Detail předmětu

Chemická legislativa

FCH-MCT_CHL2Ak. rok: 2021/2022

Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení). Výstražné symboly, H-věty, P-věty. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi. Balení a označování chemických látek. Nakládání s chemickými odpady. Základy první předlékařské pomoci. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání poznatků o legislativě v chemii, o zacházení s chemickými látkami a o základech první pomoci

Prerekvizity

Vstupním požadavkem je skutečnost, že studenti pracují s chemickými látkami

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Test, po jehož absolvování získá student zápočet. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 13 z 15 bodů.

Osnovy výuky

Výuka předmětu je rozdělena do sedmi níže uvedených tematických celků. Studenti jsou s tematikou seznámeni na úvodní přednášce, dále je předmět vyučován formou řízeného studia, studentům je k dispozici plnohodnotný e-learningový kurz, seznamující studenty s platnou legislativou a bezpečností práce v následujících oblastech:

1. Legislativa v oblasti zacházení s chemickými látkami (zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických směsích, zákon 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, včetně doprovodných vyhlášek a nařízení)
2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
4. Bezpečnostní listy, jejich využití pro práci s chemikáliemi
5. Nakládání s chemickými odpady
6. Základy první předlékařské pomoci
7. Pokyny pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT v Brně

Učební cíle

Cílem je podat základní informace, které se obecně týkají zacházení s chemickými látkami (legislativa, první pomoc, bezpečnostní listy) formou přednášky, seznámit studenty s pravidly, která byla pro zacházení s chemickými látkami na FCH VUT schválena KHS Brno a naučit studenty systému práce s chemickými látkami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná prezence na přednášce a úspěšné vykonání testu.

Základní literatura

https://www.vutbr.cz/elearning/ (CS)
Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (CS)
Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (CS)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHM magisterský navazující

  obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHM magisterský navazující

  obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_SCH magisterský navazující

  obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NKCP_SCH magisterský navazující

  obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor