studijní program

Elektroenergetika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-EENAk. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0713A060006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 28.5.2019 - 27.5.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 55
Energetika Bez tematického okruhu 45

Cíle studia

Dvouletý navazující magisterský studijní program Elektroenergetika (MPC-EEN) je zaměřen na výchovu inženýrů se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti energetiky, elektrotechniky a související ekonomiky. Cílem studijního programu MPC-EEN je nabídnout takové vysokoškolské studium, které je oborově zaměřeno na celou oblast elektroenergetiky a které studentům předá základní inženýrské znalosti a dovednosti související s výrobou, přenosem, rozvodem a užitím elektrické energie v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně cílené oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe.

Profil absolventa

Studijní program Elektroenergetika umožňuje absolventovi získat kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky a elektrotechniky. Absolvent je schopen uplatnit získané znalosti a dovednosti ve výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, energetice a silnoproudé elektrotechnice. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Absolvent rovněž může pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech.
Studijní program Elektroenergetika je program studijního směru elektrotechnika ve smyslu Vyhl. 50/1978 Sb.
Absolvent získá základní inženýrské znalosti a dovednosti, kterého jej odborně profilují zejména v oblastech souvisejících:
- se základními problémy přenosu elektrické energie,
- s provozem distribučních a průmyslových sítí, s podstatou poruchových stavů těchto sítí, se způsobem jejich chránění a se současně používanými standardy pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie,
- se současným stavem a provozem zařízení elektrických stanic především na úrovni vn a vvn a s teoretickými základy dimenzování rozvodných zařízení a vodičů,
- se základními matematickými modely pro řízení propojených elektrizačních soustav, s výpočty toků výkonů a regulací napětí, s řízením kmitočtu a s dispečerským řízením,
- s přechodnými jevy v elektrizační soustavě,
- s výrobou elektrické energie v elektrárnách a teplárnách, s provozními stavy synchronních alternátorů a způsoby jejich chránění, s dimenzováním a kontrolou zdrojů pro vlastní spotřebu elektrárny,
- s teorií základních a speciálních typů elektrotepelných ohřevů a jejich technickými aplikacemi,
- se základy světelné techniky a základními informacemi o komponentách pro osvětlování, s principy měření světla, s hodnocením osvětlení a se světelnými zdroji,
- se základními a přímými souvislostmi a závislostmi mezi problémy a tématy ryze technického charakteru z oblasti elektroenergetiky a mezi ekonomickými aspekty řešené problematiky,
- s vybranými partiemi z matematiky a fyziky,
- s problematikou kvality elektrické energie a EMC, diagnostikou v elektroenergetice, technikou vysokého napětí, s provozem obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren a další.

Charakteristika profesí

Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia navazujícího magisterského programu Elektroenergetika (MPC-EEN) je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen zaměřených na elektrotechniku a energetiku. V rámci všech výše uvedených technických oblastí jsou rovněž schopni vykonávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. Zaměření studijního programu Elektroenergetika umožňuje také přímé nasazení absolventů jak do výrobní, provozní či servisní technické praxe, tak se uplatní i při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu, nebo může pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu.

Absolventi se mohou uplatnit například na těchto konkrétních odborných pozicích:
- provozní, projekční a řídicí pracovník v elektrárnách, teplárnách, subjektech provozujících elektrické sítě a výrobních podnicích zaměřených zejména na stroje a zařízení pro elektroenergetiku,
- vývojový pracovník v oblasti elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky,
- zkušební technik,
- energetický specialista,
- a další.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
74 kreditů v povinných předmětech,
42 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
4 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů.
Další povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v každé skupině PV předmětů, přitom nezískání minimálního počtu kreditů v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (ústavy FEKT) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí získat na začátku studia odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci. Studenti, kteří nastoupí ke studiu v roce 2020/21 a později, musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-ELEElektrická zařízení elektrárencs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 18 / PR - 9ano
MPC-PRSPřenosové sítěcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 16 / Cp - 4 / L - 6ano
MPC-SVTSvětelná technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 14 / L - 12ano
MPC-DELDiagnostika v elektroenergeticecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 16 / L - 10PVA1ano
MPC-MZEMalé zdroje elektrické energiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 20PVA1ano
MPC-NPENekonvenční přeměnycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 12 / L - 14PVA1ano
MPC-PSDProjektování silových a datových rozvodůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 27 / L - 12PVA1ano
MPC-TVNTechnika vysokých napětícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 12 / L - 14PVA1ano
MPC-FPLFyzika a diagnostika plazmatucs5Povinně volitelnýzkP - 26 / Cp - 20 / L - 6PVA2ano
MPC-FPFFyzika pevné fázecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 13PVA2ano
MPC-KVEKvantová a laserová elektronikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
MPC-MFYModerní fyzikacs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / COZ - 13PVA2ano
MPC-DREDiferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice.cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / CPP - 13PVA3ano
MPC-PSOPravděpodobnost, statistika a operační výzkumcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 26PVA3ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-ESVElektrické stanice a vedenícs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 18 / L - 12 / PR - 9ano
MPC-ELTElektrotepelná technikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / L - 16ano
MPC-PRJPřechodné jevycs6Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 27 / Cp - 12ano
MPC-JELJaderné elektrárnycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 4 / L - 22PVA1ano
MPC-PQ1Kvalita elektrické energie a EMCcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 10 / Cp - 4 / L - 12PVA1ano
MPC-OSVOsvětlovací soustavycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 10 / L - 12 / PR - 4PVA1ano
MPC-MEMModelování elektromagnetických polícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26PVA2ano
MPC-NANNanotechnologiecs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 6 / L - 7 / PR - 13PVA2ano
MPC-NDDNedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13PVA2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MEZDistribuční a průmyslové sítěcs5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 6 / Cp - 16 / L - 4ano
MPC-RESŘízení elektrizačních soustavcs6Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 8 / Cp - 18ano
MPC-MPNSemestrální prácecs3PovinnýklK - 26ano
MPC-DMEDiagnostické metody v elektrotechnicecs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
MPC-DJZDiagnostika a jištění elektrických zařízenícs6Povinně volitelnýzkP - 39 / Cp - 4 / L - 22PVB2ano
MPC-ELOElektronické obvodycs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26 / L - 13PVB2ano
MPC-MTEModerní technologie elektronických obvodů a systémůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / L - 26PVB2ano
MPC-PMPPokročilé metody programování PLCcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-TESTeorie elektrických strojůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 39 / Cp - 26PVB2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-MSNDiplomová prácecs20PovinnýVD - 52ano
MPC-EELEkonomika elektroenergetikycs5Povinnýzá,zkP - 39 / COZ - 7 / Cp - 6ano
MPC-EMSElektronické měřicí systémycs7Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
MPC-EZPEnergetika zemního plynucs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 13PVB2ano
MPC-PELPrůmyslová elektronikacs6Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-UEOÚložiště energiecs5Povinně volitelnýzkP - 26 / L - 26PVB2ano
MPC-ADPVzájemný převod A/D signálůcs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / L - 39PVB2ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
MPA-PSYPower Systemsen, cs3Povinně volitelnýklP - 26PVB1ano
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW1Desktop systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-EPLEPLAN - projektování v elektrotechnicecs4VolitelnýklCp - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MPC-OPNOdborná praxecs4VolitelnýPX - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-POMPodnikatelské minimumcs4VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
XPC-MW3Síťové technologie Microsoft Windowscs5VolitelnýzkCp - 52ne
MPC-UINUmělá inteligencecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2Povinně volitelnýCj - 26PVB1ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Povinně volitelnýzá,zkCj - 26PVB1ano
MPC-AZEAlternativní zdroje energiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-ELBBezpečná elektrotechnikacs2VolitelnýzkP - 26ano
XPC-CASCISCO akademie - CCNA Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
MPC-FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-LADLaboratorní didaktikacs0VolitelnýP - 13ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
MPC-MATMaticový a tenzorový početcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / CPP - 18 / PR - 8ano
MXMNOdborná praxecs0VolitelnýPX - 26ne
XPC-MW4Podnikové technologie Microsoftcs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ne
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MW5Programování v .NET a C#cs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
MPA-PPMProperties and Production of Electrotechnic Materialsen3VolitelnýklP - 26ano
MPC-RP2Regulované pohony 2cs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
MPC-RETRétorikacs2VolitelnýP - 26ano
SPC-MSNSeminář k diplomové prácics10VolitelnýS - 13ano
XPC-MW2Serverové systémy Microsoft Windowscs5VolitelnýzkP - 26 / Cp - 26ano
XPC-TPRTechnické právocs3VolitelnýP - 39ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVA1 20 kr - 41 kr MPC-DEL (5 kr), MPC-MZE (5 kr), MPC-NPE (5 kr), MPC-PSD (6 kr), MPC-TVN (5 kr), MPC-JEL (5 kr), MPC-PQ1 (5 kr), MPC-OSV (5 kr)
PVA2 5 kr - 35 kr MPC-FPL (5 kr), MPC-FPF (5 kr), MPC-KVE (5 kr), MPC-MFY (5 kr), MPC-MEM (5 kr), MPC-NAN (5 kr), MPC-NDD (5 kr)
PVA3 5 kr - 10 kr MPC-DRE (5 kr), MPC-PSO (5 kr)
PVB1 7 kr - 999 kr MPC-EFE1 (2 kr) zimní/letní sem., MPC-EFE2 (2 kr) zimní/letní sem., MPA-PSY (3 kr)
PVB2 5 kr - 65 kr MPC-DME (6 kr), MPC-DJZ (6 kr), MPC-ELO (6 kr), MPC-MTE (6 kr), MPC-PMP (6 kr), MPC-TES (6 kr), MPC-EMS (7 kr), MPC-EZP (5 kr), MPC-PEL (6 kr), MPC-UEO (5 kr), MPC-ADP (6 kr)