Detail předmětu

Základy financování

FP-ZFIAk. rok: 2021/2022

Podnik a jako součást finančního systému. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování. Zakladatelský rozpočet. Řízení oběžného majetku podniku. Investiční rozhodování. Zdroje financování. Peněžní tok podniku Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou mít přehled o postavení podniku v rámci finančního systému, znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, zásady tvorby rozpočtů a prognózy výnosů z investičních záměrů. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.


Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.


Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni sestavit rozpočet investičního projektu a odhadnout budoucí výnosy na základě zadaných parametrů; aplikovat vhodné metody hodnocení investičních projektů. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou zhodnotit efektivnost vynakládání disponibilních zdrojů na základě metod finanční analýzy.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
• Průběžný test: ověření znalostí za 1. – 5. týden výuky ve cvičeních, student může získat 20 bodů. Tento test nelze opakovat.
• Závěrečný test: ověření znalostí za celý semestr výuky ve cvičeních, student může získat 40 bodů. Test je možné jednou opakovat.
• K získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % možného bodového hodnocení z průběžného a závěrečného testu, tj. 30 bodů.

Zkouška: pouze písemná, teoretické otázky (otevřené i uzavřené), hodnocení dle SZŘ (min. 50 %, tj. 20 bodů), max. počet bodů 40.
Výsledné hodnocení z předmětu: součet bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle SZŘ.

Studenti studující dle ISP mají povinnost absolvovat závěrečný test. Termín bude vypsán v IS.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Podnik a jako součást finančního systému.
2. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování.
3. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich spotřeba.
4. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky.
5. Investiční rozhodování – rozpočet kapitálových výdajů a příjmů. Metody hodnocení investičních projektů.
6. Zdroje financování. Interní zdroje financování.
7. Zdroje financování. Externí zdroje financování.

8. Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow

9. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení.
10. Analýza finančních rozdílových a poměrových ukazatelů.
11. Analýza finančních poměrových ukazatelů.
13. Souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku a přístupy k jejich tvorbě.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studeny se základními finančními toky v podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Základní literatura

MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8.
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010.
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8

Doporučená literatura

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s.
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s.
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BIT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, volitelný
  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning