studijní program

Geodézie a kartografie

Fakulta: FASTZkratka: DPC-GKAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: doktorský

Kód studijního programu: P0532D260001

Udělovaný titul: Ph.D.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

4 roky

Garant programu

Oborová rada

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Geodézie 100

Cíle studia

Cílem studia doktorského studijního programu Geodézie a kartografie je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované nejvyšší univerzitní vzdělání a vědeckou přípravu ve vybraných aktuálních oblastech oboru. Studium je zaměřeno na komplexní vědeckou přípravu, metodiku samostatné vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie geodézie a kartografie s tím, že jako základní disciplíny jsou prezentovány oblasti geodézie a kartografie, a to především výzkum a vývoj v oblasti analýzy měřičských dat, zpracování prostorových dat, fyzikální, inženýrské a družicové geodézie, fotogrammetrie a laserového skenování dále informačních systémů a digitální kartografie. Vědecká příprava v tomto studijním programu je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Součástí studia je také zapojení studentů do přípravy a řešení národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, prezentace dosažených výsledků na národních i mezinárodních vědeckých a odborných konferencích a jejich publikování v odborných a vědeckých zahraničních i tuzemských časopisech. Během studia získává student nové teoretické poznatky, vlastní zkušenosti z přípravy, realizace a vyhodnocení měření a experimentů a potřebné praktické poznatky také díky úzké spolupráci s praxí a rovněž díky absolvování zahraničních stáží na spolupracujících zahraničních universitách nebo výzkumných pracovištích.
V závěrečné fázi studia provádí student syntézu všech studiem získaných teoretických poznatků i dosažených výsledků vlastní tvůrčí práce a zpracovává svoji disertační práci, u níž je kladen důraz na exaktnost a formulování konkrétních přínosů pro další rozvoj studovaného oboru.
Cílem studia je, aby absolventi našli:
- uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v ČR i v zahraničí v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů,
- našli uplatnění jako akademičtí pracovníci vysokých škol.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Geodézie a kartografie navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň programu geodézie a kartografie. Doktorand musí absolvovat v rámci studia stanovený rozsah rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou doplněny odbornými předměty pokrývajícími metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření dizertační práce jsou voleny další předměty. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších.
Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost, včetně schopnosti publikování dosažených poznatků. V rámci disertační práce se očekává uvedení originálních a dosud nepublikovaných poznatků.
Absolvent doktorského studijního programu Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž ve sféře akademických pracovníků vysokých škol.

Charakteristika profesí

Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných, netradičních a složitých geodetických a kartografických problémů. Absolventi nacházejí uplatnění rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol. Neopomenutelnou možností uplatnění absolventů je i soudně znalecká činnost v oboru geodézie a kartografie a výzkumně vývojová činnost v rámci Regionálního výzkumného centra ADMAS.

Podmínky splnění

Splnění předmětů individuálního studijního plánu, úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky, zahraniční praxe, příslušná tvůrčí činnost a úspěšná obhajoba disertační práce.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů studijních programů uskutečňovaných na Fakultě stavební VUT vymezuje:
Řád studijních programů VUT (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty), který podle čl. 1, odst. 1 písmene:
c) vymezuje procesy vzniku, schvalování a změn návrhů studijních programů před jejich předložením k akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
d) stanovuje formální náležitosti studijních programů a studijních předmětů,
e) vymezuje povinnosti garantů studijních programů a garantů předmětů,
f) vymezuje standardy studijních programů na VUT,
g) vymezuje principy zajišťování kvality studijních programů.
Studijní a zkušební řád Vysokého učení technického v Brně (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty)
Podrobnosti podmínek pro studium na Fakultě stavební VUT v Brně upravuje Směrnice děkana Pro uskutečňování doktorských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (www.fce.vutbr.cz/studium/predpisy/normy.asp?kategorie_id=56) Studium doktoranda probíhá podle individuálního studijního plánu, který zpracuje v úvodu studia školitel ve spolupráci s doktorandem. Individuální studijní plán je pro doktoranda závazný. Jsou v něm specifikovány všechny povinnosti stanovené v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT,
které musí doktorand k úspěšnému ukončení studia splnit. Během prvních tří semestrů skládá doktorand zkoušky z povinných, povinně volitelných příp. volitelných předmětů a současně se intenzivně zabývá vlastním studiem a analýzou poznatků v oboru stanoveném tématem disertační práce a průběžným publikováním takto získaných poznatků a vlastních výsledků. V dalších semestrech se doktorand již více soustřeďuje na výzkum a vývoj, který souvisí s tématem disertační práce, na publikování výsledků své tvůrčí práce a na vlastní zpracování disertační práce. Do konce pátého semestru
skládá doktorand státní doktorskou zkoušku. Doktorand je také zapojen do pedagogické činnosti, která je součástí jeho vědecké přípravy.
Součástí individuálního studijního plánu jsou v jednotlivých ročnících vědecké výstupy:
- pravidelná publikační aktivita (Juniorstav a podobné),
- účast na vědeckých konferencích v tuzemsku i v zahraniční,
- pro obhajobu DZP nutno publikovat – min. 2x Scopus nebo 1x WOS s impakt faktorem.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí. VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své
dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Doktorský studijní program Geodézie a kartografie navazuje na navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie, příp. i na další sesterské navazující magisterské studijní programy.

Vypsaná témata doktorského studijního programu

1. kolo (podání přihlášek od 09.06.2021 do 31.07.2021)

 1. BIM ve výstavbě

  Téma zahrnuje analýzu současného stavu technických a legislativních procesů výstavby, návrh a vytvoření vhodného modelu procesního řízení zahrnující technickou, ekonomickou a administrativní složku pro konkrétní menší stavbu. Při řešení se předpokládá využití internetových informačních technologií, databázových, BIM a GIS nástrojů.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 2. Geometrická přesnost ve výstavbě

  Tématem práce je problematika geometrické přesnosti ve výstavbě. Řešena bude metodika kontrolních měření geometrických parametrů staveb s využitím nejmodernějších geodetických měřicích technologií (robotizované totální stanice, GNSS, laserové skenování, aj.) a jejich dokumentace jako součást prokazování jakosti stavby. Součástí řešení tématu je analýza výrobkových norem (Eurokódů) z hlediska geometrické přesnosti staveb v kontextu současných vytyčovacích ČSN a jiných souvisejících norem.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 3. Integrovaný model kvazigeoidu a geoidu pro území jižní Moravy

  Na území České republiky je k dispozici několik modelů kvazigeoidu a geoidu. K jejich vytvoření byly použity různá data a metody. Vhodné bude posoudit výslednou přesnost jednotlivých modelů, posoudit metody jejich tvorby a navrhnout postup vytvoření integrovaného modelu kvazigeoidu a kvazigeoidu s využitím doplňujících dat.

  Školitel: Vatrt Viliam, prof. Ing., DrSc.

 4. Kartografická vizualizace výsledků rozhodovacích modelů

  Disertační práce se zaměření jak na vyhodnocení současných softwarových řešení s ohledem na možnosti kartografické vizualizace výsledků prostorového rozhodování, tak na návrh a otestování doporučených zlepšení ve vybraných oborech lidských činností.

  Školitel: Ruda Aleš, doc. RNDr., Ph.D.

 5. Měření posunů technologií Globálních Navigačních Satelitních Systémů

  Přehled metodik měření posunů pomocí Globálních Navigačních Satelitních Systémů s ohledem na aktuální stav jejich vývoje. Analýza a kritické zhodnocení dosavadních observačních a vyhodnocovacích postupů s využitím permanentních a epochových observací. Testování modifikovaných postupů GNSS měření posunů na různých typech objektů.

  Školitel: Švábenský Otakar, prof. Ing., CSc.

 6. Monitoring staveb

  Tématem práce je problematika monitoringu staveb. Řešena bude problematika etapových měření i kontinuálního automatizovaného měření s využitím elektronických měřících stanic, laserového skenování. Součástí řešení bude metodika měření, problematika integrace různorodých dat a jejich vyhodnocení, grafické vyjádření výsledků, analýza přesnosti a interpretace výsledků formou informačního systému monitoringu.

  Školitel: Bureš Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 7. Návrh efektivní metody pro využití mračna bodů

  Jeden z moderních způsobů pořízení prostorových dat - laserové skenování generuje značné množství dat s vysokou redundancí. Současné metody zpracování těchto dat (diskrétní konvoluce, strojové učení, klasifikace a další) vyžadují výkonné technické i programové vybavení. Cílem práce bude navrhnout novou efektivní metodu, která bude dostatečně rychlá a přitom nebude vyžadovat speciální technické i programové prostředky. Výsledky budou využity v geografických informačních systémech a BIM.

  Školitel: Bartoněk Dalibor, doc. Ing., CSc.

 8. Práce s BIM v kontextu geodézie

  Předmětem tématu je využití informačního modelování budov (BIM) v geodetické praxi, zejména procesu doplňování informací do BIM z geodetického zaměření pro dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS), zajištění interoperability dat GIS/BIM, vytěžování popisných dat BIM a možnosti publikace BIM v herních prostředích (např. Unreal Engine) pro potřeby inženýrské činnosti.

  Školitel: Machotka Radovan, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA053Doktorský seminář 1 (GAK)cs4PovinnýC1 - 39ano
DYA004Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DEB054Analýza měřických datcs8Povinně volitelnýzkP - 395834ano
DEB055Geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 395834ano
DEB056Sběr a zpracování prostorových datcs8Povinně volitelnýzkP - 395834ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA057Doktorský seminář 2 (GAK)cs8PovinnýC1 - 39ano
DAB029Diskrétní metody ve stavebnictví 1cs4Povinně volitelnýP - 395836ano
DAB038Matematikacs4Povinně volitelnýP - 395836ano
DAB030Numerické metody 1cs4Povinně volitelnýP - 395836ano
DAB039Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 395836ano
DEB058Fyzikální geodéziecs7Povinně volitelnýzkP - 395837ano
DEB059Geodetické sítěcs7Povinně volitelnýzkP - 395837ano
DEB060Kartografiecs7Povinně volitelnýzkP - 395837ano
DEB061Pokročilé geofyzikální technologiecs7Povinně volitelnýzkP - 395837ano
DUB027Systémy řízení bází datcs7Povinně volitelnýzkP - 395837ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA062Doktorský seminář 3 (GAK)cs8PovinnýC1 - 78ano
DAB032Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 395839ano
DAB034Diskrétní metody ve stavebnictví 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395839ano
DAB040Matematika 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395839ano
DAB035Numerické metody 2cs10Povinně volitelnýzkP - 395839ano
DAB036Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 395839ano
DEB063Družicová geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 395840ano
DEB064Fotogrammetrie a laserové skenovánícs8Povinně volitelnýzkP - 395840ano
DEB065Informační systémy a digitální kartografiecs8Povinně volitelnýzkP - 395840ano
DEB066Inženýrská geodéziecs8Povinně volitelnýzkP - 395840ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DYA005Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DEA067Doktorský seminář 4 (GAK)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA068Doktorský seminář 5 (GAK)cs14PovinnýC1 - 78ano
DEA069Státní doktorská zkouškacs20Povinnýzkano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA070Doktorský seminář 6 (GAK)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA071Doktorský seminář 7 (GAK)cs20PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DEA072Disertační prácecs0Povinnýzkano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5834 min. 1 DEB054, DEB055, DEB056
5836 min. 1 DAB029, DAB038, DAB030, DAB039
5837 min. 1 DEB058, DEB059, DEB060, DEB061, DUB027
5839 min. 1 DAB032, DAB034, DAB040, DAB035, DAB036
5840 min. 1 DEB063, DEB064, DEB065, DEB066