Detail předmětu

Podnikatelská laboratoř

FP-PLABAk. rok: 2021/2022

Smyslem předmětu je podat studentům základní informace a znalosti o soukromém podnikání a naučit je tyto informace uplatnit při založení vlastní malé firmy, která bude podnikat v oblasti IT, webových a mobilních aplikací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: studenti budou znát všechny náležitosti ohledně založení vlastní malé firmy, včetně souvisejích oblastí z marketingu, lidských zdrojů a financí týkajících se malých firem. Studenti budou schopni aktivně podnikat, tj. založit a řídit malou firmu.
Dovednosti: Specializovat studenty a dát jim dostatek dovedností k založení a řízení vlastní malé firmy.
Kompetence: student budou kompetentní k vlastnímu podnikání v oborech IT, webových a mobilních aplikací.

Prerekvizity

Před studiem daného předmětu musí mít studenti následující znalosti a dovednosti: základní znalosti o živnostenském zákonu, zákonu o obchodních korporacích, insolvenčním zákonu a kreativní myšlení pro založení vlastní malé firmy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Ve cvičeních je používána forma řešení případových studií, kritické doskuse řešeného problému a týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zakončení předmětu musí studenti zpracovat a obhájit semestrální práci (podnikatelský plán pro založení vlastní malé firmy) a složit závěrečný test.
Udělení zápočtu: pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
• Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
• Zpracování a obhájení semestrální práce v určeném termínu - 100 bodů.
Důvody k neudělení zápočtu!!:
• neodevzdání práce v termínu,
• více jak jedna absence,
• neodprezentování podnikatelského plánu.
Pro úspěšné zakončení předmětu je třeba vykonat závěrečný test.
Písemný test bude především z informací uvedených ve skriptech Drobné podnikání pro prezenční formu studia. Dále bude písemný test obsahovat otázky z přednášek i cvičení. Otázky budou jak otevřené, tak uzavřené a 2 příklady. Z písemného testu musí studenti získat minimálně 50 % bodů. Pokud student v 1. termínu nezíská alespoň zmíněných 50 % bodů, má možnost psát opravný písemný test. Písemný test je povinnou částí pro úspěšní zakončení předmětu.

Osnovy výuky

Obsah přednášek:
1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Založení male firmy krok za krokem.
3. Podnikatelský model malého podniku.
4. Výběr podnikatelské entity, výhody a nevýhody. Lokace provozovny.
5. Podnikatelský plan a strategie, model růstu malého podniku, stádia a krize.
6. Řízení zdrojů malého podniku, limitovaný marketing, finanční aspekty, startovní kapitál.
7. Exit malého podniku, insolvenční zákon.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v přípravě a v řízení jejich vlastních budoucích malých firem. Vlastní podnikání bude směřováno do oborů IT, webových a mobilních aplikací. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých firem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Během semestru studenti zpracují semestrální práci. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná, přičemž je povolená jedna absence, kterou student nemusí hlásit a omlouvat. Přesun mezi cvičeními je možný po individuální domluvě s vyučujícím. Cvičení lze nahradit v jiné skupině po individuální domluvě.

Základní literatura

BURNS, P. Entrepreneurship and Small Business Management. Fourth Edition. London: Palgrave, 2016. 540 pp. ISBN978-1-137-43035-9. (EN)
KORÁB, V. a V. BUMBEROVÁ. Drobné podnikání. Brno: CERM, 2014, 65 s. ISBN 80-214-2651-9.
SRPOVÁ, J. V. ŘEHOŘ a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5.
STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou formou. 1. vydání. Praha: C. H. BECK pro praxi. 2007. 199 s. ISBN 978-80-7179-926-9.
VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1069-2.
Maurya Ash. LEAN PODNIKÁNÍ. Přejděte od plánu A k plánu, který funguje. BizBooks, 2016. ISBN 978-80-265-0506-8. (CS)
CROLL, Alistair; YOSKOVITZ, Benjamin; JUREK, Viktor. Lean analýza: využijte data k rychlejšímu vybudování lepšího start-upu. BizBooks, 2016. (CS)
Ries, Eric. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. BizBooks, 2015. (CS)
Osterwalder, A. a kolektiv. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. BizBooks, 2015, 278 stran. ISBN 978-80-265-0425-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT bakalářský, 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

  • Program BAK-MIn bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah přednášek:
1. Úvod do problematiky drobného podnikání, historie, základní pojmy, definice, fakta.
2. Založení male firmy krok za krokem.
3. Podnikatelský model malého podniku.
4. Výběr podnikatelské entity, výhody a nevýhody. Lokace provozovny.
5. Podnikatelský plan a strategie, model růstu malého podniku, stádia a krize.
6. Řízení zdrojů malého podniku, limitovaný marketing, finanční aspekty, startovní kapitál.
7. Exit malého podniku, insolvenční zákon.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Náplň cvičení se vztahuje k následujícím tématům
1. Úvod do problematiky, zadání semestrálních prací.
2. Zakládání malého podniku - Stupeň I: Studie proveditelnosti.
3. Poznání sebe sama.
4. Identifikace oblastí příležitostí. Výběr a ohodnocení podnikatelských příležitostí.
5. Zakládání malého podniku - Stupeň II: Cesta vstupu na trh.
6. Výběr vhodných forem pro drobné podnikání.
7. Zakládání malého podniku - Stupeň III: Podnikatelský model a miniplán.
8. Řízení zdrojů v malé firmě. Marketingový plán malé firmy.
9. Finanční plán.
10. Prezentace semestrálních prací.
11. Prezentace semestrálních prací.
12. Prezentace semestrálních prací.
13. Zápočet.