Detail předmětu

Právo informačních systémů

FP-PRISAk. rok: 2021/2022

Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT.

Obsahem jsou zejména aktuální témata jako právo v kyberprostoru, ochrana osobních údajů, elektronické dokumenty a podpisy, úvod do eGovernmentu, ochrana duševního vlastnictví, zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická kriminalita.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška. 

Způsob a kritéria hodnocení

písemný test, v případě ISP seminární práce + písemný test

Osnovy výuky

Předmět je určen pro získání přehledu o právních aspektech tvorby a užívání ICT. Vzhledem k absenci jakéhokoliv jiného právního vzdělání studentů nesupluje výuku základů obecného práva, ale na bázi principu od zvláštního k obecnému mapuje všechny oblasti práva, které jsou typické pro ICT.
Obsah předmětu:
1. Úvod – právo v kyberprostoru, problém jurisdikce a rozhodného práva, které právní předpisy se použijí – přehled.
2. Ochrana osobních údajů – Nařízení GDPR, zvláštní předpisy upravující ochranu osobních údajů – o bankách, o zdravotních službách, návrh nového zákona o ochraně osobních údajů.
3. Elektronické dokumenty a podpisy – Nařízení eIDAS, zákon o službách vyžadujících důvěru; elektronický podpis, elektronická pečeť a časové razítko, certifikáty, vybraná ustanovení zákona o archivnictví, listiny versus elektronické dokumenty.
4. eGovernment – zákon o ISVS, zákon o základních registrech, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky), o elektronické identifikaci.
5. Další předpisy – zákon o některých službách informační společnosti, o elektronických komunikacích apod.
6. Ochrana duševního vlastnictví – autorská a průmyslová práva.
7. Kybernetická bezpečnost – ZKB a prováděcí předpisy.
8. Kybernetická kriminalita – skutkové podstaty podle trestního zákoníku.
9. Kybernetická kriminalita – odhalování a vyšetřování kyberkriminality (pachatelé, expertizy a znalecké posudky), dokazování, co lze podvrhnout a čemu lze věřit.
10. Právo ICT a právní řád – obecně závazné právní předpisy ve vazbě na právo ICT: občanský zákoník a jeho aplikace (ochrana osobnosti, právní úkony, smlouvy apod.)

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v právních aspektech tvorby a užívání ICT, a to v oblasti veřejného i soukromého práva. 

Základní literatura

SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022. 1166 s. ISBN 978-80-7380-849-5. (CS)
MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. Praha: Leges, 2012. 456 s. ISBN 978-80-87576-36-6.
SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2019, s. 201-232. ISBN 978-80-7502-386-5.

Doporučená literatura

SPIRIT, M.: Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 294 s. ISBN 978-80-7380-551.
LECHNER, T. Elektronické dokumenty v právní praxi. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-8757-641-0.
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 1205 s. ISBN 978-80-7380-741-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor