studijní program

Chemie a chemické technologie

Fakulta: FCHZkratka: NPCP_CHCHTEAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0711A130021

Udělovaný akademický titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout úplné vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a teoretických základů chemické technologie. Studium připravuje absolventa pro výkon kvalifikované činnosti v chemických a příbuzných oborech, nebo pro pokračování v doktorském stupni.

Profil absolventa

Základ profilu absolventa tvoří pokročilé fyzikálně-chemické předměty a techniky instrumentální a strukturní analýzy. Absolvent získá důkladné znalosti o fyzikálně-chemické podstatě chemických i biochemických jevů, struktury látek, vlastnostech přírodních i syntetických materiálů a systémů včetně koloidních. Na vybraných příkladech je seznámen s využitím obecných poznatků v teoretických základech chemicko-technologické praxe. Má dobrou průpravu v laboratorní činnosti, v návrhu experimentů a hodnocení jejich výsledků.
Absolvent má kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích provozních i řídících funkcí firem zejména malotonážního chemického průmyslu, firem vyrábějících speciální produkty, v odděleních firemního výzkumu a vývoje, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích aplikovaného i základního výzkumu. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucích zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství souvisejícího s chemickými záležitostmi.

Charakteristika profesí

Tento akademicky zaměřený program připravuje kvalifikované odborníky pro zejména tvůrčí a výzkumnou práci v oblasti chemie nebo chemické technologie a příbuzných odvětví, jakož i pro další studium v doktorském stupni.
Cílem studia je poskytnout úplné vysokoškolské vzdělání v oboru chemie a teoretických základů chemické technologie. Studium připravuje absolventa pro výkon kvalifikované činnosti v chemických a příbuzných oborech, nebo pro pokračování v doktorském stupni.
Absolvent má kvalifikační předpoklady pro výkon vedoucích provozních i řídících funkcí firem zejména malotonážního chemického průmyslu, firem vyrábějících speciální produkty, v odděleních firemního výzkumu a vývoje, nebo přímo ve výzkumných a vývojových institucích aplikovaného i základního výzkumu. Absolvent může také nalézt uplatnění i ve státních kontrolních a správních institucích zaměřených na oblast chemických výrobků a legislativy nebo v oblasti poradenství souvisejícího s chemickými záležitostmi.

Podmínky splnění

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (ty musí student absolvovat všechny), povinně volitelné (z každé skupiny povinně volitelných předmětů si student vybírá a absolvuje předepsaný počet předmětů) a volitelné. Student magisterského navazujícího studijního programu musí získat v každém roce studia alespoň 40 kreditů (35 kreditů v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. Pokud student v dané části studia nezíská dostatečný počet kreditů, je mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Pro absolvování magisterského navazujícího studijního programu je třeba úspěšně absolvovat povinné a povinně volitelné předměty v celkovém rozsahu nejméně 120 kreditů, vypracovat a odevzdat diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku. Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní části, která spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise ve vyhlášených tematických okruzích.

Vytváření studijních plánů

Základní pravidla a podmínky.
Vytváření studijních plánů se řídí SaZŘ VUT včetně kreditového systému (čl. 5 a 6 SaZŘ). Studijní plán je sestavován jako standardní studijní plán určující umístění předmětů v jednotlivých semestrech studia, tj. v každém semestru je takto určena skladba povinných předmětů a případná nabídka povinně volitelných předmětů. Ve druhém semestru si tak studenti volí alespoň jeden předmět (praktikum) z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve třetím semestru si potom studenti volí alespoň dva předměty z nabídky povinně volitelných předmětů. Kapacita povinně volitelných předmětů může být omezena, aby bylo možno zajistit řádnou kvalitu výuky. Studijní program dále nabízí volitelné předměty, které si studenti podle svého zájmu mohou, ale nemusí volit v semestru, ve kterém je předmět otevřen. Případné odchýlení od standardního studijního plánu (tvorbu individuálního studijního plánu) upravují studijní předpisy VUT a FCH VUT.
Podrobnosti a doplňující informace.
Vyučovací hodina má rozsah 50 minut. Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje průměrnou hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu nebo vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a fakultní vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH. V magisterském navazujícím programu musí student získat minimálně 120 kreditů (109 kreditů v povinných předmětech, minimálně 11 kreditů ve stanovených skupinách povinně volitelných předmětů).
Povinné předměty absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve standardním studijním plánu. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu jsou odborně zaměřené předměty, které profilují studenta do užších oblastí dle jeho zájmů. Další povinně volitelné předměty jsou odborné předměty, jejichž úkolem je rozšířit praktické dovednosti studentů. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Volitelné předměty absolvuje student nad rámec minimálního počtu 120 kreditů. Volitelné předměty rozšiřují oborové znalosti studentů dle jejich zájmů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Během studia musí student absolvovat povinný předmět Angličtina, nebo alespoň jeden odborný předmět vyučovaný v anglickém jazyce.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na chemicky zaměřené bakalářské programy, např. na stejnojmenný program mateřské fakulty. Absolventi mohou pokračovat studiem chemicky zaměřeného doktorského studijního programu, např. v programu Fyzikální chemie nebo Biofyzikální chemie mateřské fakulty.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
---bez specializace109