Detail předmětu

Digital Marketing and Social Media

FP-DMSMAk. rok: 2021/2022

V rámci kurzu bude kladen důraz na praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu a aplikace sociálních sítí v souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh a zároveň na aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti subjektu v rámci SME podnikání.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti specifických přístupů pro aplikaci digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely podnikání. Studenti budou schopni v podnikání použít relevantní nástroje digitálního marketingu a optimalizovat taktiky a strategie s využitím potřebných programů s ohledem na efektivní alokaci potřebných avšak omezených zdrojů.

Prerekvizity

Vstupními předpoklady pro kurz Digital Marketing and Social Media jsou dobré znalosti marketingových pojmů a principů na úrovni vysokoškolského vzdělání.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie a nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:

Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).

Zápočet bude udělen na základě zpracování projektu a prezentace zaměřené na:
- Optimalizaci nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí v souvislosti s uvedením inovovaných produktů na trh
- Aplikaci systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s cílem zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.

Zkouška bude zaměřena na osvojení si znalostí a dovedností probrané problematiky v rámci kurzu. Hodnocen bude především systémově-inženýrský přístup v kombinaci s kreativním řešením zadaného příkladu z praxe.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška
V případě ERASMUS výjezdu uznání podobného předmětu

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška (on-line)

Osnovy výuky

1. Definition and framework of digital marketing and social networking for business purposes; the use of digital marketing for the purposes of marketing research (obtaining relevant information)
2. The establishment and development of SME business based on optimization of the supply of products and related services on the website
3. Using global online distribution channels for selling products - Amazon.
4. Searching the Internet
- website indexing,
- work of search robots
- search algorithms
- search Trends (synonyms, keywords, search phrases)
- Fulltext search
5. - 6. Search Engine Marketing
- Search Engine Optimization
- competition analysis in online environment
- methodology for creating, modifying and optimizing the form and content of web pages
- identifying keywords and key phrases from an SEO perspective
- identification of target segments according to their behavior on the Internet
7. Online Keyword Advertising on Google Adwords and Sklik - reaching potential customers at the moment looks chosen words or phrases; the use of cost metrics through rate - CTR (effective rate of ad clicks), cost per click CPC (cost per click advertising), pay per click PPC (pay per click advertising) and others; e-mail marketing
8 - 9. Acquisition of new customers, conversion, maximize customer retention, identification of key characteristics of customers and use these data to create a more optimal marketing tactics in an environment of Google Analytics and Google Trends
10. Digital marketing targeted at mobile devices; SMS and MMS marketing; In-game mobile marketing; Location Based Marketing (marketing based on the findings of the place where the customer is located) Quick Respond (QR) codes; Application Ad-meter
11. Marketing Social Networking - a general introduction to the topic;
the most widely used social networks and their applications in marketing - Youtube, Facebook, Instagram
12. PPC advertising on Facebook and Instagram - Ad Manager
13. Identification and use of effective tools of digital marketing and social networking with regard to the use of limited resources in the SME business

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické osvojení si jednotlivých nástrojů digitálního marketingu a aplikace sociálních sítí v souvislosti s propagací a prodejem produktů v rámci SME podnikání. Dalším cílem je naučit studenty aplikovat systémově-analytické metody vedoucí k inovacím produktových řad a optimalizaci atributů jednotlivých inovovaných výrobku či služeb s důrazem na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V rámci kurzu budou představeny nástroje a aplikace digitálního marketingu a sociálních sítí v souvislosti se SME podnikáním. Dále budou cvičení zaměřena na týmové projekty, jejichž hlavním cílem bude použití a optimalizace nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí v rámci případové studie. Dále bude kladen důraz na osvojení si systémově-analytických metod vedoucích k inovacím produktových řad a na postupy uvedení těchto inovovaných výrobků a služeb na trh.

Přednášky:
Účast na přednášce není povinná.

Cvičení
Účast na cvičeních je povinná. Student však může mít max. 3 absence.

Část kurzu bude věnována konzultaci projektů a část budou mít studenti na samostatnou týmovou práci na projektech. Projekt bude v celkovém hodnocení mít 50% váhu v rámci získání klasifikovaného zápočtu.

Zbývajících 50% student bude mít možnost získat v rámci psaného testu.

Základní literatura

POYNTER, Ray. The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers. John Wiley & Sons, 2010.
KAUFMAN, Ira; HORTON, Chris. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge, 2014.

Doporučená literatura

FLORES, Laurent. How to measure digital marketing: metrics for assessing impact and designing success. Palgrave Macmillan, 2013.
RICHARDS, Michael. Social Media:Dominating Strategies for Social Media Marketing with Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn and Instagram. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. ISBN 978-1507764862.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Definice a obsahový rámec digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely podnikání; využití digitálního marketingu pro účely marketingového výzkumu (získávání relevantních informací)
2. Založení a rozvoj SME podnikání založeného na optimalizaci nabídky produktů a souvisejících služeb na webových stránkách
3. Využití globálních on-line distribučních kanálů pro prodej produktů
4. Vyhledávání na internetu
- indexování webových stránek
- práce vyhledávacích robotů
- vyhledávací algoritmy
- trendy vyhledávání (synonyma, klíčová slova, vyhledávací fráze)
- fulltextové vyhledávání
5. - 6. Marketing pro vyhledávače
- optimalizace pro vyhledávače
- analýza konkurence v on-line prostředí
- metodika vytváření, upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek
- identifikace klíčových slov a klíčových frází z pohledu SEO
- identifikace cílových segmentů dle jejich chování na internetu
7. On-line Keyword Advertising v programu Google Adwords, Facebook Manager a Sklik - oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy vyhledává zvolená slova či fráze; použití metrik cost through rate - CTR (efektivní míra kliknutí na reklamu), cost per click CPC (cena za kliknutí na reklamu), pay per click PPC (platba za kliknutí na reklamu) a další; e-mail marketing
8. - 9. Akvizice nových zákazníků, konverze, maximalizace vracejících se zákazníků, identifikace klíčových charakteristik o zákaznících a využití těchto dat k vytvoření optimálnějších marketingových taktik v prostředí programu Google Analytics a Google Trends
10. Digitální marketing cílený na mobilní zařízení; SMS a MMS marketing; In-game mobilní marketing; Based Location Marketing (marketing založený na zjištění místa, kde se zákazník nachází), Quick Respond (QR) kódy; Aplikace Ad-meter
11. Marketing sociálních sítí - obecné uvedení do problematiky;
nejrozšířenější sociální sítě a jejich aplikace v marketingu - Youtube, Facebook, Instagram
12. Pay-per-click reklama na sociálních sítích Facebook a Instagram - Ad Manager
13. Identifikace a použití nejefektivnějších nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí s ohledem na využití omezených zdrojů v SME podnikání

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka konkrétního využití digitálního marketingu a sociálních sítí pro účely marketingového výzkumu v praxi
2. Ukázka procesu využití kreativního myšlení v procesu založení a rozvoje vlastního e-shopu a rozvoje podnikání založeného na optimalizaci nabídky produktů a souvisejících služeb na webových stránkách
3. Ukázka konkrétního využití globálních on-line distribučních kanálů pro prodej produktů - Amazon a E-Bay v praxi
4. Možnosti elektronického placení přes platební brány – praktická ukázka platebníh systému PayPal a GoPay
5. Ukázka konkrétního využití Search Engine Marketingu - upravování a optimalizace formy a obsahu webových stránek pro zvýšení jejich viditelnosti a vhodné automatizované zpracování v internetových vyhledávačích
6. Ukázka konkrétního využití On-line Keyword Advertising v programu Google Adwords; oslovení potenciálního zákazníka ve chvíli, kdy vyhledává zvolená slova či fráze; použití metrik cost through rate - CTR (míra prokliku), cost per click CPC (cena za zobrazení), pay per click PPC (platba za zobrazení) a další; e-mail marketing
7. Ukázka konkrétního využití programu Google Analytics a Google Trends v praxi - akvizice nových zákazníků, konverze, maximalizace vracejících se zákazníků, identifikace klíčových charakteristik o zákaznících a využití těchto dat k vytvoření optimálnějších marketingových taktik
8. Ukázka konkrétního využití programu Google AdSence pro generování zisku z umístění reklamy na vlastních webových stránkách
9.Ukázka konkrétního využití digitálního marketingu cíleného na mobilní zařízení; SMS a MMS marketing; In-game mobilní marketing; Based Location Marketing (marketing založený na zjištění místa, kde se zákazník nachází), Quick Respond (QR) kódy; Aplikace Ad-meter
10. Ukázka využití efektivních nástrojů sociálních sítí - Youtube, Facebook, Google+, Pinterest, SecondLife
11. Ukázka využití efektivních nástrojů sociálních sítí zaměřených na mobilní zařízení - Instagram
12.Ukázka využití efektivních nástrojů pro budování značky v prostředí sociálních sítí a digitálního marketingu
13. Konkrétní řešení příkladu (case study) - identifikace a použití nejefektivnějších nástrojů digitálního marketingu a sociálních sítí s ohledem na využití omezených zdrojů k podnikání

eLearning