studijní program

Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích

Fakulta: FEKTZkratka: BPC-APEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0288P090002

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 27.6.2023 - 27.6.2028

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 43
Filologie Bez tematického okruhu 57

Cíle studia

Cílem studia je získání interdisciplinárních dovedností a osvojení potřebných znalostí, které umožní absolventům získat vzdělání, jehož nabídka je na trhu práce omezená. Je přitom nanejvýš potřebná vzhledem k současnému překotnému rozvoji komunikačních oborů a stále rostoucímu rozsahu využívání elektrotechniky v současném světě a rovněž vzhledem k tomu, že angličtina získala pozici globálního nástroje komunikace. Tento program přímo navazuje na úspěšný studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice, který existoval posledních deset let jako jediný podobně zaměřený v České republice, ale s větším důrazem na uplatnění nabytých znalostí v praxi.
Cílem studijního programu je vybavit absolventy základním přehledem a znalostmi z oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií a zároveň kompetencemi v oblasti odborného jazyka minimálně na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Program obsahuje kromě jazykových i technické předměty s přednáškami, cvičeními a laboratořemi tak, aby absolventi měli praktickou představu o elektrotechnických a komunikačních oborech podpořenou odpovídajícími teoretickými základy. Současně se naučí veškeré odborné činnosti, dokumenty a materiály adekvátně anglicky popsat a zprostředkovat.

Profil absolventa

Absolvent profesně zaměřeného studijního programu Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích během svého studia získá:
Odborné znalosti a teoretické základy z oblasti elektrotechniky a komunikačních technologií a současně i z překladatelství, gramatiky, fonetiky, stylistiky a analýzy anglického a českého jazyka. Bude tedy prakticky i teoreticky ovládat anglický jazyk užívaný v širokém spektru oborů aplikovaného výzkumu a při zavádění technologií spojených s rozvojem především elektrotechnických a komunikačních technologií, a to minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce.
Odborné praktické dovednosti, které mu umožní aplikovat získané poznatky při produkci anglických textů pro průmyslovou praxi včetně marketingových a současně bude schopen tyto texty překládat z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. Zároveň bude umět překládané texty analyzovat po stránce odborného obsahu, gramatiky a stylu, využít takové analýzy při korektuře textu a navrhovat alternativní řešení. Kromě toho pak bude schopen fungování konkrétních postupů vysvětlit a uplatnit v reálné praxi. Spojením odborných jazykových znalostí a elektrotechnických disciplín je zajištěna možnost uplatnění na různých pozicích v elektrotechnických firmách, např. jako mluvčí firmy, technický writer, překladatel, odborný nebo obchodní poradce v mezinárodních firmách, pozemní letištní personál, projektový manažer ve státní správě či dalších institucích, analytik v marketingových firmách, v oblasti reklamy nebo interkulturní komunikace apod. Své znalosti může dále uplatnit i při lokalizaci softwaru či videoher.
Obecné způsobilosti, které zahrnují schopnost samostatně se orientovat, rozhodovat, dále se vzdělávat a komunikovat v českém a anglickém jazyce, v menší míře pak i v dalším cizím jazyce. Součástí kvalifikace bude i znalost etických principů a sociokulturní problematiky, která absolventům umožní interkulturní komunikaci s pracovníky více národností, a to jak při jednání se zahraničními obchodními partnery, tak i při spolupráci v rámci nadnárodních firem.

Charakteristika profesí

Hlavním cílem bakalářského studijního programu Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích je připravit jazykově vzdělané odborníky v této specifické oblasti. Kromě jazykových a relevantních technických předmětů jsou součástí tohoto studijního programu i volitelné předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, a také předměty zprostředkovávající rozšíření povědomí o kulturních a geopolitických aspektech. Ty pak spolu s odbornou angličtinou a znalostí základů elektrotechniky vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu, nadnárodních společností a oborově orientovaného překladatelství, kde absolventi naleznou široké uplatnění.

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT a skladbou a obsahem individuálně stanoveným v každém předmětu.
Rozsah vyučovací hodiny je 50 minut.
Studijní plán je sestaven tak, aby studující postupně získávali znalosti z anglického jazyka, a to jak obecného, tak i odborného a průběžně si osvojovali problematiku elektrotechniky a komunikačních technologií. Výklad v předmětech zaměřených na elektrotechniku a komunikační technologie bude veden v angličtině (70 %), pouze shrnutí problematiky a diskuse může proběhnout i v českém jazyce (30 %), což povede k dalšímu rozšíření jazykových znalostí. Předměty teoretické lingvistiky a překladových teorií a seminářů předpokládají vyšší úroveň znalostí angličtiny, a proto jsou zařazeny převážně v plánu pro druhý a třetí ročník studia.
Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
164 kreditů v povinných předmětech,
6 kreditů v povinně volitelných předmětech,
10 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty (včetně semestrálního projektu) absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia. Volitelné předměty umožňují studentovi se dále profilovat v technickém či jazykovém zaměření, případně rozšířit své znalosti o základy ekonomie a podnikání. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky (např. Základy počítačové sazby a grafiky, Finanční služby, Komunikace v manažerské praxi, Manažérské účetnictví, Dějiny a filozofie techniky, Rétorika, Technické právo, Kultura projevu a tvorba textů, Podnikatelské minimum) nebo z nabídky ostatních fakult VUT (např. Formální jazyky a překladače) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Výběr volitelných předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia dosáhl alespoň předepsané minimum kreditů v této kategorii.
Bakalářská práce navazuje na semestrální projekt, přičemž k jejímu řešení lze přistoupit až po úspěšném obhájení semestrálního projektu.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu. Absolventi mohou pokračovat např. ve studiu magisterských programů nabízených přímo na FEKT VUT v Brně, jako jsou Mikroelektronika, Elektroenergetika, Elektrotechnologická výroba a materiálové inženýrství, případně na FP VUT v Brně v programech Informační management či Mezinárodní ekonomika a obchod, ale i na jiných vysokých školách s odpovídajícím odborným technickým zaměřením, dále pak na SP zaměřených na mezinárodní a interkulturní studia.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EFEAngličtina pro inženýrycs, en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
BPC-ELEElektrotechnikacs, en4Povinnýzá,zkP - 13 / L - 26ano
BPC-FYEFyzika v elektrotechnicecs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13 / L - 13ano
BPC-MAEMatematika v elektrotechnice 1cs, en5Povinnýzá,zkP - 26 / CPP - 26ano
BPC-MFCMluvnická a fonetická cvičenícs4PovinnýklCj - 39ano
BPC-PA1Praktická angličtina 1cs5Povinnýzá,zkCj - 52ano
BPC-ILSÚvod do studia jazykacs5Povinnýzá,zkP - 26 / S - 13ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-EITAngličtina pro komunikační technologiecs, en5Povinnýzá,zkCj - 52ano
BPC-DOMDigitální obvody a mikroprocesorycs4Povinnýzá,zkP - 26 / COZ - 13ano
BPC-EDEElektronické součástkycs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
BPC-MTDMateriály a technická dokumentacecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 6 / L - 7ano
BPC-POPPočítače a programovánícs4PovinnýklP - 13 / Cp - 26ano
BPC-PA2Praktická angličtina 2cs5Povinnýzá,zkCj - 52ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-ATEAnalogová technikacs, en3PovinnýklP - 13 / L - 13ano
BPC-JDTJazyk jako diskurz ve vědě a technicecs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 39ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Povinnýzá,zkCj - 26ano
BPC-OP2Odborná praxe 2cs, en5PovinnýPX - 160ano
BPC-PA3Praktická angličtina 3cs5Povinnýzá,zkCj - 52ano
BPC-SISSignály a systémycs, en3Povinnýzá,zkP - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
XPC-NE1Němčina pro začátečníky 1 cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
XPC-ESP1Španělština pro začátečníky 1cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-DANAnalýza profesního diskurzucs5Povinnýzá,zkP - 13 / Cj - 26ano
BPC-CPPČeština pro překladatelskou praxics3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
BPC-ELMElektrické strojecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / COZ - 13ano
BPC-EVAElektromagnetické vlny a vedenícs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 13ano
BPC-KSYKomunikační systémycs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / S - 13ano
BPC-AC1Kulturní studia 1cs5PovinnýzkP - 26 / Cj - 26ano
BPC-PA4Praktická angličtina 4cs5Povinnýzá,zkCj - 52ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB2ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB2ano
XPC-NE2Němčina pro začátečníky 2cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB2ano
XPC-ESP2Španělština pro začátečníky 2cs3Povinně volitelnýklCj - 26PVB2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-AC2Kulturní studia 2cs5PovinnýzkP - 26 / Cj - 26ano
BPC-MPRMetodika překladucs4PovinnýzkS - 26ano
BPC-OP3Odborná praxe 3cs, en5PovinnýPX - 160ano
BPC-RREŘízení a regulacecs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / Cp - 13ano
BPC-BSPSemestrální prácecs5PovinnýklK - 52ano
BPC-SAZStyl a žánry v angličtině pro specifické účelycs5PovinnýzkCj - 52ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BPC-NARArchitektura sítícs, en3Povinnýzá,zkP - 13 / L - 13ano
BPC-BATBakalářská prácecs10PovinnýVB - 52ano
BPC-CATKontrastivní analýza odborných textůcs2Povinnýzá,zkCOZ - 26ano
BPC-TRSPřekladatelský seminářcs2PovinnýzkS - 26ano
BPC-BTSSeminář k bakalářské prácics5Povinnýzá,zkS - 39ano
BPC-VDEVýroba a distribuce elektrické energiecs, en4Povinnýzá,zkP - 13 / S - 26ano
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CA1CISCO akademie 1 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA3CISCO akademie 3 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA5CISCO akademie 5 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-ZSGZáklady počítačové sazby a grafikycs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-CASCISCO akademie - Network Securitycs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-CA2CISCO akademie 2 - CCNAcs3VolitelnýzkP - 26 / L - 52ano
XPC-CA4CISCO akademie 4 - CCNPcs3VolitelnýzkL - 52ano
XPC-EPOEtika podnikánícs2VolitelnýP - 26ano
BPC-FSLFinanční službycs2VolitelnýP - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-KPTKultura projevu a tvorba textůcs5VolitelnýP - 26 / COZ - 26ano
XPC-MMAMultiplatformní a mobilní aplikacecs4VolitelnýklCp - 39ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
XPC-POUPodvojné účetnictvícs4VolitelnýzkP - 26 / COZ - 26ano
BPC-TAPTechnické aplikace plazmatu cs2VolitelnýP - 26ano
TPRTechnické právocs2VolitelnýP - 26ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
PVB1 3 kr - 12 kr XPC-FR1 (3 kr), XPC-ITA1 (3 kr), XPC-NE1 (3 kr), XPC-ESP1 (3 kr)
PVB2 3 kr - 12 kr XPC-FR2 (3 kr), XPC-ITA2 (3 kr), XPC-NE2 (3 kr), XPC-ESP2 (3 kr)