studijní program

Výrobní stroje, systémy a roboty

Fakulta: FSIZkratka: N-VSR-KAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0788A270006

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 18.2.2020 - 18.2.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Strojírenství, technologie a materiály Bez tematického okruhu 70
Elektrotechnika Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Studenti v rámci studia získají znalosti jak v oblasti strojírenských disciplín, tak i v oblasti elektrotechniky a související elektroniky, řízení a informatiky.


Studijní program „Výrobní stroje, systémy a roboty“ rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů předchozího bakalářského studia do oblastí konstrukce, projektování, stavby, řízení, provozu a diagnostiky obráběcích a tvářecích strojů, průmyslových robotů a manipulátorů a výrobních systémů z nich vytvářených. Dále získají studenti znalosti v oblasti projektování elektrické výzbroje strojů, jejich ovládacích a řídicích systémů.

Studenti absolvováním povinných předmětů získají ucelené znalosti studovaného programu, které si mohou dále prohloubit volbou povinně volitelných předmětů dle vlastního výběru, a to ve směrech výrobní stroje, průmyslové roboty nebo výrobní systémy.

Povinně volitelné předměty umožní studentům se seznámit s:
- moderními metodami konstrukce obráběcích a tvářecích strojů,
- aktuálními výpočtovými, projektovými a konstrukčními metodami,
- metodami měření a zkoušení strojů, zajišťováním jejich bezpečnosti a kvality,
- metodami návrhu, projektování, programování a zprovozňování robotizovaných pracovišť s využitím softwarových a simulačních prostředků,
- provozem a stavbou výrobních strojů a systémů,
- aplikací informačních technologií pro podporu výroby.

Cílem studia je rovněž připravit studenty na aktuální trendy průmyslové praxe, včetně digitalizace průmyslu, vývoj chytrých strojů a výrobních systémů v kontextu Průmyslu 4.0.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá znalosti v oblastech:
- konstrukce obráběcích a tvářecích strojů,
- posuzování výrobní způsobilosti obráběcích a tvářecích strojů,
- možnosti využití průmyslových robotů a manipulátorů,
- návrhu robotických pracovišť,
- programování a zprovoznění robotizovaných pracovišť,
- projektování elektrické výstroje výrobních strojů a systémů,
- řízení výrobních strojů, systému a jejich komponentů,
- zajišťování bezpečnosti výrobních strojů a systémů, včetně posuzování jejich ergonomie,
- návrhu a provozu elektrotechnických systémů,
- bezpečnostních pravidel elektrotechnické praxe.

Absolvent bude schopen a bude umět:
- navrhnout konstrukční uzly výrobních strojů a systémů,
- provést konstrukční návrh celého výrobního stroje,
- navrhnout uspořádání výrobního systému,
- provést kontrolu geometrické přesnosti obráběcích strojů dle platných norem,
- navrhnout elektrické zapojení komponent pro výrobní stroje a systémy,
- navrhnout robotizované pracoviště,
- navrhnout a naprogramovat řízení výrobního stroje, systému nebo robotizovaného pracoviště,
- analyzovat rizika u výrobních strojů a systémů a to jak v konstrukční fázi, tak i za provozu.

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, průmyslový inženýři nebo manažeři zabývající se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ve strojírenských i nestrojírenských firmách.

Charakteristika profesí

Úspěšní absolventi oboru nacházejí budoucí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojoví pracovníci, průmyslový inženýři nebo manažeři zabývající se vývojem, výrobou a prodejem výrobních strojů, projektováním a řízením výrobních systémů ve strojírenských i nestrojírenských firmách.

Podmínky splnění

Viz platné předpisy, Směrnice děkana Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce a odborná rozprava k předmětům. Obě části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení navazujícího magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány vnitřními normami VUT a fakulty.

Vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních programů určují:
ŘÁD STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STANDARDY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VUT,
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VUT (užívající „ECTS“),
SMĚRNICE DĚKANA Pravidla pro organizaci studia na fakultě (doplněk Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).

Dostupnost pro zdravotně postižené

Na VUT jsou zohledněny potřeby rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. V přijímacím řízení ani ve studiu nedochází k přímé či nepřímé diskriminaci z žádných důvodů. Studujícím se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, fyzický a smyslový handicap, chronická somatická onemocnění, poruchy autistického spektra, narušené komunikační schopnosti, psychická onemocnění) je poskytováno poradenství v poradenském centru VUT, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT. Podrobně tuto problematiku řeší Směrnice rektora č. 11/2017 „Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na VUT“. Rovněž je vytvořen funkční systém sociálních stipendií, který popisuje Směrnice rektora č. 71/2017 „Ubytovací a sociální stipendium“.

Návaznost na další typy studijních programů

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky se podílí na zabezpečení doktorského studia v oboru Konstrukční a procesní inženýrství, což dává studentům perspektivu pro budoucí vědeckou aktivitu v celém rozsahu tohoto studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GDV-KDynamika výrobních strojůcs4Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 26ano
GHP-KHydraulické a pneumatické mechanismycs4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 26 / L - 4ano
GPZ-KPrůmyslové roboty a manipulátory Ics4Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
G1S-KStavba výrobních strojů Ics6PovinnýzkKK - 17 / K - 35ano
GTA-KTeorie a stavba výrobních systémůcs4Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
GOK-KVýpočty a simulace v konstrukci obráběcích strojůcs6Povinnýzá,zkKK - 26 / K - 52ano
GPN-KProjektový managementcs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 1 typu Bano
GPS-KProvoz obráběcích strojůcs4Povinně volitelnýklK - 26 / L - 13Skupina č. 1 typu Bne
GVR-KVirtuální a rozšířená realitacs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 1 typu Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GAR-KElektrické prvky automatického řízení výrobních systémůcs6Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 43 / L - 13ano
GEV-KElektrotechnika výrobních strojůcs6Povinnýzá,zkKK - 22 / K - 43ano
GNP-KNavrhování a programování robotických pracovišťcs4PovinnýklK - 35 / L - 17ano
GPL-KPrůmyslové roboty a manipulátory IIcs4PovinnýzkKK - 9 / K - 17ano
GIF-KInformační systémy a počítačové sítěcs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 13 / K - 26Skupina č. 2 typu Bne
G3S-KStavba výrobních strojů IIcs4Povinně volitelnýzkKK - 9 / K - 17Skupina č. 2 typu Bano
GMS-KModelování a simulace výrobních strojůcs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 3 typu Bano
GMV-KModelování a simulace výrobních systémůcs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 17 / K - 35Skupina č. 3 typu Bne
GSC-KStrategie obrábění na CNC strojíchcs4Povinně volitelnýklKK - 9 / K - 34 / L - 9Skupina č. 3 typu Bne
GTN-KTeorie obrábění, tváření a nástrojecs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 17 / K - 35Skupina č. 3 typu Bne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZR-KDiplomový projekt I (M-VSR)cs2PovinnýVD - 26ano
GE2-KElektrotechnika výrobních strojů IIcs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
GMR-KManagement rizik u strojních a elektrických zařízenícs4Povinnýzá,zkKK - 13 / K - 26ano
GV0-AKManufacturing Machines Technologyen4PovinnýklKK - 13 / K - 26ano
G2S-KStavba výrobních strojů IIIcs4PovinnýklKK - 17 / K - 35ano
GRI-KManagement kvalitycs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 13 / K - 26Skupina č. 4 typu Bano
GRO-KPrůmyslové roboty a manipulátory IIIcs4Povinně volitelnýzá,zkK - 26 / L - 13Skupina č. 4 typu Bne
GSP-KSemestrální projektcs4Povinně volitelnýklKK - 9 / K - 17Skupina č. 4 typu Bne
GTS-KTestování obráběcích strojůcs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 4 / K - 35 / L - 13Skupina č. 4 typu Bano
GIS-KInteligentní výrobní systémycs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 13 / K - 26Skupina č. 5 typu Bne
GMM-KMechanika manipulačních zařízenícs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 5 typu Bne
GMK-KModerní metody konstrukčních a pevnostních výpočtůcs4Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 35Skupina č. 5 typu Bano
5EM-KEkonomika a management podnikucs4Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 35Skupina č. 6 typu Bano
GPI-KPočítačová podpora výroby (CAD/CAM)cs4Povinně volitelnýklKK - 17 / K - 35Skupina č. 6 typu Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
GZP-KDiplomový projekt (M-VSR)cs10PovinnýVD - 156ano
GES-KElektrické servopohonycs5Povinnýzá,zkKK - 17 / K - 35ano
GD3-KSeminář k diplomové práci (M-VSR)cs3PovinnýklKK - 9 / K - 17ano
GMB-KSenzorika řídících a měřících obvodůcs5Povinnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9ano
GTC-KTechnologičnost konstrukce a oprav (retrofitting) VScs2PovinnýzkKK - 9 / K - 17ano
XB0-KBezpečnost práce v elektrotechnicecs4Povinně volitelnýzá,zkKK - 9 / K - 34 / L - 9Skupina č. 7 typu Bano
GRV-KNávrh a projektování řídících systémůcs4Povinně volitelnýklKK - 13 / K - 26Skupina č. 7 typu Bne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Skupina č. 1 typu B 1 GPN-K, GPS-K, GVR-K
Skupina č. 2 typu B 1 GIF-K, G3S-K
Skupina č. 3 typu B 1 GMS-K, GMV-K, GSC-K, GTN-K
Skupina č. 4 typu B 1 GRI-K, GRO-K, GSP-K, GTS-K
Skupina č. 5 typu B 1 GIS-K, GMM-K, GMK-K
Skupina č. 6 typu B 1 5EM-K, GPI-K
Skupina č. 7 typu B 1 XB0-K, GRV-K