Detail předmětu

Metody instrumentální analýzy

FCH-MC_MIAAk. rok: 2021/2022

Instrumentální techniky pro charakterizaci vlastností koloidů (velikost a náboj částic, interakce, termodynamické a transportní vlastnosti) a povrchů (smáčení, kontaktní úhel, mikroskpie atomárních sil), analýzu koloidích a speciálních materiálů (termické, reologické, elektrické a elektrooptické vlastnosti, mikroskopie). Teoretické základy metod, příprava vzorků, principy vyhodnocování dat.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni popsat a vysvětlit principy vybraných technik analýzy struktury a vlastností koloidních systémů, materiálů používaných v moderní chemii a chemické technologii a jejich povrchů. Budou umět zvolit techniku pro danou analýzu a její parametry a vyhodnotit získaná data.

Prerekvizity

fyzikální chemie, analytická chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Skoog, D. A, Holler, J.: Principles of instrumental analysis, Cengage Learning, 2017. (EN)
Sommer, L.: Teoretické základy analytické chemie I, II, III, VUTIUM, 1995, 1998, 2000. (CS)
Klouda, P.: Moderní analytické metody, Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1996.
Harris, D.C.: Exploring Chemican Analysis, W. H. Freeman, 2012. (EN)
Podzimek, Š.: Light Scattering, Size Exclusion Chromatography and AF4, Wiley, 2015. (EN)
Mezger, T.G.: Applied Rheology, Anton Paar, 2014. (EN)
Bartovská, L.; Šišková, M.: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, Praha: VŠCHT, 2005. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemného testu, po kterém následuje ústní zkouška. K ústní části lze přistoupit pouze po získání alespoň 50 bodů z písemné části – není-li tomu tak, je zkouška hodnocena stupněm F. Výsledná známka je dána kombinací hodnocení písemného testu a ústní části. Při neúspěšné ústní části je možno opakovat pouze tuto část.
Požadavky pro zkoušku – souhrn vědomostí, který je obsahem předmětu podle sylabu, orientace v probíraných metodách intrumentální analýzy a dovednost aplikace poznatků na technologické problémy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Charakterizace koloidů a povrchů
1. Velikost částic a makromolekul (rozptylové techniky, SEC)
2. Náboj (zeta potenciál); smáčení povrchů, kontaktní úhel
3. Mikroskopie atomárních sil (AFM)
4. Chemická a strukturní analýza disperzí
5. Transportní vlastnosti (sorpční a difúzní techniky)
Analýza materiálů
6. Termická analýza a mikrokalorimetrie (DSC, TG, ITC)
7. Reometrie a viskozimetrie
8. Technologie přípravy tenkých vrstev
9. Elektrické a elektrooptické vlastnosti
10. Mikroskopie (optická a elektronová)

Cíl

Vyložit a vysvětlit principy vybraných technik analýzy struktury a vlastností koloidních systémů, materiálů používaných v moderní chemii a chemické technologii a jejich povrchů. Vysvětlit způsob volby příslušné techniky a jejích parametrů pro požadovnou analýzu a podstatu vyhodnocování dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, ale je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning