Detail předmětu

E-commerce

FP-ECAk. rok: 2021/2022

Předmět je zaměřen na oblasti:
Základního pojmového aparátu – systémů a modelů obchodu a elektronického obchodu,
Modelování elektronického obchodu,
Projektování elektronického obchodu,
Strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných komponentů elektronického obchodování firem.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Prerekvizity

Práce s grafy a maticemi, množinové vyjádření závislostí, logické funkce, informační gramotnost, orientace v základních ekonomických kategoriích.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Na každém cvičení je prováděna průběžná kontrola postupného zpracování na PC zadaného úkolu (seminární práce) a prezentace vytvořených výsledků. Aktivní práce studenta na cvičeních je průběžně hodnocena a celkově hodnocena max. 40 body, úspěšné zpracování a prezentace zadaného úkolu je hodnoceno max. 60 bodů. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu je min. 70 bodů.
Při hodnocení menším než 70 bodů je studentem zpracován a prezentován v novém termínu další zadaný úkol s ohodnocením max.50 bodů. Pro úspěšné udělení zápočtu je nezbytné získání min.70 bodů ze všech prací.
Požadavky ke zkoušce: student předloží zpracovanou seminární práci podle vzoru při písemné zkoušce. Zásadním požadavkem je aktivní znalost studenta práce s PC tj. vyhledávání zadaných informací na internetu, zvládnutí látky z přednášek a dostupné literatury.

Osnovy výuky

1. Introduction to e-Commerce in Global Information (Digital) Society
2. E-commerce system (market specifics, environmental characteristics, e-commerce models).
3. E-commerce infrastructure and its management (e-commerce infrastructure management with focus on risk management and key enabling technologies).
4. E-environment (the potential of the electronic environment and its analysis, ethics and safety issues).
5. E-commerce strategy (e-commerce strategy and its formulation, potential and constraints of electronic environment).
6. Importance of the supply chain and its management in the electronic environment.
7. E-procurement (electronic marketplaces and their importance in global companies).
8. Digital marketing and promotion (characteristics, tools and potential of the electronic environment in marketing context).
9. Customer and relationship management (CRM characteristics and application in electronic environment, analysis of potential customer).
10. Managing change when developing and implementing e-commerce.
11. Analysis and design of e-commerce (default analysis, process, data and functional modeling, UML, basic principles in creating e-commerce).
12. Implementation and optimization of e-commerce.
13. E-commerce security

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro návrh, implementaci a následné řízení elektronického obchodování v podmínkách globální informační společnosti.
Studenti získají především znalosti systému a modelů elektronického obchodování, jakož i manažerských přístupů k jejich řízení, doplněné o dovednosti v oblasti návrhu, realizace a implementace elektronického obchodu s využitím prostředků ICT. Tyto dovednosti jsou podpořeny praktickou realizací elektronického obchodu s využitím dostupných platforem (Prestashop).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech při zpracování seminární práce. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Základní literatura

LAUDON, K. C. and C. G. TRAVER. E-commerce 2017: Business, Technology, Society. 13th ed. Boston: Pearson, 2017. 912 p. ISBN 978-0-13-460156-4.
CASTANO, A. P. PrestaShop Recipes: A Problem-Solution Approach. 1st ed. Havana: Apress, 2017. 218 p. ISBN 978-1-4842-2573-8.
CHAFFEY, D. Digital Business & E-Commerce Management. 6th ed. Strategy Implementation & Practice. 3rd ed. Trans-Atlantic Publications, 2014. ISBN 978-0273786542.

Doporučená literatura

ALHLOU, F. A. SHIRAZ and E. FETTMAN. Google Analytics Breakthrough: From Zero to Business Impact. 1st ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. 677 p. ISBN 978-1-119-14401-4.
CAMERON, D. HTML5, JavaScript, and JQuery : 24-Hour Trainer. Indianapolis: Wiley, 2015. 385 p. ISBN 978-1-119-00116-4.
SCHAFER, S. M. Html, Xhtml, and CSS Bible. 5th ed. Indianapolis: Wiley, 2010. 795 p. ISBN 978-0-470-52396-4.
SUEHRING, S. & J. VALADE. PHP, MySQL, JavaScript & HTML5 All-in-one for Dummies. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2013. 724 p. ISBN 978-1-118-21370-4.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning