Praktické stáže

Praktické stáže
erasmus+

Praktické stáže studentů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Cílem praktických stáží Erasmus+ je umožnit studentům absolvovat v rámci studia oborově relevantní pracovní praxi v zahraničnímu podniku v rozsahu plného úvazku, získat zkušenosti se zaměstnáním v evropském kontextu, rozvinout specifické schopnosti, včetně jazykových a navazovat a prohlubovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a soukromými či veřejnými subjekty.

Přínosem účasti na praktické stáži je pro studenta především možnost prakticky aplikovat teoretické znalosti studovaného oboru a posílení klíčových kompetencí s ohledem na budoucí pracovní uplatnění. Současně může pro studenta být zdrojem prvních kontaktů pro budoucí hledání stálého pracovního místa, přispěje k jeho osobnímu rozvoji i zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.Přínosem pro podniky by měla být nejen přítomnost levné pracovní síly – benefit pro podniky je potřeba chápat a prezentovat především v kontaktu s akademickou sférou, možnosti inovací poznatků a metod a zvýšení povědomí o podniku.

Praktické stáže se mohou konat pouze v zemích zapojených do programu Erasmus+ (dále jen programová země):

 • členské země EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Srbsko, Severní Makedonie a Švýcarsko

PODMÍNKY ÚČASTI

Praktické stáže v zahraničí se může účastnit student, který:

 • je řádně zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na VUT
 • je po celé období stáže řádně zapsán (mimo absolventské stáže) ke studiu na vysílající instituci. Studium v daném oboru na vysílající instituci nesmí před ukončením stáže v zahraničí přerušit ani ukončit
 • byl vybrán ve výběrovém řízení
 • splňuje kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické stáže studentů

PODMÍNKY PRAKTICKÉ STÁŽE

Dlouhodobá praktická stáž

 • 2–12 měsíců
 • možnost kombinace fyzického výjezdu s virtuální složkou, přičemž musí být dodržena minimální délka fyzické mobility v délce dvou měsíců
 • určena pro všechny studenty

Krátkodobá praktická stáž

 • 5-30 dnů
 • určena pouze pro doktorandy, netýká se absolventů

Krátkodobá kombinovaná praktická stáž

 • 5-30 dnů
 • určena pro studenty s omezenými příležitostmi, netýká se absolventů

V rámci praktické stáže není možné sbírat data pro účely psaní diplomové/disertační práce, konzultovat práci s odborníky, psát odborné články či pracovat na vlastním výzkumném projektu. Student může stáž realizovat ve výzkumné laboratoři, podílet se na výzkumu pro danou instituci a učit se tak novým metodám a postupům

FINANČNÍ PODMÍNKY

Student obdrží na základě podepsané účastnické smlouvy na dobu svého pobytu finanční podporu pro realizaci mobility dle paušálních sazeb pro cílovou zemi.

Finanční podpora je pouze příspěvkem a neklade si za cíl pokrývat veškeré náklady a předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Finanční podpora programu Erasmus+ je slučitelná se mzdou či jiným plněním ze strany hostujícího podniku vyjma prostředků jiných programů Evropské unie.

Finanční prostředky se vyplácí

 • v CZK na korunový účet vedený u jakékoliv banky v ČR
 • v EUR na eurový účet vedený u jakékoliv banky v Evropské unii

Student musí mít před podpisem účastnické smlouvy ve STUDIS uvedený bankovní účet, na který mu bude zasláno stipendium.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.

Výplata finanční podpory u praktických stáží proběhne před zahájením pobytu, po podpisu účastnické smlouvy. 

Erasmus grant 2023/2024

Dlouhodobá praktická stáž

750 EUR/měsíc - Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

630 EUR/měsíc - Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko

Krátkodobá praktická stáž

79 EUR/den – do 14. dne aktivity

56 EUR/den – od 15. do 30. dne aktivity

STUDENTI S OMEZENÝMI PŘÍLEŽITOSTMI

Účastníci s ekonomickou překážkou

 • do této skupiny se řadí studenti s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami, specifickými požadavky na stravování aj.
 • jednorázové navýšení finanční podpory se přiděluje následovně:
  • dlouhodobé mobility - 250 EUR/měsíc
  • krátkodobé mobility - 100 EUR/5-14 dní, 150 EUR/15-30 dní
 • student s ekonomickou bariérou dokládá nárok na příspěvek na dítě/sociální stipendium/doložení příjmu domácnosti
 • student s dětmi/závislými osobami doloží rodný list/ošetřovné a doložení příjmu domácnosti
 • student se specifickými požadavky na stravování doloží lékařskou zprávu

Účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Student může prostřednictvím institucionálního koordinátora programu Erasmus+ požádat Národní agenturu (DZS) o příspěvek na zvýšené náklady spojené se specifickými potřebami vyplývajícími z jeho zdravotního stavu (zejm. v případě těžkého handicapu) pomocí příslušné varianty formuláře:

varianta I: jednodušší typy žádostí do výše 3.000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na: stravování (různá dietní opatření, např. celiakie, diabetes; proplácí se rozdíl v ceně oproti běžnému stravování a nákupu), dopravu (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu), ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy), lékařskou péči (pravidelné návštěvy v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie apod.), speciálně upravené studijní materiály apod.

varianta II: žádosti nad 3 000 EUR na zahraniční výjezd. Finance se poskytují např. na asistenta nebo na doprovázející osobu;

varianta III: Žádosti nad 20 000 EUR na zahraniční výjezd.

 • termín podání žádosti je otevřený v období od 1. 6. 20XX do 31. 7. 20XX+1, žádost však musí být institucionálnímu koordinátorovi předložena alespoň 30 dní před zahájením příslušné mobility. Není možné žádost podat a schválit zpětně.
 • Institucionální koordinátor programu Erasmus+ je povinen provést kontrolu žádosti a korekci požadovaných nákladů, které tvoří rozdíl mezi běžnými náklady za zboží či služby v cílové zemi a zvýšenými náklady, vyplývajícími ze specifických potřeb studenta.
 • k žádosti je nutné doložit lékařskou zprávu, kopii průkazu ZTP (pokud jej student vlastní), dokumenty programu Erasmus+ pro příslušnou mobilitu a akceptační dopis, v němž přijímající instituce uvede, že je srozuměna se zdravotním stavem a specifickými potřebami studenta.
 • veškeré prostředky, které budou případně Národní agenturou přiznány, je nutné po skončení pobytu řádně vyúčtovat.
 • účastník musí během výjezdu ukládat účetní doklady a po návratu provede s koordinátorem vyúčtování za doložení všech účetních dokladů.

TERMÍNY PŘIHLAŠOVÁNÍ

Termíny 2024

Výběrové řízení na letní semestr 23/24

 • leden 2024
 • realizace mobilit od 1.2.2024 do 30.9.2024

Výběrové řízení na letní semestr 23/24

 • DUBEN 2024
 • realizace mobilit do 30.9.2024

Výběrové řízení na zimní semestr 24/25

 • bude upřesněno
 • realizace mobilit od 1.7.2024 do 31.12.2024

Termín výběrových řízení je orientační a závisí především na aktuální dostupnosti finančních prostředků v rámci Erasmus+.

PŘIHLÁŠKA

Praktické stáže si vyhledávají a dojednávají studenti sami. Je možné oslovit jakoukoliv organizaci, která odpovídá pravidlům pro výběr vhodných přijímajících organizací. Nabídku pracovních stáží naleznete například na ErasmusIntern.org. Pokud by Vám činilo potíže hledání vhodné organizace pro praktickou stáž, zde naleznete seznam institucí, do kterých vyjeli studenti VUT v minulém období: FA; FAST; FAVU; FCH; FP; FIT; FEKT; FSI; CEITEC

Stáž musí být vždy sjednána na plný pracovní úvazek (min. 35 hodin týdně), v opačném případě nemůže být realizována

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím STUDIS.

Student do přihlášky vkládá předjednaný plán pracovní stáže (Traineeship Agreement), který musí obsahovat identifikaci smluvních stran, konkrétní a podrobný pracovní plán, plán monitoringu a hodnocení, očekává se popis pracovní pozice a úkolů stážisty během pobytu (doporučujeme psát jasně, srozumitelně a především být konkrétní, omezit kvantifikátory a neurčité termíny ("všechny, některé, různé" apod.)

PŘED ODJEZDEM

Uzavření účastnické smlouvy

Po schválení přihlášky ve výběrovém řízení se student osobně dostaví podepsat účastnickou smlouvu na Oddělení internacionalizace na Rektorátu VUT, a to nejpozději týden před zahájením stáže. Smlouvu nelze uzavřít po začátku stáže.

Začátkem stáže se rozumí první den, kdy musí být stážista přítomen v přijímající instituci (první den výkonu praktické stáže, běžný je pracovní den).

Koncem stáže se rozumí poslední den, kdy musí být stážista přítomen v přijímající instituci (poslední den výkonu praktické stáže, běžný je pracovní den).

Do délky trvání pobytu se nezapočítávají dny cesty.

Před podpisem účastnické smlouvy je student povinen:

 • vložit do informačního systému plně podepsaný Traineeship Agreement
 • vložit do STUDIS číslo bankovního účtu, na který bude vyplacena finanční podpora
 • zajistit si pojištění (zdravotní, úrazové, pojištění odpovědnosti)
 • sjednat si schůzku na oddělení Internacionalizace online prostřednictvím rezervačního systému (studenti bez předem potvrzené schůzky nebudou odbaveni)

Online jazyková podpora

 • student má možnost vyplnit jazykový test a posoudit své jazykové schopnosti
 • jazykový test se vyplňuje na wbeové stránce EU Academy, kde si student založí účet a vyhledá „English placement test“


Checklist
na celý proces pobytu (před, průběh a konec pobytu) jsme vytvořili pro všechny fakulty: CEITEC, FA, FAST, FAVU, FEKT, FCH, FIT, FP, USI, FSI, kde si můžete kontrolovat jednotlivé dokumenty.

BĚHEM POBYTU

Změny v Traineeship agrementu

Změny v pracovním plánu stáže oznámí student písemně prostřednictvím formuláře Changes to Traineeship Agreement, ihned jakmile nastanou. Změny je potřeba nahlásit fakultní referentce a rovněž Oddělní internacionalizace.

Průběžná zpráva

V polovině stáže student podává Oddělení internacionalizace Rektorátu VUT průběžnou zprávu o své činnosti v podniku v rozsahu zhruba 1 listu A4. V případě krátkodobé stáže podává student pouze závěrečnou zprávu na konci pobytu.

Prodloužení stáže

 • student má možnost v průběhu stáže požádat o její prodloužení prostřednictvím žádosti o prodloužení pobytu
 • žádost musí být potvrzena zástupnce zahraniční instituce a pověřeným pracovníkem na dané fakultě a poté odeslaná na Oddělení Internacionalizace minimálně 30 dní před ukončením stáže
 • studentovi nevzniká nárok na financování prodloužené doby stáže automaticky, záleží na vysílající instituci, zda mu na prodlouženou dobu pobytu přidělí další finanční podporu
 1. prodloužení bez nároku na finanční podporu: student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však statut Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody
 2. prodloužení s finanční podporou: je možné jen v případě dostatečných finančních prostředků z programu Erasmus+, změna celkové částky finanční podpory musí být uvedena v dodatku k účastnické smlouvě

Aktuálně jsou praktické stáže prodlužovány bez finanční podpory Erasmus+.

Zkrácení stáže

 • je možné po dohodě studenta s vysílající institucí a je řešeno dodatkem k účastnické smlouvě a poměrným zkrácením finanční podpory
 • v případě, že student zkrátí pobyt o více než 5 kalendářních dní, je povinen vrátit poměrnou část přiděleného grantu.
 • u krátkodobých praktických stáží neplatí tolerance 5 kalendářních dní a student je při jakémkoliv zkrácení pobytu vrátit poměrnou část přidělené finanční podpory

PO NÁVRATU

Po návratu z praktické stáže je student povinen:

 • odevzdat osobně na Oddělení Internacionalizace originál Traineeship Certificate – potvrzení o reálné délce stáže podepsané přijímající organizací, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení stáže (je možné akceptovat i zaslání Traineeship Certifikátu z přijímající instituce na email erasmus@vutbr.cz)
 • odevzdat na Oddělení Internacionalizace závěrečnou zprávu (v případě krátkodobé praktické stáže)
 • do 15 dnů od výzvyvyplnit závěrečnou zprávu z praktické stáže (EU Survey) v online databázi Evropské komise (výzvu obdrží na svůj školní e-mail) a vyplnit Anketu VUT ve Studisu.
 • nechat si uznat stáž do studia (netýká se absolventských stáží) – uznávání kreditů je v plné kompetenci jednotlivých fakult/kateder/ústavů a garantů stáže; o procesu uznávání kreditů se informujte na zahraničním/studijním oddělení své fakulty

  VIII. ČASTO KLADENÉ DOTAZY