studijní program

Jaderná energetika

Fakulta: FEKTZkratka: MPC-JAEAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 12.3.2024 - 12.3.2034

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Energetika Jaderná energetika 100

Cíle studia

Cílem ve studijním programu „Jaderná energetika“ je nabídnout takové vysokoškolské studium, které je oborově konkrétně zaměřeno na oblast jaderné energetiky, kterou komplexně pokrývá. Cílem studia je tedy vybavit studenty komplexními praktickými i teoretickými znalostmi z oblastí strojního, energetického, elektrotechnického, elektroenergetického, chemického a stavebního inženýrství, které jsou spjaté s jadernou energetikou. Cílem je dále naučit studenty detailně se orientovat v technologii jaderných elektráren s tlakovodními reaktory a být připraven na těchto jaderných elektrárnách pracovat nebo se zapojit do jejich dodavatelských řetězců či jejich státního dozoru, připravit je na práci v jaderném průmyslu, zejména při výstavbě a provozu jaderných elektráren v České republice, ale také je informovat o jiných formách mírového využívání jaderné energie, například v lékařství, průmyslu či zemědělství. Unikátní přidanou hodnotou mezi již existujícími energetickými obory a důležitým cílem studia je nabídka kvalitní a rozsáhlé praxe v jaderném (případně strojním, elektrotechnickém, chemickém či stavebním) průmyslu, výzkumu či státní správě, kterou program umožní studentům absolvovat během studia. Díky kvalitnímu praktickému i teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně cíleného oborového studia je také zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesní praxe.

Profil absolventa

Studijní plán programu Jaderná energetika je sestaven v souladu s čl. 5 (část druhá) Studijního a zkušebního řádu VUT a obsahuje předměty, jejichž absolvováním získá student odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti uvedené v profilu absolventa:
Odborné znalosti nezbytné pro práci zejména v oblasti provozu, výstavby a údržby jaderných zařízení, ale také v oblasti jejich projektování, výzkumu a vývoje. Absolvent je seznámen s metodami a postupy, používanými při zajišťování bezpečného provozu jaderných elektráren, se specifikami jejich návrhu, výstavby i následné údržby a likvidace na zelenou louku. Díky mezifakultnímu mezioborovému přístupu při výuce budou studentům předány odborné znalosti pokrývající celé spektrum inženýrských činností potřebných v jaderném průmyslu od strojírenství, elektrotechniky, chemického a stavebního inženýrství až po specializované znalosti z fyziky jaderných reaktorů a jaderného inženýrství. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu je zapojení specialistů z praxe do výuky, semináře, stáže a praktická výchova v partnerských firmách.
Odborné dovednosti, jako je schopnost tvůrčím způsobem aplikovat nové poznatky, používat moderní vývojové a výpočtové nástroje, pracovat s databázemi jaderných informací a dat, navrhovat řešení pro v souladu se standardy jaderné bezpečnosti a kultury bezpečnosti. Tyto dovednosti umí absolvent propojit systémovým řešením a dokáže provázat znalosti z oblasti jaderného inženýrství (fyzika reaktorů, termohydraulika, jaderná bezpečnost a radiační ochrana), elektrotechnického inženýrství (elektrická zařízení na JE, generátor, vyvedení výkonu, stabilita), strojního inženýrství (stroje a zařízení primárního a sekundárního okruhu, projektování) se znalostmi z oblasti chemického inženýrství (problematika nakládání s odpady, vodní hospodářství jaderných elektráren) nebo s prvky stavebního inženýrství (betonové konstrukce, zodolňování staveb, stavební bezpečnost) a rovněž dokáže vyhodnotit bezpečnost dílčích komponent i celého systému. Výše zmíněné oblasti může volitelně rozšířit o řadu dalších oborů. Absolvent získá zkušenost s praxí ve firmách zaměřených na provoz, výzkum, vývoj, dodávky a údržbu jaderných elektráren, včetně praxí a exkurzí na stavěných jaderných blocích. Společně se samostatnými a týmovými projekty a povinnými laboratorními cvičeními získá i potřebné praktické dovednosti.
Obecné způsobilosti, které zahrnují schopnost samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické nebo praktické problémy v oboru, plánovat inženýrské činnosti tvůrčí povahy, navrhovat postupy pro jejich uskutečnění a samostatně řešit složité komplexní inženýrské úkoly související s výstavbou, provozem a údržbou jaderného bloku a souvisejí infrastruktury. Absolvent umí efektivně získávat nové informace v oboru, rozšiřovat své odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti a aplikovat je na zadaný problém. Je schopen odborně komunikovat v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Absolventi programu se uplatní zejména v České republice, v oblasti mírového využívání jaderné energie. Nejvíce absolventů se uplatní přímo na českých jaderných elektrárnách – JE Dukovany a JE Temelín, přičemž hlavní uplatnění absolventů VUT v Brně bude na Elektrárně Dukovany. Absolventi se uplatní nejen jako kmenoví pracovníci provozovatele elektrárny, firmy ČEZ, a.s., ale jako pracovníci dodavatelských firem, které na elektrárně zaměstnávají přibližně stejné množství pracovníků jako provozovatel (bude se jednat o firmy NUVIA, a.s., TES, s.r.o., I&C Energo, a.s., ŠKODA JS, a.s., ÚJV Řež, a.s., ÚJP, a.s., Chemcomex, a.s., VÚJE ČR, a.s. a mnoho dalších). Všechny tyto firmy aktuálně hledají nové pracovníky. Mnoho absolventů nového oboru se uplatní také při výstavbě nového jaderného zdroje v České republice, o jehož stavbě bylo Vládou ČR rozhodnuto v březnu 2022. Výstavba bude probíhat až do konce 30. let 21. století a uplatní se při ní vyšší stovky vysoce vzdělaných a kvalifikovaných odborníků. Pro naše absolventy to bude velká příležitost. Vláda v rámci aktualizované energetické koncepce České republiky počítá také s výstavbou malých modulárních reaktorů, které budou umístěny na stávajících lokalitách jaderných elektráren i na lokalitách nových – na místě stávajících tepelných elektráren v severních, středních a východních Čechách a na severní Moravě. I pro tyto bloky bude třeba mnoho nových kvalifikovaných pracovníků. Stávající jaderné elektrárny jsou aktuálně prověřovány z pohledu možností tzv. dlouhodobého provozu (60 a více let – Elektrárna Dukovany minimálně do roku 2045, spíše však 2065, a Elektrárna Temelín minimálně do roku 2060, spíše však do roku 2080 i déle). I zde tedy bude stálá potřeba nových pracovníků pro obnovu stávajícího personálu.
Absolventi se ale mohou uplatnit i v jiných odvětvích souvisejících s mírovým využíváním jaderné energie, např. ve zdravotnictví, kde se využití ionizujícího záření v diagnostice i terapii rozvíjí velkým tempem a v Brně doposud chybí studijní program zaměřený na vzdělávání odborníků pro tuto specializaci přesto, že brněnské nemocnice jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji a je zde v provozu několik urychlovačů a stavba dalších se plánuje (např. brněnské pracoviště Masarykova onkologického ústavu na „Žlutém kopci“).
Absolventi se také mohou uplatnit v oblasti státního dozoru nad využíváním jaderné energie – v brněnském Regionálním centru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na lokalitě Dukovan či v centrále SÚJB; ve firmách zaměřených na radiační ochranu nebo měření ionizujícího záření či výrobu a vývoj detekčních systémů (VF, a.s. Černá Hora u Brna, NUVIA, a.s. Třebíč a dalších). Mohou se uplatnit také ve výzkumu a vývoji (CV Řež, s.r.o., univerzity, SÚRO, v.v.i., ústavy Akademie věd ČR).

Vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FEKT VUT v Brně a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
102 kreditů v povinných předmětech,
13 kreditů v povinně volitelných (PV) předmětech,
5 kreditů ve volitelných předmětech.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.
Povinně volitelné předměty profilujícího základu jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Jsou rozděleny do tří skupin PV1, PV2 a PV3, student si volí vždy jeden předmět z dané skupiny, jež jsou vyučovány paralelně.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených v Informačním systému FEKT VUT v Brně. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast studovaného programu a anotací předmětu uvedené v charakteristikách předmětů v Informačním systému FEKT VUT v Brně. Výběr PV předmětů v jednotlivých semestrech si student volí tak, aby při ukončení svého studia absolvoval alespoň jeden předmět v každé skupině PV předmětů, přitom neabsolvování předmětu v jedné skupině PV předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině PV předmětů.
Volitelné předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Předměty si volí student sám z celofakultní nabídky fakult zapojených do výuky studijního programu (ústavy FEKT, FSI, FAST a FCH) nebo z nabídky ostatních fakult VUT v Brně (tzv. svobodné předměty) a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru navazujícího magisterského studia. Mezi volitelné předměty patří i předmět Tělesná výchova. Neuzavře-li úspěšně student zapsaný volitelný předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
Studenti musí k úspěšnému ukončení svého studia absolvovat podle nabídky studijního plánu povinný nebo povinně volitelný odborný předmět v anglickém jazyce viz Směrnice VUT v Brně s názvem „K výuce cizích jazyků“.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na FEKT VUT v Brně je v současné době zajištěn bezbariérový přístup do všech výukových místností. Studenti však musí být zdravotně způsobilí pro získání potřebné elektrotechnické kvalifikace. Při prakticky orientované laboratorní výuce musí být schopni samostatné obsluhy měřicích přístrojů a obdobného laboratorního vybavení, aniž by tím ohrožovali sebe nebo své okolí.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program MPC-JAE „Jaderná energetika“ má na naší univerzitě přirozenou návaznost na bakalářské studijní programy FAST – Stavební inženýrství, FSI – Energetika; Základy strojního inženýrství, FCH – Aplikovaná analytická, enviromentální a forenzní chemie; Chemie a chemické technologie, FEKT – Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika. Program je však otevřen pro všechny absolventy bakalářských studijních programů, kteří uspějí u přijímacího řízení.
I přestože je studijní program Jaderná energetika zaměřený na praxi a absolventi programu budou prioritně směřovat do průmyslové praxe na jaderných elektrárnách, v jejich dodavatelském řetězci nebo ve výzkumu, budou moci také pokračovat studiem doktorských studijních programů na VUT v Brně, jiných českých vysokých školách či v zahraničí. Doktorský studijní program zaměřený na jadernou energetiku je v České republice akreditován pouze na ČVUT v Praze, absolventi mohou na VUT v Brně pokračovat v doktorském studiu programu Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika na FEKT VUT v Brně, Energetické inženýrství na FSI VUT v Brně, Pozemní stavby na FAST VUT v Brně, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů na FCH VUT v Brně či jiném.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
LMJMechanika tekutin a hydraulické komponenty jaderné elektrárnycs6Povinnýzá,zkP - 36 / C1 - 24ano
MPA-ZJRNuclear systems, history and types of nuclear power reactorsen4Povinnýzá,zkP - 24 / C1 - 24ano
MPC-STZ1Odborná stáž 1cs3PovinnýCPR - 80ano
MPC-SJE1Seminář z jaderné energetiky 1cs1PovinnýC1 - 12ano
NJA050Stavební konstrukce a stavební hmoty využitelné u jaderných zařízenícs5Povinnýzá,zkP - 24 / L - 12 / C1 - 12ano
LTPTermodynamika energetických zařízení a přenos teplacs5Povinnýzá,zkP - 24 / C1 - 24ano
MC_CHJÚvod do obecné chemiecs5Povinnýzá,zkP - 24 / C1 - 24ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-BJEBezpečnost jaderných elektráren a radiační ochranacs5PovinnýzkP - 24 / Cp - 8 / L - 8 / C1 - 8ano
MPC-STZ2Odborná stáž 2cs3PovinnýCPR - 80ano
MPC-PJZProvoz jaderných zařízení a simulátory reaktorových bloků a elektrárencs, en5Povinnýzá,zkP - 24 / Cp - 12 / C1 - 12ano
MC_RAJRadioekologie a úvod do jaderných technologiícs5Povinnýzá,zkP - 24 / L - 12 / C1 - 12ano
MPC-RFPReaktorová fyzika a termomechanika jaderného palivacs5Povinnýzá,zkP - 24 / Cp - 8 / L - 12 / C1 - 4ano
MPC-SJE2Seminář z jaderné energetiky 2cs1PovinnýC1 - 12ano
MPC-MMRMalé modulární reaktory, pokročilé reaktory nové generace, jaderná fúzecs5Povinně volitelnýzkP - 24 / Cp - 12 / C1 - 12PV1ano
LPCProjektování energetických centrálcs5Povinně volitelnýzkP - 24 / C1 - 24PV1ano
MC_TAVTechnologie a analýza vodycs5Povinně volitelnýzá,zkP - 24 / L - 24PV1ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-DSEDiplomový seminářcs3PovinnýSD - 36ne
LSJKomponenty sekundárního okruhu jaderné elektrárnycs5PovinnýzkP - 24 / C1 - 24ne
MPC-STZ3Odborná stáž 3cs3PovinnýCPR - 80ne
NLA050Statické a dynamické posuzování, diagnostika, sanace a zodolňování stavebních konstrukcí JEcs5Povinnýzá,zkP - 24 / L - 6 / C1 - 18ne
MC_RAOTechnologie nakládání s radioaktivními a ostatními odpadycs5Povinnýzá,zkP - 24 / L - 24ne
NPA050Vodní hospodářství a vzduchotechnika jaderných elektrárencs5Povinnýzá,zkP - 24 / C1 - 24ne
MPC-TJRJaderné elektrárny s tlakovodními reaktorycs4Povinně volitelnýzkP - 24 / L - 8 / C1 - 4PV2ne
LMZMateriálové inženýrství v energeticecs4Povinně volitelnýzkP - 24 / C1 - 12PV2ne
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-DJEDiplomová prácecs18PovinnýVD - 56ne
MC_DECUkončení provozu jaderného zařízení, decommissioningcs5Povinnýzá,zkP - 24 / Cp - 6 / L - 12 / C1 - 6ne
MPC-EJEEkonomika jaderných elektrárencs4Povinně volitelnýzkP - 24 / C1 - 12PV3ne
MPC-EJZElektrická zařízení jaderných elektrárencs4Povinně volitelnýzkP - 24 / L - 8 / C1 - 4PV3ne
MPC-VJEVýstavba jaderných elektrárencs4Povinně volitelnýzkP - 24 / C1 - 12PV3ne
Libovolný ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
XPC-FCE1Angličtina pro FCE 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-FR1Francouzština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA1Italština pro začátečníky 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE3Němčina pro mírně pokročilé 1cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
PRMPrávní minimumcs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 26ano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
Libovolný ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MPC-AZEAlternativní zdroje energiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / L - 26ano
XPC-FCE2Angličtina pro FCE 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE1Angličtina pro život 1cs2VolitelnýklCj - 26ano
MPC-EFE2Angličtina pro život 2cs2Volitelnýzá,zkCj - 26ano
FITDějiny a filozofie technikycs2VolitelnýklP - 26ano
XPC-EICElektrické instalacecs5VolitelnýklP - 26 / L - 20 / PR - 10ano
XPC-FR2Francouzština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-IPDInženýrská pedagogika a didaktikacs5VolitelnýzkP - 52ano
XPC-ITA2Italština pro začátečníky 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-KATKonverzace na aktuální téma cs3Volitelnýzá,zkCj - 26ano
MPC-MAUManažerské účetnictvícs2VolitelnýP - 13 / COZ - 13ano
XPC-NE4Němčina pro mírně pokročilé 2cs3VolitelnýklCj - 26ano
XPC-BENObchodní angličtinacs, en3Volitelnýzá,zkCj - 26ne
XPC-PEPPedagogická psychologiecs5Volitelnýzá,zkP - 52ano
PRMPrávní minimumcs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-PRIProjektové řízení inovací - TRIZcs5Volitelnýzá,zkano
RETRétorikacs2VolitelnýklP - 26ano
MPC-VPZVyužití přírodních zákonů v technických aplikacíchcs3VolitelnýzkP - 26 / PR - 13ano
MPC-ZEMZáklady elektronové mikroskopiecs5Volitelnýzá,zkP - 26 / Cp - 24 / EX - 2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Počet předm. Předměty
PV1 5 kr - 15 kr nekontroluje se MPC-MMR (5 kr), LPC (5 kr), MC_TAV (5 kr)
PV3 4 kr - 12 kr nekontroluje se MPC-EJE (4 kr), MPC-EJZ (4 kr), MPC-VJE (4 kr)