C1 - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MRMUMetody řešení manažerských úlohcs5Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
PRAPraxecs5PovinnýPX - 100ano
RPICTŘízení projektů ICTcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
STA2Statistika 2cs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
UPSÚvod do počítačových sítícs3PovinnýzkP - 26ano
ZFIZáklady financovánícs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
AOP2Angličtina pro obchodní praxi 2en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
IGInformační gramotnostcs2VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
IISIntegrace IS s využitím platformy postrelačních databázícs3VolitelnýC1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
VYN002Němčina pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
ISJSkriptovací jazykycs, en5VolitelnýzkP - 26 / PR - 26ano
VYS002Španělština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26ano
ITWTvorba webových stránekcs, en5VolitelnýklP - 26 / Cp - 12 / PR - 14ano
IZGZáklady počítačové grafikycs, en6Volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 12 / PR - 14ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DS_2Datové skladycs5Povinnýzá,zkP - 13 / CPP - 26ano
MICTManagement bezpečnosti ICTcs3PovinnýzkP - 26ano
PISPodnikové informační systémycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
PPR1Profesní praxe 1cs13PovinnýPX - 260ano
PDSPředdiplomní seminářcs3PovinnýS - 26ano
APSPAutomatizace pro Průmysl 4.0 a Smart průmyslcs3VolitelnýzkP - 26ano
VYF003Francouzština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF004Francouzština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF001Francouzština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYF002Francouzština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI003Italština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI004Italština pro mírně pokročilé 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI001Italština pro začátečníkycs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
VYI002Italština pro začátečníky 2cs2VolitelnýC1 - 26 / C1 - 26ano
rkPKalkulace a rozpočty cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
VYN003Němčina pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
VYS003Španělština pro mírně pokročilécs2VolitelnýC1 - 26ano
TURTvorba uživatelských rozhranícs5VolitelnýklP - 26 / C1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DISDiplomní seminářcs10PovinnýklC1 - 40ano
PRISPrávo informačních systémůcs5PovinnýzkP - 40ano
PPR2Profesní praxe 2cs9PovinnýklPX - 180ano
PICTProfessional ICT seminaren2PovinnýC1 - 20ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
PV1 1 OA1Z, OA2Z
PV2 1 OA2L, OA3