studijní program

Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Fakulta: FASTZkratka: NPC-SIKAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0732A260026

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 8.10.2019 - 8.10.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

1.5 let

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Stavebnictví Stavební konstrukce 70
Stavebnictví Dopravní stavby 30

Cíle studia

Členění třísemestrálního navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních programů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen „FAST VUT“), které odpovídají současné poptávce a potřebám technické praxe v České republice (ČR) a v Evropské unii (EU).
Studijní program je po obsahové stránce vytvořen tak, že vyhovuje požadavkům:
- zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“),
- nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
a to vše v souladu s metodickými materiály rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a dokumentům Vysokého učení technického v Brně (dále jen „VUT“) a FAST VUT.
Studijní program je vyučován v českém jazyce v prezenční formě studia a je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření v ČR i v EU. Obsahová stránka výuky navazuje především na znalosti absolventů čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby na FAST VUT. Studijní program rovněž umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia na jiných vybraných vysokých školách s obdobným zaměřením.
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a znalostí v teoretických a inženýrských disciplínách v oblasti navrhování a posuzování stavebních konstrukcí a dopravních staveb. Náplní studijního programu jsou teoreticky zaměřené předměty s ukázkami praktických aplikací. Povinné předměty jako základ odbornosti studenta jsou zaměřeny na vybrané statě ze statiky a dynamiky staveb, zakládání a dopravních staveb s provázaností na celé stavebnictví a také na ekologii a životní prostředí. Povinné předměty tvoří podklad pro povinně volitelné předměty, které rozšiřují odbornost studenta v oblasti betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, konstrukcí z kompozitních materiálů a skla, projektování pozemních komunikací, železničních staveb a uzlů a rovněž v diagnostice a hodnocení konstrukcí. Studium je doplněno předměty právního a manažerského základu.
Absolvent získá odborné znalosti na vysoké úrovni a v potřebné kvalitě, které uplatní v praxi při navrhování, realizování, rekonstrukcích nosných konstrukcí a mostů a rovněž dopravních staveb silničních i železničních.
Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky je absolvent oprávněn používat titul „inženýr“ (ve zkratce Ing. před jménem).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby, získá v průběhu třísemestrálního studia prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín. Jeho studium je postupně cíleně zaměřeno na navrhování betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, statiku inženýrských konstrukcí, geotechniku a zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení a diagnostiku staveb a hodnocení všech typů existujících konstrukcí.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice dané specializace a zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolutoriu je pak schopen samostatně řešit i náročné odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu.
Absolvent je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci inženýrských a dopravních staveb, zpracovávat stavebně technické průzkumy i odborná stanoviska a znalecké posudky, hodnotit stavebně statický a stavebně technický stav existujících konstrukcí a dopravních staveb. Svoje uplatnění může najít rovněž v oblasti výzkumu a vývoje.
Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen nést odpovědnost za řízení jednotlivců nebo skupin a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel.
Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu pro získání titulu Ph.D. Po splnění předepsané praxe může absolvent navazujícího magisterského studijního programu bez rozdílových zkoušek získat autorizaci jako autorizovaný inženýr v oborech a specializacích týkajících se konstrukcí a dopravních staveb, udělovaných Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedná se o obory „Statika a dynamika staveb“, „Dopravní stavby“, „Mosty a inženýrské konstrukce“, „Geotechnika“ a „Zkoušení a diagnostika staveb“.

Charakteristika profesí

Absolvent je cíleně odborně zaměřen na problematiku na navrhování betonových, zděných, kovových a dřevěných konstrukcí a mostů, statiku inženýrských konstrukcí, geotechniku a zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení a diagnostiku staveb a hodnocení všech typů existujících konstrukcí.
Po absolutoriu je pak schopen samostatně řešit i náročné odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Absolvent je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu staveb, ale i při jejich přípravě a realizaci. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci inženýrských a dopravních staveb, zpracovávat stavebně technické průzkumy i odborná stanoviska a znalecké posudky, hodnotit stavebně statický a stavebně technický stav existujících konstrukcí a dopravních staveb.
Absolvent je připravován na výkon regulovaného povolání související s projektováním a realizací nosných konstrukcí staveb včetně inženýrských konstrukcí, mostů, podzemních staveb a dopravních staveb silničních i železničních. Jedná se o autorizační obory „Statika a dynamika staveb“, „Dopravní stavby“, „Mosty a inženýrské konstrukce“, „Geotechnika“ a specializaci „Zkoušení a diagnostika staveb“.
Typickým zaměstnavatelem jsou orgány státní správy a územních samosprávných celků, státní i soukromé organizace zabývající se navrhováním a projektováním stavebních konstrukcí, mostů, podzemních staveb, staveb dopravní infrastruktury. Jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti je předpokladem i pro eventuální působení v zahraničí. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen nést odpovědnost za řízení jednotlivců nebo skupin a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích. Absolvent má rovněž předpoklady pro své uplatnění v oboru jako soukromý podnikatel. Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu pro získání titulu Ph.D. a najít uplatnění rovněž v oblasti výzkumu a vývoje.
Dlouhodobá uplatnitelnost absolventů stávajícího magisterského studijního programu v praxi v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb (bez pokračujících ve studiu) se dlouhodobě pohybuje mezi 90 % až 100 % do 1/2 roku od ukončení studia (interní statistiky ústavů oboru). Obecná uplatnitelnost v praxi je prakticky 100%. Předpokládá se, že uplatnitelnost absolventů nově navrženého studijního programu bude obdobná.

Podmínky splnění

Splnil všechny studijní povinnosti předepsané studijním plánem studijního programu, získal předepsaný počet kreditů (90 kreditů) a odevzdal ve stanoveném termínu diplomovou práci. Úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z těchto částí:
- obhajoby bakalářské práce,
- ústní státní zkoušky, která sdružuje tři tematické okruhy.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů se řídí:
- zákonem o vysokých školách,
- nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditaci ve vysokém školství,
- Doporučenými postupy pro přípravu studijních programů (materiál NAU 8/2017),
- Metodickými materiály pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu (materiál NAU)
- Řádem studijních programů VUT,
- Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VUT,
- Studijním a zkušebním řádem VUT (dále jen „SZŘ“),
- Směrnicí Standardy studijních programů VUT,
- dalšími dokumenty a také platnou Směrnicí děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Objednávky povinně volitelných předmětů se řídí platným Pokynem děkana Přihlašování studentů do studijních zaměření a objednávky povinně volitelných předmětů.
V SZŘ a ve Směrnici děkana Pravidla pro organizaci studia v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně je podrobně specifikováno studium ve studijních programech, specifikují akademický rok a jeho časové členění a dobu studia, studijní plány, kreditový systém, způsob výuky a její zabezpečení, dokumentaci předmětu, studijní poradenství, způsob zakončení studia předmětu, ověřování studijních výsledků, zápočet a klasifikovaný zápočet, kolokvium a zkoušku, klasifikační stupnici, vážený studijní průměr, průběžnou kontrola studia a podmínky pro pokračování ve studiu, zápis do studia a zápis do dalšího roku studia, přerušení studia, uznávání zkoušek nebo splnění jiných studijních povinností, zanechání studia, ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu, řádné ukončení studia, státní závěrečnou zkoušku, zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky, diplomovou práci a její obhajobu, hodnocení státní závěrečné zkoušky, celkové hodnocení studia, pravidla o organizaci studia, dokumentaci o studiu, zveřejňování závěrečných prací, postup při odhalení plagiátorství, překážky ve studiu, ukončení studia, pochvaly a ocenění, zdravotní způsobilost a komunikaci prostřednictvím informačního systému VUT, průkaz studenta atd.
Studijní plán obsahuje:
- 1 teoretický předmět profilujícího základu studijního programu,
- 8 předmětů profilujícího základu studijního programu,
- 11 skupin povinně volitelných předmětů typu A,
- 2 skupiny povinně volitelných předmětů typu B,
- a volitelné předměty (celkem za 2 kredity, což je méně než doporučení VUT).
Uvedené předměty odpovídají cílům studia a oblasti vzdělávání Stavebnictví.
Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby se dělí na zaměření:
- Konstrukce (KON),
- Dopravní stavby (DST),
Která korespondují se základními tematickými okruhy: Stavební konstrukce a Dopravní stavby oblasti vzdělávání Stavebnictví. Zaměření jsou dány volbou povinně volitelných předmětů ze skupin PVP1, PVP2, PVP3, PVP9, PVP10 a PVP13. Předměty v uvedených skupinách mají pro přehlednost uvedené zaměření v závorce.
Výuka je organizována podle týdenních rozvrhů, s výjimkou předmětů, které vyžadují výuku se zvláštním časovým průběhem. Převážná část výuky je organizována formou:
- přednášek v audiovizuálních přednáškových místnostech vybavených moderní technickou tak, aby výuka probíhala v souladu s aktuálními metodami výuky,
- cvičení (např. v počítačových učebnách vybavených všemi potřebnými programy, v plně moderně vybavených laboratořích atd.),
- odborných exkurzí atd.,
které se konají podle pravidelného, týdenního rozvrhu a během nichž má student možnost přímo získávat poznatky. Předmět je zakončen udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky, vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu.
Současně student v rámci volitelných předmětů si může zvolit technickou angličtinu či jiný jazyk zajišťovaný Fakultou stavební VUT (Ústavem společenských věd), v případě že jeho jazyková úroveň v anglickém jazyce je vyšší než B1.
Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů – European Credit Transfer System (ECTS). V každém akademickém roce je ve stanovených termínech kontrolováno, zda student získal v daném úseku studia počet kreditů v předepsané struktuře stanovené studijním plánem studijního programu, a zda úspěšně ukončil opakované předměty, jejichž absolvování je pro daný studijní program povinné. Minimální počet získaných kreditů nutných pro pokračování ve studiu je minimálně 30 kreditů pro postup do dalšího ročníku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na Fakultě stavební VUT je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání kvalifikace stavebního inženýra. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.
VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici č. 11/2017 (www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/uplne-zneni-smernice-c-11-2017-p147551).
K podpoře zajištění rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání má VUT v organizační struktuře začleněno Poradenské centrum „Alfons“, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT a jeho posláním je poskytovat poradenství a podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifickými vzdělávacími potřebami se rozumí poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronické somatické onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti a psychické onemocnění (alfons.vutbr.cz/o-nas).
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia. K dalším službám centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pak také patří tlumočnický a přepisovatelský servis, či asistenční služby – průvodcovské, prostorové orientace s cílem umožnit těmto studentům především prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Děje se tak prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy vhodnou úpravou studijního režimu, což však nelze chápat jako zjednodušení obsahu studia či úlevy studijních povinností.

Návaznost na další typy studijních programů

Navazující studijní program Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství se specializací Konstrukce a dopravní stavby.
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu může pokračovat ve studiu doktorského studijního programu obdobného zaměření.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NDA027Dynamika (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NVA035Ekonomika ve stavebnictvi cs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
NNA008Geografické informační systémycs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
NAA022-AMatematika 5 (K)en4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NDA028Nelineární mechanika cs4PovinnýklP - 26 / C1 - 13ano
NMA008Projektování pozemních komunikacícs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NFA015Zemní konstrukce cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
NNA009Železniční konstrukce 1cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BYA002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
NDA029Spolehlivost konstrukcí cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
NLB032Betonové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265761ano
NMB010Dopravní inženýrství (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265761ano
NOB028Kovové mosty 2 (KON)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265762ano
NNB010Železniční stanice a uzly 1 (DST)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265762ano
NMB009Diagnostika a management vozovek (DST)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NMB011Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NFB016Speciální metody zakládání (KON)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NDB019Statická a dynamická analýza stavebních konstrukcí (KON)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NIB013Stavební průzkumy pro rekonstrukce staveb (KON)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NOB030Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů (KON)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NLB031Vybrané statě z betonových konstrukcí 1 (K)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
BNA007Vybrané statě ze železničních staveb 1 (DST)cs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265763ano
NPB024Inženýrské sítěcs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135764ano
NLB033Navrhování betonových a zděných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135764ano
NOB029Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požárucs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135764ano
NEB028Stavební a průmyslová geodeziecs2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135764ano
NUB013Algoritmizace a programovánícs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265765ano
NAB023Aplikovaná matematikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265765ano
NUB017Databázové systémycs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265765ano
NCB008Chemie stavebních materiálůcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265765ano
NBB009Speciální fyzikacs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265765ano
NZB012Etika v podnikání cs2Povinně volitelnýP - 265766ano
NZB013Prezentační dovednostics2Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135766ano
NZB014Psychologie ve firemní praxics, en2Povinně volitelnýP - 265766ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
NLB036Speciální betonové konstrukce (K)cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265769ano
NMB015Technologie pozemních komunikací (K)cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265769ano
NOB032Kovové konstrukce 3cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265770ano
NNB014Železniční konstrukce 2cs6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 265770ano
NLB034Betonové mosty 2 (DST)cs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135771ano
NMB014Dopravní inženýrství (KON)cs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135771ano
NOB033Kovové mosty 2 (DST)cs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135772ano
NNB015Železniční stanicecs3Povinně volitelnýP - 13 / C1 - 135772ano
NMB013Doprava ve městechcs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NIB015Experimentální metody vyšetřování konstrukcícs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NDB031Lomová mechanika cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NOB034Speciální kovové konstrukce (K)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NLB038Vybrané statě z betonových konstrukcí 2 (K)cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NFB019Vybrané statě z geomechanikycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NNB016Železniční stanice a uzly 2cs5Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 135773ano
NFB018Geotechnická laboratořcs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NIB016Materiály pro rekonstrukce stavebcs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NLB037Statika při rekonstrukcích (K)cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NMB016Vybrané problémy pozemních komunikacícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NNB012Vybrané problémy z dopravního inženýrstvícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NDB032Vybrané statě ze stavební mechaniky 2 (K)cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NNB013Vybrané statě ze železničních staveb 2cs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NOB035Využití výpočetní techniky při navrhování ocelových konstrukcícs5Povinně volitelnýP - 26 / C1 - 135774ano
NLB035Diplomový seminář (K-BZK)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NFB017Diplomový seminář (K-GTN)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NOB031Diplomový seminář (K-KDK)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NMB012Diplomový seminář (K-PKO)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NDB030Diplomový seminář (K-STM)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NIB014Diplomový seminář (K-SZK)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
NNB011Diplomový seminář (K-ZEL)cs2Povinně volitelnýS - 265775ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
5761 1 NLB032, NMB010
5762 1 NOB028, NNB010
5763 1 NMB009, NMB011, NFB016, NDB019, NIB013, NOB030, NLB031, BNA007
5764 1 NPB024, NLB033, NOB029, NEB028
5765 1 NUB013, NAB023, NUB017, NCB008, NBB009
5766 1 NZB012, NZB013, NZB014
5769 1 NLB036, NMB015
5770 1 NOB032, NNB014
5771 1 NLB034, NMB014
5772 1 NOB033, NNB015
5773 1 NMB013, NIB015, NDB031, NOB034, NLB038, NFB019, NNB016
5774 1 NFB018, NIB016, NLB037, NMB016, NNB012, NDB032, NNB013, NOB035
5775 1 NLB035, NFB017, NOB031, NMB012, NDB030, NIB014, NNB011